SHARE

Anunțuri angajări

ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A UNUI POST CONTRACTUAL VACANT

Rate this item
(0 votes)


Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează, în temeiul Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant/temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi OG nr. 90/2017, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti, în perioada 05.12.2018 - 17.01.2019, concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant. Postul contractual vacant pentru care se organizează concursul, este de Consilier, gradul IA(S) în cadrul Secţiei achiziţii publice şi urmărire contracte, după cum urmează:

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI

a) Studii superioare de specialitate tehnice, economice, administrative, juridice, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
b) Experienţă minim 2 ani în domeniul studiat;
c) Cunoştinţe utilizare SEAP / SICAP;
d) Experienţă în operare PC: suită de birou Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint];

TEMATICĂ

1.Principiile în achiziţiile publice
2. Strategia de contractare
3.Procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică. Aplicarea procedurilor
4. Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţie publică
5.Iniţierea şi lansarea procedurii
6.Derularea procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică
7. Garantia de participare si garantia de buna executie
8. Documentul unic de achiziţie european - DUAE
9. Informarea candidaţilor/ofertanţilor
10. Reguli de publicitate şi transparenţă
11.Atribuirea contractului de achiziţie publică
12.Soluţionarea contestaţiilor
13.Suspendarea procedurii de atribuire
14.Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică
15.Înregistrarea, reînnoirea şi recuperarea înregistrării în SICAP
16. Derularea şi finalizarea contractului
17.Întocmirea şi actualizarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice
18. Achizitiile directe
19.Prevederi referitoare la investiţiile publice
20. Protejarea monumentelor istorice

BIBLIOGRAFIE

1. Hotărârea de Guvern nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Hotărâre de Guvern nr.395/06.06.2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publice / acordului cadru din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Instrucţiunea nr.1 a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emisă în aplicarea prevederilor art. 179 lit. g) şi art. 187 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
5. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 938 / 20.11.2006 ;
8. Hotărâre de Guvern nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu completările şi modificările ulterioare;
9. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificările si completările ulterioare;
10. Hotărârea de Guvern nr. 921/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţiile de participare la concurs:

ÎNSCRIEREA LA CONCURS

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae - Model european.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin.1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 31.12.2018, ora 12.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat). Din cadrul Secţiei Resurse Umane, persoana de contact este dna. Lidia Gabriela Negrea, tel: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 03.01.2019, ora 12.00.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 04.01.2019, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 07.01.2019, ora 12.00.

CALENDARUL CONCURSULUI

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 08.01.2019, ora 12.00 (fără a se depăşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 09.01.2019, ora 12.00.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 10.01.2019, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 11.01.2019, ora 12.00.
2. Interviul se va desfăşura în data 14.01.2019, ora 12.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 15.01.2019, ora 12.00.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 16.01.2019, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 17.01.2019, ora 12.00.

Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 17.01.2019, ora 12.00.

Data publicării: 05.12.2018
 

Read 819 times