Print this page

ANUNŢ CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE

Rate this item
(0 votes)

 
ANUNŢ CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE


13.07.2016


Institutul Naţional al Patrimoniului organizează concurs pentru urmatoarele posturi contractuale vacante - pe perioadă nedeterminată.

BIROUL JURIDIC
- 1 post ŞEF BIROU (S) II

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI CONTRACTE
- 1 post ŞEF SERVICIU (S) I
- 1 post ECONOMIST (S) I

DOSARUL DE CONCURS trebuie să conţină următoarele documente:
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului (director general) al Institutului National al Patrimoniului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
h) portofoliu de lucrări, publicaţii;
i) declaraţie pe proprie răspundere referitoare la incompatibilitatea colaborarii cu institutul (eventuale litigii, sau apartenenţa la grupul adversarilor din litigiile aflate în derulare)
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propia răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin. (1) lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII DE PARTICIPARE PENTRU TOATE POSTURILE VACANTE:
Condiţiile generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


Condiţii specifice de participare la concurs:
BIROUL JURIDIC
- 1 post ŞEF BIROU (S) I
Condiţiile specifice:
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă ;
- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
- activitatea desfasurata in cadrul unei institutii publice, constituie avantaj;
- abilităţi de comunicare;
- disponibilitate pentru lucrul peste program;
Tematică
- Însemnul distinctiv care atestă regimul juridic de monument istoric al unui bun imobil
- Însemnul distinctiv care atestă regimul juridic de monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial
- Operele de creatie ce constituie drept de autor cf. Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe
- Situatiile in care o opera se considera opera de comunicare publica
- Dreptul de suita
- Durata protectiei dreptului de autor
- Limitele exercitarii dreptului de autor
- Concesiunea drepturilor patrimoniale de autor
- Drepturile conexe dreptului de autor si drepturi sui-generis
- Beneficiarii Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe
- Tipuri de contracte cf. OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii
- Exceptii in care nu sunt aplicate prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii
- Serviciile prestate de consilierul juridic în cadrul achizitiilor publice.
- Capitolele minimale pe care trebuie să le contină un contract de achizitie publică
- Drepturile si obligatiile consilierului juridic
Bibliografie
- Codul civil din 1864 şi Noul Cod Civil;
- Codul penal ;
- Codul de procedură civilă;
-Lege 78/2000 actualizată, pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie
- Lege 500/2002 actualizată, legea finanţelor publice
- Ordonanţa 119/1999 republicată privind controlul intern şi controlul financiar preventiv ;
- Ordin MFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale -actualizat.
- HG 925/2006 actualizată privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiyiţie publică din OUG 34/2006
- OUG 60/2001 privind achiyiţiile publice
- OG 43//2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca yone de interes naţional
-Lege 50/1991 republicată privind autoriyarea executării lucrărilor de construcţii
- Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii
- OMCC 2260/2008 - normele de clasare şi inventariere a monumentelor istorice
- Ordin nr.2237/27 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice
- Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe
- Legea 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
- Statutul profesiei de consilier juridic din 2004 dat în temeiul Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;
- OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiilor publice;
- Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;
- Legea nr. 422/2001 republicata, privind protejarea monumentelor istorice ;

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI CONTRACTE

- 1 post ŞEF SERVICIU (S) I
Condiţiile specifice:
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă ;
- minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
- activitatea desfasurata in cadrul unei institutii publice, constituie avantaj;
- abilităţi de comunicare;
- cunoştinţe de operare Microsoft Office, Internet Browser, Baze de Date - nivel avansat
- disponibilitate pentru lucrul peste program;
TEMATICĂ
1.Principiileînachiziţiilepublice
2.Planificareaachiziţiilorpublice
3.Procedurile de atribuire a contractelor de achiziţiepublică
4. Elaborareadocumentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţiepublică
5.Iniţiereaşilansareaprocedurii
6.Derulareaprocedurii de atribuire a contractelor de achiziţiepublică
7.Atribuireacontractului de achiziţiepublică
8.Soluţionareacontestaţiilor
9. Derulareaşifinalizareacontractului
10.Verificareaaspectelorproceduraleaferenteprocesului de atribuire a contractelor de achiziţiepublică
11. Licitaţiaelectronicăcaetapăfinală a uneiproceduri offline
12. Procesulbugetar
13.Prevederireferitoare la investiţiilepublice
14. Principiiînexecuţiabugetară
15.Întocmirea şiactualizareaProgramuluiAnual al AchiziţiilorPublice
16. Achiziţiiledirecte
17. Protejareamonumenteloristorice
BIBLIOGRAFIE
1.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privindatribuireacontractelor de achiziţiepublică, a contractelor de concesiune de lucrăripubliceşi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificărileşicompletărileulterioare; - abrogată

2.HG nr. 925/2006 pentruaprobareanormelor de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuireacontractelor de achiziţiepublică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privindatribuireacontractelor de achiziţiepublică, a contractelor de concesiune de lucrăripubliceşi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificărileşicompletărileulterioare;abrogată

3.H.G. nr. 1660 / 2006 pentruaprobareaNormelor de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuireacontractelor de achiziţiepublicăprinmijloaceelectronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 / 2006 privindatribuireacontractelor de achiziţiepublică, a contractelor de concesiune de lucrăripubliceşi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificărileşicompletărileulterioare; -abrogată

4.O.U.G. nr. 30/2006 privindfuncţia de verificare a aspectelorproceduraleaferenteprocesului de atribuire a contractelor de achiziţiepublică, cu modificărileşicompletărileulterioare;

5.H.G. nr. 921/2011pentru aprobareaNormelor de aplicareaOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privindfunctia de verificareaaspectelorproceduraleaferenteprocesului de atribuire a contractelor de achiziţiepublică, a contractelor de concesiune de lucrăripubliceşi a contractelor de concesiune de servicii.

