Print this page

ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTURILOR VACANTE

Rate this item
(0 votes)

Nr 5006/17.07.2017


ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTURILOR VACANTEInstitutul Naţional al Patrimoniului (INP)
organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, în perioada 16.08.2017 - 31.08.2017, concursul pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, după cum urmează

DIRECŢIA PATRIMONIU MOBIL, INTANGIBIL ŞI DIGITAL
1 post Şef Serviciu (S II) - Serviciul Patrimoniu Intangibil şi Digital
1 post Şef Serviciu (S II) - Serviciul Patrimoniu Mobil
1 post Şef Birou (S II) - Biroul baze de date
1 post Analist (S IA)
1 post Programator ajutor (M IA)

SERVICIUL SECRETARIAT COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE
1 post Şef Serviciu (S II)

DIRECŢIA PATRIMONIU IMOBIL
1 post Şef Serviciu (S II) - Serviciul Patrimoniu Mondial
1 post Şef Serviciu (S II) - Serviciul Monumente Istorice
1 post Şef Birou (S II) - Biroul Patrimoniu Arheologic


DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE
1 post Director (S II) - Direcţia Tehnică şi Restaurarea Monumentelor Istorice
1 post Şef Serviciu (S II) - Serviciul Producţie
1 post Şef Birou (S II) - Biroul Proiectare
1 post Şef Birou (S II) - Biroul Verificare Proiecte şi Documentaţii
1 post Analist (S II) - Arhitect restaurări


Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae - Model european.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII SPECIFICE, TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

DIRECŢIA PATRIMONIU MOBIL, INTANGIBIL ŞI DIGITAL

1 post Şef Serviciu (S II) - Serviciul Patrimoniu Intangibil şi Digital

• studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniile ştiinţe sociale sau ştiinţe umaniste şi arte;
• minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
• experienţă în evidenţa patrimoniului cultural intangibil şi digital;
• abilităţi de comunicare;
• cunoaşterea profilului specific al Institutului Naţional al Patrimoniului;
• experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge); DOCPAT (program de gestiune a colecţiilor muzeale);
• cunoaşterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel C1 conform standardelor CEFR);
• disponibilitate pentru lucrul peste program;
• activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice constituie avantaj.

Tematică:
• cunoaşterea legislaţiei privind protejarea patrimoniului cultural;
• protejarea şi conservarea patrimoniului cultural;
• baze de date culturale;
• biblioteci digitale;
• standarde de documentare a patrimoniului cultural;
• organizarea şi funcţionarea Serviciului Patrimoniu Intangibil şi Digital;
• cunoaşterea principiilor de funcţionare a GIS (Geographic Information System).

Bibliografie:

• HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice ;
• OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
• Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional - republicare [http://cimec.ro/legislatie/og43-2000-republicare-2007-04-25.pdf]
• OMCC nr. 2458 din 21.10.2004 privind instituirea Regulamentului Repertoriului Arheologic Naţional [http://cimec.ro/Legislatie/OMCC-2458-2004-RegulamentRAN.pdf]
• Lege nr. 422 din 18 iulie 2001privind protejarea monumentelor istorice (republicată în 2006) [http://cimec.ro/Resurse/Legislatie/Legea-422-2001-republicata-2006.pdf]
• Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea 451/2002- lege nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000 [http://cimec.ro/resurse/legislatie/conventiieuropene/451-2002.htm]
Un viitor pentru trecut. Ghid de bună practică pentru protejarea patrimoniului cultural / Irina Oberländer-Târnoveanu [http://www.cimec.ro/Arheologie/Oberlander-un-viitor-pentru-trecut/index.html]
Standarde şi recomandări în documentarea bunurilor culturale / Irina Oberländer-Târnoveanu, Dan Matei [http://www.cimec.ro/Oferta-Publicatii/Oberlander-Tarnoveanu-Irina_Matei-Dan_Standarde-si-recomandari-in-documentarea-bunurilor-culturale-2009.pdf]
Arheologia Azi, în România / Mihai Bărbulescu, Idea Design&Print, Cluj, 2016.
Protejarea patrimoniului arheologic din România. Despre situri şi monumente arheologice din perspectiva evoluţiei cadrului legislative în context European / Corina Borş, seria Monografii, IX, Muzeului Naţional de Istorie a României, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2014;
Repertoriul Arheologic al României. Istorie, Evoluţie, Rezultate, în Patrimonium Banaticum, VI, 2016, 281-306;
Cum să vă indexaţi cartea / John Vickers [http://www.cimec.ro/carte/indexare/Cum-sa-va-indexati-cartea-John-Vickers.pdf]
Principiile de catalogare IFLA, ediţia 2016 [https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2016-ro.pdf]
Spre Europeana.eu: o introducere în bibliotecile digitale / Dan Matei [http://www.cimec.ro/pdf/Matei-Dan_Spre-Europeana-eu-o-introducere-in-bibliotecile-digitale-2009.pdf]
The Europeana Publishing Framework [http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Europeana_Publishing_Framework.pdf]
Ghid de digitizare - Pilonul tematic "Biblioteci"-versiunea 01/30.10.2009 [http://www.bibnat.ro/dyn-doc/Ghid%20de%20digitizare_Pilonul%20tematic_Biblioteci_versiunea01_25_11_2009.pdf]
• Tutoriale şi manuale privitoare la principiile de utilizare a GIS:
o https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/geographic-information-system-gis/
o http://researchguides.library.wisc.edu/GIS
o http://gisgeography.com/what-gis-geographic-information-systems/
o http://grindgis.com/what-is-gis/what-is-gis-definition


