SHARE

Anunțuri angajări

Bibliograf în cadrul Secției Achiziții Publice și Urmărire Contracte – Anunț public de scoatere la concurs a două posturi vacante

Rate this item
(0 votes)

Nr. 2009 / 9.04.2019

ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS

A POSTURILOR VACANTE

Institutul Național al Patrimoniului, denumit în continuare I.N.P. sau Institutul, organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant și temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr.114/2018 privind unele măsuri bugetare în anul 2019, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiță Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, în perioada 4.06.2019 – 20.06.2019, concursul pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante în cadrul Secției Achiziții Publice și Urmărire Contracte, contracte încheiate pentru perioadă nedeterminată, după cum urmează:

BIBLIOGRAF IA – două posturi contractuale vacante Secția Achiziții Publice și Urmărire Contracte

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE POSTURILOR:

1. Studii: studii superioare de specialitate tehnice, economice, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;

2. Vechime în muncă: minim 3 ani

3. Vechime în specialitate: minim 1 an în cadrul instituțiilor publice

4. Limbi străine:

Limbă

Citit

Scris

Vorbit

Engleză

avansat

avansat

avansat

5. Perfecționări (specializări): cursuri de perfecţionare/specializare în domeniul studiilor de specialitate, certificat de absolvire curs expert achiziții publice.

6. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Pachet Microsoft Office, cunoștințe de operare PC, nivel avansat, cunoștințe avansate de utilizare a platformei publice de achiziții publice SICAP.

 

7. Abilități, calități și aptitudini necesare:

a) Abilități de comunicare – abilitatea de a transmite informații profesionale exacte, concise și clare, potrivite din punctul de vedere al stilului și al conținutului cu persoana căreia i se adresează;

b) Capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres;

c) Capacitatea de implementare - capacitatea de a pune eficient în practică soluțiile proprii și pe cele dispuse pentru desfășurarea în mod corespunzător a activităților, în scopul realizării obiectivelor;

d) Capacitatea de a rezolva eficient problemele - capacitatea de a depăși obstacole sau dificultățile intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluțiilor adecvate de rezolvare și asumarea riscurilor identificate;

e) Capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite, de creștere permanentă a performanțelor profesionale, de îmbunătățire a rezultatelor activității curente prin punerea în practică a cunoștințelor și abilităților dobândite;

f) Creativitate și spirit de inițiativă – atitudine activă în soluționarea problemelor și realizarea obiectivelor prin identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a acestor probleme. Atitudine pozitivă față de idei noi;

g) Capacitatea de planificare și organizare a timpului de lucru – Capacitatea de a previziona cerințele, oportunitățile și posibilele riscuri, precum și consecințele acestora. Capacitatea de a anticipa soluții și de a-și organiza timpul propriu sau, după caz, al celorlalți (în funcție de nivelul de competență), pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor;

h) Capacitatea de a lucra independent – capacitatea de a desfășura activități pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu fără a solicita coordonare, cu excepția cazurilor în care activitățile implică luarea unor decizii care depășesc limitele de competență;

i) Capacitatea de a lucra în echipă – Capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-și aduce contribuția prin participare efectivă, de a transmite eficient și de a permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei;

j) Capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate, respectiv de a utiliza rațional și eficient resursele materiale, financiare și informaționale alocate;

k) Integritatea morală și etică profesională ce presupune înțelegerea și respectarea principiilor de moralitate și etică socio - profesională;

l) Disciplina, respectiv respectarea tuturor regulilor de comportament și de ordine internă, stabilite în virtutea actelor normative sau / și de regulamentul de ordine interioară a căror respectare este obligatorie pentru toți angajații.

8. Cerințe specifice:

a) Cunoaşterea temeinică a legislaţiei aplicabile sistemului public în domeniul domeniului achiziţiilor publice naţionale şi europene (Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 395/2016, Legea nr. 101/2016, etc);

b) Capacitate de autoorganizare și prioritizare a sarcinilor;

c) Capacitatea de asumare a răspunderii ce decurge din atribuțiile specifice postului, așa cum sunt definite prin fișa de post, de a accepta și suporta consecințele deciziilor asociate atribuțiilor încredințate, corespunzător nivelului ierarhic al postului ocupat, de a accepta erorile, sau, după caz, deficiențele propriei activități și de a răspunde pentru acestea;atenție sporită pentru detalii;

d) Competențe în culegerea, clasificarea și interpretarea informațiilor în vederea pregătirii rapoartelor;

e) Disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;

f) Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară.