6. Regulamentul 2195/2002 privindvocabularulcomun al achiziţiilorpublice
7.Legea nr. 500/2002 privindfinanţelepublice, cu modificărileşicompletărileulterioare;

8.Legea nr. 422/ 2001 privindprotejareamonumenteloristorice, republicatăînMonitorulOficial al României nr. 938 / 20.11.2006 ;

9. Hotarare nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privindaprobareaconţinutului-cadru al documentaţieitehnico-economiceaferenteinvestiţiilorpublice, precumşi a structuriişimetodologiei de elaborare a devizului general pentruobiective de investiţiişilucrări de intervenţii;

10. Ordin nr. 863/2008 pentruaprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unorprevederi din HotărâreaGuvernului nr. 28/2008 privindaprobareaconţinutului-cadru al documentaţieitehnico-economiceaferenteinvestiţiilorpublice, precumşi a structuriişimetodologiei de elaborare a devizului general pentruobiective de investiţiişilucrări de intervenţii"

11. OrdinANRMAP(ANAP) nr.509 din 2011 privindformulareacriteriilor de calificareşiselecţie
12. Legea nr. 98/2016 privindachiziţiilepublice
13. Hotărâre 395/06.06.2016 pentruaprobareanormelormetodologice de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuireacontractului de achiziţie publice / acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice


SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI CONTRACTE
- 1 post ECONOMIST (S) I
- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă ;
- minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
- activitatea desfasurata in cadrul unei institutii publice, constituie avantaj;
- abilităţi de comunicare;
- cunoştinţe de operare Microsoft Office, Internet Browser, Baze de Date - nivel avansat
- disponibilitate pentru lucrul peste program;
TEMATICĂ
1.Principiileînachiziţiilepublice
2.Procedurile de atribuire a contractelor de achiziţiepublică
3. Elaborareadocumentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţiepublică
4.Iniţiereaşilansareaprocedurii
5.Derulareaprocedurii de atribuire a contractelor de achiziţiepublică
6.Atribuireacontractului de achiziţiepublică
7.Soluţionareacontestaţiilor
8. Derulareaşifinalizareacontractului
9.Întocmirea şiactualizareaProgramuluiAnual al AchiziţiilorPublice
10. Achiziţiiledirecte
11. Protejareamonumenteloristorice
BIBLIOGRAFIE
1.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privindatribuireacontractelor de achiziţiepublică, a contractelor de concesiune de lucrăripubliceşi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificărileşicompletărileulterioare; - abrogată

2.HG nr. 925/2006 pentruaprobareanormelor de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuireacontractelor de achiziţiepublică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privindatribuireacontractelor de achiziţiepublică, a contractelor de concesiune de lucrăripubliceşi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificărileşicompletărileulterioare;abrogată

3. Regulamentul 2195/2002 privindvocabularulcomun al achiziţiilorpublice

4.Legea nr. 422/ 2001 privindprotejareamonumenteloristorice, republicatăînMonitorulOficial al României nr. 938 / 20.11.2006 ;

5. Hotărâre nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privindaprobareaconţinutului-cadru al documentaţieitehnico-economiceaferenteinvestiţiilorpublice, precumşi a structuriişimetodologiei de elaborare a devizului general pentruobiective de investiţiişilucrări de intervenţii;

6. Ordin nr. 863/2008 pentruaprobarea „Instrucţiunilor de aplicare a unorprevederi din HotărâreaGuvernului nr. 28/2008 privindaprobareaconţinutului-cadru al documentaţieitehnico-economiceaferenteinvestiţiilorpublice, precumşi a structuriişimetodologiei de elaborare a devizului general pentruobiective de investiţiişilucrări de intervenţii"

7. OrdinANRMAP(ANAP) nr.509 din 2011 privindformulareacriteriilor de calificareşiselecţie
8. Legea nr. 98/2016 privindachiziţiilepublice
9. Hotărârea 395/06.06.2016 pentruaprobareanormelormetodologice de aplicare a prevederilorreferitoare la atribuireacontractului de achiziţii publice / acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
05.08.2016, ora 10.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;

08.08.2016,
selecţia dosarelor de concurs;

09.08.2016, ora 10.00
afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor;

10.08.2016, ora 10.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor;

11.08.2016, ora 10.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;

12.08.2016, ora 10.00, proba scrisă;

16.08.2016, ora 10.00, afişarea rezultatelor probei scrise;

17.08.2016, ora 10.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind proba scrisă;

18.08.2016, ora 10.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;

19.08.2016, ora 10.00, susţinerea interviului;

22.08.2016, ora 10.00, afişarea rezultatelor interviului;

23.08.2016, ora 10.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind interviul;

24.08.2016, ora 10.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;

25.08.2016, ora 10.00, afişarea rezultatelor finale.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs 05.08.2016, ora 10.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului, Bucuresti, Sector 4, str. Ienăchiţă Văcărescu nr 16. Concursul va avea loc la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului.
Date contact: Neagu Cristina Aura 021/3366073 (Compartimentul Secretariat)

Read 2272 times