SHARE

Anunțuri angajări

ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A UNUI POST VACANT

Rate this item
(0 votes)

Nr. 2279 / 18.04.2019

ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS
A POSTURILOR VACANTE

Institutul Naţional al Patrimoniului,
denumit în continuare I.N.P. sau Institutul, organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, în perioada 15.05.2019 - 30.05.2019, concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant în cadrul Secţiei Administrative şi S.S.M, contract încheiat pentru perioadă nedeterminată, după cum urmează:

Şef Secţie II - un post contractual vacant

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:
1.Studii superioare de specialitate tehnice, economice, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
2. Vechime în muncă: Minim 10 ani;
3. Vechime în specialitate: Minim 5 ani experienţă în activităţi de administrare a instituţiilor publice reprezintă un avantaj;
4. Limbi străine: Cunoaşterea la nivel de utilizare independentă a limbii engleze (citit, scris, vorbit);
5. Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecţionare/specializare în domeniul administraţiei publice. Cursurile în domeniile Securităţii şi Sănătăţii în Muncă/Prevenirea şi Stingerea Incendiilor, reprezintă un avantaj.
6. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge), nivel avansat.
7. Cerinţe specifice:
a) Cunoaşterea temeinică a legislaţiei aplicabile sistemului public în domeniu: Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată; Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale Legea nr. 22/1969privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice,Legea nr. 319/2006 sănătăţii şi securităţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului; Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare Hotărârea 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
b) Capacitate de autoorganizare şi prioritizare a sarcinilor;
c) Capacitatea de asumare a răspunderii ce decurge din atribuţiile specifice postului, aşa cum sunt definite prin fişa de post, de a accepta şi suporta consecinţele deciziilor asociate atribuţiilor încredinţate, corespunzător nivelului ierarhic al postului ocupat, de a accepta erorile, sau, după caz, deficienţele propriei activităţi şi de a răspunde pentru acestea; atenţie sporită pentru detalii;
d) Competenţe în culegerea, clasificarea şi interpretarea informaţiilor în vederea pregătirii rapoartelor;
e) Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
f) Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară.

8.Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
a) Abilităţi de comunicare - abilitatea de a transmite informaţii profesionale exacte, concise şi clare, potrivite din punctul de vedere al stilului şi al conţinutului cu persoana căreia i se adresează;
b) Capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres;
c) Capacitatea de implementare - capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse pentru desfăşurarea în mod corespunzător a activităţilor, în scopul realizării obiectivelor;
d) Capacitatea de a rezolva eficient problemele - capacitatea de a depăşi obstacole sau dificultăţile intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluţiilor adecvate de rezolvare şi asumarea riscurilor identificate;
e) Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite, de creştere permanentă a performanţelor profesionale, de îmbunătăţire a rezultatelor activităţii curente prin punerea în practică a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite;
f) Creativitate şi spirit de iniţiativă - atitudine activă în soluţionarea problemelor şi realizarea obiectivelor prin identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a acestor probleme. Atitudine pozitivă faţă de idei noi;
g) Capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru - Capacitatea de a previziona cerinţele, oportunităţile şi posibilele riscuri, precum şi consecinţele acestora. Capacitatea de a anticipa soluţii şi de a-şi organiza timpul propriu sau, după caz, al celorlalţi (în funcţie de nivelul de competenţă), pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor;
h) Capacitatea de a lucra independent - capacitatea de a desfăşura activităţi pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu fără a solicita coordonare, cu excepţia cazurilor în care activităţile implică luarea unor decizii care depăşesc limitele de competenţă;
i) Capacitatea de a lucra în echipă - Capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a transmite eficient şi de a permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei;
j) Capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate, respectiv de a utiliza raţional şi eficient resursele materiale, financiare şi informaţionale alocate;
k) Integritatea morală şi etică profesională ce presupune înţelegerea şi respectarea principiilor de moralitate şi etică socio - profesională;
l) Disciplina, respectiv respectarea tuturor regulilor de comportament şi de ordine internă, stabilite în virtutea actelor normative sau / şi de regulamentul de ordine interioară a căror respectare este obligatorie pentru toţi angajaţii.

