SHARE

Anunțuri angajări

Concurs pentru ocuparea postului vacant de ISTORIC IA în cadrul SECŢIEI BIBLIOTECI DIGITALE

Rate this item
(0 votes)

Nr. 2015 / 9.04.2019
ANUNŢ
Institutul Naţional al Patrimoniului organizează

Concurs pentru ocuparea postului vacant de ISTORIC IA
în cadrul SECŢIEI BIBLIOTECI DIGITALE


Institutul Naţional al Patrimoniului, denumit în continuare I.N.P. sau Institutul, organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr.114/2018 privind unele măsuri bugetare în anul 2019, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, în perioada 6.05.2019 - 21.05.2019, concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant pentru perioadă nedeterminată, post de Istoric IA în cadrul Secţiei Biblioteci Digitale.

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) nu a împlinit vârsta legală pentru pensionare.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:
1. Studii: studii superioare de specialitate istorie, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
2. Vechime în muncă: minim 6 luni;
Vechime în specialitate: minim 6 luni experienţă în domeniul documentarii şi evidenţei patrimoniului cultural;
3. Limbi străine:

Limbă Citit Scris Vorbit
Engleză Mediu Mediu Mediu

4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Pachet Microsoft Office, cunoştinţe de operare PC, nivel avansat, utilizarea resurselor şi instrumentelor TIC, cunoştinţe de utilizare a unor programe electronice de catalogare.
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de evaluare, analiză, sinteză, de lucru individual şi în echipă, de lucru sub stres, de a transpune în practică cunoştinţele dobândite, abilităţi de comunicare şi de relaţionare interpersonale, abilităţi de a lucra în situaţii bine definite şi structurate în contextul unor echipe multidisciplinare, de a lucra în context multidisciplinar şi intercultural, integritate, punctualitate, promptitudine, iniţiativă, confidenţialitate.
6. Cerinţe specifice:
a. solide cunoştinţe de cultură generală în special din domeniul istoriei şi a patrimoniului cultural;
b. cunoaşterea legislaţiei în domeniul patrimoniului cultural;
c. capacitate de organizare şi planificare;
d. cunoştinţe de utilizare a unor programe electronice de catalogare
e. capacitate de asumare de responsabilităţi;
f. competenţe în culegerea, clasificarea şi interpretarea informaţiilor în vederea pregătirii rapoartelor;
g. documentarea şi analizarea datelor şi informaţiilor în scopul reutilizării lor;
h. disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
i. disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară.

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:
a. participă la dezvoltarea şi întreţinerea bazelor de date ale patrimoniului cultural şi a resurselor informaţionale asociate cu informaţii referitoare la instituţii, organizaţii, persoane, locuri geografice, activităţi, evenimente; publicaţii etc, legate de acestea;
b. digitizează resurse culturale;
c. cataloghează analitic publicaţii culturale din România şi înregistrează metadatele rezultate în baza de date ProEuropeana,;
d. redactează studii istorice şi realizează cercetări pe diverse subiecte şi teme privitoare la patrimoniul cultural;
e. diseminează informaţii privind patrimoniul cultural mobil şi imobil;
f. realizează cercetări bibliografice;
g. asistă utilizatorii la formularea interogărilor în bazele de date;
h. dezvoltă şi actualiză metodologii, norme, proceduri, vocabulare controlate şi a alte instrumente de documentare pentru patrimoniul cultural mobil şi imobil;
i. participă la proiecte culturale şi interdisciplinare;
j. se documentează permanent în domeniul său de specialitate;
k. participă la manifestări ştiinţifice şi culturale.
l. propune proiecte şi teme noi, ca şi dezvoltări ale celor curente.
m. îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul de competenţă, date de superiorii ierarhici;
n. asigură păstrarea unor relaţii optime de lucru între membrii colectivului.

DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului Institutului Naţional al Patrimoniului;
b) scrisoare de intenţie;
c) copia actului de identitate sau al altui document care atestă identitatea, potrivit legii;
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează *);
g) adeverinţa medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate **);
h) curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
i) declaraţie pe proprie răspundere referitoare la incompatibilitatea colaborării cu institutul (eventuale litigii, sau apartenenţa la grupul adversarilor din litigiile aflate în derulare);
*) În cazul documentului prevăzut la alin. (V) lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
**) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
***) Actele prevăzute la alin. (1) lit.c)-e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI
1. Periodizarea preistoriei şi istoriei, pe teritoriul României
- Academia Română, „Istoria Românilor", volumele I-IX, Editura Enciclopedică (ediţiile apărute după anul 2000)
2. Atribuţiile Institutului Naţional al Patrimoniului şi funcţionarea Departamentului Patrimoniu Digital
- Regulament din 22 ianuarie 2018 de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional al Patrimoniului;
- Hotărâre nr. 593 din 8 iunie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
3. Legislaţia privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
- Legea nr. 182/2000privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil (actualizată în 2014) [http://cimec.ro/legislatie/l-182-2000-patrimoniumobil-2010.pdf];
- Hotărârea de guvern nr. 886/2008pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile [http://cimec.ro/Legislatie/HG-886-2008-NormeleClasare.pdf]
4. Legislaţia privind protejarea şi conservarea patrimoniului cultural naţional
- Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 (republicată) a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată în 2014 [http://cimec.ro/legislatie/lege-311-din-08-07-2003-republicarea-2-din-24-03-2014.doc]
- Ordonanţa nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional - republicată
- ObjectID. Standard internaţional de identificare a bunurilor de artă, anticariat şi antichităţi [http://cimec.ro/Metodologice/ObjectID.html]
5. Baze de date culturale şi ale bibliotecilor digitale
- Programul DOCPAT. DOCumentarea PATrimoniului Cultural Mobil şi Arhivelor Documentare [http://cimec.ro/Metodologice/ZIP/ManualDocpat.zip];
- ProEuropeana - Biblioteca Digitală a Publicaţiilor Culturale [www.biblioteca-digitala.ro]
- http://ran.cimec.ro/;
- http://clasate.cimec.ro/;
6. Standarde de documentare, catalogare şi digitalizare a patrimoniului cultural;
- Murtha Baca, Patricia Harpring, Elisa Lanzi, Linda McRae, Ann Whiteside, Cataloging Cultural Objects: A Guide to Describing Cultural Works and Their Images, American Library Association, Chicago, 2006;
- Irina Oberländer-Târnoveanu, Dan Matei, Standarde şi recomandări în documentarea bunurilor culturale, Bucureşti, 2009 [http://www.cimec.ro/Oferta-Publicatii/Oberlander-Tarnoveanu-Irina_Matei-Dan_Standarde-si-recomandari-in-documentarea-bunurilor-culturale-2009.pdf];
- John Vickers, Cum să vă indexaţi cartea, Bucureşti, 2009 [http://www.cimec.ro/carte/indexare/Cum-sa-va-indexati-cartea-John-Vickers.pdf];
- Principiile de catalogare IFLA [http://archive.ifla.org/VII/s13/icp/ICP-2009_fr.pdf]
- Ghid de digitizare - Pilonul tematic "Biblioteci" - versiunea 01/30.10.2009 (file:///C:/Users/arheo/Downloads/Ghid%20de%20digitizare_Pilonul%20tematic_Biblioteci_versiunea01_25_11_2009.pdf);
7. Biblioteca Digitală Europeana: Europeana.
- Dan Matei, Spre Europeana.eu: o introducere în bibliotecile digitale, Bucureşti, 2009 [http://www.cimec.ro/pdf/Matei-Dan_Spre-Europeana-eu-o-introducere-in-bibliotecile-digitale-2009.pdf]
- Europeana Publishing Guide v1.7
- Europeana publishing framework content
Notă: Candidaţii vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunţului referitor la concurs.

LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Depunerea dosarelor
în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 6.05.2019, ora 11.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Neagu Cristina Aura, tel.: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 7.05.2019, ora 11.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 8.05.2019, ora 11.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 9.05.2019, ora 11.00.
CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 10.05.2019, ora 11.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 13.05.2019, ora 11.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 14.05.2019, ora 11.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 15.05.2019, ora 11.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 16.05.2019, ora 11.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 17.05.2019, ora 11.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 20.05.2019, ora 11.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 21.05.2019, ora 11.00.

Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 21.05.2019, ora 12.00.

Pentru postul de Istoric IA, salariul variază între 4529 lei brut pentru vechime minimă şi 5639 lei brut pentru vechime maximă, la care se adaugă un spor în cuantum de 15% pentru condiţii de muncă periculoase şi vătămătoare, precum şi o indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei lunar.

Data publicării - 15 aprilie 2019
 

Read 978 times