SHARE

Oportunități de creditare

Rate this item
(0 votes)

ÎN ATENTIA PROPRIETARILOR
DE
CLADIRI MONUMENTE ISTORICE
Oportunitati de credite avantajoase pentru lucrari de
protejare la monumente istorice

Informații generale, descarcă versiunea pdf

Anexa 1, descarcă versiunea pdf

Anexa 2, descarcă versiunea pdf

Anexa 3, descarcă versiunea pdf

Hotărârea de Guvern 610/2003, descarcă versiunea pdf

 


Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile aduse de Legea nr. 259/ 2006, instituie cadrul legal pentru acordarea de credite detinatorilor de imobile monumente istorice.
H.G. nr. 610/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuarii de lucrari de protejare la monumentele istorice detinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat prevede atât procedura, cât si conditiile si criteriile de acordare a creditelor.
H.G. nr. 593/2011 privind organizarea si functionarea Institutului National al Patrimoniului prevede, printre atributiile principale ale acestei institutii, gestionarea, în regim extrabugetar, a sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, în vederea acordarii de credite fara dobânda, cu dobânda redusa sau cu dobânda pietii,pentru lucrari de protejare la monumentele istorice detinute de persoanele fizice si juridice dedrept privat.
Documentatia necesara pentru acordarea creditelor se depune în luna ianuarie, data limita de depunere fiind ultima zi lucratoare a acestei luni.
Analiza si evaluarea cererilor adresate de catre solicitantii de credite se efectueaza pe baza criteriilor prevazute în Anexa 1 la Normele metodologice privind procedura de acordare a creditelor, dupa verificarea documentatiei complete depuse la sediul INP - Serviciul Taxa de Timbru a Monumentelor Istorice.
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 610/ 2003 (art. 11 alin. 1 lit. a-p), dosarul pe care solicitantul de credit îl intocmeste va contine urmatoarele documente:
a) cerere justificativa, întocmita conform modelului prevazut în “Anexa nr. 2";
b) declaratie pe propria raspundere, întocmita conform modelului prevazut în “Anexa nr. 3";
c) acte prin care se face dovada veniturilor solicitantului si ale familiei sale;
d) declarative pe propria raspundere a debitorului, cuprinzând veniturile, altele decât cele pentru care a depus acte doveditoare, precum si alte documente justificative din care sa rezulte ca solicitantul dispune de sumele necesare restituirii creditului;
e) dovada existentei si a altor surse de finantare proprii sau oferite de terti, dupa caz;
f) declaratie pe propria raspundere, autentificata, din care sa rezulte ca
monumentul istoric:
- nu face obiectul unui litigiu;
- nu se afla sub sechestru;
- nu este ipotecat;
g) extras din registrul de publicitate imobiliara privind monumentul istoric si copie legalizata de pe titlul de proprietate asupra imobilului monument istoric;
h) copie legalizata de pe actul juridic în temeiul caruia persoana fizica sau juridica de drept privat, îndreptatita potrivit legii, detine imobilul monument istoric;
i) proiect de specialitate pentru lucrari de consolidare-restaurare, la nivel de expertiza tehnica, studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini si detalii de executie întocmite conform legislatiei în vigoare, avizate de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, pentru lucrari de consolidare-restaurare, dupa caz;
j) documentatii de specialitate pentru lucrari de componente artistice, întocmite conform legislatiei în vigoare, avizate de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice;
k) memoriu istoric, însotit de documentar fotografic al situatiei actuale;
l) deviz estimativ a lucrarilor ce urmeaza a fi executate;
m) situatia lucrarilor efectuate anterior solicitarii - descriere si finantare, dupa caz;
n) memoriu de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucrarilor în baza criteriilor prevazute în “Anexa nr.1" ;
o) plan de finantare întocmit pe baza graficului de esalonare a lucrarilor, din care sa rezulte asigurarea integrala a lucrarilor necesare, conform documentatiei;
p) alte acte în sustinerea cererii.

Se recomanda parcurgerea urmatoarelor etape de pregatire a documentatiei ce urmeaza a fi depusa la Institutul National al Patrimoniului, în vederea solicitarii creditului:
- obtinerea informatiilor privind clasificarea imobilelor detinute ca monumente istorice, respectiv a codului LMI, conform Listei monumentelor istorice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 bis din 01 octombrie 2010.
Lista monumentelor istorice se poate consulta accesând site-ul Ministerului Culturii si Patrimoniului National: www.cultura.ro sau pot fi solicitate relatii de la Directiile de Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Judetene sau a Municipiului Bucuresti.
- întocmirea proiectului de specialitate pentru lucrari de consolidare restaurare, la nivel de expertiza tehnica, studiu de
fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini si detalii de executie. Se recomanda ca aceasta etapa sa fie realizata anterior lunii ianuarie
2008, facilitând astfel depunerea întregii documentatii în termenele legale.
Pentru realizarea proiectului de catre specialistii în domeniul monumentelor istorice, se poate consulta Registrul expertilor si specialistilor în domeniile patrimoniului cultural national, pe site-ul www.cimec.ro.
Proiectul trebuie sa fie avizat de catre Ministerul Culturii si Patrimoniului National, sau, dupa caz, de catre Directiile de Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Judetene sau a Municipiului Bucuresti, dupa cum imobilul monument istoric este de interes national sau local.
- întreaga documentatie se depune doar în cursul lunii ianuarie 2013, la sediul Institutului National al Patrimoniului din Bucuresti, str. Ienachita Vacarescu, nr. 16, sector 4. Pentru informatii privind legislatia si modalitatea de întocmire a documentatiei se poate accesa site-ul Institutului National al Patrimoniului: www.inp.org.ro
Conditiile si termenele de rambursare, precum si cuantumul dobânzii se stabilesc, deasemenea, pe baza criteriilor stabilite în Anexa 1 la Normele metodologice privind procedura de acordare a creditelor, pe baza documentatiei complete, depuse la sediul INP - Serviciul Taxa de Timbru a Monumentelor Istorice.
Suma pe care o poate primi un solicitant de credit nu poate depasi 10% din Fondul de Creditare disponibil.
Precizam ca fonduri pentru lucrari de protejare a cladirilor monumente istorice se acorda si de catre Ministerul Culturii si Patrimoniului National, precum si de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si din alte surse de finantare, în conditiile prevederilor HG nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situatiile în care Ministerul Culturii si Cultelor, respectiv autoritatile publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrarilor de protejare si de interventie asupra monumentelor istorice, proportia contributiei, procedurile, precum si conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca proprietarul, altul decât statul, municipiul, orasul sau comuna.
Actul normativ mai sus precizat vizeaza finantarea acordata persoanelor fizice sau juridice de drept privat care, din cauza unor motive de natura economica, nu au posibilitatea sa desfasoare, cu resurse proprii, activitati de protejare sau de interventie asupra monumentelor istorice pe care le detin în proprietate.

Informatii suplimentare pentru solicitantii de credite conform H.G. nr. 610/ 2003, se pot obtine:
1. la adresa web a INP: www.inp.org.ro
2. Tel. 021.336.54.24/ int. 109 - Serviciul Taxa de Timbru a Monumentelor Istorice
3. Tel. 0721.298.315, persoana de contact, economist Anca BOGDAN, sef serviciu.

More in this category: « Lista Monumentelor Istorice