SHARE

Anunțuri angajări

Arhitect şi/sau Inginer de rezistenţă - Secţia Producţie ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI VACANT

Rate this item
(0 votes)
Nr. 4501/02.08.2019
Arhitect şi/sau Inginer de rezistenţă - Secţia Producţie
ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI VACANT

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie publică din România cu responsabilităţi în domeniul patrimoniului cultural. Institutul desfăşoară activităţi variate, de la identificare, cercetare şi evidenţă, la gestiune, conservare şi punere în valoare a patrimoniului, în toate formele sale de manifestare - imobil, mobil, imaterial sau digital.
INP este direct subordonat Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi este finanţat de la bugetul de stat şi din fonduri proprii. Echipa INP este formată din aproape 100 de persoane, distribuite în cele cinci direcţii de specialitate - patrimoniu imobil; patrimoniu mobil, intangibil şi digital; patrimoniu imaterial şi cultură tradiţională; programe, proiecte şi promovare; tehnic - şi în alte compartimente funcţionale. Personalul INP îşi desfăşoară activitatea în cele trei sedii din Bucureşti, dintre care două sunt monument istoric.

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează în perioada 27.08.2019 - 11.09.2019, concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de Arhitect şi/sau Inginer de rezistenţă (Documentarist) - Secţia Producţie,contract încheiat pentru perioadă nedeterminată, după cum urmează:
Descrierea postului:
Căutăm o persoană cu bune cunoştinţe de specialitate, cu experienţă la nivel incipient în proiectarea de arhitectură şi/sau în proiectarea structurilor de rezistenţă. Cunoştinţele în domeniul restaurării nu reprezintă o condiţie, dar pot constitui un avantaj. Postul presupune participarea, într-o echipă multidisciplinară, la proiectarea pentru restaurarea monumentelor istorice şi la derularea Programului Naţional de Restaurare a monumentelor istorice.
Atribuţiile postului (extras):
1. documentare iniţială şi pe parcursul proiectării şi execuţiei restaurării monumentelor istorice pentru care institutul asigură proiectarea sau consultanţă în domeniul proiectării de restaurare;
2. relevee - geometrice, de degradări, interpretate;
3. machete, randări, reprezentări de arhitectură - pentru arhitect ;
4. analize şi diagnoze structurale - pentru inginer de rezistenţă
5. participare la proiectarea de specialitate, în toate fazele, inclusiv asistenţa tehnică pe şantier;
6. participare la comisii tehnice în cadrul institutului;
7. participare la derularea Programului Naţional de Restaurare.
[lista completă a atribuţiilor în ROF, disponibil pe situl web al institutului aici]

Oferta:
1. lucru într-un domeniu de mare importanţă şi înaltă specializare - protejarea patrimoniului imobil;
2. integrarea într-un colectiv pluridisciplinar dinamic;
3. participare la proiecte majore de restaurare şi punere în valoare a patrimoniului imobil;
4. oportunităţi pentru dezvoltarea profesională în domeniul patrimoniului cultural;
5. training-uri şi cursuri de formare profesională;
6. contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

Condiţii generale de participare:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) nu a împlinit vârsta legală pentru pensionare.

Condiţii specifice postului

1. studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializare arhitectură sau specializări tehnice (construcţii civile, instalaţii, etc.)
2. minimum 1 an vechime în specialitate;
3. experienţă în operare PC: programe de proiectare (ex. AutoCAD) suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge);
4. cunoaşterea la nivel mediu a unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2 conform standardelor CEFR);
5. prezentarea unui portofoliu cu lucrări reprezentative pentru specialitatea postului;

Tematica

1. Teoria conservării şi restaurării patrimoniului arhitectural;
2. Conservarea şi restaurarea monumentelor istorice - aspecte tehnice;
3. Principiile restaurării monumentelor istorice şi modul în care acestea se regăsesc în legislaţia românească specifică.

Bibliografie

Carte şi convenţii internaţionale
1. Carta de la Veneţia: Carta internaţională pentru conservarea şi restaurarea monumentelor şi siturilor, ICOMOS, Veneţia, 1964;
2. Convenţia pentru protejarea patrimoniului arhitectural al Europei, Consiliul Europei, Granada, 1985 (ratificată de România prin L. 157/1997);
3. Convenţia europeană a peisajului, Consiliul Europei, Florenţa, 2000 (ratificată de România prin Legea 451/2002);

Notă - bibliografia cerută se găseşte şi poate fi consultată în biblioteca INP .

Legislaţie
1. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
7. Dispoziţia nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării.Pentru arhitect:
Literatură de specialitate
1. Brandi, Cesare, Teoria restaurării, Bucureşti, Editura Meridiane, 1996;
2. Carbonara Giovanni, Atlante del restauro architettonico, Torino 2007;
3. Choay, Françoise, Alegoria patrimoniului, Bucureşti, Ed. Simetria, 1998;
4. Curinschi Vorona, Gheorghe, Arhitectură. Urbanism. Restaurare, Bucureşti, Editura Tehnică, 1996;
5. Hülsemann, Jan, Casa ţărănească săsească din Transilvania. Ghid pentru restaurarea caselor vechi, Bucureşti, Simetria, 2014;
Notă - bibliografia cerută se găseşte şi poate fi consultată în biblioteca INP.

Norme tehnice şi standarde:
1. STAS 1434-83, Desene tehnice de construcţii. Linii, cotare, reprezentări convenţionale, indicator;
2. SR EN 15898:2012, Conservarea bunurilor culturale. Termeni principali generali şi definiţii;
3. SR EN 16096:2013, Conservarea bunurilor culturale. Evaluare şi raport despre starea patrimoniului cultural construit;
4. Normative tehnice şi standarde în vigoare în domeniul construcţiilor.

Pentru inginer de rezistenţă:
Literatură de specialitate
6. Crişan, Mircea, Restaurarea structurală a clădirilor de cult ortodox din Ţara Românească şi Moldova, Editura Universitară „Ion Mincu", Bucureşti, 2003;
7. Croci, Giorgio, Conservazione e restauro strutturale dei beni architettonici, Ed. CittàStudi, 2012;
8. Curinschi Vorona, Gheorghe, Arhitectură. Urbanism. Restaurare, Bucureşti, Editura Tehnică, 1996;
9. Hülsemann, Jan, Casa ţărănească săsească din Transilvania. Ghid pentru restaurarea caselor vechi, Bucureşti, Simetria, 2014;

Norme tehnice şi standarde:
1. P 100 - Cod de proiectare seismică;
2. MP 025-2004 - Metodologie pentru evaluarea riscului şi propunerile de intervenţie necesare la structurile construcţiilor monumentelor istorice în cadrul lucrărilor de restaurare ale acestora, aprobată prin OMTCT nr. 743/19.04.2004, publicată în Buletinul Construcţiilor, nr. 21/2005;
3. STAS 1434-83, Desene tehnice de construcţii. Linii, cotare, reprezentări convenţionale, indicator;
4. SR EN 15898:2012, Conservarea bunurilor culturale. Termeni principali generali şi definiţii;
5. SR EN 16096:2013, Conservarea bunurilor culturale. Evaluare şi raport despre starea patrimoniului cultural construit;
6. Normative tehnice şi standarde în vigoare în domeniul construcţiilor.

Înscrierea la concurs
1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copii ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae - Model european.
2. Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
3. În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
4. Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Dosarele
pentru înscrierea la concurs se depun până la data de 27.08.2019, ora 11.00 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat).
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia cel târziu la data de 28.08.2019, ora 11.00.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 29.08.2019, ora 11.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 30.08.2019, ora 11.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă va consta în redactarea unei lucrări, cu subiecte diferenţiate pentru arhitect şi inginer de rezistenţă, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 2.09.2019, ora 11.00 (fără a se depăşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 3.09.2019, ora 11.00.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 4.09.2019, ora 11.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 5.09.2019, ora 11.00.
2. Interviul se va desfăşura în data de 6.09.2019, ora 11.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 9.09.2019, ora 11.00.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 10.09.2019, ora 11.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 11.09.2019, ora 11.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 11.09.2019, ora 16.00.

Salariul pentru postul contractual vacant de Documentarist (indiferent de specializarea în arhitectură ori inginerie) variază între4364 lei pentru vechime minimă şi 5434 lei pentru vechime maximă, la care se adaugă un spor în cuantum de 15% pentru condiţii de muncă periculoase şi vătămătoare, precum şi o indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei lunar.
Persoana de contact din cadrul Biroului Resurse Umane este dna. Lidia Gabriela Negrea, tel.: 0213366073.
Situl web al institutului este: www.patrimoniu.ro

Reprezentant legal,
Manager,
Conf. dr. arh. Ştefan Bâlici

Read 637 times