SHARE

Anunțuri angajări
Vineri, 05 Mai 2017 11:01

Anunţ concurs - economist

Rate this item
(0 votes)

05.05.2017

 

ANUNŢ CONCURS

Institutul Naţional al Patrimoniului organizează concurs pentru urmatorul post contractual vacant - pe perioadă nedeterminată.

SERVICIUL PRODUCŢIE

- 1 post Economist (S) IADOSARUL DE CONCURS trebuie să conţină următoarele documente:
- (1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
- a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului (director general) al Institutului National al Patrimoniului;
- b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
- d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitaţile sanitare abilitate;
- g) curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
- h) portofoliu de lucrări, publicaţii;
- i) declaraţie pe proprie răspundere referitoare la incompatibilitatea colaborarii cu institutul (eventuale litigii, sau apartenenţa la grupul adversarilor din litigiile aflate în derulare)
- (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
- (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propia răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
- (4) Actele prevăzute la alin. (1) lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.CONDIŢII DE PARTICIPARE PENTRU TOATE POSTURILE VACANTE:
Condiţiile generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
- vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani
- cunoştinţe operare PC: Microsoft Office ; Internet Explorer;

Bibliografie:

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificările şi completările ulterioare;
3. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 938 / 20.11.2006 ;

6. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

7. Hotarare 395/06.06.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publice / acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

8. H.G. nr. 907/ 2016 HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 (*actualizată*)privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
TEMATICA
1. Protejarea monumentelor istorice;
2. Procesul bugetar;
3. Prevederi referitoare la investiţiile publice;
4. Principii în execuţia bugetară;
5. Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
6. Derularea şi finalizarea contractelor de achiziţie publică de execuţie lucrări şi de prestări servicii de proiectare;
7. Autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
8. Sistemul calitatii in constructii;
9. Receptia la Terminarea Lucrărilor;
10. Recepţia Finală;
11. Cartea Tehnică a Construcţiei.


Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Data Ora  
31.05.2017 12,00 Termen limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi
01.06.2017 12,00 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
02.06.2017 12,00 Termen limită pentru depunerea contestaţiilor selecţiei dosare
06.06.2017 12,00 Rezultatele contestaţiei selecţiei dosarelor
07.06.2017 12,00 Proba scrisă
08.06.2017 12,00 Afişarea rezultatelor probei scrise
09.06.2017 12,00 Termen limită pentru depunerea contestaţiilor probei scrise
12.06.2017 12,00 Afişarea rezultatelor contestaţiilor probei scrise
13.06.2017 12,00 Susţinerea interviului
14.06.2017 12,00 Afişarea rezultatelor interviului
15.06.2017 12,00 Termen limită pentru depunerea contestaţiilor în urma susţinerii interviului
16.06.2017 12,00 Afişarea rezultatelor finale


Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 31.05.2017 ora 12.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului, Bucuresti, Sector 4, str. Ienăchiţă Văcărescu nr 16. Concursul va avea loc la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului.
Date contact: 021/3366073 (Compartimentul Secretariat)

Read 1435 times