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTURILOR:
a) Coordonarea, verificarea si asumarea răspunderii pentru activitatea desfăşurată în cadrul Secţiei Administrativă, SSM (compartimentului IT) si pentru buna funcţionare administrativă a institutului;
b) Întocmirea planului anual al achiziţiilor publice, conform prevederilor legale, centralizând necesităţile şi priorităţile celorlalte structuri funcţionale din cadrul instituţiei;
c) Coordonarea activităţii si a bunei functionari a parcului auto INP si al inventarului de patrimoniu INP
d) Elaborarea de propuneri pentru planul de aprovizionare curenta si investitii necesare functionarii in bune conditii a instalatiilor, mijloacelor fixe si obiectelor de inventar din sediul Institutului si din imobilele aflate in administrarea sa;
e) Asigură administrarea si răspunde de întreţinerea si protejarea patrimoniului Institutului;
f)
Intocmirea de note de fundamentare pentru pentru achizitiile efectuate si urmareste receptionarea lor;
g) Face propuneri şi fundamentează temeinic necesitatea si oportunitatea executarii unor lucrari de intretinere si reparatii ale imobilelor aflate in administrarea Institutului, instalatiilor si altor mijloace fixe si obiecte de inventar ce apartin acestuia;
h) Dupa aprobare, urmareste executarea in bune conditii a lucrarilor de intretinere si reparatii, informand asupra stadiului in care se afla lucrarile;
i) Verifică, răspunde şi propune masuri privind desfăşurarea activităţii de paza, stingerea incendiilor, securitatea institutiei, precum si a tuturor bunurilor din patrimoniul acesteia, asigurand respectarea normelor legale in domeniul activitatii PSI si protectia muncii; tine legatura cu grupul de pompieri al municipiului Bucuresti pentru organizarea pazei contra incendiilor;
j) Verifică şi centralizează lunar situaţiile stocurilor faptice din gestiunile Institutului şi informează superiorul ierarhic;
k) Fundamentează tehnic şi economic proiectul Programului Anual de Administrare, Întreţinere şi Protejare a monumentelor istorice aflate în proprietatea statului şi administrate de institut;
l) Verifică şi răspunde de activitatea şoferilor şi a parcului auto din cadrul institutului;
m) Participă la inventarierea patrimoniului institutului;
n) Asigură necesarul de maşini în funcţiune al parcului auto al institutului;
o) Asigură buna funcţionare a autovehiculelor, reparaţii curente, reparaţii capitale, necesarul de carburant în baza notelor de fundamentare întocmite de şoferi, avizate de către directorul general adjunct şi aprobate de către manager;
p) Asigură şi verifică inspecţiile periodice ale parcului auto al institutului;
q) Fundamentează necesitatea achiziţionării şi asigură încheierea de asigurări RCA, CASCO, viniete pentru întreg parcul auto şi înaintează spre avizare directorului general adjunct şi spre aprobare, managerului ;
r) Verifică, certifică în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii, şi vizează cu "bun de plată " facturile emise de către furnizori (energie electrică, termică, gaze naturale, apă-canal, salubritate, achiziţii de materiale şi piese de schimb, telefonie mobilă şi fixă, internet etc..);
s) Asigură întocmirea FAZ urilor pentru fiecare maşină în parte şi se asigură de încadrarea în cota de carburant dispusă de lege;
t) Asigură colectarea şi predarea selectivă a deşeurilor, precum şi evidenţa acestora, conform legii.
u) Asigură administrarea şi funcţionarea serverelor locale ale institutului, configurarea şi întreţinerea reţelei locale de computere, atât elementelor hardware, cât şi sistemelor de operare şi aplicaţiilor software;
v) asigură evaluarea nivelului de dotare cu echipamente şi sisteme IT a tuturor compartimentelor funcţionale ale Institutului, monitorizarea stării de funcţionare a acestor dotări şi asigură elaborarea programului de înnoire ţi modernizare a dotărilor IT, pe care îl supune aprobării conform legii.
w) Cunoaşte, aplică şi respectă normele, procedurile şi regulamentele interne precum şi dispoziţiile legale incidente;
x) Raportează superiorului ierarhic orice abateri disciplinare sau situaţii şi evenimente semnificative survenite în activitatea sa;
y) Păstrează confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor la care are acces în cadrul serviciului, conform angajamentului de confidenţialitate;
z) Manifestă bună-credinţă şi loialitate faţă de instituţie şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi;
aa) Participă la procesul de evaluare periodică a performanţelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;
bb) Realizează orice altă sarcină trasată de superiorul ierarhic, în cadrul pregătirii sale profesionale;
cc) Participă la acţiuni interne/externe prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la securitatea şi sănătatea muncii şi/sau prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

BIBLIOGRAFIE:
1. O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Hotărârea 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
4. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
5. H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Ordinul nr. 2634 2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 319/2006 sănătăţii şi securităţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor - Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Legea nr. 22/1969 privind privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice
16. HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
18. HG nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
19. Ordinul nr. 1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
20. Ordonanţa nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale;
21. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
22. OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;

TEMATICĂ
1. Organizarea şi efectuarea inventarierii în cadrul instituţiilor publice;
2. Sănătatea şi Securitatea în Muncă;
3. Prevenirea şi stingerea incendiilor;
4. Protecţia Muncii;
5. Gestionarea bunurilor instituţiilor publice;
6. Scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea activelor corporale;
7. Achiziţii produse, servicii şi lucrări;
8. Obligaţiile proprietarului/administratorului monumentelor istorice. Protejarea monumentelor istorice;
9. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice
10. Paza şi protecţia obiectivelor monument istoric;
11. Prevederi referitoare la investiţii Publice;

DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):
1. cerere de înscriere la concurs adresată managerului Institutului Naţional al Patrimoniului;
2. scrisoare de intenţie;
3. copia actului de identitate sau al altui document care atestă identitatea, potrivit legii;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează *);
7. adeverinţa medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate **);
8. curriculum vitae;
9. declaraţie pe proprie răspundere referitoare la incompatibilitatea colaborării cu institutul (eventuale litigii, sau apartenenţa la grupul adversarilor din litigiile aflate în derulare);
*) În cazul documentului prevăzut la alin. (V) lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
**) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
***) Actele prevăzute la alin. (1) lit.c)-e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Depunerea dosarelor
în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 15.05.2019, ora 10.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 16.05.2019, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 17.05.2019, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 20.05.2019, ora 10.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 21.05.2019, ora 10.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 22.05.2019, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 23.05.2019, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 24.05.2019, ora 10.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data de 27.05.2019, ora 10.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 28.05.2019, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 29.05.2019, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 30.05.2019, ora 10.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 30.05.2019, ora 11.00.
Pentru postul de Şef Secţie, salariul brut este de 6312 lei, la care se adaugă un spor în cuantum de 15% pentru condiţii de muncă periculoase şi vătămătoare, precum şi o indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei lunar.
Data publicării 24 aprilie 2019.


Reprezentant legal,
Manager,
Conf. Dr. Arh. Ştefan Bâlici
 

Read 871 times