SHARE

Anunțuri angajări

ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE

Rate this item
(0 votes)


Data publicării - 17.07.2017

ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS
A POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE


Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, în perioada 11.08.2017 - 29.08.2017, concursul pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, după cum urmează

DIRECŢIA PATRIMONIU MOBIL, INTANGIBIL ŞI DIGITAL
1 post Director (S II)

DIRECŢIA PROGRAME, PROIECTE ŞI PROMOVARE
1 post Şef Serviciu programe şi proiecte culturale (S II)
1 post Şef Birou metodologii (S II)
1 post Şef Birou turism cultural (S II)

DIRECŢIA TEHNICĂ SI RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE
1 post Referent Studii Medii (M IA)


CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae - Model european.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII SPECIFICE, TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA:
DIRECŢIA PATRIMONIU MOBIL, INTANGIBIL ŞI DIGITAL
1 post Director (S II)

Condiţiile specifice:
• studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniile stiinţe sociale sau ştiinte umaniste şi arte;
• vechime în muncă/specialitate; vechime de minimum 10 ani în domeniul studiilor absolvite;
• minim 5 ani vechime in funcţie de conducere;
• experienţă în evidenţa patrimoniului cultural mobil şi imobil;
• cunoaşterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulaţie internaţională ( nivel C1 conform standardelor CEFR);
• abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a lua decizii si de a evalua impactul acestora; exercitarea controlului decisional; capacitate managerială;
• cunoasterea profilului specific al Institutului Naţional al Patrimoniului;
• experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome sau Firefox sau Edge); procesor de imagini (Adobe Photoshop sau Paint.net); DOCPAT (program de gestiune a colecţiilor muzeale); programe GIS (QGIS sau ArcGIS sau Google Earth); baze de date; reţelistică.
Tematică 
• legislaţia specifică patrimoniului cultural;
• baze de date culturale;
• biblioteci digitale;
• standarde de documentare a patrimoniului cultural;
• modalităţi de accelerare a procesului de expunere online a patrimoniului cultural al României.
• organizarea şi funcţionarea Direcţiei Patrimoniu Mobil, Intangibil şi Digital
Bibliografie

1. Legea nr. 182/2000privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (actualizată în 2014) [http://cimec.ro/legislatie/l-182-2000-patrimoniumobil-2010.pdf]
2. Hotărârea de guvern nr. 886/2008pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile [http://cimec.ro/Legislatie/HG-886-2008-NormeleClasare.pdf]
3. Legea nr. 311 din 8 iulie 2003(republicată) a muzeelor şi a colecţiilor publice,republicată în 2014 [http://cimec.ro/legislatie/lege-311-din-08-07-2003-republicarea-2-din-24-03-2014.doc]
4. Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional - republicare [http://cimec.ro/legislatie/og43-2000-republicare-2007-04-25.pdf]
5. HG 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului [http://patrimoniu.gov.ro/ro/hg-593]
6. OMCC nr. 2458 din 21.10.2004privind instituirea Regulamentului Repertoriului Arheologic Naţional [http://cimec.ro/Legislatie/OMCC-2458-2004-RegulamentRAN.pdf]
7. Lege nr. 422 din 18 iulie 2001privind protejarea monumentelor istorice (republicată în 2006) [http://cimec.ro/Resurse/Legislatie/Legea-422-2001-republicata-2006.pdf]
8. Legea nr. 26 din 29 februarie 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial [http://cimec.ro/Legislatie/Legea-26-2008-PatrimoniulImaterial.pdf]
9. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice,
10. Ordinul Ministrului finanţelor publice nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
12. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
13. Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind înbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Management în cultură, Vasile Zecheru, Ed. Centrului de Pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de Cultură, Bucureşti, 2001.
15. Un viitor pentru trecut. Ghid de bună practică pentru protejarea patrimoniului cultural / Irina Oberländer-Târnoveanu [http://www.cimec.ro/Arheologie/Oberlander-un-viitor-pentru-trecut/index.html]
16. Standarde şi recomandări în documentarea bunurilor culturale / Irina Oberländer-Târnoveanu, Dan Matei [http://www.cimec.ro/Oferta-Publicatii/Oberlander-Tarnoveanu-Irina_Matei-Dan_Standarde-si-recomandari-in-documentarea-bunurilor-culturale-2009.pdf]
17. Programul DOCPAT. DOCumentarea PATrimoniului Cultural Mobil şi Arhivelor Documentare [http://cimec.ro/Metodologice/ZIP/ManualDocpat.zip]
18. ObjectID. Standard internaţional de identificare a bunurilor de artă, anticariat şi antichităţi [http://cimec.ro/Metodologice/ObjectID.html]
19. Convenţia ONU asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale [http://www.cimec.ro/arheologie/arh-preventiva/12-anexa5paris1970expilicit.pdf]
20. Convenţia UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal [http://www.cimec.ro/arheologie/arh-preventiva/14-anexa7unidroitroma1995.pdf]
21. Cum să vă indexaţi cartea / John Vickers [http://www.cimec.ro/carte/indexare/Cum-sa-va-indexati-cartea-John-Vickers.pdf]
22. Principiile de catalogare IFLA [http://archive.ifla.org/VII/s13/icp/ICP-2009_fr.pdf]
23. Recomandări ale Comitetului Internaţional de Documentare pentru muzee (CIDOC) al Consiliului Internaţional al Muzeelor (ICOM):
• Fişa tehnică CIDOC - nr. 1: Înregistrarea: când un obiect intră în muzeu (1994) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/Inregistrarea-CIDOC.htm]
• Fişa tehnică CIDOC - nr. 2: Etichetarea şi marcarea obiectelor de muzeu (1994) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/etichetarea.htm]
• Declaraţia de principii privind documentaţia muzeală (CIDOC 2005) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/documentarea-muzeala.html] [http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/DocStandards/Statement6v2EN.pdf]
• Ghidul internaţional CIDOC pentru înregistrarea obiectelor muzeale: grupurile şi categoriile de informaţii (1995) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/Ghid-inregistrarea-obiectelor-muzeale.html]
• International Guidelines for Museum Object Information: The CIDOC Information Categories (1995) [http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/DocStandards/guidelines1995.pdf]
24. Spre Europeana.eu: o introducere în bibliotecile digitale / Dan Matei [http://www.cimec.ro/pdf/Matei-Dan_Spre-Europeana-eu-o-introducere-in-bibliotecile-digitale-2009.pdf]
25. The Europeana Publishing Framework [http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Europeana_Publishing_Framework.pdf]
26. EDM [Europeana Data Model] Primer [http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Share_your_data/Technical_requirements/EDM_Documentation/EDM_Primer_130714.pdf]
27. Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model /Patrick Le Boeuf, Martin Doerr, Christian Emil Ore, Stephen Stead (main editors). v.6.2 [http://www.cidoc-crm.org/docs/cidoc_crm_version_6.2.1.pdf]
28. FRBRoo [FRBR - object-oriented definition and mapping from FRBRER, FRAD and FRSAD (version 2.4) - 2015 / International Working Group on FRBR and CIDOC CRM Harmonisation] [http://www.cidoc-crm.org/docs/frbr_oo/frbr_docs/FRBRoo_V2.4.pdf]
29. O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
30. OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare.
31.
Pentru postul de Director din cadrul Direcţiei Patrimoniu Mobil, Intangibil şi Digital, salariul brut este de 2855 lei.

