SHARE

Anunțuri angajări

ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI CONTRACTUAL VACANT - ŞEF OFICIU JURIDIC - un post contractual vacant

Rate this item
(0 votes)

Nr. 2105 / 11.04.2019

ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE

Institutul Naţional al Patrimoniului,
denumit în continuare I.N.P. sau Institutul, organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, în perioada 9.05.2019 - 24.05.2019, concursul pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante în cadrul Oficiului Juridic, Contencios, după cum urmează:

ŞEF OFICIU JURIDIC - un post contractual vacant

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:
1.Studii: studii superioare de specialitate juridică/de drept, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
2. Vechime în muncă: minim 7 ani
3. Vechime în specialitate: minim 7 ani, din care minim 5 în cadrul instituţiilor/autorităţilor publice;
4. Limbi străine: cunoaşterea la nivel avansat a două limbi străine de circulaţie internaţională (nivel C1 conform standardelor CEFR);
5.Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecţionare / specializare în domeniul studiilor de specialitate şi în cel puţin unul dintre domeniile principale de activitate al Institutului, studii postuniversitare absolvite cu diploma de master în domeniul juridic, specializări în domeniul achiziţiilor publice;
6. Cerinţe specifice:
a) cunoaşterea temeinică a legislaţiei aplicabile sistemului public în domeniul legislaţiei muncii, contenciosului administrativ, dreptul comun - Civil/Procedură Civilă şi Penal/Procedură Penală -, Legii nr. 24/2000 privind tehnica legislativă, legislaţia fiscală, respectiv cunoaşterea legislaţiei specifice sectorului ocupaţional cultură (protejarea patrimoniului cultural naţional, mobil şi imobil, atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, protecţia patrimoniului arheologic, legislaţia în materia construcţiilor );
b) capacităţi de previziune, organizare, decizie, coordonare a anumitor proceduri interne, control-evaluare;
c) capacitate de autoorganizare şi prioritizare a sarcinilor;
d) capacitate de asumare a răspunderii;
e) atenţie sporită pentru detalii;
f) competenţe în culegerea, clasificarea şi interpretarea informaţiilor în vederea pregătirii rapoartelor;
g) disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
h) disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară;

7.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Pachet Microsoft Office, cunoştinţe de operare PC, nivel avansat, inclusiv programe de specialitate (ex. SICAP, program de legislaţie) etc.
8. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare şi cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator, ordonat, dinamic; abilităţi de management organizational, putere de motivare a personalului din subordine, capacitatea crescută de planificare şi organizare a activităţii; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi faţă de partenerii şi colaboratorii INP, spirit de iniţiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală, capacitatea de îndrumare, competenţă în redactare, abilităţi în utilizarea calculatoarelor sau a altor echipamente informatice, păstrarea confidenţialităţii, a respectului faţă de lege, corectitudine şi loialitate faţă de interesele instituţiei, menţinerea unui înalt nivel profesional, respectiv al conduitei în timpul serviciului.
DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:
a) acordă consultanţă şi reprezentare juridică instituţiei, pe baza delegaţiei date de conducerea instituţiei
b) apără interesele instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu alte organisme, cu persoane fizice sau juridice
c) asigură legalitatea desfăşurării şi apărării intereselor Institutului
d) întocmeşte, redactează toate actele specifice pentru susţinerea, în instanţele de orice grad, a intereselor legitime ale Institutului
e) exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti considerate neîntemeiate şi nelegale
f) avizează, din punctul de vedere al legalităţii, actele juridice producătoare de efecte juridice în care Institutul este parte
g) avizează, din punctul de vedere al legalităţii, orice măsuri care sunt de natură să angajeze răspunderea patrimonială a Institutului ori să aducă atingere drepturilor acestuia sau ale personalului din cadrul acestuia
h) avizează deciziile emise de manager
i) elaborează propuneri cu privire la acte normative care privesc activitatea Institutului
j) conlucrează cu compartimentele Institutului interesate în întocmirea de acte, contracte, decizii etc., asigurând conformitatea acestora cu dispoziţiile legale
k) asigură transmiterea către compartimentele interesate ale Institutului a reglementărilor legale nou-apărute
l) formulează opinii fundamentate privind legalitatea, la solicitarea managerului
m) se preocupă de permanenta actualizare a bazei informatice legislative a Institutului
n) întocmeşte referate de necesitate, note de fundamentare şi/sau justificative pentru achiziţionarea de bunuri/servicii şi/sau produse necesare la nivelul Biroului Juridic
o) participă la elaborarea proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli
p) Întocmeşte adrese sau alte documente administrative aferente desfăşurării activitaţii Oficiului Juridic, Contencios;
q) participă la inventarierea anuală în vederea închiderii bilanţului contabil şi furnizarea datelor corecte şi complete membrilor comisiei de inventariere
r) la propunerea superiorului ierarhic, participă la diverse forme de pregătire şi perfecţionare profesională, inclusiv conferinţe, colocvii, comunicări de specialitate;
s) sub coordonarea superiorilor ierarhici, participă la realizarea raportului anual;
t) la desemnarea superiorilor ierarhici colaborează cu ceilalţi angajaţi, cu specialiştii din minister sau din alte ministere, precum şi cu alţi specialişti din domeniu;
u) cunoaşte, aplică şi respectă normele, procedurile şi regulamentele interne precum şi dispoziţiile legale incidente;
v) raportează superiorului ierarhic orice abateri disciplinare sau situaţii şi evenimente semnificative survenite în activitatea sa;
w) păstrează confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor la care are acces în cadrul serviciului, conform angajamentului de confidenţialitate;
x) manifestă bună-credinţă şi loialitate faţă de instituţie şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi;
y) negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile interpersonale
z) participă la procesul de evaluare periodică a performanţelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;
aa) realizează orice altă sarcină trasată de superiorul ierarhic, în cadrul pregătirii sale profesionale;
bb) participă la acţiuni interne/externe prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la securitatea şi sănătatea muncii şi/sau prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

