SHARE

Anunțuri angajări

Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant - Asistent expert în politici destinate castelelor, conacelor și domeniilor istorice

Rate this item
(0 votes)

ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A UNUI POST CONTRACTUAL VACANT
 

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează în perioada 22.04.2019 - 13.05.2019, concursul pentru ocupare a unui post contractual vacant, Asistent expert în politici destinate castelelor, conacelor şi domeniilor istorice, contract încheiat pentru perioadă determinată, în vederea derulării proiectului INNOCASTLE - INNOvating policy instruments for historic CASTLEs, manors and estates - PGI05215.

DESCRIEREA PROIECTULUI

INNOCASTLE - INNOvating policy instruments for historic CASTLEs, manors and estates este un proiect finanţat din fonduri FEDER prin programul Interreg Europe, program ce ajută guvernele regionale şi locale din Europa să dezvolte şi să furnizeze politici publice mai bune.
1. Durată: 54 de luni (faza I - studiu inter-regional în 5 semestre: iunie 2018 - noiembrie 2020; faza II - monitorizarea implementării planului de acţiune în 4 semestre: decembrie 2020 - noiembrie 2022)
2. Iniţiator: Institutul Naţional al Patrimoniului (INP, România)
3. Parteneri: Universitatea din Ghent (UCG, Belgia), Guvernul Provinciei Badajoz (PGB, Spania) şi Provincia Gelderland (GL, Olanda)
4. Partener consultativ: The National Trust for places of Historic Interest and Natural Beauty (NT, Marea Britanie)
5. Descriere: Problema asupra căreia se apleacă proiectul INNOCASTLE este faptul că, în majoritatea ţărilor Europene, protejarea, transformarea şi utilizarea reşedinţelor elitelor de altă dată (HCME - castele, conace şi grădini istorice) nu sunt susţinute de politici care să reflecte adevăratele nevoi şi oportunităţi ale acestora. Proiectul este construit astfel în jurul ideii de valorificare a acelor forme de patrimoniu European particulare şi mai puţin cunoscute. Pe termen lung proiectul îşi doreşte să asigure prezervarea sustenabilă a HCME. Aşezate în marea lor majoritate în zone rurale, reşedinţele elitelor de altă dată sunt de cele mai multe ori necunoscute publicului larg şi turiştilor. Acestea au potenţialul de a deveni catalizatori ai inovării şi dezvoltării sustenabile rurale, lucru care necesită însă schimbarea de paradigmă în guvernare şi sprijin. INNOCASTLE îşi propune să revitalizeze aceste comori ascunse prin adoptarea unor politici care să capaciteze actorii locali, investitorii privaţi şi care să încurajeze parteneriatele inter-sectoriale. Se doreşte astfel: obţinerea unei guvernanţe integrate care să includă actori din zona publică, privată a educaţiei şi societăţii civile; creionarea unor modele eficiente de finanţare; obţinerea unei mai bune promovări şi vizibilităţii a HCME prin produse turistice mai bune; difuzarea problematicii şi deschiderea unei discuţii referitoare la HCME, la nivel european).
6. Politici vizate: Programul Regional Operaţional, axa 5.1 (INP); Decretul Patrimoniului Imobil (UCG); Programul Regional Operaţional, axa 6.3.1 (PGB); Programul de Politici pe Cultură şi Patrimoniu (GL).
7. Rezultate preconizate: realizarea a 4 planuri de acţiune (unul pentru fiecare partener cu excepţia National Trust) ce vizează remodelarea a 4 politici publice astfel încât acestea să reflecte tendinţele actuale şi cerinţele viitoare în ceea ce priveşte protejarea, transformarea şi utilizarea HCME.
8. Acţiuni (în calitate de partener coordonator, Institutului Naţional al Patrimoniului va organiza şi coordona toate etapele de desfăşurare ale acestui demers):
9. Faza I (studiu inter-regional, iunie 2018 - noiembrie 2020):
a)studiu inter-regional (decembrie 2018 - aprilie 2020)
- pe baza unei metodologi dezvoltate de UCG +NT+ experţii în politici destinate castelelor, conacelor şi domeniilor istorice (iulie 2018 - decembrie 2018) , fiecare partener va realiza o analiză a situaţiei regionale (caracteristicile politicilor publice vizate, caracteristicile soci-economice şi culturale, precum şi ale HCME din regiunile analizate, hărţi grupuri interesate şi studii de caz - 3 sau 4/partener)
b)vizite de studiu (5 deplasări, octombrie 2018 - aprilie 2020) - vizitarea obiectivelor relevante pentru înţelegerea situaţiei specifice fiecărei ţări/regiuni) seminarii tematice, evaluare reciprocă (mese rotunde unde se vor identifica exemple de bună practică), chestionare de feed-back din partea grupurilor interesate şi rapoarte de studiu
c)dezvoltarea planurilor de acţiune (iunie 2018 - noiembrie 2020) - se realizează pe baza acţiunilor anterioare şi cu ajutorul grupurilor interesate şi implică activităţi precum: identificarea, contactarea şi gestionarea grupurilor interesate, implicarea lor în procesul de realizare a planurilor de acţiune prin organizarea de întâlniri (1 la 1 şi 3 de grup) şi invitarea lor în cadrul vizitelor de studiu şi un hackathon dedicat politicilor publice culturale
10. Faza II (monitorizarea implementării planului de acţiune, decembrie 2020-noiembrie 2022)
a)mobilizarea stakeholderilor şi menţinerea contactului cu cei care implementează planul de acţiune definit în faza I (decembrie 2020 - martie 2021)
b)monitorizarea felului în care este implementat planul de acţiune şi susţinerea celor implicaţi (martie 2021 - august 2022)
c)finalizarea monitorizării, tragerea concluziilor (august 2022 - noiembrie 2022)

