SHARE

Anunțuri angajări

RESPONSABIL PENTRU COMUNICARE PUBLICĂ Bibliograf I (S) - Compartimentului secretariat, comunicare şi relaţii internaţionale ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI VACANT

Rate this item
(0 votes)

3826/2.07.2019
RESPONSABIL PENTRU COMUNICARE PUBLICĂ
Bibliograf I
(S) - Compartimentului secretariat, comunicare şi relaţii internaţionale
ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI VACANT


Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie publică din România cu responsabilităţi în domeniul patrimoniului cultural. Institutul desfăşoară activităţi variate, de la identificare, cercetare şi evidenţă, la gestiune, conservare şi punere în valoare a patrimoniului, în toate formele sale de manifestare - imobil, mobil, imaterial sau digital.
INP este direct subordonat Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi este finanţat de la bugetul de stat şi din fonduri proprii. Echipa INP este formată din aproape 100 de persoane, distribuite în cele cinci direcţii de specialitate - patrimoniu imobil; patrimoniu mobil, intangibil şi digital; patrimoniu imaterial şi cultură tradiţională; programe, proiecte şi promovare; tehnic - şi în alte compartimente funcţionale. Personalul INP îşi desfăşoară activitatea în cele trei sedii din Bucureşti, dintre care două sunt monument istoric.
Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează în perioada 22.07.2019 - 06.08.2019, concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de Bibliograf I (S) în cadrul Compartimentului secretariat, comunicare şi relaţii internaţionale, contract încheiat pentru perioadă nedeterminată, după cum urmează:
Descrierea postului
Căutăm o persoană creativă, bun organizator şi bun comunicator, cu experienţă în domeniile de activitate ale postului. Cea mai importantă misiune va fi aceea de a contribui la introducerea subiectului patrimoniu cultural pe agenda publică naţională, reflectând activităţile desfăşurate de institut.

Atribuţii
1. coordonarea strategiei de comunicare internă şi externă a institutului;
2. gestionarea comunicării publice a institutului şi a relaţiei cu mass-media;
[lista completă a atribuţiilor în ROF, disponibil pe situl web al institutului aici]

Oferta

1. lucru într-un domeniu atractiv şi cu potenţial mare pentru comunicarea publică;
2. integrarea într-un colectiv pluridisciplinar dinamic;
3. traininguri şi cursuri de formare profesională;
4. posibilităţi de dezvoltare a carierei;
5. contract de muncă pe perioadă nedeterminată;

Condiţii generale de participare

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) nu a împlinit vârsta legală pentru pensionare.

Condiţii specifice postului
1. studii universitare, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul umanist;
2. vechime în muncă şi în specialitate: minim 3 ani;
3. cunoaşterea la nivel avansat (vorbit, citit, scris) cel puţin a două limbi străine de circulaţie internaţională ( nivel C1 conform standardelor CEFR).
4. experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge);
5. cunoştinţe avansate de utilizare a reţelelor sociale: ex. Facebook, Instagram, Tweeter, LinkedIn, Pinterest;
6. prezentarea unui portofoliu cuprinzând campanii şi proiecte de comunicare publică;

Tematică
1. Planificarea şi managementul campaniilor de relaţii publice;
2. Comunicarea internă şi comunicarea externă;
3. Comunicarea în reţelele sociale;

Bibliografie
1. O.M.C. nr. 2025/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
2. OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
3. HG nr. 593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
5. Gregory, Anne, Planificarea şi managementul campaniilor de relaţii publice, Ed. Polirom, 2009;
6. Wolton, Dominique, Despre comunicare; Ed. Flammarion, Bucureşti, 2012;
7. Dennis L. Wilcox, Glen T. Cameron, Phillip H. Ault, Warren K. Agee, Relatii publice. Strategii si tactici, Bucureşti, Curtea Veche, 2009.

Înscrierea la concurs
1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copii ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae - Model european.
2. Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
3. În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
4. Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor incluse în dosar.

Locul, data şi ora desfăşurării concursului
Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 22.07.2019, ora 11.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (etaj 1, Secretariat).
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia cel târziu la data de 23.07.2019, ora 11.00.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 24.07.2019, ora 11.00. Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 25.07.2019, ora 11.00.

CALENDARUL CONCURSULUI

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 26.07.2019, ora 11.00 (fără a se depăşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 29.07.2019, ora 11.00.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 30.07.2019, ora 11.00. Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 31.07.2019, ora 11.00.
2. Interviul se va desfăşura în data de 01.08.2019, ora 11.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 02.08.2019, ora 11.00.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 05.08.2019, ora 11.00. Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 06.08.2019, ora 11.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP, cel târziu la data de 06.08.2019, ora 12.00.

Pentru postul de Bibliograf I S, salariul variază între 4182 lei brut pentru vechime minimă şi 5208 lei brut pentru vechime maximă, la care se adaugă un spor în cuantum de 15% pentru condiţii de muncă periculoase şi vătămătoare, precum şi o indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei lunar.

Persoana de contact din cadrul Biroului Resurse Umane al INP este doamna Lidia Gabriela Negrea, tel: 0213366073.
Situl web al institutului este: www.patrimoniu.ro


Reprezentant legal,
Manager,
Conf. dr. arh. Ştefan Bâlici
 

Read 851 times