Print this page

Expert în monitorizarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor în cadrul proiectului INNOCASTLE

Rate this item
(0 votes)

Nr. înregistrare 3436/18.05.2022

Expert în monitorizarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor în cadrul proiectului INNOCASTLE
(INNOvating policy instruments for historic CASTLEs, manors and estates PGI05215)
ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTURILOR CONTRACTUALE TEMPORAR VACANTE


Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează în perioada 30.05.2022-16.06.2022, concursul pentru ocuparea a două posturi contractuale temporar vacante de Expert în monitorizarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor, în cadrul proiectului INNOCASTLE, contracte încheiate pentru perioadă determinată de 3 luni şi timp parţial, după cum urmează:

I. DESCRIEREA PROIECTULUI:
INNOCASTLE - INNOvating policy instruments for historic CASTLEs, manors and estates este un proiect finanţat din fonduri FEDER prin programul Interreg Europe, program ce ajută guvernele regionale şi locale din Europa să dezvolte şi să furnizeze politici publice mai bune.
Link proiect: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/innocastle/
Durată: proiectul a început în iunie 2018 având un total de 54 de luni, împărţite în două faze - prima fază a proiectului a fost încheiată în noiembrie 2020. În prezent, proiectul se află în faza II ce are ca scop monitorizarea implementării planului de acţiune dezvoltat în prima fază (4 semestre: decembrie 2020 - noiembrie 2022).
Iniţiator: Institutul Naţional al Patrimoniului (INP, România)
Parteneri: Universitatea din Ghent (UCG, Belgia), Guvernul Provinciei Badajoz (PGB, Spania) şi Provincia Gelderland (GL, Olanda)
Partener consultativ: The National Trust for places of Historic Interest and Natural Beauty (NT, Marea Britanie)
Descriere: Proiectul INNOCASTLE abordează o formă de patrimoniu cultural imobil prezentă în majoritatea ţărilor Europene, reşedinţele elitelor de altădată - castele, conace şi grădini istorice. În prezent, catelele, conacele şi grădinile istorice nu sunt susţinute de politici publice care să reflecte adevăratele nevoi şi oportunităţi în ceea ce priveşte protejarea, transformarea şi utilizarea acestora. Aşezate în marea lor majoritate în zone rurale, reşedinţele elitelor de altădată sunt de cele mai multe ori necunoscute publicului larg şi turiştilor. Acestea au potenţialul de a deveni catalizatori ai inovării şi dezvoltării durabile rurale, lucru care necesită însă schimbarea de paradigmă în guvernare şi sprijin.

Pe termen lung proiectul îşi doreşte să asigure prezervarea durabilă a castelelor, conacelor şi grădinilor istorice prin adoptarea unor politici care să capaciteze actorii locali, investitorii privaţi şi care să încurajeze parteneriatele inter-sectoriale. Se doreşte astfel: obţinerea unei guvernanţe integrate care să includă actori din zona publică, privată a educaţiei şi societăţii civile; creionarea unor modele eficiente de finanţare; obţinerea unei mai bune promovări şi vizibilităţi a castelelor, conacelor şi grădinilor istorice prin produse turistice mai bune; difuzarea problematicii şi deschiderea unei discuţii referitoare la castelelor, conacelor şi grădinilor istorice, la nivel european).
Politici vizate: Programul Regional Operaţional, axa 5.1 (INP); Decretul Patrimoniului Imobil (UCG); Programul Regional Operaţional, axa 6.3.1 (PGB); Programul de Politici pe Cultură şi Patrimoniu (GL).
Rezultate preconizate: realizarea a 4 planuri de acţiune (unul pentru fiecare partener cu excepţia National Trust) ce vizează remodelarea a 4 politici publice astfel încât acestea să reflecte tendinţele actuale şi cerinţele viitoare în ceea ce priveşte protejarea, transformarea şi utilizarea HCME.
Acţiuni aferente Fazei II ce presupune implementarea planului de acţiune dezvoltat în Faza I:
➔ Introducerea planurilor de întreţinere şi interpretare în POR 2021-2027
Elaborarea unui protocol de monitorizare a impactului socio-economic şi de mediu al investiţiilor în restaurarea monumentelor istorice

II. DENUMIREA POSTULUI:
Expert în monitorizarea impactului patrimoniului cultural în dezvoltarea durabilă a comunităţilor - 2 posturi
● durată determinată : 3 luni
● timp parţial: 4h/zi
● presupune deplasări în ţară

