SHARE

Anunțuri angajări

INP angajează Cercetător Ştiinţific (CŞ III) - conservare şi restaurare a materialelor de construcţii

Rate this item
(2 votes)

INP angajează Cercetător Ştiinţific (CŞ III) - conservare şi restaurare a materialelor de construcţii

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant/temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi OG 90/2017, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, în perioada 12.11.2018 - 21.11.2018, concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant. Postul contractual vacant de Cercetător Ştiinţific gradul III (conservare şi restaurare materiale de construcţie), pentru care se organizează concursul, va avea un contract încheiat pentru perioadă determinată în vederea derulării proiectului Implementarea şi exploatarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în practica restaurării şi conservării bunurilor culturale - Implement, cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0878, după cum urmează:

Direcţia Monumente Istorice

Cercetător ştiinţific III (C.Ş. III) - conservare şi restaurare materiale de construcţie
CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

a) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă într-unul dintre domeniile: arhitectură (specializările Arhitectură sau Conservare şi restaurare de arhitectură), arte vizuale (specializarea Conservare şi restaurare), fizică (specializarea Fizică), chimie (specializarea Chimie), inginerie chimică, inginerie civilă (specializarea Construcţii civile) sau echivalent;
b) să certifice activitatea de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învăţământul superior de cel puţin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor; pentru candidaţii care provin din afara învăţământului superior sau a cercetării ştiinţifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidaţii care deţin titlul de doctor;
c) experienţă în cercetare în domeniul materialelor de construcţie;
d) cunoaşterea a două limbi străine de circulaţie internaţională (dintre engleză, franceză, germană, italiană; prima limbă - nivel C1 conform standardelor CEFR; a doua limbă - nivel B1);
e) experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge);
f) atestarea în domeniul protejării monumentelor istorice constituie un avantaj;

TEMATICĂ
a) Legislaţia specifică cercetării, protecţiei şi restaurării patrimoniului imobil - cadrul normativ al cercetării în domeniul conservării materialelor de construcţie;
b) Metode de investigare în cercetarea materialelor şi alcătuirilor constructive ale arhitecturii istorice; investigaţii de teren şi investigaţii de laborator;
c) Elaborarea de protocoale de intervenţie, asupra materialelor şi alcătuirilor constructive ale arhitecturii istorice;
d) Monitorizarea şi controlul intervenţiilor asupra materialelor şi alcătuirilor constructive ale arhitecturii istorice;
e) Laboratorul de cercetare pentru conservarea patrimoniului imobil: personal, dotare, proceduri.

BIBLIOGRAFIE
a) Doehne, Eric F., and Clifford A. Price. 2010. Stone Conservation: An Overview of Current Research. 2nd ed. Research in Conservation. Los Angeles, CA: Getty Conservation Institute.
http://hdl.handle.net/10020/gci_pubs/stone_cons_2nd_edit
b) Heritage, Alison, and Stavroula Golfomitsou (eds). 2013. Conservation Science: Papers arising from the ICCROM FORUM on Conservation Science, Rome, 16-18 October 2013, Studies in Conservation, Volume 60, Supplement 2, 2015
https://www.iccrom.org/publication/conservation-science
c) Historic England, Building Conservation and Research Team. Practical Building Conservation - în special volumele: Mortars, Renders and Plasters; Stone; Concrete (serie disponibilă pentru consultare în Biblioteca INP)
https://historicengland.org.uk/images-books/publications/mortars-renders-plasters-conservation/
d) Istudor, Ioan. 2011. Noţiuni de chimia picturii. Ed. a 3-a revizuită şi adăugită. Editura ACS, Colecţia Ştiinţific, Bucureşti, 2011. (disponibilă pentru consultare în Biblioteca INP)
e) Olteanu, Iulian. Piatra în patrimoniul românesc. Degradări specifice şi tratamente adecvate, Editura ACS, Colecţia Ştiinţific, Bucureşti, 2015 (disponibilă pentru consultare în Biblioteca INP)
f) Torraca, Giorgio. 2009. Lectures on Materials Science for Architectural Conservation. Los Angeles, CA: Getty Conservation Institute.
http://hdl.handle.net/10020/gci_pubs/materials_science_architectural_conserv
g) Vergès-Belmin, V. (ed.). 2008. ICOMOS-ISCS:Illustrated glossary on stone deterioration patterns - Glossaire illustré sur les formes d’altération de la pierre, Monuments and Sites XV, Champigny/Marne 2008
https://www.icomos.org/publications/monuments_and_sites/15/pdf/Monuments_and_Sites_15_ISCS_Glossary_Stone.pdf


LEGISLAŢIE

a) HG nr. 593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
c) Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
e) Metodologia de restaurare a componentelor artistice MC/I-A/2000;
f) OMCIN nr. 2025/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae - Model european.

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 6.11.2018, ora 12.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat). Din cadrul Secţiei Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 7.11.2018, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 8.11.2018, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 9.11.2018, ora 12.00.
CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 12.11.2018, ora 12.00 (fără a se depăşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 13.11.2018, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 14.11.2018, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 15.11.2018, ora 12.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 16.11.2018, ora 12.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 19.11.2018, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 20.11.2018, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 21.11.2018, ora 12.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 21.11.2018, ora 12.00.
Salariul brut pentru postul contractual vacant de Cercetător Ştiinţific gradul III variază între3211 lei şi 3998 lei în funcţie de vechimea în muncă, la care se adaugă 950 lei îndemnizaţia pentru deţinerea titlului ştiinţific de doctor.
Data publicării 04.10.2018

Read 2073 times