SHARE

Anunțuri angajări

ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTURILOR VACANTE

Rate this item
(1 Vote)

Nr. 1722 / 28.03.2019

ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS
A POSTURILOR VACANTE

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează în perioada 18.04.2018 - 09.05.2019, concursul pentru ocupare a două posturi contractuale vacante, contracte încheiate pentru perioadă determinată, în vederea derulării proiectului Sustainable Protection and Promotion of Art Nouveau Heritage in the Danube Region, după cum urmează:

A. Postul I - Coordonator conţinut digital repository

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. are capacitate deplină de exerciţiu;
5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI
1.Studii:
a) Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 în domeniile arhitectură, istoria artei sau restaurarea patrimoniului imobil, finalizate cu diplomă de licenţă;
b) Studii postuniversitare master Bologna ciclul 2 sau cursuri de specializare/formare în domeniul patrimoniului imobil;
2. Vechime în muncă: Minim 2 ani;
3. Vechime în specialitate: Minim 2 ani experienţă în activităţi şi proiecte, inclusiv de cercetare, în domeniul patrimoniului cultural imobil;
4. Limbi străine: Cunoaşterea la nivel de utilizare independentă a limbii engleze (citit, scris, vorbit) şi la nivel de utilizare elementar al unei alte limbi străine de circulaţie internaţională la alegere dintre franceză, germană, italiană (citit, scris, vorbit);
7. Cerinţe specifice:
a) Experienţă în realizarea de studii şi cercetări cu privire la patrimoniul architectural;
b) Experienţă în realizarea de publicaţii cu privire la patrimoniul architectural;
c) Experienţă în utilizarea bazelor de date;

ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI

1. Colaborează cu personalul INP în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate în proiect - 2000 de obiecte digitale aferente a 100 de clădiri ;
2. Elaborează fişe de clădiri conform formatului agreat în proiect ;
3. Prelucreză fotografii ;
4. Verifică calitatea informaţiilor şi materialelor ;
5. Traduce materialele necesare din limba română în limba engleză şi viceversa ;
6. Colaborează cu partenerii de proiect ;
7. Desfăşoară deplasări în teren ;
8. Încarcă informaţia pe platforma www.andanube.eu;
9. Este subordonat coordonatorului de proiect ;


BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ

1. Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi normele de aplicare aferente;
2. Ordinul nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Constantin Paul, Arta 1900, Editura Meridiane, Bucureşti, 1972
4. Ştefănuţ, Ada, Arta 1900, Noi Media Print, Bucureşti, 2008
5. S. Tschudi Madsen, Art Nouveau, Editura Meridiane, Bucureşti, 1977ÎNSCRIEREA LA CONCURS
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae - Model european.
(2)Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3)În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin.1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 18.04.2019, ora 12.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat). Din cadrul Secţiei Resurse Umane, persoana de contact este dna. Lidia Gabriela Negrea, tel: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 22.04.2019, ora 12.00.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 23.04.2019, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 24.04.2019, ora 12.00.

CALENDARUL CONCURSULUI
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 25.04.2019, ora 12.00 (fără a se depăşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 30.04.2019, ora 12.00.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 02.05.2019, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 03.05.2019, ora 12.00.
2. Interviul se va desfăşura în data 06.05.2019, ora 12.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 07.05.2019, ora 12.00.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 08.05.2019, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 09.05.2019, ora 12.00.

Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 09.05.2019, ora 12.00.

Salariul brut pentru postul contractual vacant de Coordonator conţinut digital repository, în vederea derulării proiectului Sustainable Protection and Promotion of Art Nouveau Heritage in the Danube Regioneste de 6640 lei brut. Durata contractului este cuprinsă între 10.05.2019 - 28.06.2019.B. Postul al II lea - Coordonator comunicare şi elaborare Metodologie transnatională pentru administraţia publică


CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. are capacitate deplină de exerciţiu;
5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:
1.Studii:
a) Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 în domeniile arhitectură, istoria artei sau restaurarea patrimoniului imobil, finalizate cu diplomă de licenţă;
b) Studii postuniversitare master Bologna ciclul 2 sau cursuri de specializare/formare în domeniul patrimoniului imobil;
c) Specializări în domeniul managementului cultural constituie un avantaj;
2. Vechime în muncă: Minim 4 ani;
3. Vechime în specialitate: Minim 4 ani experienţă în activităţi şi proiecte, inclusiv de cercetare, în domeniul patrimoniului cultural imobil;
4. Limbi străine: Cunoaşterea la nivel de utilizare competentă a limbii engleze (citit, scris, vorbit) şi la nivel de utilizare elementar al unei alte limbi străine de circulaţie internaţională la alegere dintre franceză, germană, italiană (citit, scris, vorbit);
7. Cerinţe specifice:
a) Experienţă în realizarea de studii şi cercetări cu privire la patrimoniul arhitectural;
b) Buna cunoaştere a normativelor naţionale cu incidenţă în domeniul patrimoniului imobil;
c) Buna cunoaştere a unor strategii în jurul revitalizării clădirilor de patrimoniu;


