SHARE

Anunțuri angajări

CONSULTANT IT în cadrul Secţiei Buget ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI VACANT

Rate this item
(0 votes)

4506/02.08.2019
CONSULTANT IT în cadrul Secţiei Buget
ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI VACANT

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează în perioada 27.08.2019-10.09.2019, concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de Consultant IT (Documentarist - Secţia Buget),contract încheiat pentru perioadă nedeterminată, după cum urmează:
Descrierea postului:
Căutăm o persoană cu bune cunoştinţe de specialitate, care să asigure funcţionarea optimă a infrastructurii IT din cadrul Institutului Naţional al Patrimoniului.

Condiţii generale de participare

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) nu a împlinit vârsta legală pentru pensionare.

Condiţii specifice postului

1. Studii superioare de lungă durată în domeniul ştiinţelor inginereşti (diplomă inginer), preferabil în una din specializările: Electronică, Calculatoare, Tehnologia Informaţiei, Telecomunicaţii, Automatică, Informatică;
2. Minimum 5 ani vechime în specialitatea postului şi minimum 3 ani experienţă în instalarea/ monitorizarea/ administrarea/ depanarea reţelelor de calculatoare şi a sistemelor de operare Linux/Windows;
3. Minimum 2 ani experienţă în administrarea reţelelor de calculatoare de mari dimensiuni (peste 10 switch-uri, peste 100 utilizatori);
4. Cunoştinţe avansate de instalare, configurare şi operare a sistemelor Linux şi Windows Server;
5. Cunoştinţe de instalare, întreţinere şi administrare a staţiilor de lucru;
6. Cunoaşterea la nivel avansat a principiilor, arhitecturilor şi tehnologiilor utilizate în reţele de calculatoare (LAN, WAN);
7. Experienţă cu tehnologiile: VLAN, routare, VPN, PKI, SNMP, SMTP, IMAP, LDAP, RADIUS, PPPOE, DNS, DHCP, WLAN, Apache, IIS, RAID etc.
8. Experienţă în monitorizare de servere şi reţele de calculatoare de mari dimensiuni;
9. Cerinţe cu caracter dezirabil: cunoaşterea unor limbaje scriptice: bash, PERL, Python; deţinerea unor certificări Linux, Cisco, Microsoft; experienţă cu echipamente de reţea Cisco, Fortinet, HP.Atribuţii şi responsabilităţi

1. Instalarea, monitorizarea şi întreţinerea infrastructurii (servere, routere, switch-uri core şi distribuţie, bridge-uri radio, echipamente de reţea cu/fără fir, instalaţii de aer condiţionat, surse neîntreruptibile) şi serviciilor IT (email, DNS, www, firewall, stocare)
2. Asigură buna funcţionare a sistemelor şi echipamentelor de reţea din cadrul Institutului Naţional al Patrimoniului
3. Administrează aplicaţia software de intranet a institutului
4. Asigură servicii de mentenanţă IT (upgrade şi securitate)
5. Asigură menţinerea conectivităţii infrastructurii de date din sediile INP din Bucureşti şi echipamentele de acces ale utilizatorilor
6. Identifică şi remediază avarii apărute în sistemele şi echipamentele de reţea (hardware şi software)
7. Intervine în cazul incidentelor de securitate informatică
8. Acordă asistenţă tehnică utilizatorilor serviciului de e-mail
9. Asigură comunicarea cu furnizorii de servicii IT şi cu cei de echipamente hardware


Documente solicitate (cf. HG. 286/2011):


a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului Institutului Naţional al Patrimoniului;
b) scrisoare de intenţie;
c) copia actului de identitate sau al altui document care atestă identitatea, potrivit legii;
d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează *);
g) adeverinţa medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate **);
h) curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
i) declaraţie pe proprie răspundere referitoare la incompatibilitatea colaborării cu institutul (eventuale litigii, sau apartenenţa la grupul adversarilor din litigiile aflate în derulare);
*) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
**) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
***) Actele prevăzute la alin. (1) lit.c)-e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.


Bibliografia şi tematica concursului:

1. O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
2. Andrew. S. Tanenbaum. (2004). Reţele de calculatoare., Ed. a 4-a, Byblos.
3. James F. Kurose, Keith W. Ross. (2012). Computer Networking. Pearson Education.
4. Douglas E. Comer. (2005). Internetworking with TCP/IP - vol. I, Prentice Hall.
5. William Stallings. (2003). Cryptography and Network Security: Principles and Practice, 3rd Ed.,Prentice Hall.
6. Craig Hunt. (2002). TCP/IP Network Administration, 3rd Ed. O'Reilly Networking.
7. Edward Tetz. (2011). Cisco Networking All-in-One For Dummies, John Wiley & Sons.
8. Christopher Negus. (2015). Linux Bible, 9th Ed. John Wiley & Sons
Notă: Candidaţii vor avea în vedere forma actelor normative în vigoare la data publicării anunţului referitor la concurs.

LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Depunerea dosarelor
în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 27.08.2019, ora 10.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat).
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 27.08.2019, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 28.08.2019, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 29.08.2019, ora 10.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 30.08.2019, ora 10.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 2.09.2019, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 3.09.2019, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 4.09.2019, ora 10.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 5.09.2019, ora 10.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 6.09.2019, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 9.09.2019, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 10.09.2019, ora 10.00.

Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 10.09.2019, ora 12.00.
Pentru postul de Documentarist, salariul variază între 4364 lei brut pentru vechime minimă şi 5434 lei brut pentru vechime maximă, la care se adaugă un spor în cuantum de 15% pentru condiţii de muncă periculoase şi vătămătoare, precum şi o indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei lunar.

Persoana de contact din cadrul Biroului Resurse Umane este dna. Lidia Gabriela Negrea, tel.: 0213366073.
Situl web al institutului este: www.patrimoniu.ro


Reprezentant legal,
Manager,
Conf. dr. arh. Ştefan Bâlici
 

Read 130 times