BIBLIOGRAFIE:


1. O.M.C. nr. 2025/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
2. Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Statutul profesiei de consilier juridic;
4. Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.287/2009 - Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.134/2010 - Codul de procedură civilă - republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 286/2009 - Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 135/2010 - Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Hotărârea 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
11. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
12. Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi alte drepturi conexe, cu modificările şi completările ulterioare;
15. OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
16. Legea nr.227/2015_Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Legea nr. 207/2015 - Codul de procedură fiscal, , cu modificările şi completările ulterioare,
18. Ordonanţa Guvernului nr. 119/31.08.1999 - republicată, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
19. OMFP nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
20. H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
21. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
22. Ordin nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
23. OUG nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
24. O.G. nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional;
25. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
26. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
27. HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
28. H.G. nr. 610/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat;
29. H.G. nr. 1502/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia
30. O.M.C.C. nr. 2260/2008 - normele de clasare şi de inventariere a monumentelor istorice;
31. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
32. Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, cu modificările ulterioare,
33. Hotărârea Guvernului nr. 738 din 9 iulie 2008 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea finanţării, elaborării şi actualizării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru zonele cu monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial,
34. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată.

TEMATICĂ
1. Procedura atestării unui imobil drept monument istoric
2. Obligaţia de folosinţă a monumentului istoric
3. Organismele de specialitate cu atribuţii în protejarea monumentelor istorice
4.Excepţiile de la obligativitatea obţinerii autorizaţiei de construire
5. Tipuri de opere de creaţie ce constituie drept de autor conform Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe
6. Dreptul de suita
7. Durata protecţiei dreptului de autor
8. Limitele exercitării dreptului de autor
9. Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor
10. Drepturile conexe dreptului de autor si drepturi sui-generis
11. Tipuri de contracte conform Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
12. Excepţii in care nu sunt aplicate prevederile Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii
13. Serviciile prestate de consilierul juridic în procesul de achiziţie publica de lucrări.
14. Remediile şi căile de atac puse la dispoziţie de legiuitor în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
14. Capitolele minimale pe care trebuie să le conţină un contract de achiziţie publică
15. Drepturile si obligaţiile consilierului juridic.
16. Despre diminuarea efectelor supra-legiferării în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil

DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):
1. cerere de înscriere la concurs adresată managerului Institutului Naţional al Patrimoniului;
2. scrisoare de intenţie;
3. copia actului de identitate sau al altui document care atestă identitatea, potrivit legii;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează *);
7. adeverinţa medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate **);
8. curriculum vitae;
9. declaraţie pe proprie răspundere referitoare la incompatibilitatea colaborării cu institutul (eventuale litigii, sau apartenenţa la grupul adversarilor din litigiile aflate în derulare);
*) În cazul documentului prevăzut la alin. (V) lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
**) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
***) Actele prevăzute la alin. (1) lit.c)-e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Depunerea dosarelor
în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 9.05.2019, ora 10.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 10.05.2019, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 13.05.2019, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 14.05.2019, ora 10.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 15.05.2019, ora 10.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 16.05.2019, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 17.05.2019, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 20.05.2019, ora 10.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 21.05.2019, ora 10.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 22.05.2019, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 23.05.2019, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 24.05.2019, ora 10.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 24.05.2019, ora 11.00.
Pentru postul de Şef Oficiu, salariul brut este de 5565 lei, la care se adaugă un spor în cuantum de 15% pentru condiţii de muncă periculoase şi vătămătoare, precum şi o indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei lunar.


