SHARE

Anunțuri angajări

ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A UNUI POST CONTRACTUAL VACANT

Rate this item
(0 votes)


ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS
A UNUI POST CONTRACTUAL VACANT

Institutul Naţional al Patrimoniului,
denumit în continuare I.N.P. sau Institutul, organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr.114/2018 privind unele măsuri bugetare în anul 2019, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, în perioada 14.05.2019 - 29.05.2019, concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de Bibliograf I (S) în cadrul Compartimentului secretariat, comunicare şi relaţii internaţionale, contract încheiat pentru perioadă nedeterminată, după cum urmează:

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) nu a împlinit vârsta legală pentru pensionare.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1.Studii universitare, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniile stiinţe sociale, specializare în comunicare şi relatii publice
2. Vechime în muncă şi în specialitate: minim 3 ani;
3. Limbi străine: Cunoaşterea la nivel avansat (vorbit, citit, scris) a limbii engleze (nivel C1 conform standardelor CEFR) şi cunoaştere la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională - franceză / germană / italiană / spaniolă (nivel B1 conform standardelor CEFR);
4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Microsoft Office, nivel avansat.
5. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare şi cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator, ordonat, dinamic, corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi faţă de partenerii şi colaboratorii institutului, spirit de iniţiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală.
6. Cerinţe specifice: disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii, disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate, cunoaşterea legislaţiei în domeniu.
7. Prezentarea unui portofoliu cu lucrări reprezentative pentru specialitatea postului, respectiv campanii de comunicare în cadrul cărora aţi făcut parte


TEMATICĂ:
1. Relaţii internaţionale în domeniul patrimoniului cultural
2. Planificarea şi managementul campaniilor de relaţii publice
3. Secretariat şi asistenţă managerială

BIBLIOGRAFIE:
1. O.M.C. nr. 2025/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
2. OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
3. HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
5. Gregory, Anne, Planificarea şi managementul campaniilor de relaţii publice, Ed. Polirom, 2009
6. Wolton, Dominique, Despre comunicare; Ed. Flammarion, Bucureşti, 2012
7. Alistar, Victor; Popescu-Slăniceanu, Ion .Protocol, Secretariat în Administraţia Publică, Bucureşti, Editura Lumina Lex, 2000;
8. Gatjens, Reuter,Margit; Behrens, Claudia, Manual de secretariat şi asistenţă managerială, Bucureşti, Editura Tehnică, 1999
9. Vârgolici, Nina. Redactare şi corespondenţă, Editura Universităţii Bucureşti, 2009
10. Dennis L. Wilcox, Glen T. Cameron, Phillip H. Ault, Warren K. Agee, Relatii publice. Strategii si tactici, Bucureşti, Curtea Veche, 2009

DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului Institutului Naţional al Patrimoniului;
b) scrisoare de intenţie;
c) copia actului de identitate sau al altui document care atestă identitatea, potrivit legii;
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează *);
g) adeverinţa medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate **);
h) curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
i) declaraţie pe proprie răspundere referitoare la incompatibilitatea colaborării cu institutul (eventuale litigii, sau apartenenţa la grupul adversarilor din litigiile aflate în derulare);
*) În cazul documentului prevăzut la alin. (V) lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
**) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
***) Actele prevăzute la alin. (1) lit.c)-e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Depunerea dosarelor
în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 14.05.2019, ora 11.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.ro) cel târziu la data de 15.05.2019, ora 11.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 16.05.2019, ora 11.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.ro) cel târziu la data de 17.05.2019, ora 11.00.


CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 20.05.2019, ora 11.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.ro) cel târziu la data de 21.05.2019, ora 11.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 22.05.2019, ora 11.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.ro) cel târziu la data de 23.05.2019, ora 11.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data de 24.05.2019, ora 11.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.ro) cel târziu la data de 27.05.2019, ora 11.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 28.05.2019, ora 11.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.ro) cel târziu la data de 29.05.2019, ora 11.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.ro), cel târziu la data de 29.05.2019, ora 12.00.
Pentru postul de Bibliograf I S, salariul variază între 4182 lei brut pentru vechime minimă şi 5208 lei brut pentru vechime maximă, la care se adaugă un spor în cuantum de 15% pentru condiţii de muncă periculoase şi vătămătoare, precum şi o indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei lunar.Reprezentant legal,
Manager,
Conf. Dr. Arh. Ştefan Bâlici

Read 793 times