SHARE

Anunțuri angajări

ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A UNOR POSTURI VACANTE

Rate this item
(0 votes)

  Nr. 2098 / 10.04.2019

ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS
A POSTURILOR VACANTE


Institutul Naţional al Patrimoniului, denumit în continuare I.N.P. sau Institutul, organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr.114/2018 privind unele măsuri bugetare în anul 2019, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, în perioada 8.05.2019 - 24.05.2019, concursul pentru ocupare a două posturi contractuale vacante în cadrul Secţiei Producţie, contracte încheiate pentru perioadă nedeterminată, după cum urmează:

DOCUMENTARIST (IA) S - două posturi contractuale vacante


CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. are capacitate deplină de exerciţiu;
5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
8. nu a împlinit vârsta legală pentru pensionare.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:
1.Studii superioare de specialitate tehnice, economice, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
2. Vechime în muncă: Minim 10 ani;
3. Vechime în specialitate: Minim 5 ani experienţă în în cadrul instituţiilor publice
4. Limbi străine: Cunoaşterea la nivel de utilizare independentă a unei limbi de circulaţie internaţională (citit, scris, vorbit);
6. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Pachet Microsoft Office, cunoştinţe de operare PC, nivel avansat. Cunoştinţe de operare programe devize construcţii constituie un avantaj
7. Cerinţe specifice:
a) Cunoaşterea temeinică a legislaţiei aplicabile sistemului public în domeniul construcţiilor, inclusiv monumente istorice, al finanţelor publice şi al achiziţiilor publice: Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificarile şi completările ulterioare;Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, repu blicată; HG nr 343/2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată; Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
b) Capacitate de autoorganizare şi prioritizare a sarcinilor;
c) Capacitatea de asumare a răspunderii ce decurge din atribuţiile specifice postului, aşa cum sunt definite prin fişa de post, de a accepta şi suporta consecinţele deciziilor asociate atribuţiilor încredinţate, corespunzător nivelului ierarhic al postului ocupat, de a accepta erorile, sau, după caz, deficienţele propriei activităţi şi de a răspunde pentru acestea;
d) Atenţie sporită pentru detalii;
e) Competenţe în culegerea, clasificarea şi interpretarea informaţiilor în vederea pregătirii rapoartelor;
f) Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
g) Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
a) Abilităţi de comunicare - abilitatea de a transmite informaţii profesionale exacte, concise şi clare, potrivite din punctul de vedere al stilului şi al conţinutului cu persoana căreia i se adresează;
b) Capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres;
c) Capacitatea de implementare - capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse pentru desfăşurarea în mod corespunzător a activităţilor, în scopul realizării obiectivelor;
d) Capacitatea de a rezolva eficient problemele - capacitatea de a depăşi obstacole sau dificultăţile intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluţiilor adecvate de rezolvare şi asumarea riscurilor identificate;
e) Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite, de creştere permanentă a performanţelor profesionale, de îmbunătăţire a rezultatelor activităţii curente prin punerea în practică a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite;
f) Creativitate şi spirit de iniţiativă - atitudine activă în soluţionarea problemelor şi realizarea obiectivelor prin identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a acestor probleme. Atitudine pozitivă faţă de idei noi;
g) Capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru - Capacitatea de a previziona cerinţele, oportunităţile şi posibilele riscuri, precum şi consecinţele acestora. Capacitatea de a anticipa soluţii şi de a-şi organiza timpul propriu sau, după caz, al celorlalţi (în funcţie de nivelul de competenţă), pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor;
h) Capacitatea de a lucra independent - capacitatea de a desfăşura activităţi pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu fără a solicita coordonare, cu excepţia cazurilor în care activităţile implică luarea unor decizii care depăşesc limitele de competenţă;
i) Capacitatea de a lucra în echipă - Capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a transmite eficient şi de a permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei;
j) Capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate, respectiv de a utiliza raţional şi eficient resursele materiale, financiare şi informaţionale alocate;
k) Integritatea morală şi etică profesională ce presupune înţelegerea şi respectarea principiilor de moralitate şi etică socio - profesională;
l) Disciplina, respectiv respectarea tuturor regulilor de comportament şi de ordine internă, stabilite în virtutea actelor normative sau / şi de regulamentul de ordine interioară a căror respectare este obligatorie pentru toţi angajaţii.


DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTURILOR:
a) participă la monitorizarea stadiului lucrărilor de consolidare, restaurare, lucrări de construcţii - arhitectură şi componente artistice, asistenţă tehnică şi proiectare contractate şi finanţate prin Programul naţional de restaurare a monumentelor istorice şi/sau altor proiecte de finanţare gestionate de Institut, pe fiecare obiectiv - monument istoric şi operatori economici din perspectiva fondurilor alocate şi a necesarului de fonduri în colaborare cu Secţia inspecţie şantiere şi structurile din componenta activităţii Institutului dedicată programelor, proiectelor, promovării şi elaborării de norme şi metodologii în domeniu;
b) colectează date privind necesarul de fonduri şi/sau suplimentări de fonduri pentru continuarea şi/sau finalizarea execuţiei lucrărilor de consolidare, restaurare, lucrări de construcţii - arhitectură.
c) analizează şi verifică anual devizele rest de executat întocmite de către operatorii economici pentru obiectivele monumente istorice finanţate prin programele gestionate de către Institut:
- din punct de vedere al cantităţilor rămase de executat;
- din punct de vedere al preţurilor unitare înscrise;
- din punct de vedere al aprobării de către comisia din cadrul Institutului, a dispoziţiilor de şantier emise de către proiectantul lucrării, a notelor de comandă suplimentară şi/sau a notelor de renunţare.
d) analizează şi verifică situaţii de lucrări acceptate la plată de către personalul de specialitate din cadrul Secţiei inspecţie şantiereaferente proiectelor finanţate prin Programul Naţional de Restaurare a monumentelor istorice şi/sau altor proiecte de finanţare gestionate de Institut;
e) În cazul situaţiilor de lucrări, verifică:
- concordanţa dintre cantităţile şi preţurile unitare înscrise în situaţiile de lucrări aferente proiectelor finanţate prin Programul naţional de restaurare a monumentelor istorice cu cele din devizele contractate;
- existenţa documentelor justificative ce însoţesc situaţiile de lucrări: contract/act adiţional, copie caiet ataşament, CD cu imagini reprezentative din timpul execuţiei lucrărilor şi după caz, liste de consumuri de materiale, manoperă, utilaj, transport, copii ale facturilor de materiale şi de închiriere a utilajelor;
- existenţa pe situaţiile de lucrări a vizei acordată de către personalul de specialitate din cadrul Secţiei inspecţie şantiere şi a proiectantului lucrării;
- existenţa vizei "Bun de plată" acordată de către personalul de specialitate din cadrul Secţiei inspecţie şantiere pe facturile de producţie şi pe facturile de garanţie de bună execuţie;
f) verifică documentele justificative privind plata lucrărilor de proiectare, asistenţă tehnică şi a documentaţiilor de specialitate pentru restaurarea componentelor artistice, pe baza avizelor emise de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice şi de Consiliul tehnico-economic;
g) Transmite Secţiei Contabilitate situaţiile de lucrări aferente proiectelor finanţate prin Programul naţional de restaurare a monumentelor istorice şi/sau prin alte proiecte de finanţare necesare evidenţierii scăderii materialelor aflate în custodia antreprenorilor.
h) Participă la întocmirea:
- borderourilor şi anexelor necesare înaintării situaţiilor de lucrări către Secţia contabilitate a Institutului în vederea aprobării şi decontării acestora;
- borderourilor şi anexelor privind plata lucrărilor de proiectare, asistenţă tehnică şi a documentaţiilor de specialitate pentru restaurarea componentelor artistice, pe baza avizelor emise de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice şi de Consiliul tehnico-economic;
- documentelor necesare pentru deblocarea garanţiilor de bună execuţie pe obiectiv şi operatori economici, în condiţiile legii.
i) Cunoaşte, aplică şi respectă normele, procedurile şi regulamentele interne precum şi dispoziţiile legale incidente;
j) Raportează superiorului ierarhic orice abateri disciplinare sau situaţii şi evenimente semnificative survenite în activitatea sa;
k) Păstrează confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor la care are acces în cadrul serviciului, conform angajamentului de confidenţialitate;
l) Manifestă bună-credinţă şi loialitate faţă de instituţie şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi;
m) Participă la procesul de evaluare periodică a performanţelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;
n) Realizează orice altă sarcină trasată de superiorul ierarhic, în cadrul pregătirii sale profesionale;
o) Participă la acţiuni interne/externe prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la securitatea şi sănătatea muncii şi/sau prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.


