SHARE

Timbrul monumentelor istorice

Rate this item
(3 votes)

Legea Monumentelor Istorice (Legea 422/2001) instituie timbrul monumentelor istorice, care este gestionat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, prin Institutul Național al Patrimoniului.

 

 

Timbrul monumentelor istorice este obligatoriu pentru:

 

a) cărțile poștale ilustrate, plicurile, mărcile poștale, hărțile, pliantele, broșurile, revistele, ghidurile turistice, cărțile, albumele, atlasele, enciclopediile, filmele artistice si documentare, casetele video, compact-discurile, diapozitivele, videoclipurile, cardurile bancare si cartelele telefonice comercializate în România, reprezentând monumente istorice individualizate sau în ansambluri, prin imagini fotografice sau reprezentări grafice de interior sau exterior;

b) biletele de intrare, inclusiv taxele de fotografiere sau de filmare, pentru monumentele istorice puse la dispoziție publicului, în totalitate ori în parte, aflate în proprietatea sau în folosința persoanelor juridice de drept privat care desfășoară activități economice;

c) biletele de intrare la manifestările culturale, sportive sau de agrement, târguri si expoziții desfășurate în spații situate în zona de protecție a acestora sau în zonele construite protejate.

 

Timbrul monumentelor istorice se percepe de la operatorii economici, editori sau producători, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protecție a monumentelor istorice în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz.

 

Se exceptează de la plata timbrului muzeele care funcționează în clădiri monumente istorice sau în zone de protecție ale acestora.

 

Pot fi exceptați de la plata taxei timbrului monumentelor istorice operatorii economici care, prin activitățile pe care le desfășoară, contribuie la protejarea monumentelor istorice cu o sumă cel puțin egală celei pe care o datorează la plata taxei timbrului monumentelor istorice.

  

 


 

 

Declarație privind obligația de plată a timbrului monumentelor istorice

         

Declarația lunară privind obligația de plată a timbrului monumentelor istorice, întocmită conform modelului prevăzut în  anexa la HG 1502 / 2007 (intra în vigoare începând cu data de 14 februarie 2008) însoțită de o copie a ordinului de plată (cont IBAN RO75TREZ70420G365000XXXX, deschis la trezoreria sectorului 4, cod fiscal 10444949) se vor transmite prin postă la sediul INP din strada Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4 sau prin fax la numărul 021.336.99.04, până la data de 25 a lunii următoare pentru luna precedentă.

 

 

Atenție  ! Este necesara completarea tuturor câmpurilor din declarația privind obligația de plată a timbrului monumentelor istorice.

 

 

Modelul de declarație [PDF]

Read 12554 times