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTURILOR:

a) Stabilește procedurile de atribuire pentru achizițiile publice de bunuri, servicii si lucrări și participă la derularea acestora;

b) Participă la activitatea de elaborare a documentației de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

c) Elaborează notele justificative aferente achiziţiilor publice organizate în cadrul I.N.P., elaborate în vederea alegerii procedurilor de achiziție publică în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

d) Derulează și finalizează, în condițiile legii, proceduri de achiziții a obiectivelor de investiții;

e) Îndeplinește formalitățile de derulare a procedurilor de achiziții publice: publicarea in SICAP a anunțurilor, primirea documentațiilor, comunicarea rezultatelor, gestionarea situațiilor legate de contestații, etc.;

f) Îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislația în vigoare;

g) Elaborează și propune șefului de secție proceduri operaționale interne pentru aplicarea legislației în domeniul de activitate;

h) Constituie, păstrează dosarele achizițiilor publice, inclusiv documentaţiile elaborate în cadrul lor și asigură accesul la acestea, în condițiile legii;

i) Efectuează analize și studii de piață în scopul asigurării principiului eficienței utilizării fondurilor publice;

j) Întocmește documentația aferente achizițiilor directe (caiet de sarcini, solicitare de participare, formulare, model de contract, etc.);

k) Exercită atribuțiile de specialitate cu privire la atribuirea/notificarea achizițiilor publice în platforma electronică, conform legislației aplicabile;

l) Participă la monitorizarea și centralizarea achizițiilor publice efectuate conform legislației în vigoare;

m) Elaborează Programele Anuale ale Achizițiilor Publice aferente proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;

n) Întocmește și transmite spre aprobare „Listele de investiții” ulterior obținerii avizului de la Secția Financiar;

o) Întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea, reînnoirea, recuperarea, dacă este cazul, înregistrării institutului în SICAP;

p) Cunoaşte, aplică şi respectă normele, procedurile şi regulamentele interne precum și dispozițiile legale incidente;

r) Raportează superiorului ierarhic orice abateri disciplinare sau situaţii şi evenimente semnificative survenite în activitatea sa;

s) Păstrează confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor la care are acces în cadrul serviciului, conform angajamentului de confidenţialitate;

t) Manifestă bună-credinţă şi loialitate faţă de instituție şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi;

u) Participă la procesul de evaluare periodică a performanţelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;

v) Realizează orice altă sarcină trasată de superiorul ierarhic, în cadrul pregătirii sale profesionale;

w) Participă la acţiuni interne/externe prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la securitatea și sănătatea muncii și/sau prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

 

 

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:

 

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

  1. cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae – Model european.

 

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 4.06.2019, ora 11.00, la sediul Institutului Național al Patrimoniului: Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 5.06.2019, ora 11.00.

Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație cel târziu la data de 6.06.2019, ora 11.00.

Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 7.06.2019, ora 11.00.

 

 

CALENDARUL CONCURSULUI:

 

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

 

1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în data de 10.06.2019, ora 11.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).

 

Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 11.06.2019, ora 11.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație cel târziu la data de 12.06.2019, ora 11.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 13.06.2019, ora 11.00.

 

2. Interviul se se va desfăşura în data 14.06.2019, ora 11.00, la sediul INP din Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);

 

Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 18.06.2019, ora 11.00.

Candidații nemultumiți pot depune contestație cel târziu la data de 19.06.2019, ora 11.00.

Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 20.06.2019, ora 11.00.

Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 20.06.2019, ora 12.00.

Pentru postul de Bibliograf IA, salariul variază între 4529 lei brut pentru vechime minimă și 5639 lei brut pentru vechime maximă, la care se adaugă un spor în cuantum de 15% pentru condiții de muncă periculoase și vătămătoare, precum și o indemnizație de hrană în cuantum de 347 lei lunar.

 

 

BIBLIOGRAFIE:

 

1. O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;

2. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

3. Hotărârea 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

4. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

5. OMFP nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

6. H.G. nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificarile și completările ulterioare;

9. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;

10. HG nr.593/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului, cu modificările și completările ulterioare;

11. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

12. Hotărâre de Guvern nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare

 

TEMATICĂ

 

1. Scopul si principiile Legii nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

2. Semnificațiile termenilor si expresiilor utilizate în cadrul Legii nr. 98 / 2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare;;

3. Domeniu de aplicare. Excepții;

4. Consultarea pieței;

5. Modul de calcul al valorii estimate a achiziţiei. Alegerea modalității de atribuire;

6. Reguli de elaborare a documentației de atribuire;

7. Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire;

8. Reguli de evitare a conflictului de interese;

9. Reguli aplicabile comunicărilor;

10. Achizitia directa;

11. Etapele procesului de achiziție publică;

12. Procedurile de atribuire. Aplicarea procedurilor de atribuire;

13. Servicii sociale si alte servicii specifice;

14. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire

15. Criterii de calificare şi selecţie

16. Criterii de atribuire

17. Garantia de participare si garantia de buna executie

18. Oferta si documentele insotitoare

19. Comisia de evaluare și modul de lucru al acesteia

20. Procesul de verificare și evaluare

21. Atribuirea contractelor de achiziţie publică şi încheierea acordurilor - cadru

22. Finalizarea procedurii de atribuire

23. Informarea candidaţilor/ofertanţilor

24. Reguli de publicitate și transparență

25. Dosarul achiziţiei şi raportul procedurii de atribuire

26. Anuntul de participare

27. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire

28. Executarea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru

29. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică

30. Remedii şi căi de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică

- Notificarea prealabila si Contestaţia formulată pe cale administrativ - jurisdicţională

31. Termenul de contestare şi efectele contestaţiei

32. Elementele contestaţiei

33. Soluţionarea contestaţiei

34. Suspendarea procedurii de atribuire

35. Contravenții și sancțiuni

36. Prevederi referitoare la investiţiile publice

37. Protejarea monumentelor istorice

38. Procesul bugetar;

39. Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;

 

Data publicării – 20 mai 2019

 

 

 

Read 366 times