SHARE

Anunțuri angajări

ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTURILOR VACANTE BIBLIOGRAF I (S)

Rate this item
(0 votes)

ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTURILOR VACANTE

BIBLIOGRAF I (S)

în cadrul Compartimentului secretariat, comunicare şi relaţii internaţionale

ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A UNUI POST CONTRACTUAL VACANT

Institutul Naţional al Patrimoniului,
denumit în continuare I.N.P. sau Institutul, organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr.114/2018 privind unele măsuri bugetare în anul 2019, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, în perioada 20.06.2019 - 5.07.2019, concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de Bibliograf I (S) în cadrul Compartimentului secretariat, comunicare şi relaţii internaţionale, contract încheiat pentru perioadă nedeterminată, după cum urmează:

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
4. are capacitate deplină de exerciţiu;
5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
8. nu a împlinit vârsta legală pentru pensionare.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI
1. studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile ştiinţelor sociale sau în domenii ale ştiinţelor exacte, completate cu experienţă practică în comunicare şi relaţii publice;
2. vechime în specialitatea postului (comunicare şi relaţii publice) minimum 3 ani;
3. experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice), nivel avansat;
4. cunoaşterea la nivel avansat (vorbit, citit, scris) a limbii engleze (nivel C1 conform standardelor CEFR) şi cunoaştere la nivel mediu a unei limbi străine de circulaţie internaţională - franceză / germană / italiană / spaniolă (nivel B1 conform standardelor CEFR);
5. disponibilitate pentru lucrul în program prelungit în anumite condiţii, disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi străinătate;
6. prezentarea unui portofoliu cu lucrări reprezentative pentru specialitatea postului, respectiv campanii de comunicare, cu precizarea contribuţiei proprii şi a rezultatelor obţinute.

TEMATICĂ

1. Planificarea şi managementul campaniilor de relaţii publice;
2. Comunicare în mediul on-line.

BIBLIOGRAFIE

Literatură de specialitate
1. Gregory, Anne, Planificarea şi managementul campaniilor de relaţii publice, Ed. Polirom, 2009;
2. Vârgolici, Nina, Redactare şi corespondenţă, Editura Universităţii Bucureşti, 2009;
3. Wilcox, Dennis L., Glen T. Cameron, Phillip H. Ault, Warren K. Agee, Relaţii publice. Strategii şi tactici, Bucureşti, Curtea Veche, 2009;
4. Wolton, Dominique, Despre comunicare, Ed. Flammarion, Bucureşti, 2012;

Legislaţie
5. OMC nr. 2025/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
6. HG nr. 593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
b) scrisoare de intenţie;
c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copii ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) curriculum vitae - Model european, conform HG nr. 1021/2004;
i) declaraţie pe proprie răspundere referitoare la incompatibilitatea colaborării cu institutul (eventuale litigii, sau apartenenţa la grupul adversarilor din litigiile aflate în derulare);
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. c)-e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se poate face până la data de 20.06.2019, ora 12.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat). Din cadrul Secţiei Resurse Umane, persoana de contact este dna. Lidia Gabriela Negrea, tel: 0213366073.
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.ro) cel târziu la data de 21.06.2019, ora 12.00.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 24.06.2019, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.ro) cel târziu la data de 25.06.2019, ora 12.00.

CALENDARUL CONCURSULUI

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă va consta în redactarea unei lucrări pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 26.06.2019, ora 12.00 (fără a se depăşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 27.06.2019, ora 12.00.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 28.06.2019, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 01.07.2019, ora 12.00.
2. Interviul se va desfăşura în data 02.07.2019, ora 12.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.ro) cel târziu la data de 03.07.2019, ora 12.00.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 04.07.2019, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.ro) cel târziu la data de 05.07.2019, ora 12.00.

Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.ro), cel târziu la data de 05.07.2019, ora 13.00.

Pentru postul de Bibliograf I S, salariul variază între 4182 lei brut pentru vechime minimă şi 5208 lei brut pentru vechime maximă, la care se adaugă un spor în cuantum de 15% pentru condiţii de muncă periculoase şi vătămătoare, precum şi o indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei lunar.


Reprezentant legal,
Manager,
Conf. dr. arh. Ştefan Bâlici

 

Read 401 times