SHARE

Anunțuri angajări

ANUNŢ CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE

Rate this item
(1 Vote)


ANUNŢ CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE

Institutul Naţional al Patrimoniului organizează concurs pentru urmatoarele posturi contractuale vacante - pe perioadă nedeterminată.

DIRECŢIA ECONOMICĂ
- 1 post REFERENT (M) IA

SERVICIUL DE EVIDENŢĂ PATRIMONIU MOBIL
- 1 post Analist (S) IA

DOSARUL DE CONCURS trebuie să conţină următoarele documente:
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului (director general) al Institutului National al Patrimoniului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
h) portofoliu de lucrări, publicaţii;
i) declaraţie pe proprie răspundere referitoare la incompatibilitatea colaborarii cu institutul (eventuale litigii, sau apartenenţa la grupul adversarilor din litigiile aflate în derulare)
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propia răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE PENTRU TOATE POSTURILE VACANTE:
Condiţiile generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE, BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA PENTRU CONCURS

DIRECŢIA ECONOMICĂ

- 1 post REFERENT (M) IA

Condiţiile specifice:
- studii medii cu diplomă de bacalaureat; cursuri specifice de contabilitate
- minimum 5 ani vechime în câmpul muncii;
- abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă;
- disponibilitate pentru lucrul peste program;
- cunoştinţe operare cu softuri specializate de contabilitate; cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excell); Internet Explorer;
Tematică
- Intocmirea documentaţiei specifice contabilităţii; 
-
Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice; 
-
Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice;
- Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
- Exercitarea controlului financiar preventiv.

Bibliografie
- Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1917/2005;
- Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
- Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 340/2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
- Decretul nr. 209/1976 privind aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;
- Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
- Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetele fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora;
- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
- HG nr. 925/2006 - Norme de aplicare a O.U.G. nr.34/2006;
- Ordinul MFP nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţi de gestiune;
- Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
- Legea nr. 422/2001 republicata, privind protejarea monumentelor istorice ;


SERVICIUL DE EVIDENŢĂ PATRIMONIU MOBIL

- 1 post Analist (S) IA

Condiţiile specifice:
• studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau diplomă de master, în domeniile stiinţe sociale sau ştiinte umaniste şi arte;
• abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă;
• cunoasterea profilului specific al Institutului Naţional al Patrimoniului;
• experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome sau Firefox sau Edge); procesor de imagini (Adobe Photoshop sau Paint.net); DOCPAT (program de gestiune a colecţiilor muzeale); programe GIS (QGIS sau ArcGIS sau Google Earth).
 

 


Tematică
• legislaţia specifică patrimoniului cultural;
• baze de date culturale;
• biblioteci digitale;
• standarde de documentare a patrimoniului cultural;
• modalităţi de accelerare a procesului de expunere online a patrimoniului cultural al României.
Bibliografie

1. Legea nr. 182/2000privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (actualizată în 2014) [http://cimec.ro/legislatie/l-182-2000-patrimoniumobil-2010.pdf]

2. Hotărârea de guvern nr. 886/2008pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile [http://cimec.ro/Legislatie/HG-886-2008-NormeleClasare.pdf]

3. Legea nr. 311 din 8 iulie 2003(republicată) a muzeelor şi a colecţiilor publice,republicată în 2014 [http://cimec.ro/legislatie/lege-311-din-08-07-2003-republicarea-2-din-24-03-2014.doc]

4. Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional - republicare [http://cimec.ro/legislatie/og43-2000-republicare-2007-04-25.pdf]

5. HG 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului [http://patrimoniu.gov.ro/ro/hg-593]

6. OMCC nr. 2458 din 21.10.2004privind instituirea Regulamentului Repertoriului Arheologic Naţional [http://cimec.ro/Legislatie/OMCC-2458-2004-RegulamentRAN.pdf]

7. Lege nr. 422 din 18 iulie 2001privind protejarea monumentelor istorice (republicată în 2006) [http://cimec.ro/Resurse/Legislatie/Legea-422-2001-republicata-2006.pdf]

8. Legea nr. 26 din 29 februarie 2008privind protejarea patrimoniului cultural imaterial [http://cimec.ro/Legislatie/Legea-26-2008-PatrimoniulImaterial.pdf]

9. Un viitor pentru trecut. Ghid de bună practică pentru protejarea patrimoniului cultural / Irina Oberländer-Târnoveanu [http://www.cimec.ro/Arheologie/Oberlander-un-viitor-pentru-trecut/index.html]