DIRECŢIA PROGRAME, PROIECTE ŞI PROMOVARE

1 post Şef Serviciu programe şi proiecte culturale (S II)

- Studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniile stiinţe sociale sau ştiinte umaniste şi arte, istorie
- Minimum 12 ani vechime
- Certificare pentru utilizarea de softuri / programe specifice activităţii profesionale - Windows, Microsoft Office, GIS (ArcGis), AutoCAD
- Activitatea desfasurata in cadrul unei institutii publice, constituie avantaj
- Certificare în domeniul managementului de proiect, politici publice de dezvoltare teritorială, protejare patrimoniu cultural, comunicare şi relaţii publice.
- cunoaşterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulaţie internaţională ( nivel C1 conform standardelor CEFR);
Tematica
- Bune practici privind protejarea patrimoniului cultural naţional prin proiecte culturale
- Principii de management privind patrimoniului cultural naţional
- Accesare fonduri naţionale şi europene pentru patrimoniul cultural naţional
- Legislaţia privind protejarea patrimoniului cultural naţional
- Strategii privind valorificarea şi protejarea patrimoniului cultural naţional

Bibliografie
1. - O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
2. OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
3. HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
5. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
6. - Legea nr. 422, 18 Iulie 2001 Protejarea monumentelor istorice
7. - Ordonanţa guvernamentală nr. 43, 2000 Protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional
8. - Legea nr. 182, 2000 Protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
9. Raportul Comisiei Prezidenţiale pentru Patrimoniul Construit, Siturile Istorice şi Naturale, Bucureşti 2009.
10. Strategia Europa 2020
11. Strategia pentru cultură şi patrimoniu naţional 2016-2022
Pentru postul de Şef Serviciu din cadrul Direcţiei Programe, Proiecte şi Promovare, Serviciul programe şi proiecte culturale, salariul brut este de 2576 lei.1 post Şef Birou metodologii (S II)

• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, arhitectură;
• studii postuniversitare in domeniul protecţiei monumentelor istorice;
• 10 ani vechime în specialitatea studiilor;
• cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel B1 conform standardelor CEFR);
• experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge);
• activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice, constituie avantaj.
TEMATICĂ
• Legislaţia specifică restaurării şi protecţiei monumentelor istorice;
• Principii internaţionale privind protejarea patrimoniului imobil;
• Întocmirea normelor şi metodologiilor specifice protejării patrimoniului imobil: aspecte legislative, metodologice şi practice;
• Întocmirea ghidurilor de bune practici privind protejarea patrimoniului imobil: aspecte metodologie, teoretice şi practice;
• Organisme cu atribuţii de reglementare şi de avizare în domeniul protejării patrimoniului imobil.

