SHARE

Anunțuri angajări

Inspector curăţenie- Secţia Administrativă şi S.S.M ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTURILUI VACANT

Rate this item
(0 votes)

Nr. 4452/01.08.2019


Inspector curăţenie- Secţia Administrativă şi S.S.M
ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS
A POSTURILUI VACANT

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează în perioada 26.08.2019 - 10.09.2019, concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant în cadrul Secţiei Administrative şi S.S.M, contract încheiat pentru perioadă nedeterminată, cu fracţiune de normă de 4 ore/zi după cum urmează:

Inspector curăţenie (M) - un post contractual vacant
Descrierea postului:

Căutăm o persoană cu experienţă în realizarea igienizeazării spaţiilor de lucru, a obiectelor şi
accesoriilor (obiecte sanitare, toalete, diverse suprafeţe de contact, mânere, uşi, bare de susţinere), folosind substanţe dezinfectante şi proceduri specifice spaţiului de curăţat, gradului de murdărie existent şi tipului acesteia.

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) nu a împlinit vârsta legală pentru pensionare.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1.Studii generale sau medii;
2. Vechime în muncă: Minim 1 an;
3. Cerinţe specifice ( extras din fişa postului)
a) Efectueaza curatenia zilnic, in sectorul repartizat, in conditii corespunzatoare;
b) Efectueaza intretinerea gospodareasca zilnica a spatiului repartizat si raspunde de starea igienica a birourilor, coridoarelor, mobilierului , geamurilor;
c) Transporta gunoiul si rezidurile alimentare in conditii corespunzatoare; raspunde de corectitudinea depunerii rezidurilor; dezinfecteaza recipientele în care se pastreaza sau transporta gunoiul;
d) Raspunde de patsrarea in bune conditii a materialului de curatenie pe care il are in custodie, precum si a materialelor care se folosesc in comun;

DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului Institutului Naţional al Patrimoniului;
b) scrisoare de intenţie;
c) copia actului de identitate sau al altui document care atestă identitatea, potrivit legii;
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează *);
g) adeverinţa medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate **);
h) curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
i) declaraţie pe proprie răspundere referitoare la incompatibilitatea colaborării cu institutul (eventuale litigii, sau apartenenţa la grupul adversarilor din litigiile aflate în derulare);
*) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
**) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
***) Actele prevăzute la alin. (1) lit.c)-e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Depunerea dosarelor
în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 26.08.2019, ora 10.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Neagu Cristina Aura, tel.: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 27.08.2019, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 28.08.2019, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 29.08.2019, ora 10.00.
CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă practică şi interviu.
1. Proba practică va avea loc în data de 30.08.2019, ora 10.00 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului.
Rezultatele probei practice se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 2.09.2019, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 3.09.2019, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 4.09.2019, ora 10.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 5.09.2019, ora 10.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 6.09.2019, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 9.09.2019, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 10.09.2019, ora 10.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 10.09.2019, ora 12.00.
Pentru postul de Inspector (M) cu jumătate de normă, salariul variază între 1620 lei brut pentru vechime minimă şi 2017 lei brut pentru vechime maximă, la care se adaugă un spor în cuantum de 15% pentru condiţii de muncă periculoase şi vătămătoare, precum şi o indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei lunar.

Reprezentant legal,
Manager,
Conf. Dr. Arh. Ştefan Bâlici

Read 105 times