SHARE

Anunțuri angajări

ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A UNOR POSTURI VACANTE

Rate this item
(0 votes)

Nr. 2012 / 9.04.2019

ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS
A UNOR POSTURI VACANTE

Institutul Naţional al Patrimoniului,
denumit în continuare I.N.P. sau Institutul, organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr.114/2018 privind unele măsuri bugetare în anul 2019, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, în perioada 7.05.2019 - 22.05.2019, concursul pentru ocupare a două posturi contractuale vacante, în cadrul structurii Programe, proiecte, promovare şi metodologii, contracte încheiate pentru perioadă nedeterminată, după cum urmează:

Postul I - BIBLIOGRAF I - un post contractual vacant în cadrul Secţiei Programe şi proiecte culturale
CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) nu a împlinit vârsta legală pentru pensionare.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:
1.Studii superioare în domeniul ştiinţelor umaniste;
2. Vechime în muncă: Minim 1 an;
3. Vechime în specialitate: Minim 1 an activitate într-o instituţie publică constituie un avantaj;
4. Limbi străine: Cunoaşterea la nivel de utilizare intermediară a limbilor engleză şi franceză (citit, scris, vorbit);
5. Cerinţe specifice:
a) capacităţi de previziune, organizare, decizie, coordonare a anumitor proceduri interne, control-evaluare;
b) capacitate de autoorganizare şi prioritizare a sarcinilor;
c) capacitate de asumare a răspunderii;
d) capacitate de sinteză;
e) atenţie sporită pentru detalii;
f) disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
g) disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate
h) creativitate şi spirit de iniţiativă;
i) integritatea morală şi etică profesională.
j) cunoaşterea principiilor de funcţionare a bazelor de date şi a datelor statistice referitoare la patrimoniul cultural
6.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Pachet Microsoft Office, cunoştinţe de operare PC, nivel avansat, inclusiv programe de specialitate, Arcgis, Qgis
7. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare şi cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi faţă de partenerii şi colaboratorii instituţionali, spirit de iniţiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală.
8. DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:
a) iniţiază şi participă la implementarea de programe şi proiecte interne şi internaţionale
b) propune şi participă la investigaţii, proiecte-pilot, cercetări şi studii specifice domeniului patrimoniului cultural;
c) propune organizarea sau participarea la manifestări naţionale şi internaţionale dedicate punerii în valoare, introducerii în circuite turistice, a promovării patrimoniului cultural;
d) participă la manifestări naţionale şi internaţionale dedicate punerii în valoare, introducerii în circuite turistice, a promovării patrimoniului cultural;
e) colaborează cu colegii din celelalte departamente pentru îndeplinirea sarcinilor aferente postului
f) propune programe şi proiecte cu potenţial în generarea de venituri extrabugetare şi atragerea de fonduri suplimentare din sectorul public-privat
g) adună informaţii şi date referitoare la subiecte de interes şi studii referitoare la patrimoniul cultural naţional, respectiv la problematica conexă.

9.Tematica
a) Bune practici privind protejarea patrimoniului cultural national, prin proiecte culturale
b) Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Programe, Proiecte, Promovare, Metodologii
c) Accesare fonduri naţionale şi europene pentru patrimoniul cultural naţional
d) Legislaţia privind protejarea patrimoniului cultural naţional
e) Strategii privind valorificarea şi protejarea patrimoniului cultural naţional
10.Bibliografie
1. -O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
2. OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
3. HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
5. - Legea nr. 422, 18 Iulie 2001
6. - Ordonanţa guvernamentală nr. 43, 2000 Protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional
8. Strategia Horizon 2020, https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
9. Strategia pentru cultură şi patrimoniu naţional 2016-2022
10. Cartografierea patrimoniului cultural la nivel naţional, INCFC, 2014
11. Strategia sectorială în domeniul culturii şi patrimoniului naţional pentru perioada 2014-2020 - analiza capacităţii şi nevoilor de finanţare,https://www.culturadata.ro/strategia-sectoriala-in-domeniul-culturii-si-patrimoniului-national-pentru-perioada-2014-2020-analiza-capacitatii-si-nevoilor-de-finantare/

DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului Institutului Naţional al Patrimoniului;
b) copia actului de identitate sau al altui document care atestă identitatea, potrivit legii;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează *);
f) adeverinţa medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate **);
g) curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
h) declaraţie pe proprie răspundere referitoare la incompatibilitatea colaborării cu institutul (eventuale litigii, sau apartenenţa la grupul adversarilor din litigiile aflate în derulare);
i) recomandare de la instituţii/specialişti în domeniul patrimoniului mobil, imaterial şi digital sau din domeniul fundamental de pregătire.
*) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
**) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
***) Actele prevăzute la alin. (1) lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Depunerea dosarelor
în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 7.05.2019, ora 10.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 8.05.2019, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 9.05.2019, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 10.05.2019, ora 10.00.
CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 13.05.2019, ora 10.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 14.05.2019, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 15.05.2019, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 16.05.2019, ora 10.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 17.05.2019, ora 10.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 20.05.2019, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 21.05.2019, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 22.05.2019, ora 10.00.

Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 22.05.2019, ora 11.00.

Pentru postul de Bibliograf I salariul variază între 4182 lei brut pentru vechime minimă şi 5208 lei brut pentru vechime maximă, la care se adaugă un spor în cuantum de 15% pentru condiţii de muncă periculoase şi vătămătoare, precum şi o indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei lunar.
Postul al II lea - REDACTOR IA - un post contractual vacant în cadrul Secţiei Programe şi proiecte culturale

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) nu a împlinit vârsta legală pentru pensionare

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1.Studii superioare de specialitate, ştiinţe umaniste, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; diploma de doctor în ştiinţe umaniste constituie un avantaj;
2. Vechime în muncă: Minim 6 luni;
3. Vechime în specialitate: Minim 6 luni; activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice, constituie avantaj;
4. Limbi străine: Cunoaşterea la nivel de utilizare intermediară şi avansată a două limbi de circulaţie internaţională (citit, scris, vorbit);
5. Cerinţe specifice:
a) capacităţi de previziune, organizare, decizie, coordonare a anumitor procedure interne, control-evaluare;
b) capacitate de autoorganizare şi prioritizare a sarcinilor;
c) capacitate de asumare a răspunderii;
d) capacitate de sinteză;
e) atenţie sporită pentru detalii;
f) disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
g) disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate
h) creativitate şi spirit de iniţiativă;
i) integritatea morală şi etică profesională.
6.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Pachet Microsoft Office, cunoştinţe de operare PC, nivel avansat, inclusiv programe de specialitate (ex. program de legislaţie)
7.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare şi cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi faţă de partenerii şi colaboratorii INP, spirit de iniţiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:
a) iniţiază şi participă la implementarea de programe şi proiecte interne şi internaţionale
b) propune şi participă la investigaţii, proiecte-pilot, cercetări şi studii specifice domeniului patrimoniului cultural;
c) elaborează, redactează materiale şi documentări specifice derulării proiectelor ce se derulează in cadrul direcţiei
d) propune organizarea sau participarea la manifestări naţionale şi internaţionale dedicate punerii în valoare, introducerii în circuite turistice, a promovării patrimoniului cultural;
e) participă la manifestări naţionale şi internaţionale dedicate punerii în valoare, introducerii în circuite turistice, a promovării patrimoniului cultural;
f) colaborează cu colegii din celelalte departamente pentru îndeplinirea sarcinilor specifice;
g) propune programe şi proiecte editoriale cu potenţial în generarea de venituri extrabugetare şi atragerea de fonduri suplimentare din sectorul public-privat
9.Tematica
a) Bune practici privind protejarea patrimoniului cultural naţional prin proiecte culturale
b) Accesare fonduri naţionale şi europene pentru patrimoniul cultural naţional
c) Legislaţia privind protejarea patrimoniului cultural naţional
d) Strategii privind valorificarea şi protejarea patrimoniului cultural naţional
10.Bibliografie
1. O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
2. OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
3. HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
5. - Legea nr. 422, 18 Iulie 2001
6. - Ordonanţa guvernamentală nr. 43, 2000 Protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional
8. Strategia Horizon 2020, https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
9. Strategia pentru cultură şi patrimoniu naţional 2016-2022
10. Cartografierea patrimoniului cultural la nivel naţional, INCFC, 2014
11. Strategia sectorială în domeniul culturii şi patrimoniului naţional pentru perioada 2014-2020 - analiza capacităţii şi nevoilor de finanţare,https://www.culturadata.ro/strategia-sectoriala-in-domeniul-culturii-si-patrimoniului-national-pentru-perioada-2014-2020-analiza-capacitatii-si-nevoilor-de-finantare/

DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului Institutului Naţional al Patrimoniului;
b) copia actului de identitate sau al altui document care atestă identitatea, potrivit legii;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează *);
f) adeverinţa medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate **);
g) curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
h) declaraţie pe proprie răspundere referitoare la incompatibilitatea colaborării cu institutul (eventuale litigii, sau apartenenţa la grupul adversarilor din litigiile aflate în derulare);
i) recomandare de la instituţii/specialişti în domeniul patrimoniului mobil, imaterial şi digital sau din domeniul fundamental de pregătire.
*) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
**) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
***) Actele prevăzute la alin. (1) lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Depunerea dosarelor
în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 7.05.2019, ora 10.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 8.05.2019, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 9.05.2019, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 10.05.2019, ora 10.00.
CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 13.05.2019, ora 10.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 14.05.2019, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 15.05.2019, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 16.05.2019, ora 10.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 17.05.2019, ora 10.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 20.05.2019, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 21.05.2019, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 22.05.2019, ora 10.00.

Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 22.05.2019, ora 11.00.

Pentru postul de Redactor IA salariul variază între 4364 lei brut pentru vechime minimă şi 5434 lei brut pentru vechime maximă, la care se adaugă un spor în cuantum de 15% pentru condiţii de muncă periculoase şi vătămătoare, precum şi o indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei lunar.

Data publicării - 16 aprilie 2019
Reprezentant legal,
Manager,
Conf. Dr. Arh. Ştefan Bâlici
 

Read 1370 times