CONSILIER JURIDIC - un post contractual vacant

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:
1.Studii: studii superioare de specialitate juridică/de drept, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
2. Vechime în muncă: minim 5 ani
3. Vechime în specialitate: minim 5 ani, din care minim 3 în cadrul instituţiilor/autorităţilor publice;
4. Limbi străine: cunoaşterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel C1 conform standardelor CEFR);
5.Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecţionare/specializare în domeniul studiilor de specialitate şi în cel puţin unul dintre domeniile principale de activitate al Institutului;
6. Cerinţe specifice:
a) cunoaşterea temeinică a legislaţiei aplicabile sistemului public în domeniul legislaţiei muncii, contenciosului administrativ, dreptul comun - Civil/Procedură Civilă şi Penal/Procedură Penală -, Legii nr. 24/2000 privind tehnica legislativă, legislaţia fiscală, respectiv cunoaşterea legislaţiei specifice sectorului ocupaţional cultură (protejarea patrimoniului cultural naţional, mobil şi imobil, atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, protecţia patrimoniului arheologic, legislaţia în materia construcţiilor );
b) capacităţi de previziune, organizare, decizie, coordonare a anumitor proceduri interne;
c) capacitate de autoorganizare şi prioritizare a sarcinilor;
d) capacitate de asumare a răspunderii;
e) atenţie sporită pentru detalii;
f) competenţe în culegerea, clasificarea şi interpretarea informaţiilor în vederea pregătirii rapoartelor;
g) disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
h) disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară;

7.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Pachet Microsoft Office, cunoştinţe de operare PC, nivel avansat, inclusiv programe de specialitate (ex. SICAP, program de legislaţie) etc.
8. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare şi cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi faţă de partenerii şi colaboratorii INP, spirit de iniţiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală, capacitatea de îndrumare, competenţă în redactare, abilităţi în utilizarea calculatoarelor sau a altor echipamente informatice, păstrarea confidenţialităţii, a respectului faţă de lege, corectitudine şi loialitate faţă de interesele instituţiei, menţinerea unui înalt nivel profesional, respectiv al conduitei în timpul serviciului.
DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:
a) asigură legalitatea desfăşurării şi apărării intereselor Institutului
b) întocmeşte, redactează toate actele specifice pentru susţinerea, în instanţele de orice grad, a intereselor legitime ale Institutului
c) exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti considerate neîntemeiate şi nelegale
d) avizează, din punctul de vedere al legalităţii, actele juridice producătoare de efecte juridice în care Institutul este parte
e) avizează, din punctul de vedere al legalităţii, orice măsuri care sunt de natură să angajeze răspunderea patrimonială a Institutului ori să aducă atingere drepturilor acestuia sau ale personalului din cadrul acestuia
f) avizează deciziile emise de manager
g) elaborează propuneri cu privire la acte normative care privesc activitatea Institutului
h) conlucrează cu compartimentele Institutului interesate în întocmirea de acte, contracte, decizii etc., asigurând conformitatea acestora cu dispoziţiile legale
i) asigură transmiterea către compartimentele interesate ale Institutului a reglementărilor legale nou-apărute
j) formulează opinii fundamentate privind legalitatea, la solicitarea managerului
k) se preocupă de permanenta actualizare a bazei informatice legislative a Institutului
l) întocmeşte referate de necesitate, note de fundamentare şi/sau justificative pentru achiziţionarea de bunuri/servicii şi/sau produse necesare la nivelul Biroului Juridic
m) participă la elaborarea proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli
n) Întocmeşte adrese sau alte documente administrative aferente desfăşurării activitaţii Oficiului Juridic, Contencios;
o) participă la inventarierea anuală în vederea închiderii bilanţului contabil şi furnizarea datelor corecte şi complete membrilor comisiei de inventariere
p) la propunerea superiorului ierarhic, participă la diverse forme de pregătire şi perfecţionare profesională, inclusiv conferinţe, colocvii, comunicări de specialitate;
q) sub coordonarea superiorilor ierarhici, participă la realizarea raportului anual;
r) la desemnarea superiorilor ierarhici colaborează cu ceilalţi angajaţi, cu specialiştii din minister sau din alte ministere, precum şi cu alţi specialişti din domeniu;
s) cunoaşte, aplică şi respectă normele, procedurile şi regulamentele interne precum şi dispoziţiile legale incidente;
t) raportează superiorului ierarhic orice abateri disciplinare sau situaţii şi evenimente semnificative survenite în activitatea sa;
u) păstrează confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor la care are acces în cadrul serviciului, conform angajamentului de confidenţialitate;
v) manifestă bună-credinţă şi loialitate faţă de instituţie şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi;
w) negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile interpersonale
x) participă la procesul de evaluare periodică a performanţelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;
y) realizează orice altă sarcină trasată de superiorul ierarhic, în cadrul pregătirii sale profesionale;
z) participă la acţiuni interne/externe prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la securitatea şi sănătatea muncii şi/sau prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

