Print this page
Miercuri, 16 Martie 2016 10:45

Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

Rate this item
(0 votes)

ANUNŢCONCURS PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE:


BIROU AUDIT PUBLIC INTERN

- 1 post Economist specialist - Auditor intern (S) IA

DIRECŢIA ECONOMICĂ
- 2 posturi Economist specialist (S) IA

BIROU JURIDIC
- 1 post Şef Birou Juridic (S) II

BIROUL DE PERSONAL SI ORGANIZARE A MUNCII
- 1 post Şef Birou (S) IICALENDARUL CONCURSULUI

1) 08.04.2016, ora 16.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;
2) 11.04.2016, selecţia dosarelor de concurs;

3) 11.04.2016, ora 16.00 afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor;

4) 12.04.2016, ora 16.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor;

5) 13.04.2016, ora 16.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;

6) 14.04.2016, ora 10.00, proba scrisă;

7) 15.04.2016, ora 16.00, afişarea rezultatelor probei scrise;

8) 18.04.2016, ora 16.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind proba scrisă;

9) 19.04.2016, ora 16.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;

10) 20.04.2016, ora 10.00, susţinerea interviului;

11) 21.04.2016, ora 16.00, afişarea rezultatelor interviului;

12) 22.04.2016, ora 16.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind interviul;

13) 25.04.2016, ora 16.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;

14) 26.04.2016, ora 16.00, afişarea rezultatelor finale.

Dosarele de concurs se depun la sediul Institutului National al Patrimoniului din Str Ienăchiţă Văcărescu nr 16, Sector 4, Bucureşti, Biroul de personal şi organizare a muncii, la persoana desemnată de către conducerea institutului pentru a asigura secretariatul comisiei de concurs, până la data de 08.04.2016, ora 16.00.
Persoana de contact: Neagu Cristina Aura, tel 0213366073


DOSARUL DE CONCURS trebuie să conţină următoarele documente:
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului (director general) al Institutului National al Patrimoniului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
h) portofoliu de lucrări, publicaţii;
i) declaraţie pe proprie răspundere referitoare la incompatibilitatea colaborarii cu institutul (eventuale litigii, sau apartenenţa la grupul adversarilor din litigiile aflate în derulare)
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propia răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII DE PARTICIPARE PENTRU TOATE POSTURILE VACANTE:
Condiţiile generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

BIROU AUDIT PUBLIC INTERN
1 post
Economist specialist - Auditor intern, (S) IA
Condiţiile specifice:
- studii superioare economice de lungă durată absolvite cu dipolmă de licenţă sau echivalentă ;
- certificat de atestare ca auditor intern de către MFP, si/sau certificate de calificare în audit public intern;
- vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani ;
- efectuarea unor specializări în domeniul postului constituie avantaj ;
- cunoaşterea legislaţiei şi a normelor specifice activităţii de audit intern, inclusiv codul privind conduita etică a acestuia ;
- abilităţi de comunicare;
- disponibilitate pentru lucrul peste program;
- cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excell ); Internet Explorer;

DIRECŢIA ECONOMICĂ

2 posturi Economist specialist (S) IA

Condiţiile specifice:
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiinţelor sociale - ramura ştiinţe economice;
- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
- activitatea desfasurata in cadrul unei institutii publice, constituie avantaj;
- abilităţi de comunicare;
- disponibilitate pentru lucrul peste program;
- cunoştinţe operare cu softuri specializate de contabilitate; cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excell); Internet Explorer;
BIROU JURIDIC
1 post Şef Birou Juridic (S) II

Condiţiile specifice:
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă ;
- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
- activitatea desfasurată in cadrul unei institutii publice, constituie avantaj;
- abilităţi de comunicare;
- disponibilitate pentru lucrul peste program;

BIROUL DE PERSONAL ŞI ORGANIZARE A MUNCII

1 post Şef Birou (S) II

Condiţiile specifice:
- studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă:
- atestat inspector resurse umane;
- atestat manager de resurse umane;
- vechime şi experienţă managerială în domeniul resurselor umane şi salarizare bugetară dar şi în mediul privat minim 5 ani;
- abilităţi de recrutare şi selecţie, de comunicare, relaţionare şi de negociere;
- disponibilitate pentru lucrul peste program;
- cunoştinţe operare PC: Microsoft Office ; Internet Explorer;
- cunoştinţe operare cu softuri specializate de calcul salarial şi resurse umane;  
ANEXA LA ANUNT

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA PENTRU CONCURSUL DIN DATA DE 08.04.2016

BIROU AUDIT PUBLIC INTERN

1 post Economist specialist - Auditor intern (S) I A
Tematică:

- Atribuţiile compartimentului de audit public intern;
- Numirea şi revocarea auditorilor interni;
- Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni;
- Elaborarea planului de audit public intern;
- Referatul de justificare şi structura planului de audit public intern;
- Etapele misiunii de audit public intern;
- Proceduri şi documente elaborate pe parcursul desfăşurării unei misiuni de audit public intern;
- Tipuri de audit intern;
- Incompatibilităţi referitoare la exercitarea auditului intern;
- Contravenţii şi sancţiuni referitoare la auditul intern;
Bibliografie
- Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- H.G. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern ;
- Ordin MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern ;
- Legea contabilităţii nr. 82 /1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea 273/2006 privind finantele publice locale;
- Legea nr. 422/2001 republicata, privind protejarea monumentelor istorice ;
- HG 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului ;
- Ordonanţa 119/1999 republicată privind controlul intern şi controlul financiar preventiv ;
- Ordin MFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale -actualizat.
 