BIBLIOGRAFIE:
1. O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
2. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificarile şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Hotărârea 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
6. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
8. OMFP nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
9. H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
11. HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
13. Hotărâre de Guvern nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu completările şi modificările ulterioare

TEMATICĂ
1. Protejarea monumentelor istorice;
2. Procesul bugetar;
3. Prevederi referitoare la investiţiile publice;
4. Principii în execuţia bugetară;
5. Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
6. Derularea şi finalizarea contractelor de achiziţie publică de execuţie lucrări şi de prestări servicii de proiectare;
7. Autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
8. Sistemul calitatii in constructii;
9. Receptia la Terminarea Lucrărilor;
10. Recepţia Finală;
11. Cartea Tehnică a Construcţiei;
12. Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei. Alegerea modalităţii de atribuire;
13. Reguli de elaborare a documentaţiei de atribuire;
14. Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire;
15. Procedurile de atribuire. Aplicarea procedurilor de atribuire;
16. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire
17. Criterii de calificare şi selecţie
18. Criterii de atribuire
19. Garantia de participare si garantia de buna executie
20. Oferta si documentele insotitoare
21. Comisia de evaluare şi modul de lucru al acesteia
22. Procesul de verificare şi evaluare
23. Finalizarea procedurii de atribuire
24. Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire
25. Executarea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru
26. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică
27. Derularea şi finalizarea contractelor de achiziţie publică de execuţie lucrări şi de prestări servicii de proiectare;


DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):
1. cerere de înscriere la concurs adresată managerului Institutului Naţional al Patrimoniului;
2. scrisoare de intenţie;
3. copia actului de identitate sau al altui document care atestă identitatea, potrivit legii;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează *);
7. adeverinţa medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate **);
8. curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
9. declaraţie pe proprie răspundere referitoare la incompatibilitatea colaborării cu institutul (eventuale litigii, sau apartenenţa la grupul adversarilor din litigiile aflate în derulare);
*) În cazul documentului prevăzut la alin. (V) lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
**) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
***) Actele prevăzute la alin. (1) lit.c)-e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.


LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI

Depunerea dosarelor
în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 8.05.2019, ora 10.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Neagu Cristina Aura, tel.: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 9.05.2019, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 10.05.2019, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 13.05.2019, ora 10.00.
CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 14.05.2019, ora 10.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 15.05.2019, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 16.05.2019, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 17.05.2019, ora 10.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 20.05.2019, ora 10.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 21.05.2019, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 22.05.2019, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 24.05.2019, ora 10.00.

Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 24.05.2019, ora 11.00.
Pentru postul de Istoric Documentarist IA, salariul variază între 4364 lei brut pentru vechime minimă şi 5434 lei brut pentru vechime maximă, la care se adaugă un spor în cuantum de 15% pentru condiţii de muncă periculoase şi vătămătoare, precum şi o indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei lunar.


Reprezentant legal,
Manager,
Conf. Dr. Arh. Ştefan Bâlici

Read 1456 times