DENUMIREA POSTULUI:
Asistent expert în politici destinate castelelor, conacelor şi domeniilor istorice
1. durată determinată: 19 luni, mai 2019 - noimebrie 2020
2. normă parţială de lucru: 4h/zi
3. presupune deplasări în ţară şi în străinătate

DESCRIEREA POSTULUI:

Atribuţii şi responsabilităţi:
1. Asistă expertul în politici destinate castelor, conacelor şi domeniilor istorice în îndeplinirea responsabilităţilor, în faza I de proiect şi preia aceste responsabilităţi în lipsa expertului în politici destinate castelelor, conacelor şi domeniilor istorice . Atribuţiile acestuia sunt:
a) Coordonează activităţile desfăşurate de Institutul Naţional al Patrimoniului în prima fază a proiectului (realizarea studiului inter-regional, organizarea şi desfăşurarea întâlnirilor cu grupurile interesate, organizarea delagaţiilor INP la evenimentele organizate de parteneri, conferinţe de promovare - una în faza I şi una în faza II, realizarea planului de acţiune)
b) Menţine comunicarea cu partenerii şi contribuie, alături de coordonatorul proiectului la ghidarea consorţiului, în calitate de reprezentant al liderului de proiect
c) Contribuie la definitivarea metodologiei pentru realizarea studiului inter-regional, prin amendarea propunerilor partenerilor astfel încât analiza HCME să fie reprezentativă pentru contextul din România
d) Coordonează colectarea de date şi realizarea studiilor de caz presupuse de studiul inter-regional şi analizează datele în vederea realizării planului de acţiune. Prezintă partenerilor date intermediare, de fiecare dată când este solicitat, şi susţine rezultatele studiului inter-regional realizat de Institutul Naţional al Patrimoniului
e) Contribuie la identificarea şi cooptarea grupurilor interesate
f) Coordonează organizarea şi desfăşurarea consultărilor cu grupurile interesate şi interviurile cu reprezentanţii acestora
g) Asigură difuzarea rezultatelor studiului inter-regional la nivelul Institutului Naţional al Patrimoniului, expertul fiind principalul punct de contact al comitetului de conducere la nivelul organizaţiei
h) Dezvoltă, împreună cu echipa INNOCASTLE a INP, planul de acţiune ce are ca scop remodelarea politicii care îl ghidează precum şi a implementării Programului Operaţional Regional
i) Organizează activitatea de traducere a materialelor şi a datelor colectate, la nivelul studiului inter-regional şi la traducerea planului de acţiune în limba engleză. Pentru toate documentele de lucru se va utiliza limba engleză
j) Urmăreşte îndeplinirea la timp a activităţilor derulate în cadrul proiectului INNOCASTLE şi se asigură că sunt respectate termenele limită ale fazelor de proiect
k) Participă la întâlnirile echipei de conducere ce au loc în fiecare semestru, în prima fază a proiectului şi o dată pe an, în cea de a doua fază a proiectului
l) Participă, la evenimentele organizate de partenerii consorţiului (vizite de studiu, seminarii tematice, evaluări reciproce, hackathon etc.) şi contribuie la creionarea concluziilor acestora prin realizarea de rapoarte. Contribuie, de asemenea, la analiza conculuziilor şi integrarea acestora în documente de feed-back
m) Participă la întâlniri cu reprezentanţii grupurilor interesate şi menţine constant legătura cu aceştia, facilitând implicarea lor în activităţile consorţiului
n) Participă, pentru a prezenta proiectul, la evenimente organizate de finanţator sau alte entităţi precum instituţii, ONG-uri etc.
