SHARE

HG 593/2011

HG 593/2011. Organizarea și funcționarea INP

HOTĂRÂRE nr. 593 din 8 iunie 2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului

 


În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. VIII alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2011 pentru reorganizarea unor instituții aflate în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, precum și pentru reducerea unor cheltuieli, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1
(1) Institutul Național al Patrimoniului, denumit în continuare Institutul, este instituție publică de importanță națională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.
(2) Institutul are sediul în municipiul București, str. Enăchiță Văcărescu nr. 16, sectorul 4.

Art. 2
Institutul are următoarele atribuții principale:

a) gestionează, în condițiile legii, fondurile destinate cercetării, expertizării și executării lucrărilor de consolidare-restaurare și punere în valoare a monumentelor istorice, prin Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice, finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, și a celor rezultate din sponsorizări sau donații ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine, în conformitate cu prevederile contractelor de sponsorizare sau de donație;
b) propune spre aprobare Ministerului Culturii și Patrimoniului Național programe și proiecte de restaurare a monumentelor istorice și asigură gestionarea acestora, potrivit legii;
c) administrează, în numele Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, monumentele
istorice intrate cu orice titlu în proprietatea statului, altele decât cele administrate de alte instituții publice; propune promovarea de proiecte și programe de revitalizare a acestora, realizarea de parteneriate sau prin concesionare, dare în folosință gratuită ori închiriere, în condițiile legii;
d) fundamentează, în conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național și aprobate prin hotărâre a Guvernului, necesarul de credite; stabilește prioritățile și evaluează documentațiile prezentate de persoanele de drept privat în vederea obținerii de credite fără dobândă, cu dobândă redusă sau cu dobândă legală, pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deținute;
e) gestionează, prin acordarea de credite în conformitate cu prevederile lit. d), sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, precum și din alte surse cu aceeași destinație, obținute în condițiile legii; sumele încasate din rambursări de credite și plăți din dobânzi se utilizează în sistem revolving, cu același scop;
f) elaborează, potrivit strategiei Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, și supune spre aprobare acestuia Programul național de restaurare a monumentelor istorice și asigură atribuirea contractelor de proiectare și execuție a lucrărilor de restaurare, conservare, protecție și punere în valoare a obiectivelor cuprinse în acesta, potrivit legii;
g) verifică și propune spre avizare, potrivit legii, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările contractate;
h) asigură asistența tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii și Patrimoniului Național în domeniul organizării activității de protejare a monumentelor istorice;
i) elaborează reglementările privind conținutul-cadru al documentațiilor, tarifarea acestora, executarea lucrărilor, organizarea achizițiilor publice, contractarea și decontarea lucrărilor;
j) propune Ministerului Culturii și Patrimoniului Național inițierea de acte normative în domeniul protejării monumentelor istorice;
k) propune Ministerului Culturii și Patrimoniului Național proiecte de formare a specialiștilor în domeniul protejării monumentelor istorice;
l) asigură fundamentarea științifică a deciziilor și a avizelor Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice privind clasarea și evidența monumentelor istorice, intervențiile asupra acestora, precum și în zonele lor de protecție;
m) elaborează dosarele pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista patrimoniului mondial;
n) elaborează și actualizează periodic Lista Monumentelor Istorice din România;
o) administrează fondul documentar al monumentelor istorice, care cuprinde: arhiva, fototeca, fondul cartografic și biblioteca, care sunt proprietatea publică a statului român;
p) gestionează Registrul specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici, precum și procedurile de atestare și înscriere în acesta, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;
q) elaborează normele și metodologiile specifice domeniului monumentelor istorice, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;
r) gestionează, în condițiile legii, fondurile destinate inventarierii, elaborării normelor și metodologiilor pentru monumente istorice;
s) colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și cu instituții de specialitate în activitatea de inventariere și de cadastru a monumentelor istorice;
ș) poate declanșa procedura de clasare a bunurilor imobile și a bunurilor imobile aflate în pericol și poate elabora dosarele de clasare conform Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;
t) elaborează proiecte de valorificare prin turism cultural a monumentelor istorice, precum și a zonelor de protecție a acestora și propune în acest sens colaborarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național cu ministerele și autoritățile de resort;
ț) realizează și pune în valoare, în interes public, baze naționale de date, registre și depozite pentru patrimoniul arheologic, patrimoniul cultural mobil, patrimoniul cultural imaterial și resursele informaționale asociate, care cuprind: instituții, persoane, locuri, evenimente, bibliografii, date statistice, imagini, înregistrări video și audio, hărți și alte informații. Acestea includ: baza națională de date a inventarului patrimoniului cultural național mobil și a patrimoniului clasat, baza națională de date a Repertoriului arheologic național - RAN și sistemul informațional geografic aferent, Sistemul informatic de administrare a cercetărilor arheologice - ACERA, baza națională de date a arhitecturii vernaculare din muzeele în aer liber - ETNOMON, Registrul bunurilor culturale distruse, dispărute, furate sau exportate ilegal, Catalogul colectiv național al cărții vechi și Catalogul colectiv național al manuscriselor medievale, baza de date a Repertoriului patrimoniului imaterial, baza de date bibliografice și biblioteca digitală a patrimoniului cultural, baza de date a specialiștilor și Registrul experților în domeniul patrimoniului cultural mobil, Registrul arheologilor, baza de date a muzeelor și colecțiilor și altele;
u) centralizează și procesează datele primite de la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, de la operatorii culturali și din alte surse, asigură evidența informatizată, administrarea documentelor și fișierelor destinate actualizării bazelor de date, arhivarea acestora și publicarea, inclusiv pe internet, a datelor de interes public;
v) cercetează și pune în valoare informațiile cuprinse în bazele de date și din alte surse; acordă asistență de specialitate privind valorificarea documentar-științifică a informației și publică repertorii, cataloage, bibliografii, ghiduri, dicționare, facsimile digitale și altele;
w) îndeplinește funcția de agregator național în procesul de implementare a Programului național pentru digitizarea resurselor culturale naționale și crearea Bibliotecii Digitale a României - componentă a bibliotecii digitale europene - Europeana.eu, asigurând interfața dintre furnizorii de conținut, respectiv instituții publice sau alte organizații deținătoare de resurse culturale, și serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar;
x) elaborează norme, standarde, instrumente de evidență, chestionare, instrumente informatice, terminologii pentru documentarea bunurilor culturale și realizează studii, cercetări, analize, monitorizări, programe și proiecte în domeniul patrimoniului cultural;
y) oferă asistență tehnică și de specialitate instituțiilor culturale, întreține programul DOCPAT pentru documentarea patrimoniului cultural, precum și alte sisteme informatice și aplicații utilizate de către operatorii culturali;
z) întreține și dezvoltă site-ul web al patrimoniului cultural din România E-patrimoniu.ro, portalul național Culturalia.ro, alte site-uri web tematice și portaluri de interes național, participă la rețele europene și internaționale de date;
a1) administrează bazele de date, arhivele de documente și imagini pe suport clasic și digital, precum și fototeca istorică a patrimoniului cultural, care sunt proprietatea publică a statului român;
b1) reprezintă Ministerul Culturii și Patrimoniului Național în Sistemul integrat de gestiune a informațiilor pentru protecția patrimoniului cultural mobil și a bunurilor culturale, în alte rețele, parteneriate, comisii interministeriale și proiecte naționale și internaționale legate de noile tehnologii informatice și de comunicare în domeniul cultural;
c1) stochează inventarele privind bunurile culturale mobile clasate și documentele care au stat la baza operațiunilor de clasare;
d1) editează Revista monumentelor istorice și Buletinul monumentelor istorice, precum și alte publicații de specialitate, pe orice tip de suport, și comercializează materialele privind protejarea și punerea în valoare a monumentelor istorice;
e1) organizează și participă la manifestări științifice, naționale și internaționale în domeniul protejării monumentelor istorice.

