SHARE

Anunțuri angajări

ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A UNUI POST VACANT

Rate this item
(0 votes)

Nr. 2232 / 17.04.2019

ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS
A POSTURILOR VACANTE

Institutul Naţional al Patrimoniului,
denumit în continuare I.N.P. sau Institutul, organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant si temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr.114/2018 privind unele măsuri bugetare în anul 2019, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, în perioada 14.05.2019 - 29.05.2019, concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant în cadrul Secţiei Achiziţii Publice şi Urmărire Contracte - Compartimentul urmărire contracte, contract încheiat pentru perioadă nedeterminată, după cum urmează:

Documentarist IA (S) - un post contractual vacant

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) nu a împlinit vârsta legală pentru pensionare

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1.Studii studii superioare de specialitate tehnice, economice, juridice, umaniste de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
2. Vechime în muncă: Minim 5 ani;
3. Vechime în specialitate: Minim 3 ani experienţă în domeniul studiilor;
4. Limbi străine: Cunoaşterea la nivel de utilizare independentă a limbii engleze (citit, scris, vorbit);
5. Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecţionare/specializare în domeniul studiilor de specialitate, certificat de absolvire curs expert achiziţii publice.
6. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Pachet Microsoft Office, cunoştinţe de operare PC.
7. Cerinţe specifice:
a) Cunoaşterea temeinică a legislaţiei aplicabile sistemului public în domeniul domeniului achiziţiilor publice naţionale şi europene (Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 395/2016, Legea nr. 101/2016, etc);
b) Capacitate de autoorganizare şi prioritizare a sarcinilor;
c) Capacitatea de asumare a răspunderii ce decurge din atribuţiile specifice postului, aşa cum sunt definite prin fişa de post, de a accepta şi suporta consecinţele deciziilor asociate atribuţiilor încredinţate, corespunzător nivelului ierarhic al postului ocupat, de a accepta erorile, sau, după caz, deficienţele propriei activităţi şi de a răspunde pentru acestea;
d) Atenţie sporită pentru detalii;
e) Competenţe în culegerea, clasificarea şi interpretarea informaţiilor în vederea pregătirii rapoartelor;
f) Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
g) Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară.

8. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
a) Abilităţi de comunicare - abilitatea de a transmite informaţii profesionale exacte, concise şi clare, potrivite din punctul de vedere al stilului şi al conţinutului cu persoana căreia i se adresează;
b) Capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres;
c) Capacitatea de implementare - capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse pentru desfăşurarea în mod corespunzător a activităţilor, în scopul realizării obiectivelor;
d) Capacitatea de a rezolva eficient problemele - capacitatea de a depăşi obstacole sau dificultăţile intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluţiilor adecvate de rezolvare şi asumarea riscurilor identificate;
e) Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite, de creştere permanentă a performanţelor profesionale, de îmbunătăţire a rezultatelor activităţii curente prin punerea în practică a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite;
f) Creativitate şi spirit de iniţiativă - atitudine activă în soluţionarea problemelor şi realizarea obiectivelor prin identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a acestor probleme. Atitudine pozitivă faţă de idei noi;
g) Capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru - Capacitatea de a previziona cerinţele, oportunităţile şi posibilele riscuri, precum şi consecinţele acestora. Capacitatea de a anticipa soluţii şi de a-şi organiza timpul propriu sau, după caz, al celorlalţi (în funcţie de nivelul de competenţă), pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor;
h) Capacitatea de a lucra independent - capacitatea de a desfăşura activităţi pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu fără a solicita coordonare, cu excepţia cazurilor în care activităţile implică luarea unor decizii care depăşesc limitele de competenţă;
i) Capacitatea de a lucra în echipă - Capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a transmite eficient şi de a permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei;
j) Capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate, respectiv de a utiliza raţional şi eficient resursele materiale, financiare şi informaţionale alocate;
k) Integritatea morală şi etică profesională ce presupune înţelegerea şi respectarea principiilor de moralitate şi etică socio - profesională;
l) Disciplina, respectiv respectarea tuturor regulilor de comportament şi de ordine internă, stabilite în virtutea actelor normative sau / şi de regulamentul de ordine interioară a căror respectare este obligatorie pentru toţi angajaţii.