o) Comunică şi colaborează cu departamente ale Institutului Naţional al Patrimoniului, cu terţi, instituţii publice şi private la nivel naţional, regional sau local, dar şi cu persoane fizice care pot sprijini cu informaţii şi/sau expertiză concludentă pentru atingerea rezultatelor scontate ale proiectului
p) Contribuie la elaborarea tuturor documentelor specifice necesare implementării activităţilor de mai sus
q) Pregăteşte cele 7 rapoarte de progres pentru Institutul Naţional al Patrimoniului şi asistă echipa de management financiar în pregătirea acestora
2. Asigură expertiza din partea Institutul Naţional al Patrimoniului pe domeniul conservarea, restaurarea şi reactivarea patrimoniului imobil în cadrul proiectului INNOCASTLE
3. Contribuie la realizarea studiului inter-regional pe direcţia de analiză a contextului soci-economic şi cultural precum şi a stadiului HCME, prin colectarea de informaţii specifice, respectând metodologia propusă în cadrul proiectului - date socio-economice privind contextul naţional, date socio-economice şi culturale regionale, date privind situaţia actuală a HCME, date specifice pentru trei studii de caz- reţea de HCME, HCME aflat în proprietate publică, HCME aflat în propritate privată. Contribuie la realizarea studiilor de caz.
4. Contribuie la identificarea şi cooptarea grupurilor interesate
5. Contribuie la organizarea şi desfăşurarea consultărilor cu grupurile interesate şi la interviurile cu reprezentanţii acestora
6. Contribuie cu expertiză de specialitate la conceperea planului de acţiune ce are ca scop remodelarea politicii care îl ghidează precum şi a implementării POR
7. Contribuie la organizarea şi desfăşurarea evenimentului de promovarea proiectului ce are loc în faza I
8. Contribuie la traducerea materialelor şi a datelor colectate, la nivelul studiului inter-regional şi la traducerea planului de acţiune în limba engleză. Pentru toate documentele de lucru se va utiliza limba engleză
9. Îndeplineşte la timp activităţile şi respectă termenele limită ale fazelor de proiect
10. Participă, atunci când este considerat necesar, la evenimentele organizate de partenerii consorţiului (vizite de studiu, seminarii tematice, evaluări reciproce, hackathon etc.) şi contribuie la creionarea concluziilor acestora prin realizarea de rapoarte. Contribuie, de asemenea, la analiza conculuziilor şi integrarea acestora în documente de feed-back
11. Participă, atunci când este considerat necesar, ca reprezentant al Institutului Naţional al patrimoniului la întâlnirile echipei de conducere ce au loc în fiecare semestru, în prima fază a proiectului şi o dată pe an, în cea de a doua fază a proiectului
12. Participă la întâlniri cu reprezentanţii grupurilor interesate şi menţine constant legătura cu aceştia, facilitând implicarea lor în activităţile consorţiului
13. Participă, atunci când este considerat necesar, pentru a prezenta proiectul la evenimente organizate de finanţator sau alte entităţi precum instituţii, ONG-uri etc.
14. Comunică şi colaborează cu departamente ale Institutului Naţional al Patrimoniului, cu terţi, instituţii publice şi private la nivel naţional, regional sau local, dar şi cu persoane fizice care pot sprijini cu informaţii şi/sau expertiză concludentă pentru atingerea rezultatelor scontate ale proiectului
15. Contribuie la elaborarea tuturor documentelor specifice necesare implementării activităţilor de mai sus
16. Este subordonat coordonatorului de proiect şi expertului în politici destinate castelelor