10. Standarde şi recomandări în documentarea bunurilor culturale / Irina Oberländer-Târnoveanu, Dan Matei [http://www.cimec.ro/Oferta-Publicatii/Oberlander-Tarnoveanu-Irina_Matei-Dan_Standarde-si-recomandari-in-documentarea-bunurilor-culturale-2009.pdf]

11. Programul DOCPAT. DOCumentarea PATrimoniului Cultural Mobil şi Arhivelor Documentare [http://cimec.ro/Metodologice/ZIP/ManualDocpat.zip]

12. ObjectID. Standard internaţional de identificare a bunurilor de artă, anticariat şi antichităţi [http://cimec.ro/Metodologice/ObjectID.html]

13. Convenţia ONU asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale [http://www.cimec.ro/arheologie/arh-preventiva/12-anexa5paris1970expilicit.pdf]

14. Convenţia UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal [http://www.cimec.ro/arheologie/arh-preventiva/14-anexa7unidroitroma1995.pdf]

15. Convenţia UNESCO pentru protecţia patrimoniului cultural şi natural [http://www.cimec.ro/arheologie/arh-preventiva/11-anexa4paris1972patcultsinat.pdf]

16. Legea 451/2002- lege nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000 [http://cimec.ro/resurse/legislatie/conventiieuropene/451-2002.htm]

17. Cum să vă indexaţi cartea / John Vickers [http://www.cimec.ro/carte/indexare/Cum-sa-va-indexati-cartea-John-Vickers.pdf]

18. Principiile de catalogare IFLA [http://archive.ifla.org/VII/s13/icp/ICP-2009_fr.pdf]

19. Recomandări ale Comitetului Internaţional de Documentare pentru muzee (CIDOC) al Consiliului Internaţional al Muzeelor (ICOM):
• Fişa tehnică CIDOC - nr. 1: Înregistrarea: când un obiect intră în muzeu (1994) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/Inregistrarea-CIDOC.htm]
• Fişa tehnică CIDOC - nr. 2: Etichetarea şi marcarea obiectelor de muzeu (1994) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/etichetarea.htm]
• Declaraţia de principii privind documentaţia muzeală (CIDOC 2005) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/documentarea-muzeala.html] [http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/DocStandards/Statement6v2EN.pdf]
• Ghidul internaţional CIDOC pentru înregistrarea obiectelor muzeale: grupurile şi categoriile de informaţii (1995) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/Ghid-inregistrarea-obiectelor-muzeale.html]
• International Guidelines for Museum Object Information: The CIDOC Information Categories (1995) [http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/DocStandards/guidelines1995.pdf]

20. Spre Europeana.eu: o introducere în bibliotecile digitale / Dan Matei [http://www.cimec.ro/pdf/Matei-Dan_Spre-Europeana-eu-o-introducere-in-bibliotecile-digitale-2009.pdf]

21. The Europeana Publishing Framework [http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Europeana_Publishing_Framework.pdf]

22. EDM [Europeana Data Model] Primer [http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Share_your_data/Technical_requirements/EDM_Documentation/EDM_Primer_130714.pdf]

23. Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model /Patrick Le Boeuf, Martin Doerr, Christian Emil Ore, Stephen Stead (main editors). v.6.2 [http://www.cidoc-crm.org/docs/cidoc_crm_version_6.2.1.pdf]

24. FRBRoo [FRBR - object-oriented definition and mapping from FRBRER, FRAD and FRSAD (version 2.4) - 2015 / International Working Group on FRBR and CIDOC CRM Harmonisation] [http://www.cidoc-crm.org/docs/frbr_oo/frbr_docs/FRBRoo_V2.4.pdf]
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

22.07.2016, ora 10.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;

25.07.2016,
selecţia dosarelor de concurs;

26.07.2016, ora 10.00
afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor;

27.07.2016, ora 10.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor;

28.07.2016, ora 10.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;

29.07.2016, ora 10.00, proba scrisă;

01.08.2016, ora 10.00, afişarea rezultatelor probei scrise;

02.08.2016, ora 10.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind proba scrisă;

03.08.2016, ora 10.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;

04.08.2016, ora 10.00, susţinerea interviului;

05.08.2016, ora 10.00, afişarea rezultatelor interviului;

08.08.2016, ora 10.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind interviul;

09.08.2016, ora 10.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;

10.08.2016, ora 10.00, afişarea rezultatelor finale.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs 22.07.2016, ora 10.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului, Bucuresti, Sector 4, str. Ienăchiţă Văcărescu nr 16. Concursul va avea loc la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului.
Date contact: 021/3366073 (Compartimentul Secretariat)


Anunţ afişat în data de 29.06.2016


 

Read 3165 times