BIBLIOGRAFIE:


1. O.M.C. nr. 2025/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
2. Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Statutul profesiei de consilier juridic;
4. Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.287/2009 - Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.134/2010 - Codul de procedură civilă - republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 286/2009 - Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 135/2010 - Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Hotărârea 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
11. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
12. Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi alte drepturi conexe, cu modificările şi completările ulterioare;
15. OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
16. Legea nr.227/2015_Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Legea nr. 207/2015 - Codul de procedură fiscal, , cu modificările şi completările ulterioare,
18. Ordonanţa Guvernului nr. 119/31.08.1999 - republicată, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
19. OMFP nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
20. H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
21. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
22. Ordin nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
23. OUG nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
24. O.G. nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional;
25. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
26. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
27. HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
28. H.G. nr. 610/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat;
29. H.G. nr. 1502/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia
30. O.M.C.C. nr. 2260/2008 - normele de clasare şi de inventariere a monumentelor istorice;
31. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
32. Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, cu modificările ulterioare,
33. Hotărârea Guvernului nr. 738 din 9 iulie 2008 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea finanţării, elaborării şi actualizării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru zonele cu monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial,
34. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată.

TEMATICĂ
1. Procedura atestării unui imobil drept monument istoric
2. Obligaţia de folosinţă a monumentului istoric
3. Organismele de specialitate cu atribuţii în protejarea monumentelor istorice
4.Excepţiile de la obligativitatea obţinerii autorizaţiei de construire
5. Tipuri de opere de creaţie ce constituie drept de autor conform Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe
6. Dreptul de suita
7. Durata protecţiei dreptului de autor
8. Limitele exercitării dreptului de autor
9. Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor
10. Drepturile conexe dreptului de autor si drepturi sui-generis
11. Tipuri de contracte conform Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
12. Excepţii in care nu sunt aplicate prevederile Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii
13. Serviciile prestate de consilierul juridic în procesul de achiziţie publica de lucrări.
14. Remediile şi căile de atac puse la dispoziţie de legiuitor în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
14. Capitolele minimale pe care trebuie să le conţină un contract de achiziţie publică
15. Drepturile si obligaţiile consilierului juridic.
16. Despre diminuarea efectelor supra-legiferării în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil

DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):
1. cerere de înscriere la concurs adresată managerului Institutului Naţional al Patrimoniului;
2. scrisoare de intenţie;
3. copia actului de identitate sau al altui document care atestă identitatea, potrivit legii;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează *);
7. adeverinţa medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate **);
8. curriculum vitae;
9. declaraţie pe proprie răspundere referitoare la incompatibilitatea colaborării cu institutul (eventuale litigii, sau apartenenţa la grupul adversarilor din litigiile aflate în derulare);
*) În cazul documentului prevăzut la alin. (V) lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
**) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
***) Actele prevăzute la alin. (1) lit.c)-e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Depunerea dosarelor
în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 9.05.2019, ora 10.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 10.05.2019, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 13.05.2019, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 14.05.2019, ora 10.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 15.05.2019, ora 10.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 16.05.2019, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 17.05.2019, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 20.05.2019, ora 10.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 21.05.2019, ora 10.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 22.05.2019, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 23.05.2019, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 24.05.2019, ora 10.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 24.05.2019, ora 11.00.
Pentru postul de Consilier Juridic IA, salariul variază între 3877 lei brut pentru vechime minimă şi 4827 lei brut pentru vechime maximă, la care se adaugă un spor în cuantum de 15% pentru condiţii de muncă periculoase şi vătămătoare, precum şi o indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei lunar.Reprezentant legal,
Manager,
Conf. Dr. Arh. Ştefan Bâlici
 

Read 657 times