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. are capacitate deplină de exerciţiu;
5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


STUDII DE SPECIALITATE:
1. Studii superioare de lungă durată sau studii în regim Bologna ciclul 1 în domeniile arhitectură, istoria artei sau restaurarea patrimoniului imobil, finalizate cu diplomă de licenţă
2. Studii postuniversitare master Bologna ciclul 2 sau cursuri de specializare/formare în domeniul patrimoniului imobil

VECHIMEA ÎN MUNCĂ/SPECIALITATE NECESARĂ:

1. Minim 1 an experienţă în gestionarea sau implementarea de programe ori proiecte finanţate din fonduri europene şi alte programe naţionale şi internaţionale
2. Minimum 2 ani experienţă în activităţi şi proiecte, inclusiv de cercetare, în domeniul patrimoniului cultural imobil
3. Constituie un avantaj experienţa în domeniul cercetării castelelor, conacelor sau grădinilor istorice, conform tematicii proiectului INNOCASTLE.

CUNOŞTINŢE DE OPERARE/PROGRAMARE PE CALCULATOR:

Deţine cunoştinţe solide de operare pe calculator, în special procesare de text şi tabelare şi este eficient în utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC.

LIMBI STRĂINE:
Cunoaşterea la nivel de utilizare independentă limba engleză (citit, scris, vorbit). Este un avantaj cunoaşterea la nivel de utilizare elementară a unei dintre limbile neerlandeză sau spaniolă (citit, scris, vorbit).

ABILITĂŢI, CALITĂŢI ŞI APTITUDINI NECESARE:
1. Capacitate de evaluare, analiză, sinteză, asumare de responsabilităţi
2. Capacitate de a lua decizii, de organizare şi planificare
3. Spirit de observaţie şi iniţiativă
4. Capacitate de lucru în echipă şi individual
5. Abilităţi de comunicare şi de relaţionare interpersonale
6. Abilitatea de a lucra în context multidisciplinar şi intercultural
7. Capacitate de lucru sub stres
8. Integritate, punctualitate, promptitudine, confidenţialitate

CERINŢE SPECIFICE:

1. Experienţă în realizarea de studii şi cercetări cu privire la patrimoniul imobil
2. Buna cunoaştere a normativelor naţionale cu incidenţă în domeniul patrimoniului imobil
3. Cunoaşterea generală a Programului Operaţional Regional, Axa 5.1.

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA CONCURSULUI:
1. Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi normele de aplicare aferente
2. Ordinul nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare
3. OMCC nr. 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia
4. Acordul de parteneriat 2014 RO16M8PA001.1.2, Secţiunea 1B
5. Managing Change in the Historic Environment: Castles and Tower Houses, Historic Environment Scotland, 13 June 2017
6. Strategia patrimoniului cultural european pentru secolul XXI, Consiliul Europei, 2018
7. Strategia pentru cultură şi patrimoniu naţional 2016-2020
8. LEGEA nr. 157/1997, privind ratificarea convenţiei pentru protejarea Patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 03.10.1985 şi semnată de România la 22.06.1996, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 274 / 13.10.1997
9. Convenţia-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate, Faro, 27 octombrie 2005
Notă: Candidaţii vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunţului referitor la concurs.
DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată coordonatorului de proiect;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae - Model european.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin.1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI:
Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 22.04.2019, ora 10.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat). Din cadrul Secţiei Resurse Umane, persoana de contact este dna. Lidia Gabriela Negrea, tel: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 24.04.2019, ora 10.00.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 25.04.2019, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 30.04.2019, ora 10.00.

CALENDARUL CONCURSULUI
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 02.05.2019, ora 10.00 (fără a se depăşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 03.05.2019, ora 10.00.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 06.05.2019, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 07.05.2019, ora 10.00.
2. Interviul se va desfăşura în data 08.05.2019, ora 10.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 09.05.2019, ora 10.00.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 10.05.2019, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 13.05.2019, ora 10.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 13.05.2019, ora 10.00.

Salariul brut pentru postul contractual vacant de Asistent expert în politici destinate castelelor, conacelor şi domeniilor istorice în vederea derulării proiectului INNOCASTLE - INNOvating policy instruments for historic CASTLEs, manors and estates este de 2905 lei brut. Contractul este pe perioadă determinată până în noiembrie 2020.

Read 357 times