ATRIBUŢII ŞI RESPONSABILITĂŢI
1. Coordonează activităţile desfăşurate de INP în cadrul proiectului ;
2. Participă la evenimentele proiectului (evenimente de promovare, conferinţe, evenimentul de final de proiect) ;
3. Comunică cu partenerii de proiect în vederea îndeplinirii obiectivelor asumate în proiect ;
4. Coordonează elaborarea Metodologiei transnationale pentru administraţia publică pentru includerea conservării patrimoniului Art Nouveau în contextul dezvoltării urbane (Transnational methodology for public administrations on inclusion the preservation of AN in the urban development context) - WP.4, D. 4.2.2. ;
5. Comunică cu partenerii de proiect în vederea elaborării Metodologiei pentru administraţia publică ;
6. Colaborează cu operatorul economic subcontractat pentru elaborarea Metodologiei pentru administraţia publică ;
7. Verifică calitatea materialelor elaborate de operatorul economic subcontractat ;
8. Traduce materialele necesare din limba română în limba engleză şi viceversa ;
9. Realizează documentele administrative necesare pentru buna desfăşurare a proiectului (referate de necesitate, rapoarte de activitate etc.) ;
10. Este subordonat coordonatorului de proiect ;

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ

1. Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi normele de aplicare aferente;
2. Ordinul nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. O.G. nr. 21/2006 privind regimul concesionărilor monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Patrimoniul cultural contează pentru Europa, publicat în numele Consorţiului CHCfE de Internaţional Cultural Centre, Cracovia, 2015
5. Strategia patrimoniului cultural european pentru secolul XXI, Consiliul Europei, 2018;
6. Strategia de Dezvoltare Teritorială a României. România policentrică 2035. Coeziune şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni;
7. Dispoziţiile internaţionale cu incidenţă în domeniul patrimoniului cultural şi al peisajului cultural ratificate de România.
8. Linde Egberts, Koos Bosma (ed.), Companion to European Heritage Revivals, Springer Open, 2014
9. Patrimoine, centres historiques, développement local. La coopération franco-roumaine / Patrimoniu, centre istorice, dezvoltare locală. Cooperare franco-română, Ed. Simetria, 2007
10. Metodologie de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate
11. Urbanproiect, Conţinutul cadru al studiilor istorice de fundamentare a documentaţiilor de urbanism, 2002
12. Quattro Design S.R.L. - Arhitecţi şi urbanişti Asociaţi, Strategia de dezvoltare teritorială a României. Studiul 20: Protecţia Monumentelor istorice şi a Patrimoniului Construit, 2014
13. Constantin Paul, Arta 1900, Editura Meridiane, Bucureşti, 1972
14. Ştefănuţ, Ada, Arta 1900, Noi Media Print, Bucureşti, 2008
15. S. Tschudi Madsen, Art Nouveau, Editura Meridiane, Bucureşti, 1977


ÎNSCRIEREA LA CONCURS
(2) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
h) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
j) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
k) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
l) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
m) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
n) curriculum vitae - Model european.
(2)Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3)În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin.1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 18.04.2019, ora 12.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat). Din cadrul Secţiei Resurse Umane, persoana de contact este dna. Lidia Gabriela Negrea, tel: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 22.04.2019, ora 12.00.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 23.04.2019, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 24.04.2019, ora 12.00.

CALENDARUL CONCURSULUI
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 25.04.2019, ora 12.00 (fără a se depăşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 30.04.2019, ora 12.00.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 02.05.2019, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 03.05.2019, ora 12.00.
2. Interviul se va desfăşura în data 06.05.2019, ora 12.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 07.05.2019, ora 12.00.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 08.05.2019, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 09.05.2019, ora 12.00.

Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 09.05.2019, ora 12.00.
Salariul brut pentru postul contractual vacant de Coordonator comunicare şi elaborare Metodologie transnatională pentru administraţia publică, în vederea derulării proiectului Sustainable Protection and Promotion of Art Nouveau Heritage in the Danube Regioneste de 7304 lei brut. Durata contractului este cuprinsă între 10.05.2019 - 28.06.2019.

Reprezentant legal,
Manager,
Conf. Dr. Arh. Ştefan Bâlici
 

Read 561 times