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:
a) Transmite documentaţiile de proiectare Birou verificare proiecte şi documentaţii în vederea verificării conformităţii cu legislaţia în vigoare;
b) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale şi propune şefului de secţie aplicarea majorărilor de întârziere în cazul nerespectării termenelor contractuale, precum şi alte măsuri legale;
c) Urmăreşte deschiderea conturilor de garanţie de bună execuţie conform clauzelor contractuale şi legislaţiei în vigoare;
d) Urmăreşte constituirea legală şi în termen a garanţiilor de bună execuţie şi a garanţiilor bancare pentru returnarea avansului, după caz, aferente contractelor de prestări servicii de proiectare, de execuţie lucrări şi contracte intervenţie componente artistice, eliberarea garanţiilor aferente contractelor de prestări servicii de proiectare, în condiţiile legii, precum şi întocmirea documentelor constatatoare;
e) Pregăteşte documentele necesare încheierii acordurilor-cadru/contractelor având ca obiect prestarea de către institut a serviciilor de consultanţă, expertizare, cercetare, proiectare şi punere în valoare a monumentelor istorice, a contractelor care sunt în legătură cu atribuţiile şi activitatea Institutului;
f) Redactează acordurile-cadru/contractele de lucrări/servicii/ furnizare pe care le înaintează spre avizare Compartimentului Juridic;
g) Întocmeşte formularele de acte adiţionale pentru servicii de proiectare, pentru lucrări de execuţie, pentru lucrări de intervenţii de conservare şi restaurare componente artistice;
h) Înregistrează şi înaintează un exemplar al actelor adiţionale către contractanţi, iar pentru contractele/acte adiţionale de execuţie şi de componente artistice înaintează către Secţia Producţie , către Secţia Inspecţie Şantiere - Diriginţi şi către Secţia Financiar - Contabilitate a unei copii de contract/act adiţional;
i) Întocmeşte actele adiţionale de asistenţă tehnică;
j) Transmiterea de răspunsuri scrise la diversele solicitări ale contractanţilor;
k) Centralizează adresele primite/transmise în cadrul Secţiei;
l) Întocmeşte borderourile de decontare pentru serviciile de proiectare şi asistenţă tehnică;
m) Verifică pontajele şi a facturile de asistenţă tehnică în vederea decontării;
n) Întocmeşte notele de deblocare a garanţiilor de bună execuţie pentru serviciile de proiectare după Recepţia la Terminarea Lucrărilor de Execuţie;
o) Elaborează documentele constatatoare aferente contractelor de prestări servicii de proiectare;
p) Propune orice alte măsuri pentru derularea în bune condiţii a relaţiilor contractuale;
q) Colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice;
r) Raportează superiorului ierarhic orice abateri disciplinare sau situaţii şi evenimente semnificative survenite în activitatea sa;
s) Păstrează confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor la care are acces în cadrul serviciului, conform angajamentului de confidenţialitate;
t) Participă la procesul de evaluare periodică a performanţelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;
u) Realizează orice altă sarcină trasată de superiorul ierarhic, în cadrul pregătirii sale profesionale.

BIBLIOGRAFIE:
1.O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
2.Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3.Hotărârea 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
4.Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
6.OMFP nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
7.H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9.HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
10.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
11. Hotărâre de Guvern nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu completările şi modificările ulterioare

TEMATICĂ
1. Scopul si principiile Legii nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei. Alegerea modalităţii de atribuire.
3. Reguli de evitare a conflictului de interese
4. Reguli aplicabile comunicărilor
5. Achizitia directa
6. Etapele procesului de achiziţie publică
7. Garantia de participare si garantia de buna executie - condiţii constituire şi deblocare
8. Oferta si documentele insotitoare
9. Executarea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru
10. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică
11. Remedii şi căi de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică
12. Notificarea prealabila si Contestaţia formulată pe cale administrativ - jurisdicţională


DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului Institutului Naţional al Patrimoniului;
b) scrisoare de intenţie;
c) copia actului de identitate sau al altui document care atestă identitatea, potrivit legii;
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează *);
g) adeverinţa medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate **);
h) curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
i) declaraţie pe proprie răspundere referitoare la incompatibilitatea colaborării cu institutul (eventuale litigii, sau apartenenţa la grupul adversarilor din litigiile aflate în derulare);
*) În cazul documentului prevăzut la alin. (V) lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
**) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
***) Actele prevăzute la alin. (1) lit.c)-e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Depunerea dosarelor
în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 14.05.2019, ora 11.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.ro) cel târziu la data de 15.05.2019, ora 11.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 16.05.2019, ora 11.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.ro) cel târziu la data de 17.05.2019, ora 11.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 20.05.2019, ora 11.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.ro) cel târziu la data de 21.05.2019, ora 11.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 22.05.2019, ora 11.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.ro) cel târziu la data de 23.05.2019, ora 11.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data de 24.05.2019, ora 11.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.ro) cel târziu la data de 27.05.2019, ora 11.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 28.05.2019, ora 11.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.ro) cel târziu la data de 29.05.2019, ora 11.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.ro), cel târziu la data de 29.05.2019, ora 12.00.
Pentru postul de Documentarist IA S, salariul variază între 4364 lei brut pentru vechime minimă şi 5434 lei brut pentru vechime maximă, la care se adaugă un spor în cuantum de 15% pentru condiţii de muncă periculoase şi vătămătoare, precum şi o indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei lunar.


Reprezentant legal,
Manager,
Conf. Dr. Arh. Ştefan Bâlici

Read 944 times