1 post Şef Serviciu (S II) - Serviciul Patrimoniu Mobil

• studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniile ştiinţe sociale sau ştiinţe umaniste şi arte;
• minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
• experienţă în evidenţa patrimoniului cultural mobil;
• abilităţi de comunicare;
• cunoaşterea profilului specific al Institutului Naţional al Patrimoniului;
• experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge); programe pentru procesare şi editare de imagini (Adobe Photoshop, CorelDraw sau Paint.net);
• cunoaşterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel C1 conform standardelor CEFR);
• constituie avantaj: activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice; experienţa de lucru cu baze de date.

Tematică:

• cunoaşterea legislaţiei privind protejarea patrimoniului, specifică patrimoniului cultural mobil;
• protejarea şi conservarea patrimoniului cultural mobil;
• baze de date culturale;
• standarde de documentare a patrimoniului cultural mobil;
• organizarea şi funcţionarea Serviciului patrimoniu mobil;

Bibliografie:
• Legea nr. 182/2000privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (actualizată în 2014) [http://cimec.ro/legislatie/l-182-2000-patrimoniumobil-2010.pdf];
• Hotărârea de guvern nr. 886/2008pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile [http://cimec.ro/Legislatie/HG-886-2008-NormeleClasare.pdf]
• HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
• O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
• OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice ;
• Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 (republicată) a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată în 2014 [http://cimec.ro/legislatie/lege-311-din-08-07-2003-republicarea-2-din-24-03-2014.doc]
Un viitor pentru trecut. Ghid de bună practică pentru protejarea patrimoniului cultural / Irina Oberländer-Târnoveanu [http://www.cimec.ro/Arheologie/Oberlander-un-viitor-pentru-trecut/index.html]
Standarde şi recomandări în documentarea bunurilor culturale / Irina Oberländer-Târnoveanu, Dan Matei [http://www.cimec.ro/Oferta-Publicatii/Oberlander-Tarnoveanu-Irina_Matei-Dan_Standarde-si-recomandari-in-documentarea-bunurilor-culturale-2009.pdf]
• Programul DOCPAT. DOCumentarea PATrimoniului Cultural Mobil şi Arhivelor Documentare [http://cimec.ro/Metodologice/ZIP/ManualDocpat.zip]
ObjectID. Standard internaţional de identificare a bunurilor de artă, anticariat şi antichităţi [http://cimec.ro/Metodologice/ObjectID.html]
Convenţia ONU asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale [http://www.cimec.ro/arheologie/arh-preventiva/12-anexa5paris1970expilicit.pdf]
Convenţia UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal [http://www.cimec.ro/arheologie/arh-preventiva/14-anexa7unidroitroma1995.pdf]
Convenţia UNESCO pentru protecţia patrimoniului cultural şi natural [http://www.cimec.ro/arheologie/arh-preventiva/11-anexa4paris1972patcultsinat.pdf]
Principiile de catalogare IFLA, ediţia 2016 [https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2016-ro.pdf]
Recomandări ale Comitetului Internaţional de Documentare pentru muzee (CIDOC) al Consiliului Internaţional al Muzeelor (ICOM):
o Fişa tehnică CIDOC - nr. 1: Înregistrarea: când un obiect intră în muzeu (1994) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/Inregistrarea-CIDOC.htm]
o Fişa tehnică CIDOC - nr. 2: Etichetarea şi marcarea obiectelor de muzeu (1994) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/etichetarea.htm]
o Declaraţia de principii privind documentaţia muzeală (CIDOC 2005) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/documentarea-muzeala.html] [http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/DocStandards/Statement6v2EN.pdf]
o Ghidul internaţional CIDOC pentru înregistrarea obiectelor muzeale: grupurile şi categoriile de informaţii (1995) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/Ghid-inregistrarea-obiectelor-muzeale.html]
o International Guidelines for Museum Object Information: The CIDOC Information Categories (1995) [http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/DocStandards/guidelines1995.pdf]

1 post Şef Birou (S II) - Biroul baze de date

• studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniile ştiinţe sociale, ştiinţe umaniste şi arte sau inginerie;
• minimum 5 ani în domeniul studiilor absolvite;
• abilităţi de comunicare;
• cunoaşterea profilului specific al Institutului Naţional al Patrimoniului;
• experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint etc] sau LibreOffice); navigator web (Chrome sau Firefox sau Edge); procesor de imagini (Adobe Photoshop, CorelDraw sau Paint.net); DOCPAT (program de gestiune a colecţiilor muzeale); programe GIS (QGIS sau ArcGIS sau Google Earth); proiectarea şi programarea bazelor de date;
• experienţă de lucru cu baze de date şi reţelistică - avansat;
• cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel B2 conform standardelor CEFR).