III. DESCRIEREA POSTULUI:
Atribuţii şi responsabilităţi:
1. Colectează datele referitoare la monumentele istorice restaurate prin Programului Naţional de Restaurare asupra cărora se elaborează studiile de caz, inclusiv date privind investiţia.
2. Desfăşoară activităţi de documentare şi colectare de date în vederea măsurării impactului socio-economic şi de mediu al investiţiilor în restaurarea monumentelor istorice realizate în cadrul Programului Naţional de Restaurare asupra cărora se elaborează studiile de caz
3. Utilizează şi aplică instrumente de lucru şi metode de analiză pentru măsurarea indicatorilor ce vizează impactul socio-economic şi de mediu al investiţiilor în restaurarea monumentelor istorice, pe baza protocolului de monitorizare adoptat de INP
4. Elaborează rapoarte de monitorizare a impactului socio-economic şi de mediu al investiţiilor în restaurarea monumentelor istorice.
5. Prezintă intern şi în cadrul parteneriatului date intermediare, de fiecare dată când este solicitat, precum şi rezultatele finale
6. Participă la întâlnirile interne de lucru
7. Participă la evenimentul final organizat de partenerii consorţiului şi contribuie la creionarea concluziilor acestuia prin realizarea de rapoarte. Contribuie, de asemenea, la analiza concluziilor şi integrarea acestora în documente de feedback
8. Participă, pentru a prezenta proiectul, la evenimente organizate de finanţator sau alte entităţi precum instituţii, ONG-uri etc.
9. Comunică şi colaborează cu departamente ale Institutului Naţional al Patrimoniului, cu terţi, instituţii publice şi private la nivel naţional, regional sau local, dar şi cu persoane fizice care pot sprijini cu informaţii şi/sau expertiză concludentă pentru atingerea rezultatelor scontate ale proiectului
10. Coordonează sau contribuie la elaborarea tuturor documentelor specifice necesare implementării activităţilor de mai sus
11. Este subordonat coordonatorului de proiect şi lucrează sub îndrumarea expertului coordonator.

IV. CONDIŢII DE PARTICIPARE:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
A. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
B. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
C. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
D. are capacitate deplină de exerciţiu;
E. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
F. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
G. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

1. STUDII DE SPECIALITATE:
Studii superioare de lungă durată în domeniul ştiinţelor sociale, umaniste, arte, precum şi matematicii şi ştiinţelor naturii

2. VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:
Minimum 1 ani experienţă în activităţi şi proiecte de cercetare, în domeniul studiilor

3. CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:
Deţine cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

4. LIMBI STRĂINE:
Cunoaşterea la nivel de utilizare independentă limba engleză (citit, scris, vorbit).

5. ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:
● Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilităţi
● Capacitate de a lua decizii, de organizare şi planificare
● Spirit de observaţie şi iniţiativă
● Capacitate de lucru în echipă şi individual
● Abilităţi de comunicare şi de relaţionare interpersonale
● Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar şi intercultural
● Capacitate de lucru sub stres
● Integritate, punctualitate, promptitudine, confidenţialitate

6. CERINŢE SPECIFICE:
● Bună cunoaştere a normativelor naţionale cu incidenţă în domeniul patrimoniului cultural
● Bună cunoaştere a unor strategii în jurul revitalizării clădirilor de patrimoniu
● Constituie un avantaj experienţa în realizarea de studii şi cercetări cu privire la valorificarea economică şi/sau socială a patrimoniul cultural

VI. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):
A. cerere înscriere concurs adresată coordonatorului de proiect
B. scrisoare de intenţie şi o recomandare din partea unui profesionist cu experienţă relevantă în domeniul patrimoniului cultural
C. CI + copie
D. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate
E. CV
F. copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă
G. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (tip cf. Ministerului Sănătăţii)
H. cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează


VII. BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA CONCURSULUI:
1. Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi normele de aplicare aferente
2. Strategia patrimoniului cultural european pentru secolul XXI, Consiliul Europei, 2018
3. Convenţia-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate, Faro, 27 octombrie 2005
4. Council of Europe. (2018). Faro Convention Action Plan Handbook. https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/faro-action-plan, https://rm.coe.int/faro-convention-action-plan-handbook-2018-2019/168079029c
5. UNESCO, (2019). Culture 2030 Indicators: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371562
6. ESPON, HERITAGE (2019) - The Material Cultural Heritage as a Strategic Territorial Development Resource: Mapping Impacts Through a Set of Common European Socio-economic indicators Report, https://www.espon.eu/cultural-heritage

Notă: Candidaţii vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunţului referitor la concurs.

VIII. LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI:
Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun până la data de 30.05.2022, ora 10.00 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (etaj 1, Secretariat).
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia cel târziu la data de 02.06.2022, ora 10.00.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 03.06.2022, ora 10.00. Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 06.06.2022, ora 10.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 07.06.2022, ora 10.00 (fără a se depăşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 08.06.2022, ora 10.00.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 09.06.2022, ora 10.00. Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 10.06.2022, ora 10.00.
2. Interviul se va desfăşura în data de 13.06.2022, ora 10.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 14.06.2022, ora 10.00.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 15.06.2022, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 16.06.2022, ora 10.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 16.06.2022, ora 18.00.


Situl web al institutului este: www.patrimoniu.ro


 

Read 120 times