BIBLIOGRAFIE
1. Dispoziţia nr. 4300/VN/2005 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării;
2. HG nr. 593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
3. HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
4. ICOMOS/ISCS Illustrated glossary on stone deterioration patterns,
5. [https://www.icomos.org/publications/monuments_and_sites/15/pdf/Monuments_and_Sites_15_ISCS_Glossary_Stone.pdf]
6. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
8. Legea nr. 248/2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
9. Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate;
10. Metodologia de restaurare a componentelor artistice MC/I-A/2000;
11. OMC nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
12. OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru postul de Şef Birou din cadrul Direcţiei Programe, Proiecte şi Promovare, Birou metodologii, salariul brut este de 2477 lei.


1 post Şef Birou turism cultural (S II)

• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă , ştiinţe umaniste şi arte, specializarea turism cultural sau similar
• minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor
• activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice, constituie avantaj
• cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel B2 conform standardelor CEFR);
• cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel); Internet Explorer

TEMATICĂ

• Bune practici ale proiectelor de valorificare prin turism a patrimoniului cultural
• Principii metodologice cu privire la proiecte culturale ce promovează turismul şi patrimoniul cultural
• Legislaţia internă şi internaţională cu privire la promovarea turismului cultural
• Organizaţii internaţionale şi naţionale de promovare a turismului cultural
• Principii strategice de dezvoltare a resurselor patrimoniului cultural prin turism

BIBLIOGRAFIE
1. Cartografierea patrimoniului cultural la nivel naţional, INCFC, 2014;
2. Cultural Heritage and Tourism Development, WTO, 2001;
3. European Tourism 2017 - Trends & Prospects, ETC, 2017;
4. HG nr. 593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
5. ICOMOS International Cultural Tourism Charter - Managing Tourism at Places of Heritage Significance, 1999;
6. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
8. Master planul pentru dezvoltarea turismului naţional 2007-2026, MDRAPFE;
9. OMC nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
10. OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
11. Sustainable Tourism in Europe: Status Quo and Common Challenges, ETC, 2017;
12. Tourism and Intangible Cultural Heritage, WTO, 2012;
13. Tourism at World Heritage Cultural Sites, WTO, 2004.

Pentru postul de Şef Birou din cadrul Direcţiei Programe, Proiecte şi Promovare, Birou turism cultural, salariul brut este de 2477 lei.

DIRECŢIA TEHNICĂ SI RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE
1 post Referent Studii Medii (M IA)

• Studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat ( liceu cu profil atât de ştiinţe umaniste, cât şi tehnic)
• Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională
• Cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excell ); Internet Explorer, Autodesk (Autocad), Adobe (Photoshop)
TEMATICĂ
1. Carta de la Veneţia pentru conservarea şi restaurarea monumentelor şi siturilor istorice;
2. Curinschi Vorona, Gheorghe, Arhitectura Urbanism Restaurare, Bucurşti, Editura Tehnică, 1996;
3. Ionescu, Grigore, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1982.

BIBLIOGRAFIE
1. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 163 din 7 august 1991 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004;
2. Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 407 din 24 iulie 2001 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 938 din 20 noiembrie 2004;
3. Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 373 din 10 iulie 2001;
4. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din 29 decembrie 2016;
5. STAS 1434-83, Standard de Stat. Desene tehnice de construcţii. Linii, cotare, reprezentări convenţionale, indicator.

Pentru postul de Referent studii medii din cadrul Direcţiei Tehnice si restaurarea Monumentelor Istorice, salariul brut este de 1450 lei.

Referitor la salariile tarifare menţionate în cadrul anunţului, în prezent sunt demarate procedurile necesare în vederea asimilării salariilor salariaţilor institutului cu cele ale altor instituţii de importanţă naţională, precum şi cu salariile funcţiilor similare din muzeele de importanţă naţională. Pentru orice alte informaţii referitoare la salarizare precum şi la modificările / creşterile salariale preconizate, vă rugăm să contactaţi Biroul de Resurse Umane.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 11.08.2017, ora 12.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 14.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 16.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 17.08.2017, ora 12.00.
CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 18.08.2017, ora 12.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 21.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 22.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 23.08.2017, ora 12.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 24.08.2017, ora 12.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 25.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 28.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 29.08.2017, ora 12.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 29.08.2017, ora 12.00.

Data publicării - 17.07.2017

Read 1779 times