Tematică:
• Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher) sau LibreOffice;
• Reţele de comunicaţii LAN, WAN, Internet;
• Echipamente de reţea şi de comunicaţie;
• Instalări şi configurări de echipamente în reţele locale structurate (switch-uri, routere);
• Administrarea reţelelor de calculatoare;
• Securitatea reţelelor;
• Sistem de operare Windows;
• Servicii (aplicaţii) Internet şi protocoale la nivel de aplicaţie (e-mail, World Wide Web, transfer de fişiere; DNS, baze de date, etc);
• Arhitectură client-server; servere şi programe client pentru serviciile de Internet.

Bibliografie:

• HG 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului [http://patrimoniu.gov.ro/ro/hg-593];
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
• OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
• O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
Standarde şi recomandări în documentarea bunurilor culturale / Irina Oberländer-Târnoveanu, Dan Matei [http://www.cimec.ro/Oferta-Publicatii/Oberlander-Tarnoveanu-Irina_Matei-Dan_Standarde-si-recomandari-in-documentarea-bunurilor-culturale-2009.pdf];
• Programul DOCPAT. DOCumentarea PATrimoniului Cultural Mobil şi Arhivelor Documentare [http://cimec.ro/Metodologice/ZIP/ManualDocpat.zip];
Spre Europeana.eu: o introducere în bibliotecile digitale / Dan Matei [http://www.cimec.ro/pdf/Matei-Dan_Spre-Europeana-eu-o-introducere-in-bibliotecile-digitale-2009.pdf];
The Europeana Publishing Framework [http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Europeana_Publishing_Framework.pdf]
EDM [Europeana Data Model] Primer [http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Share_your_data/Technical_requirements/EDM_Documentation/EDM_Primer_130714.pdf]
Reţele Windows, Servere şi clienţi. Exemple practice / Adrian Munteanu, Valerica Greavu-Şerban, Gabriel Cristescu, ed. Polirom, 2004.


1 post Analist (S IA)

• studii universitare, nivel licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul fundamental ştiinţe umaniste şi arte;
• vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani;
• experienţă în evidenţa patrimoniului cultural mobil şi imobil;
• nu a împlinit vârsta legală pentru pensionare;
• experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome sau Firefox sau Edge); programe pentru procesare şi editare de imagini (Adobe Photoshop sau Paint.net); DOCPAT (program de gestiune a colecţiilor muzeale); programe GIS (QGIS sau ArcGIS sau Google Earth); baze de date;
• cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel B2 conform standardelor CEFR);
• constituie un avantaj: experienţa în lucrul cu bazele de date, proiectarea şi programarea bazelor de date, cunoştinţe aprofundate de Geographical Information System (GIS), studii de istorie şi arheologie.

Tematică:
• cunoaşterea legislaţiei privind protejarea patrimoniului specifică patrimoniului cultural naţional mobil;
• protejarea şi conservarea patrimoniului cultural naţional;
• baze de date culturale;
• biblioteci digitale;
• standarde de documentare a patrimoniului cultural;
• organizarea şi funcţionarea Serviciului Patrimoniu Intangibil şi Digital

Bibliografie:

• Legea nr. 182/2000privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (actualizată în 2014) [http://cimec.ro/legislatie/l-182-2000-patrimoniumobil-2010.pdf];
• Hotărârea de guvern nr. 886/2008pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile [http://cimec.ro/Legislatie/HG-886-2008-NormeleClasare.pdf]
• HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
• O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice ;
• Legea nr. 311 din 8 iulie 2003(republicată) a muzeelor şi a colecţiilor publice,republicată în 2014 [http://cimec.ro/legislatie/lege-311-din-08-07-2003-republicarea-2-din-24-03-2014.doc]
• Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional - republicare [http://cimec.ro/legislatie/og43-2000-republicare-2007-04-25.pdf]
• OMCC nr. 2458 din 21.10.2004privind instituirea Regulamentului Repertoriului Arheologic Naţional [http://cimec.ro/Legislatie/OMCC-2458-2004-RegulamentRAN.pdf]
• Lege nr. 422 din 18 iulie 2001privind protejarea monumentelor istorice (republicată în 2006) [http://cimec.ro/Resurse/Legislatie/Legea-422-2001-republicata-2006.pdf]
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice,
• Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind înbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
• Un viitor pentru trecut. Ghid de bună practică pentru protejarea patrimoniului cultural / Irina Oberländer-Târnoveanu [http://www.cimec.ro/Arheologie/Oberlander-un-viitor-pentru-trecut/index.html]
• Standarde şi recomandări în documentarea bunurilor culturale / Irina Oberländer-Târnoveanu, Dan Matei [http://www.cimec.ro/Oferta-Publicatii/Oberlander-Tarnoveanu-Irina_Matei-Dan_Standarde-si-recomandari-in-documentarea-bunurilor-culturale-2009.pdf]
• Arheologia Azi, în România, Mihai Bărbulescu, Idea Design&Print, Cluj, 2016.
• Protejarea patrimoniului archeologic din România. Despre situri şi monumente arheologice din perspectiva evoluţiei cadrului legislative în context European, Corina Borş, seria Monografii, IX, Muzeului Naţional de Istorie a României, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2014;
• Repertoriul Arheologic al României. Istorie, Evoluţie, Rezultate, în Patrimonium Banaticum, VI, 2016, 281-306;
• Programul DOCPAT. DOCumentarea PATrimoniului Cultural Mobil şi Arhivelor Documentare [http://cimec.ro/Metodologice/ZIP/ManualDocpat.zip]
• ObjectID. Standard internaţional de identificare a bunurilor de artă, anticariat şi antichităţi [http://cimec.ro/Metodologice/ObjectID.html]
• Convenţia ONU asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale [http://www.cimec.ro/arheologie/arh-preventiva/12-anexa5paris1970expilicit.pdf]
• Convenţia UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal [http://www.cimec.ro/arheologie/arh-preventiva/14-anexa7unidroitroma1995.pdf]
• Convenţia UNESCO pentru protecţia patrimoniului cultural şi natural [http://www.cimec.ro/arheologie/arh-preventiva/11-anexa4paris1972patcultsinat.pdf]
• http://ran.cimec.ro/
• http://clasate.cimec.ro/
• Legea 451/2002- lege nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000 [http://cimec.ro/resurse/legislatie/conventiieuropene/451-2002.htm]
• Cum să vă indexaţi cartea / John Vickers [http://www.cimec.ro/carte/indexare/Cum-sa-va-indexati-cartea-John-Vickers.pdf]
• Principiile de catalogare IFLA [http://archive.ifla.org/VII/s13/icp/ICP-2009_fr.pdf]
• Recomandări ale Comitetului Internaţional de Documentare pentru muzee (CIDOC) al Consiliului Internaţional al Muzeelor (ICOM):
• Fişa tehnică CIDOC - nr. 1: Înregistrarea: când un obiect intră în muzeu (1994) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/Inregistrarea-CIDOC.htm]
• Fişa tehnică CIDOC - nr. 2: Etichetarea şi marcarea obiectelor de muzeu (1994) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/etichetarea.htm]
• Declaraţia de principii privind documentaţia muzeală (CIDOC 2005) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/documentarea-muzeala.html] [http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/DocStandards/Statement6v2EN.pdf]
• Ghidul internaţional CIDOC pentru înregistrarea obiectelor muzeale: grupurile şi categoriile de informaţii (1995) [http://cimec.ro/muzee/etichetare/Ghid-inregistrarea-obiectelor-muzeale.html]
• International Guidelines for Museum Object Information: The CIDOC Information Categories (1995) [http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cidoc/DocStandards/guidelines1995.pdf]
• Spre Europeana.eu: o introducere în bibliotecile digitale / Dan Matei [http://www.cimec.ro/pdf/Matei-Dan_Spre-Europeana-eu-o-introducere-in-bibliotecile-digitale-2009.pdf]
• O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
• OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
• HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
• Tutoriale şI manuale privitoare la principiile de utilizare a GIS:
o http://www.getty.edu/conservation/our_projects/field_projects/arches/arches_overview.html
o https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/geographic-information-system-gis/
o http://researchguides.library.wisc.edu/GIS
o http://gisgeography.com/what-gis-geographic-information-systems/
o http://grindgis.com/what-is-gis/what-is-gis-definition


1 post Programator ajutor (M IA)

• studii medii, absolvite;
• vechime în muncă de minimum 3 ani;
• cunoştinţe generale de programare şi utilizare a PC-ului şi a principiilor generale de utilizare a sistemului de operare Windows: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel] sau LibreOffice); navigator web (Chrome sau Firefox sau Edge); programe pentru procesare şi editare de imagini (Adobe Photoshop sau Paint.net etc)

Tematică:
• profilului specific al Institutului Naţional al Patrimoniului;
• digitizarea documentelor şi imaginilor;
• arhivare digitală;
• secretariat;
• cunoştinţe generale în domeniul patrimoniului cultural.

Bibliografie:
• Legea nr. 182/2000privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (actualizată în 2014) [http://cimec.ro/legislatie/l-182-2000-patrimoniumobil-2010.pdf];
• Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional - republicare [http://cimec.ro/legislatie/og43-2000-republicare-2007-04-25.pdf];
• http://ran.cimec.ro/
• http://clasate.cimec.ro/
• Ghid de digitizare - Pilonul thematic "Biblioteci"-versiunea 01/30.10.2009 (file:///C:/Users/arheo/Downloads/Ghid%20de%20digitizare_Pilonul%20tematic_Biblioteci_versiunea01_25_11_2009.pdf);
• Informatică-Manual pentru clasa a XII-a, Mioara Gheorghe, Monica Tătărâm, Corina Achinca, Ioana Pestriţu, ed. Corint, 2007.
• O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
• OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
• HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice


SERVICIUL SECRETARIAT, COMUNICARE SI RELAŢII INTERNAŢIONALE


1 post Şef Serviciu (S II)
• studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniile ştiinţe sociale, specializare în comunicare şi relaţii publice;
• perfecţionări, specializări: master în domeniul studiilor de specialitate;
• vechimea în muncă/specialitate necesară: minim 3 ani;
• cunoştinţe generale de programare şi utilizare a PC-ului şi a principiilor generale de utilizare a sistemului de operare Windows: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel] sau LibreOffice); navigator web (Chrome sau Firefox sau Edge);nivel avansat;
• limbi străine: cunoaşterea la nivel avansat (vorbit, citit, scris) cel puţin a două limbi străine de circulaţie internaţională (nivel C1 conform standardelor CEFR);
• abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare şi cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator, ordonat, dinamic, corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi faţă de partenerii şi colaboratorii institutului, spirit de iniţiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală;
• cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii, disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate, cunoaşterea legislaţiei în domeniu.

Tematică:
• Relaţii internaţionale în domeniul patrimoniului cultural
• Planificarea şi managementul campaniilor de relaţii publice
• Secretariat şi asistenţă managerială

Bibliografie:
• O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
• OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
• HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
• Gregory, Anne, Planificarea şi managementul campaniilor de relaţii publice, Ed. Polirom, 2009
• Hartley, John, Communication, Cultural and Media Studies, Ed. Routledge, New York, 2011
• Wolton, Dominique, Despre comunicare; Ed. Flammarion, Bucureşti, 2012
• Bertrand, Claude-Jean, Deontologia mijloacelor de comunicare, Institutul European pentru Cooperare Cultural-Ştiinţifică, Iaşi, 1997
• Alistar, Victor; Popescu-Slăniceanu, Ion .Protocol, Secretariat în Administraţia Publică, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2000;
• Gatjens, Reuter,Margit; Behrens, Claudia, Manual de secretariat şi asistenţă managerială, Bucureşti, Editura Tehnică, 1999
• Vârgolici, Nina. Redactare şi corespondenţă, Editura Universităţii Bucureşti, 2009
• Dennis L. Wilcox, Glen T. Cameron, Phillip H. Ault, Warren K. Agee, Relatii publice. Strategii si tactici, Bucureşti, Curtea Veche, 2009


DIRECŢIA PATRIMONIU IMOBIL

1 post Şef Serviciu (S II) - Serviciul Patrimoniu Mondial

• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe umaniste şi arte, specializările arheologie, arhitectură, istorie, istoria artei;
• studii postuniversitare în domeniul de specializare;
• minim 10 ani vechime în specialitatea studiilor;
• minim 10 ani de activitate desfăşurată în relaţie cu Convenţia Patrimoniului Mondial;
• atestare în domeniul protejării monumentelor istorice, cu minimum următoarele atribute: calitatea de specialist, specializarea elaborare de studii, cercetări şi inventarierea monumentelor istorice (A) şi domeniul studii, cercetări şi inventariere monumente istorice (3);
• activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice constituie avantaj;
• abilităţi de comunicare;
• cunoştinţe operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome sau Firefox sau Edge).
• cunoaşterea a două limbi străine de circulaţie internaţională (nivel C1 conform standardelor CEFR);
• disponibilitate pentru lucrul peste program; disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate,

Tematică:
• Organisme de specialitate şi atribuţii în domeniul protecţiei monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial (LPM)
• Procedura de înscriere a unor obiective culturale sau naturale în LPM ;
• Procedura de monitorizare a monumentelor istorice înscrise în LPM;
• Practica internaţională în aplicarea Convenţiei Patrimoniului Mondial

Bibliografie:
• O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
• OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
• HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare;
• DECRET Nr. 187 din 30 martie 1990 pentru acceptarea Convenţiei privind protecţia patrimoniului mondial, cultural si natural, adoptata de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă si Cultură la 16 noiembrie 1972;
• ORDONANŢĂ nr. 47 din 30 ianuarie 2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, modificată prin Legea 564/2001;
• HOTĂRÂRE nr. 493 din 1 aprilie 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;
• HOTĂRÂRE nr. 1268 din 8 decembrie 2010 privind aprobarea Programului de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, cu modificările ulterioare;
• Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, http://whc.unesco.org/en/guidelines/
• Managing World Heritage, 2013, http://whc.unesco.org/en/managing-cultural-world-heritage/
• Preparing World Heritage Nominations, 2011, http://whc.unesco.org/en/preparing-world-heritage-nominations/
• Managing Disaster Risks for World Heritage, 2010, http://whc.unesco.org/en/managing-disaster-risks/


1 post Şef Serviciu (S II) - Serviciul Monumente Istorice

• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe umaniste şi arte, specializările arheologie, arhitectură, istorie, istoria artei;
• studii postuniversitare în domeniul de specializare;
• minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
• atestare în domeniul protejării monumentelor istorice, cu minimum următoarele atribute: calitatea de specialist, specializarea elaborare de studii, cercetări şi inventarierea monumentelor istorice (A) şi domeniul studii, cercetări şi inventariere monumente istorice (3);
• activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice constituie avantaj;
• abilităţi de comunicare;
• cunoştinţe operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome sau Firefox sau Edge).
• cunoaşterea a cel puţin unei limbi străine (nivel B2 conform standardelor CEFR).
• disponibilitate pentru lucrul peste program; disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate,

