SHARE

Anunțuri angajări

Anunţ public de scoatere la concurs a unui post contractual vacant de Bibliograf IA în cadrul Secţiei biblioteci digitale, structura Patrimoniu Digital - Institutul Naţional al Patrimoniului

Rate this item
(0 votes)

 Nr. 3764/30.05.2022

Anunţ public de scoatere la concurs a unui post contractual vacant de Bibliograf IA în cadrul Secţiei biblioteci digitale, structura Patrimoniu Digital -
Institutul Naţional al Patrimoniului

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează în perioada 22.06.2022-07.07.2022, concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de Bibliograf IA în cadrul Secţiei biblioteci digitale, structura Patrimoniu Digital, contract încheiat pentru perioadă nedeterminată după cum urmează:


CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) nu a împlinit vârsta legală pentru pensionare.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:
1. Studii: studii superioare de specialitate în domeniul ştiinţelor istorice cu specialitazare în arheologie, absolvite cu diplomă de licenţă;
2. Vechime în specializare: minim 6 luni
3. Limbi străine:

Limbă Citit Scris Vorbit
Engleză Mediu Mediu Mediu


4. Cunoştinţe tehnice de operare/programare pe calculator: Pachet Microsoft Office, nivel avansat, cunoştinţe de utilizare a bazelor de date, cunoştine de utilizare a programelor de cartare digitală (ArcGIS online, Google Earth, Google Maps) nivel începător.
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de evaluare, analiză, sinteză, de lucru individual şi în echipă, de lucru sub stres, de a transpune în practică cunoştinţele dobândite, abilităţi de comunicare şi de relaţionare interpersonale, abilităţi de a lucra în situaţii bine definite şi structurate în contextul unor echipe multidisciplinare, de a lucra în context multidisciplinar şi intercultural, integritate, punctualitate, promptitudine, iniţiativă, confidenţialitate.
6. Cerinţe specifice:
a. solide cunoştinţe de cultură generală în special din domeniul istoriei şi arheologiei, artei şi a patrimoniului cultural;
b. experienţă în cercetarea arheologică de teren;
c. cunoaşterea perioadelor arheologice şi istorice din România;
d. cunoşterea regulilor de documentare şi cercetare ştiinţifică;
e. cunoaşterea aplicaţiei baza de date Repertoriul Arheologic Naţional;
f. cunoştinţe de catalogare analtică şi descriere de bunuri culturale;
g. cunoştinţe de utilizare a bibliotecilor digitale online;
h. cunoştinţe referitoare la digitizare de publicaţii şi documente: scanare, procesare, indexare în baze de date;
i. cunoaşterea legislaţiei în domeniul patrimoniului cultural;
j. capacitate de organizare şi planificare;
k. cunoştinţe de utilizare a unor programe electronice de catalogare;
l. cunoştinţe generale de sisteme informaţionale geografice pentru cartare (SIG / en. GIS);
m. capacitate de asumare de responsabilităţi;
n. competenţe în culegerea, clasificarea şi interpretarea informaţiilor în vederea pregătirii rapoartelor;
o. documentarea şi analizarea datelor şi informaţiilor în scopul reutilizării lor;
p. disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
q. disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară.

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:

a. înregistrează în baza de date Repertoriul Arheologic Naţional informaţii referitoare la situri arheologice, obţinute prin activităţi de documentare, cercetare şi analiză istorică a diverse resurse bibliografice, documentare şi cartografice dar şi prin studii de teren, investigaţii foto aeriene, teledetecţie şi analiză spaţială;
b. înregistrează în baza de date Cronica Cercetărilor Arheologice rapoartele de cercetare arheologică publicate în volumul Cronica Cercetărilor Arheologice şi corectează înregistrările existente;
c. cartează şi analizează spaţial diverse resursele de patrimoniului cultural imobil: situri arheologice, monumente arhitectonice, monumente de for public, monumente memoriale, instituţii, peisaje culturale etc folosind tehnicile şi principiile sistemelor informaţionale geografice (SIG);
d. digitizează, cataloghează analitic şi înregistrează metadatele în baza de date ProEuropeana-Biblioteca digitală a publicaţiilor culturale;
e. dezvoltă şi actualizează metodologii, norme, proceduri, vocabulare controlate şi alte instrumente documentare pentru patrimoniul cultural imobil;
f. diseminează informaţii privind patrimoniul cultural imobil;
g. realizează cercetări bibliografice;
h. asistă utilizatorii la formularea interogărilor în bazele de date;
i. se documentează permanent în domeniul său de specialitate;
j. participă la proiecte de cercetare şi proiecte interdisciplinare;
k. propune proiecte şi teme noi, ca şi dezvoltări ale celor curente;
l. participă la manifestări ştiinţifice şi culturale;
m. realizează studii istorice şi realizează cercetări pe diverse subiecte şi teme privitoare la patrimoniul cultural;
n. asigură managementul şi coordonarea altor activităţi din domeniul de competenţă
o. îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul de competenţă, date de superiorii ierarhici.

DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului Institutului Naţional al Patrimoniului;
b) scrisoare de intenţie;
c) scrisoare de recomandare;
d) copia actului de identitate sau al altui document care atestă identitatea, potrivit legii;
e) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
f) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează *);
h) adeverinţa medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate **);
i) curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
j) declaraţie pe proprie răspundere referitoare la incompatibilitatea colaborării cu institutul (eventuale litigii, sau apartenenţa la grupul adversarilor din litigiile aflate în derulare).
*) În cazul documentului prevăzut la alin. (V) lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
**) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
***) Actele prevăzute la alin. (1) lit.c)-e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

1. Periodizarea preistoriei şi istoriei, pe teritoriul României
- Istoria Românilor, Academia Română, volumele I-IX, Editura Enciclopedică (ediţiile apărute după anul 2000)
2. Atribuţiile Institutului Naţional al Patrimoniului şi funcţionarea Departamentului Patrimoniu Digital
a) Regulament din 22 ianuarie 2018 de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional al Patrimoniului;
b) Hotărâre nr. 593 din 8 iunie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului;
c) Hotărâre nr. 427 din 20 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului.
3. Legislaţia privind evidenţa, protejarea şi conservarea patrimoniului cultural
a) Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional - republicare;
b) Legea 150/1997 - Lege privind ratificarea Conventiei europene pentru protecţia patrimoniului arheologic (revizuita), adoptata la La Valetta la 16 ianuarie 1992;
c) Legea 157/1997 - Lege privind ratificarea Conventiei pentru protectia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptata la Granada la 3 octombrie 1985;
d) Legea 451/2002 - Lege nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000;
e) Legea nr. 182/2000privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (actualizată în 2014);
f) Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice;
g) Convenţia cadru Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate (Convenţia De La Faro);
h) Legea nr. 149 din 24.07.1997 pentru ratificarea Convenţiei UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, adoptată la Roma la 24 iunie 1995;
i) Ordinul nr. 2044 din 09.05.2001 privind registrul bunurilor culturale distruse, furate, dispărute sau exportate ilegal;
j) Hotărârea de guvern nr. 1676 din 10.12.2008 privind aprobarea Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României;
4. Baze de date culturale şi ale bibliotecilor digitale
a) Repertoriul Arheologic Naţional: http://ran.cimec.ro/
b) Bunuri mobile clasate ]n patrimoniul cultural: http://clasate.cimec.ro;
c) ProEuropeana-Biblioteca Digitală a Publicaţiilor Culturale: https://biblioteca-digitala.ro/
d) Europeana-Biblioteca digitală europeană: www.europeana.eu
5. Sistemele Informatice Geografice (SIG / en. GIS)
a) Produsele şi soluţiile Esri: https://www.arcgis.com
b) Produsele şi soluţiile Google: Google Earth; Google Maps: https://maps.google.com;
c) http://grindgis.com/what-is-gis/what-is-gis-definition
d) http://gisgeography.com/what-gis-geographic-information-systems/
e) http://researchguides.library.wisc.edu/GIS
f) http://www.getty.edu/conservation/our_projects/field_projects/arches/arches_overview.html
g) https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/geographic-information-system-gis/
6. Standarde de documentare, catalogare şi digitalizare a patrimoniului cultural
a) Irina Oberländer-Târnoveanu, Dan Matei, Standarde şi recomandări în documentarea bunurilor culturale, Bucureşti;
b) Art & Architecture Thesaurus, The Getty Research Institute, https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/
c) Ghid de digitizare - Pilonul tematic "Biblioteci" - versiunea 01/30.10.2009 ş
d) Dan Matei, Spre Europeana.eu: o introducere în bibliotecile digitale, Bucureşti, 2009
e) Europeana Publishing Guide v1.7
f) Europeana publishing framework content

Notă: Candidaţii vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunţului referitor la concurs.


VIII. LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI:

Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun până la data de 22.06.2022, ora 10.00 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (etaj 1, Secretariat).

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia cel târziu la data de 23.06.2022, ora 10.00.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 24.06.2022, ora 10.00. Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 27.06.2022, ora 10.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

1. Proba scrisă va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 28.06.2022, ora 10.00 (fără a se depăşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (etaj 1, Bibliotecă).

Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 29.06.2022, ora 10.00.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 30.06.2022, ora 10.00. Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 01.07.2022, ora 10.00.

2. Interviul se va desfăşura în data de 04.07.2022, ora 10.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);

Rezultatele interviului
se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 05.07.2022, ora 10.00.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 06.07.2022, ora 10.00.

Rezultatele contestaţiilor
depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 06.07.2022, ora 10.00.

Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 07.07.2022, ora 18.00.

Situl web al institutului este: www.patrimoniu.roRead 727 times