DIRECŢIA ECONOMICĂ

2 posturi Economist specialist (S) IA
Tematică
- Organizarea şi conducerea contabilităţii; 
-
Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice;
- Dispoziţii privind controlul financiar preventiv; 
-
Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice.
Bibliografie
- Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1917/2005;
- Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
- Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
- Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;
- Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
- Ordinul MFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice;
- Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetele fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora;
- Ordinul MFP nr. 2281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
- HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
- HG nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;
- Ordinul nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
- HG nr. 925/2006 - Norme de aplicare a O.U.G. nr.34/2006;
- Ordinul MFP nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţi de gestiune;
- Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;
- HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
- O.U.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 400/2015 privind aprobarea codului controlului intern /managerial al entităţilor publice;
- Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
- Legea nr. 422/2001 republicata, privind protejarea monumentelor istorice ;

BIROU JURIDIC

1 post Şef Birou Juridic (S) II
Tematică
- Însemnul distinctiv care atestă regimul juridic de monument istoric al unui bun imobil
- Însemnul distinctiv care atestă regimul juridic de monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial
- Operele de creatie ce constituie drept de autor cf. Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe
- Situatiile in care o opera se considera opera de comunicare publica
- Dreptul de suita
- Durata protectiei dreptului de autor
- Limitele exercitarii dreptului de autor
- Concesiunea drepturilor patrimoniale de autor
- Drepturile conexe dreptului de autor si drepturi sui-generis
- Beneficiarii Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe
- Tipuri de contracte cf. OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii
- Exceptii in care nu sunt aplicate prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii
- Serviciile prestate de consilierul juridic în cadrul achizitiilor publice.
- Capitolele minimale pe care trebuie să le contină un contract de achizitie publică
- Drepturile si obligatiile consilierului juridic


Bibliografie
- Codul civil din 1864 şi Noul Cod Civil;
- Codul penal ;
- Codul de procedură civilă;
-Lege 78/2000 actualizată, pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
- Lege 500/2002 actualizată, legea finanţelor publice
- Ordonanţa 119/1999 republicată privind controlul intern şi controlul financiar preventiv ;
- Ordin MFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale -actualizat.
- HG 925/2006 actualizată privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiyiţie publică din OUG 34/2006
- OUG 60/2001 privind achiyiţiile publice
- OG 43//2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca yone de interes naţional
-Lege 50/1991 republicată privind autoriyarea executării lucrărilor de construcţii
- Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii
- OMCC 2260/2008 - normele de clasare şi inventariere a monumentelor istorice

- Ordin nr.2237/27 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice
- Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe
- Legea 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
- Statutul profesiei de consilier juridic din 2004 dat în temeiul Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
- OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiilor publice;
- Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;
- Legea nr. 422/2001 republicata, privind protejarea monumentelor istorice ;BIROUL DE PERSONAL SI ORGANIZARE A MUNCII

1 post Şef Birou (S) II
Tematică
- Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante;
- Organizarea examenului pentru promovare;
- Gestionarea evidenţei resurselor umane, pastrarea şi compeltarea la zi a dosarelor de personal;
- Demararea formalităţilor care se impun pentru pensionarea, în condiţiile legii, a personalului angajat şi urmărirea finalizării acestora prin emiterea deciziilor de încetare a raporturilor de muncă;
- Întocmirea statelor de plată a drepturilor salariale; cotele privind obligaţiile de plată ale instituţiei şi ale salariaţilor către bugetul de stat;
- Proceduri de raportare în REVISAL a angajării, închiderii şi modificării contractului individual de muncă;
- Evaluarea performantelor profesionale;
- Gestionarea fiselor de post ale salariaţilor;
Bibliografie
- Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, modificată şi completată;
- Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
- Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
- Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
- Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010, aprobate prin Ordinul comun emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sub nr. 42/2011 şi Ministerul Finanţelor Publice sub nr. 77/2011;
- Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 - aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcṭiilor contractuale din sectorul bugetar;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual, republicată;
- Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
- Revisal - Registrului de Evidenţă a Salariaţilor conform prevederilor HG 500/2011;
- Legea nr. 422/2001 republicata, privind protejarea monumentelor istorice;


Anunţ afişat în data de 16.03.2016

Read 4927 times