Tematică:
• Cercetarea monumentelor istorice;
• Inventarierea monumentelor istorice;
• Realizarea Fişei analitice a monumentului istoric;
• Realizarea studiilor istorice pentru dosarul de clasare a monumentelor istorice;
• Protejarea monumentelor istorice;

Bibliografie:
• O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
• OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
• HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare;
• OMCC nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, modificat prin OMCCPN nr. 2048/2009 şi OMCCPN nr. 2480/2009;
• OMCC nr. 2237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice;
• OMCC nr. 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia;
• OMCC nr. 2183/2007 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea financiară a prejudiciului adus patrimoniului cultural naţional imobil - monument istoric sau sit arheologic


1 post Şef Birou (S II) - Biroul Patrimoniu Arheologic

• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe umaniste şi arte, specializările istorie sau arheologie;
• studii postuniversitare în domeniul cercetării monumentelor istorice;
• arheolog atestat ca expert al Ministerului Culturii;
• specialist atestat al Ministerului Culturii pentru studii, investigaţii, cercetări şi evidenţa monumentelor istorice în domeniile Arheologie - preistorie, antichitate, ev mediu, perioada modernă;
• vechime minimă în specialitatea studiilor: 5 ani;
• experienţă în cadrul şantierelor arheologice;
• cunoştinţe operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome sau Firefox sau Edge); CorelDRAW; ArcGis;
• cunoaşterea a cel puţin unei limbi străine (nivel B2 conform standardelor CEFR).
• disponibilitate pentru lucrul peste program; disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate,

Tematică:
• Cercetarea monumentelor istorice şi siturilor arheologice;
• Inventarierea monumentelor istorice şi siturilor arheologice;
• Realizarea Fişei analitice a monumentului istoric şi a siturilor arheologice;
• Realizarea studiilor istorice pentru dosarul de clasare a monumentelor istorice şi siturilor arheologice;
• Protejarea monumentelor istorice şi a siturilor arheologice;
• Cercetarea arheologică desfăşurată la monumente istorice;
• Întocmirea raportului arheologic de săpătură;
• Prelucrarea şi interpretarea materialului arheologic descoperit;

Bibliografie:
• O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
• OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
• HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
• Legea nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările ulterioare;
• OG 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, modificată prin Legea 258/2006 ;
• OMCC nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, modificat prin OMCCPN nr. 2048/2009 şi OMCCPN nr. 2480/2009;
• OMCC nr. 2237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice;
• OMCC nr. 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia;
• OMCPN nr. 2.613 din 29 septembrie 2011 privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatului de descarcare de sarcina arheologica in cazul proiectelor de infrastructura de transport de interes national
• OMCC nr. 2183/2007 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea financiară a prejudiciului adus patrimoniului cultural naţional imobil - monument istoric sau sit arheologic
• O.M.C.C. nr. 2426/2005 privind aprobarea normelor metodologice de înscriere a unor situri arheologice prioritare în Lista zonelor de interes arheologic naţional,
• O.M.C.C. nr. 2483/2006 privind aprobarea Listei cuprinzând zonele de interes arheologic prioritar
• O.M.C.C. nr. 2494/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetării arheologice şi înscrierea sa în Registrul arheologilor

DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE

1 post Director (S II) - Direcţia Tehnică şi Restaurarea Monumentelor Istorice

• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile ştiinţe umaniste şi arte, specializările arheologie, arhitectură, istorie, istoria artei sau ştiinţe inginereşti, specializarea construcţii civile;
• studii postuniversitare în domeniul de specializare;
• minim 15 ani vechime în specialitatea studiilor;
• atestare în domeniul protejării monumentelor istorice, cu minimum următoarele atribute: calitatea de specialist, specializarea şef de proiect de specialitate: restaurare arhitectură sau structuri istorice (D) şi domeniul restaurare arhitectură (1) sau consolidare/restaurare, structuri istorice (4);
• activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice, constituie avantaj;
• abilităţi de comunicare;
• cunoaşterea a două limbi străine de circulaţie internaţională (nivel B2 conform standardelor CEFR);
• disponibilitate pentru lucrul peste program;
• cunoştinţe operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge);

Tematică
:
• Teoria conservării şi restaurării patrimoniului
• Conservarea şi restaurarea monumentelor istorice - aspecte tehnice
• Autenticitatea şi integritatea în restaurarea monumentelor istorice
• Programe şi abordări strategice în protejarea patrimoniului imobil

