Print this page

ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTURILOR VACANTE

Rate this item
(0 votes)

07.07.2017

 


Institutul Naţional al Patrimoniului (INP)
organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, în perioada 01.08.2017 - 17.08.2017, concursul pentru ocuparea posturilor contractuale vacante după cum urmează

Direcţia economică - Biroul Credite şi Timbrul Monumentelor Istorice
1. Şef Birou (S II) - 1 post
2. Referent Studii Superioare (S III) - 1 post

Serviciul Achiziţii Publice şi Contracte
1. Economist (S IA) - 1 post
2. Referent Studii Medii (M IA) - 1 post


CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


CONDIŢII SPECIFICE:
Direcţia economică - Biroul Credite şi Timbrul Monumentelor Istorice
1. Şef Birou (S II)
• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă ;
• minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
• activitatea desfasurata in cadrul unei institutii publice, constituie avantaj;
• abilităţi de comunicare;
• cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională
• disponibilitate pentru lucrul peste program;
• cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excell ); Internet Explorer;
TEMATICĂ
- Organisme de specialitate în domeniul protecţiei monumentelor istorice
- Atribuţiile autorităţilor administraţiei locale în domeniul monumentelor istorice
- Finanţarea protejării monumentelor istorice;
- Jocurile de noroc şi timbrul monumente istorice ;
- Procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumente istorice ;
- Procedura de utilizare a timbrului monumente istorice
BIBLIOGRAFIE
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr.1502/2007 privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia ;
- Hotărârea de Guvern nr.610/29.05.2003 privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumente istorice4 deţinute de persoane fizice şi juridice de drept privat ;
- Legea 246/2010 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
- Ordonanţa de Urgenţă 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
- O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
- OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
- HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.


2. Referent Studii Superioare (S III)
• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiinţelor sociale, economice sau juridice
• minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
• activitatea desfasurata in cadrul unei institutii publice, constituie avantaj;
• activitatea desfasurata in domeniul secretariat-administrativ ;
• activitate desfăşurată în gestionarea baze de date constituie avantaj
• abilităţi de comunicare;
• disponibilitate pentru lucrul peste program;
• cunoştinţe operare cu softuri specializate de contabilitate; cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excell); Internet Explorer; Acrobat
TEMATICĂ
- Organisme de specialitate în domeniul protecţiei monumentelor istorice
- Atribuţiile autorităţilor administraţiei locale în domeniul monumentelor istorice
- Finanţarea protejării monumentelor istorice;
- Jocurile de noroc şi timbrul monumente istorice ;
- Procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumente istorice ;
- Procedura de utilizare a timbrului monumente istorice
BIBLIOGRAFIE
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr.1502/2007 privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia ;
- Hotărârea de Guvern nr.610/29.05.2003 privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumente istorice4 deţinute de persoane fizice şi juridice de drept privat ;
- Legea 246/2010 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
- Ordonanţa de Urgenţă 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
- O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
- HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.


Serviciul Achiziţii Publice şi Contracte
1. Economist (S IA)
• Studii superioare tehnice, economice, administrative, juridice (licenţă)
• Experienţă minim 1 an în domeniul studiat.
• Cunoştinţe utilizare SEAP
TEMATICĂ
1.Principiile în achiziţiile publice
2.Procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică
3. Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţie publică
4.Iniţierea şi lansarea procedurii
5.Derularea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică
6.Atribuirea contractului de achiziţie publică
7.Soluţionarea contestaţiilor
8. Derularea şi finalizarea contractului
9.Întocmirea şi actualizarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice
10. Achizitiile directe
11.Prevederi referitoare la investiţiile publice
12. Protejarea monumentelor istorice
BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
2. Hotarare 395/06.06.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publice / acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
3. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 938 / 20.11.2006 ;
6. H.G. nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
7. O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
8. HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.


2. Referent Studii Medii (M IA)
Studii medii (cu diplomă de bacalaureat)
TEMATICĂ
1.Principiile în achiziţiile publice
2.Procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică
3.Iniţierea şi lansarea procedurii
4.Atribuirea contractului de achiziţie publică
5. Derularea şi finalizarea contractului
6.Întocmirea şi actualizarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice
7. Achizitiile directe
8. Protejarea monumentelor istorice
BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
2. Hotarare 395/06.06.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publice / acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
3. Legea nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 938 / 20.11.2006 ;
4. O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
5. HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.


ÎNSCRIEREA LA CONCURS:
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae - Model european.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 01.08.2017, ora 12.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073. Toate informaţiile vor fi afişate la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro).

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 02.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 03.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 04.08.2017, ora 12.00.
CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 07.08.2017, ora 12.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 08.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 09.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 10.08.2017, ora 12.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 11.08.2017, ora 12.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 14.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 16.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 17.08.2017, ora 12.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 17.08.2017, ora 12.00.
Data publicării 07.07.2017
Lidia Gabriela Negrea
Şef Birou Resurse Umane

 

Read 1694 times