SHARE

Anunțuri angajări

Anunţ public de scoatere la concurs a două posturi contractuale vacante - Secţia Achiziţii Publice şi Urmărire Contracte

Rate this item
(0 votes)

Nr. 2009 / 9.04.2019

ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS
A POSTURILOR VACANTE


Institutul Naţional al Patrimoniului,
denumit în continuare I.N.P. sau Institutul, organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr.114/2018 privind unele măsuri bugetare în anul 2019, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, în perioada 6.05.2019 - 21.05.2019, concursul pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante în cadrul Secţiei Achiziţii Publice şi Urmărire Contracte, contracte încheiate pentru perioadă nedeterminată, după cum urmează:

BIBLIOGRAF IA - două posturi contractuale vacante Secţia Achiziţii Publice şi Urmărire Contracte

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE POSTURILOR:


1. Studii: studii superioare de specialitate tehnice, economice, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;

2. Vechime în muncă: minim 10 ani

3. Vechime în specialitate: minim 5 ani în cadrul instituţiilor publice

4. Limbi străine:

Limbă Citit Scris Vorbit
Engleză avansat avansat avansat


5. Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecţionare/specializare în domeniul studiilor de specialitate, certificat de absolvire curs expert achiziţii publice.

6. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Pachet Microsoft Office, cunoştinţe de operare PC, nivel avansat, cunoştinţe avansate de utilizare a platformei publice de achiziţii publice SICAP.

7. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
a) Abilităţi de comunicare - abilitatea de a transmite informaţii profesionale exacte, concise şi clare, potrivite din punctul de vedere al stilului şi al conţinutului cu persoana căreia i se adresează;
b) Capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres;
c) Capacitatea de implementare - capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse pentru desfăşurarea în mod corespunzător a activităţilor, în scopul realizării obiectivelor;
d) Capacitatea de a rezolva eficient problemele - capacitatea de a depăşi obstacole sau dificultăţile intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluţiilor adecvate de rezolvare şi asumarea riscurilor identificate;
e) Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite, de creştere permanentă a performanţelor profesionale, de îmbunătăţire a rezultatelor activităţii curente prin punerea în practică a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite;
f) Creativitate şi spirit de iniţiativă - atitudine activă în soluţionarea problemelor şi realizarea obiectivelor prin identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a acestor probleme. Atitudine pozitivă faţă de idei noi;
g) Capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru - Capacitatea de a previziona cerinţele, oportunităţile şi posibilele riscuri, precum şi consecinţele acestora. Capacitatea de a anticipa soluţii şi de a-şi organiza timpul propriu sau, după caz, al celorlalţi (în funcţie de nivelul de competenţă), pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor;
h) Capacitatea de a lucra independent - capacitatea de a desfăşura activităţi pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu fără a solicita coordonare, cu excepţia cazurilor în care activităţile implică luarea unor decizii care depăşesc limitele de competenţă;
i) Capacitatea de a lucra în echipă - Capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a transmite eficient şi de a permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei;
j) Capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate, respectiv de a utiliza raţional şi eficient resursele materiale, financiare şi informaţionale alocate;
k) Integritatea morală şi etică profesională ce presupune înţelegerea şi respectarea principiilor de moralitate şi etică socio - profesională;
l) Disciplina, respectiv respectarea tuturor regulilor de comportament şi de ordine internă, stabilite în virtutea actelor normative sau / şi de regulamentul de ordine interioară a căror respectare este obligatorie pentru toţi angajaţii.

8. Cerinţe specifice:
a) Cunoaşterea temeinică a legislaţiei aplicabile sistemului public în domeniul domeniului achiziţiilor publice naţionale şi europene (Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 395/2016, Legea nr. 101/2016, etc);
b) Capacitate de autoorganizare şi prioritizare a sarcinilor;
c) Capacitatea de asumare a răspunderii ce decurge din atribuţiile specifice postului, aşa cum sunt definite prin fişa de post, de a accepta şi suporta consecinţele deciziilor asociate atribuţiilor încredinţate, corespunzător nivelului ierarhic al postului ocupat, de a accepta erorile, sau, după caz, deficienţele propriei activităţi şi de a răspunde pentru acestea;atenţie sporită pentru detalii;
d) Competenţe în culegerea, clasificarea şi interpretarea informaţiilor în vederea pregătirii rapoartelor;
e) Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
f) Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară.


DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTURILOR:

a) Stabileşte procedurile de atribuire pentru achiziţiile publice de bunuri, servicii si lucrări şi participă la derularea acestora;
b) Participă la activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
c) Elaborează notele justificative aferente achiziţiilor publice organizate în cadrul I.N.P., elaborate în vederea alegerii procedurilor de achiziţie publică în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
d) Derulează şi finalizează, în condiţiile legii, proceduri de achiziţii a obiectivelor de investiţii;
e) Îndeplineşte formalităţile de derulare a procedurilor de achiziţii publice: publicarea in SICAP a anunţurilor, primirea documentaţiilor, comunicarea rezultatelor, gestionarea situaţiilor legate de contestaţii, etc.;
f) Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislaţia în vigoare;
g) Elaborează şi propune şefului de secţie proceduri operaţionale interne pentru aplicarea legislaţiei în domeniul de activitate;
h) Constituie, păstrează dosarele achiziţiilor publice, inclusiv documentaţiile elaborate în cadrul lor şi asigură accesul la acestea, în condiţiile legii;
i) Efectuează analize şi studii de piaţă în scopul asigurării principiului eficienţei utilizării fondurilor publice;
j) Întocmeşte documentaţia aferente achiziţiilor directe (caiet de sarcini, solicitare de participare, formulare, model de contract, etc.);
k) Exercită atribuţiile de specialitate cu privire la atribuirea/notificarea achiziţiilor publice în platforma electronică, conform legislaţiei aplicabile;
l) Participă la monitorizarea şi centralizarea achiziţiilor publice efectuate conform legislaţiei în vigoare;
m) Elaborează Programele Anuale ale Achiziţiilor Publice aferente proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile;
n) Întocmeşte şi transmite spre aprobare „Listele de investiţii" ulterior obţinerii avizului de la Secţia Financiar;
o) Întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea, reînnoirea, recuperarea, dacă este cazul, înregistrării institutului în SICAP;
p) Cunoaşte, aplică şi respectă normele, procedurile şi regulamentele interne precum şi dispoziţiile legale incidente;
r) Raportează superiorului ierarhic orice abateri disciplinare sau situaţii şi evenimente semnificative survenite în activitatea sa;
s) Păstrează confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor la care are acces în cadrul serviciului, conform angajamentului de confidenţialitate;
t) Manifestă bună-credinţă şi loialitate faţă de instituţie şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi;
u) Participă la procesul de evaluare periodică a performanţelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;
v) Realizează orice altă sarcină trasată de superiorul ierarhic, în cadrul pregătirii sale profesionale;
w) Participă la acţiuni interne/externe prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la securitatea şi sănătatea muncii şi/sau prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.ÎNSCRIEREA LA CONCURS:
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae - Model european.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 6.05.2019, ora 11.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 7.05.2019, ora 11.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 8.05.2019, ora 11.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 9.05.2019, ora 11.00.
CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 10.05.2019, ora 11.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 13.05.2019, ora 11.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 14.05.2019, ora 11.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 15.05.2019, ora 11.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 16.05.2019, ora 11.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 17.05.2019, ora 11.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 20.05.2019, ora 11.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 21.05.2019, ora 11.00.

Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 21.05.2019, ora 12.00.

Pentru postul de Bibliograf IA, salariul variază între 4529 lei brut pentru vechime minimă şi 5639 lei brut pentru vechime maximă, la care se adaugă un spor în cuantum de 15% pentru condiţii de muncă periculoase şi vătămătoare, precum şi o indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei lunar.

BIBLIOGRAFIE:

1. O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Hotărârea 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
4. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
5. OMFP nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
6. H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificarile şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
10. HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
12. Hotărâre de Guvern nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu completările şi modificările ulterioare


TEMATICĂ

1. Scopul si principiile Legii nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Semnificaţiile termenilor si expresiilor utilizate în cadrul Legii nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;;
3. Domeniu de aplicare. Excepţii;
4. Consultarea pieţei;
5. Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei. Alegerea modalităţii de atribuire;
6. Reguli de elaborare a documentaţiei de atribuire;
7. Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire;
8. Reguli de evitare a conflictului de interese;
9. Reguli aplicabile comunicărilor;
10. Achizitia directa;
11. Etapele procesului de achiziţie publică;
12. Procedurile de atribuire. Aplicarea procedurilor de atribuire;
13. Servicii sociale si alte servicii specifice;
14. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire
15. Criterii de calificare şi selecţie
16. Criterii de atribuire
17. Garantia de participare si garantia de buna executie
18. Oferta si documentele insotitoare
19. Comisia de evaluare şi modul de lucru al acesteia
20. Procesul de verificare şi evaluare
21. Atribuirea contractelor de achiziţie publică şi încheierea acordurilor - cadru
22. Finalizarea procedurii de atribuire
23. Informarea candidaţilor/ofertanţilor
24. Reguli de publicitate şi transparenţă
25. Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire
26. Anuntul de participare
27. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire
28. Executarea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru
29. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică
30. Remedii şi căi de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică
- Notificarea prealabila si Contestaţia formulată pe cale administrativ - jurisdicţională
31. Termenul de contestare şi efectele contestaţiei
32. Elementele contestaţiei
33. Soluţionarea contestaţiei
34. Suspendarea procedurii de atribuire
35. Contravenţii şi sancţiuni
36. Prevederi referitoare la investiţiile publice
37. Protejarea monumentelor istorice
38. Procesul bugetar;
39. Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

Data publicării - 15 aprilie 2019

 

Read 790 times