Bibliografie:
• Brandi, Cesare, Teoria Restaurării, Bucureşti, Editura Meridiane, 1996
• Carta de la Veneţia pentru conservarea şi restaurarea monumentelor şi siturilor istorice;
• Carte internaţionale în domeniul protejării patrimoniului imobil (arhitectură, arheologie, structuri, grădini istorice, peisaj, oraşe istorice, pictură murală, patrimoniu industrial etc.) - http://www.icomos.org/en/charters-and-texts
• Curinschi Vorona, Gheorghe, Arhitectura Urbanism Restaurare, Bucureşti, Editura Tehnică, 1996;
• Ionescu, Grigore, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1982.
• O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
• OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
• HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
• Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
• Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 163 din 7 august 1991 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004;
• Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 407 din 24 iulie 2001 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 938 din 20 noiembrie 2004;
• Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 373 din 10 iulie 2001;
• LEGEA nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
• Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
• Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din 29 decembrie 2016;
• STAS 1434-83, Standard de Stat. Desene tehnice de construcţii. Linii, cotare, reprezentări convenţionale, indicator.
• Indicator norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la construcţii civile şi industriale - RpC
• Indicator norme de deviz pentru restaurări monumente istorice - RM
• Metodologie de Restaurare a Componentelor Artistice - MC / I-A / 2000
• Dispozţia nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele masuri pentru îmbunătăţirea activităţii in domeniul avizării.
• Ordinului M.D.R.T. nr. 1.496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a Diriginţilor de Şantier
• Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
• HOTĂRÂRE nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a Execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
• Normative tehnice şi standarde în vigoare în domeniul construcţiilor


1 post Şef Serviciu (S II) - Serviciul Producţie

• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile ştiinţe inginereşti, specializarea construcţii civile sau ştiinţe sociale, ramura ştiinţe economice;
• minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
• abilităţi de comunicare;
• cunoaşterea profilului specific al Institutului Naţional al Patrimoniului;
• cunoştinţe operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge);
• cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel B2 conform standardelor CEFR);
• disponibilitate pentru lucrul peste program;
• activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice constituie avantaj.

Tematică:
• Derularea contractelor de achiziţie publică pentru lucrări de restaurare
• Normative tehnice şi standarde în vigoare în domeniul construcţiilor
• Garanţia de bună execuţie

Bibliografie:
• Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 163 din 7 august 1991 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004;
• Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 407 din 24 iulie 2001 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 938 din 20 noiembrie 2004;
• Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 373 din 10 iulie 2001;
• LEGEA nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
• Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
• Legea 98/2016 privind achiziţiile publice
• Legea 500/2002 privind finanţele publice
• Hg 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
• Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din 29 decembrie 2016;
• STAS 1434-83, Standard de Stat. Desene tehnice de construcţii. Linii, cotare, reprezentări convenţionale, indicator.
• Indicator norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la construcţii civile şi industriale - RpC
• Indicator norme de deviz pentru restaurări monumente istorice - RM
• Metodologie de Restaurare a Componentelor Artistice - MC / I-A / 2000
• Dispozţia nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele masuri pentru îmbunătăţirea activităţii in domeniul avizării.
• Ordinului M.D.R.T. nr. 1.496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a Diriginţilor de Şantier
• Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
• HOTĂRÂRE nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a Execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
• Normative tehnice şi standarde în vigoare în domeniul construcţiilor


1 post Şef Birou (S II) - Biroul Proiectare

• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe umaniste şi arte, specializarea arhitectură;
• studii postuniversitare în domeniul protejării patrimoniului cultural;
• minimum 10 ani vechime în specialitatea studiilor;
• experienţă în proiectarea de arhitectură în domeniul restaurării monumentelor istorice;
• atestare în domeniul protejării monumentelor istorice, cu minimum următoarele atribute: calitatea de specialist, specializarea şef de proiect de specialitate: restaurare arhitectură (D) şi domeniul restaurare arhitectură (1);
• abilităţi de comunicare;
• cunoaşterea profilului specific al Institutului Naţional al Patrimoniului;
• experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge); programe CAD (ex. AutoCad) şi prelucrare imagine (ex. Photoshop);
• cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel B2 conform standardelor CEFR);
• disponibilitate pentru lucrul peste program;
• activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice constituie avantaj.

Tematică:
• Teoria conservării şi restaurării patrimoniului
• Conservarea şi restaurarea monumentelor istorice - aspecte tehnice
• Autenticitatea şi integritatea în restaurarea monumentelor istorice

Bibliografie:
• Brandi, Cesare, Teoria Restaurării, Bucureşti, Editura Meridiane, 1996
• Carta de la Veneţia pentru conservarea şi restaurarea monumentelor şi siturilor istorice;
• Carte nternaţionale în domeniul protejării patrimoniului imobil (arhitectură, arheologie, structuri, grădini istorice, peisaj, oraşe istorice, pictură murală, patrimoniu industrial etc.) - http://www.icomos.org/en/charters-and-texts
• Curinschi Vorona, Gheorghe, Arhitectura Urbanism Restaurare, Bucureşti, Editura Tehnică, 1996;
• Ionescu, Grigore, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1982.
• Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 163 din 7 august 1991 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004;
• Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 407 din 24 iulie 2001 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 938 din 20 noiembrie 2004;
• Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 373 din 10 iulie 2001;
• LEGEA nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
• Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
• Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din 29 decembrie 2016;
• STAS 1434-83, Standard de Stat. Desene tehnice de construcţii. Linii, cotare, reprezentări convenţionale, indicator.
• Indicator norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la construcţii civile şi industriale - RpC
• Indicator norme de deviz pentru restaurări monumente istorice - RM
• Metodologie de Restaurare a Componentelor Artistice - MC / I-A / 2000
• Dispozţia nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele masuri pentru îmbunătăţirea activităţii in domeniul avizării.
• Normative tehnice şi standarde în vigoare în domeniul construcţiilor