Art. 3
(1) Pentru exercitarea atribuțiilor care îi revin, Institutul este abilitat să solicite și să primească de la instituții publice și persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniu date și documente necesare exercitării competențelor sale.
(2) Institutul centralizează și prelucrează datele statistice primare referitoare la activitățile din domeniu.
(3) Institutul colaborează cu instituții de specialitate din țară și din străinătate pentru realizarea unor studii și cercetări privind evoluția și prognoza activităților din domeniu.

Art. 4
(1) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.
(2) Veniturile proprii se obțin din activități realizate direct de Institut, și anume:
a) gestionarea timbrului monumentelor istorice;
b) contractarea și realizarea de studii, cercetări și expertize în domeniul protejării
monumentelor istorice;
c) realizarea de lucrări și servicii de specialitate, tehnice și economice, în domeniul protejării monumentelor istorice;
d) editarea și comercializarea materialelor privind protejarea și punerea în valoare a monumentelor istorice;
e) alte activități specifice realizate în conformitate cu atribuțiile sale legale;
f) cofinanțări de programe și proiecte;
g) publicații pe orice tip de suport;
h) prestații editoriale;
i) studii, proiecte și prestări de servicii;
j) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare: arhivă, fonotecă și altele;
k) sponsorizări sau donații ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine.

Art. 5
(1) Institutul este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, potrivit legii.
(2) Directorul general al Institutului conduce întreaga activitate a instituției, pe care o reprezintă în raporturile cu autoritățile publice, instituții și organizații, precum și cu persoanele juridice și fizice din țară sau din străinătate.
(3) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general este ajutat de Consiliul de administrație al Institutului.
(4) Componența și atribuțiile Consiliului de administrație se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.
(5) Directorul general este ordonator terțiar de credite.
(6) În exercitarea atribuțiilor sale directorul general emite dispoziții.
(7) Pe lângă directorul general funcționează Consiliul științific al Institutului, organism consultativ alcătuit din specialiști în domeniul protejării monumentelor istorice; componența, atribuțiile și modul de organizare și funcționare ale Consiliului științific se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.

Art. 6
(1) Numărul maxim de posturi ale Institutului este de 123 și se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. II "Organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, cu modificările ulterioare și completările ulterioare.
(2) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit legislației în vigoare.

Art. 7
(1) Institutul are dreptul la două autoturisme pentru transportul personalului, cu un consum lunar de carburant de 350 litri.
(2) Pentru îndeplinirea activităților specifice, a activităților de control și inspecție și a activităților de protecție a patrimoniului cultural național imobil, Institutul are dreptul la un microbuz de până la 9 locuri și la 4 autoturisme de teren. Consumul lunar maxim de carburant este de 250 litri fiecare.

Art. 8
Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
a) Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2001 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 20 decembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare;
b) art. 2 alin. (3) pct. C1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.878/2005 privind înființarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare.

 


Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 429 din data de 20 iunie 2011

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul culturii și patrimoniului național,
Kelemen Hunor

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Laurențiu Sebastian Lăzăroiu

Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu