Print this page

Anunţ concurs - compartiment informații clasificate

Rate this item
(1 Vote)

ANUNŢ CONCURS

Institutul Naţional al Patrimoniului organizează concurs pentru urmatorul post contractual vacant - pe perioadă nedeterminată.21 decembrie 2016


COMPARTIMENT INFORMAŢII CLASIFICATE
- 1 post Referent de specialitate (S) I

DOSARUL DE CONCURS trebuie să conţină următoarele documente:
- (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
- a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului (director general) al Institutului National al Patrimoniului;
- b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
- d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate;
- g) curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
- h) portofoliu de lucrări, publicaţii;
- i) declaraţie pe proprie răspundere referitoare la incompatibilitatea colaborarii cu institutul (eventuale litigii, sau apartenenţa la grupul adversarilor din litigiile aflate în derulare)
- (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
- (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propia răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
- (4) Actele prevăzute la alin. (1) lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.CONDIŢII DE PARTICIPARE PENTRU TOATE POSTURILE VACANTE:
Condiţiile generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
- vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani
- cunoştinţe operare PC: Microsoft Office ; Internet Explorer;

Bibliografie:
• Constituţia României - Republicare;
• Legea nr. 182/2002 pentru protecţia informaţiilor clasificate;
• H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
• H.G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
• H.G. nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia pe teritoriul României a corespondenţei clasificate.
• O.U.G. nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS)


Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
1) 18.01.2017, ora 10.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi;
2) 19.01.2017, selecţia dosarelor de concurs;
3) 20.01.2017, ora 10.00 afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor;
4) 23.01.2017, ora 10.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor;
5) 25.01.2017, ora 10.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;
6) 26.01.2017, ora 10.00, proba scrisă;
7) 27.01.2017, ora 10.00, afişarea rezultatelor probei scrise;
8) 30.01.2017, ora 10.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind proba scrisă;
9) 31.01.2017, ora 10.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;
10) 01.02.2017, ora 10.00, susţinerea interviului;
11) 02.02.2017, ora 10.00, afişarea rezultatelor interviului;
12) 03.02.2017, ora 10.00, termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind interviul;
13) 06.02.2017, ora 10.00, soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora;
14) 08.02.2017, ora 10.00, afişarea rezultatelor finale.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 18.01.2017 ora 10.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului, Bucuresti, Sector 4, str. Ienăchiţă Văcărescu nr 16. Concursul va avea loc la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului.
Date contact: 021/3366073 (Compartimentul Secretariat)


 

Read 2124 times