1 post Şef Birou (S II) - Biroul Verificare Proiecte şi Documentaţii

• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul arhitectură sau inginerie;
• minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
• experienţă în domeniul protejării patrimoniului cultural;
• atestare în domeniul protejării monumentelor istorice, cu minimum următoarele atribute: calitatea de specialist, specializarea şef de proiect de specialitate: restaurare arhitectură, structuri istorice (D) sau dirigentare lucrări, în funcţie de domeniu (F) şi domeniul restaurare arhitectură (1) sau consolidare/restaurare, structuri istorice (4);
• abilităţi de comunicare;
• cunoaşterea profilului specific al Institutului Naţional al Patrimoniului;
• cunoştinţe operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge);
• activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice constituie avantaj.

Tematică:
• Conservarea şi restaurarea monumentelor istorice - aspecte tehnice
• Normative tehnice şi standarde în vigoare în domeniul construcţiilor
• Verificarea calităţii proiectelor de restaurare

Bibliografie:
• Brandi, Cesare, Teoria Restaurării, Bucureşti, Editura Meridiane, 1996
• Carta de la Veneţia pentru conservarea şi restaurarea monumentelor şi siturilor istorice;
• Curinschi Vorona, Gheorghe, Arhitectura Urbanism Restaurare, Bucureşti, Editura Tehnică, 1996;
• Ionescu, Grigore, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1982.
• Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 163 din 7 august 1991 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004;
• Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 407 din 24 iulie 2001 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 938 din 20 noiembrie 2004;
• Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 373 din 10 iulie 2001;
• LEGEA nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
• Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
• Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din 29 decembrie 2016;
• STAS 1434-83, Standard de Stat. Desene tehnice de construcţii. Linii, cotare, reprezentări convenţionale, indicator.
• Indicator norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la construcţii civile şi industriale - RpC
• Indicator norme de deviz pentru restaurări monumente istorice - RM
• Metodologie de Restaurare a Componentelor Artistice - MC / I-A / 2000
• Dispozţia nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele masuri pentru îmbunătăţirea activităţii in domeniul avizării.
• HOTĂRÂRE nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a Execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
• Normative tehnice şi standarde în vigoare în domeniul construcţiilor


1 post Analist (S II) - Arhitect restaurări
• studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţe umaniste şi arte, specializarea arhitectură;
• experienţă relevantă în proiectarea de arhitectură în domeniul protejării patrimoniului cultural;
• experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge); programe CAD (ex. AutoCad) şi prelucrare imagine (ex. Photoshop);
• disponibilitate pentru lucrul peste program.

Tematică:
• Teoria conservării şi restaurării patrimoniului
• Conservarea şi restaurarea monumentelor istorice - aspecte tehnice
• Autenticitatea şi integritatea în restaurarea monumentelor istorice

Bibliografie:
• Brandi, Cesare, Teoria Restaurării, Bucureşti, Editura Meridiane, 1996
• Carta de la Veneţia pentru conservarea şi restaurarea monumentelor şi siturilor istorice;
• Curinschi Vorona, Gheorghe, Arhitectura Urbanism Restaurare, Bucureşti, Editura Tehnică, 1996;
• Ionescu, Grigore, Arhitectura pe teritoriul României de-a lungul veacurilor, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1982.
• Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 163 din 7 august 1991 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004;
• Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 407 din 24 iulie 2001 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 938 din 20 noiembrie 2004;
• Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 373 din 10 iulie 2001;
• LEGEA nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate
• Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
• Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din 29 decembrie 2016;
• STAS 1434-83, Standard de Stat. Desene tehnice de construcţii. Linii, cotare, reprezentări convenţionale, indicator.
• Indicator norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la construcţii civile şi industriale - RpC
• Indicator norme de deviz pentru restaurări monumente istorice - RM
• Metodologie de Restaurare a Componentelor Artistice - MC / I-A / 2000
• Dispozţia nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele masuri pentru îmbunătăţirea activităţii in domeniul avizării.
• Normative tehnice şi standarde în vigoare în domeniul construcţiilor

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 16.08.2017, ora 12.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 17.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 18.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 21.08.2017, ora 12.00.
CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 22.08.2017, ora 12.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 23.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 24.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 25.08.2017, ora 12.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 28 .08.2017, ora 12.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 29.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 30.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 31.08.2017, ora 12.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 31.08.2017, ora 12.00.

Reprezentant legal,
Manager,
Dr. arh. Ştefan Bâlici

Data publicării - 20.07.2017

Read 7302 times