SHARE

Lista INDICATIVĂ UNESCO


ŞEF SECŢIE II (S) - SECŢIA ADMINISTRATIVĂ, S.S.M.


CENTRALIZATOR

cu rezultatele probei scrise la concursul organizat în zilele de 22.09.2021 şi 29.09.2021 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba scrisă Admis/Respins
1 4992/10.09.2021 Şef secţie II - Secţia administrativă, S.S.M. 71.34 puncte Admis
2 5075/14.09.2021 Şef secţie II - Secţia administrativă, S.S.M. 82.00 puncte Admis

Contestaţiile cu privire la rezultatele probei scrise se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 27.09.2021, ora 10.00.
Afişat astăzi 24.09.2021, ora 10.00.

Secretar comisie concurs
Cristina Aura NEAGU


 

INSPECTOR IA (M) - OFICIUL CREDITE ŞI TIMBRUL MONUMENTELOR ISTORICE

CENTRALIZATOR

cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat în zilele de 29.09.2021 şi 05.10.2021 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimen0tul Admis/Respins
1 5239/22.09.2021 Inspector IA - Oficiul credite şi timbrul monumentelor istorice Admis
2 5267/23.09.2021 Inspector IA - Oficiul credite şi timbrul monumentelor istorice Admis

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 27.09.2021, ora 10.00.
Afişat astăzi 24.09.2021, ora 10.00.

Secretar comisie concurs
Cristina Aura NEAGU


 

Nr. 5057/10.09.2021

Şef oficiu juridic şi Consilier juridic - Anunţ public de scoatere la concurs a posturilor contractuale vacante

Institutul Naţional al Patrimoniului,
denumit în continuare I.N.P. sau Institutul, organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant ori temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, în perioada 4.10.2021 - 19.10.2021, concursul pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante în cadrul Oficiului Juridic, Contencios, după cum urmează:

ŞEF OFICIU JURIDIC - un post contractual vacant

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:
1.Studii: studii superioare de specialitate juridică/de drept, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
2. Vechime în muncă: minim 10 ani
3. Vechime în specialitate: minim 10 ani, din care minim 5 în cadrul instituţiilor/autorităţilor publice;
4. Limbi străine: cunoaşterea la nivel avansat a două limbi străine de circulaţie internaţională (nivel C1 conform standardelor CEFR);
5.Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecţionare / specializare în domeniul studiilor de specialitate şi în cel puţin unul dintre domeniile principale de activitate al Institutului, studii postuniversitare absolvite cu diploma de master în domeniul juridic, specializări în domeniul achiziţiilor publice;
6. Cerinţe specifice:
a) cunoaşterea temeinică a legislaţiei aplicabile sistemului public în domeniul legislaţiei muncii, contenciosului administrativ, dreptul comun - Civil/Procedură Civilă şi Penal/Procedură Penală -, Legii nr. 24/2000 privind tehnica legislativă, legislaţia fiscală, respectiv cunoaşterea legislaţiei specifice sectorului ocupaţional cultură (protejarea patrimoniului cultural naţional, mobil şi imobil, atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, protecţia patrimoniului arheologic, legislaţia în materia construcţiilor );
b) capacităţi de previziune, organizare, decizie, coordonare a anumitor proceduri interne, control-evaluare;
c) capacitate de autoorganizare şi prioritizare a sarcinilor;
d) capacitate de asumare a răspunderii;
e) atenţie sporită pentru detalii;
f) competenţe în culegerea, clasificarea şi interpretarea informaţiilor în vederea pregătirii rapoartelor;
g) disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
h) disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară;

7.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Pachet Microsoft Office, cunoştinţe de operare PC, nivel avansat, inclusiv programe de specialitate (ex. SICAP, program de legislaţie) etc.
8. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare şi cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator, ordonat, dinamic; abilităţi de management organizational, putere de motivare a personalului din subordine, capacitatea crescută de planificare şi organizare a activităţii; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi faţă de partenerii şi colaboratorii INP, spirit de iniţiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală, capacitatea de îndrumare, competenţă în redactare, abilităţi în utilizarea calculatoarelor sau a altor echipamente informatice, păstrarea confidenţialităţii, a respectului faţă de lege, corectitudine şi loialitate faţă de interesele instituţiei, menţinerea unui înalt nivel profesional, respectiv al conduitei în timpul serviciului.
DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:
a) acordă consultanţă şi reprezentare juridică instituţiei, pe baza delegaţiei date de conducerea instituţiei
b) apără interesele instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu alte organisme, cu persoane fizice sau juridice
c) asigură legalitatea desfăşurării şi apărării intereselor Institutului
d) întocmeşte, redactează toate actele specifice pentru susţinerea, în instanţele de orice grad, a intereselor legitime ale Institutului
e) exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti considerate neîntemeiate şi nelegale
f) avizează, din punctul de vedere al legalităţii, actele juridice producătoare de efecte juridice în care Institutul este parte
g) avizează, din punctul de vedere al legalităţii, orice măsuri care sunt de natură să angajeze răspunderea patrimonială a Institutului ori să aducă atingere drepturilor acestuia sau ale personalului din cadrul acestuia
h) avizează deciziile emise de manager
i) elaborează propuneri cu privire la acte normative care privesc activitatea Institutului
j) conlucrează cu compartimentele Institutului interesate în întocmirea de acte, contracte, decizii etc., asigurând conformitatea acestora cu dispoziţiile legale
k) asigură transmiterea către compartimentele interesate ale Institutului a reglementărilor legale nou-apărute
l) formulează opinii fundamentate privind legalitatea, la solicitarea managerului
m) se preocupă de permanenta actualizare a bazei informatice legislative a Institutului
n) întocmeşte referate de necesitate, note de fundamentare şi/sau justificative pentru achiziţionarea de bunuri/servicii şi/sau produse necesare la nivelul Biroului Juridic
o) participă la elaborarea proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli
p) Întocmeşte adrese sau alte documente administrative aferente desfăşurării activitaţii Oficiului Juridic, Contencios;
q) participă la inventarierea anuală în vederea închiderii bilanţului contabil şi furnizarea datelor corecte şi complete membrilor comisiei de inventariere
r) la propunerea superiorului ierarhic, participă la diverse forme de pregătire şi perfecţionare profesională, inclusiv conferinţe, colocvii, comunicări de specialitate;
s) sub coordonarea superiorilor ierarhici, participă la realizarea raportului anual;
t) la desemnarea superiorilor ierarhici colaborează cu ceilalţi angajaţi, cu specialiştii din minister sau din alte ministere, precum şi cu alţi specialişti din domeniu;
u) cunoaşte, aplică şi respectă normele, procedurile şi regulamentele interne precum şi dispoziţiile legale incidente;
v) raportează superiorului ierarhic orice abateri disciplinare sau situaţii şi evenimente semnificative survenite în activitatea sa;
w) păstrează confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor la care are acces în cadrul serviciului, conform angajamentului de confidenţialitate;
x) manifestă bună-credinţă şi loialitate faţă de instituţie şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi;
y) negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile interpersonale
z) participă la procesul de evaluare periodică a performanţelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;
aa) realizează orice altă sarcină trasată de superiorul ierarhic, în cadrul pregătirii sale profesionale;
bb) participă la acţiuni interne/externe prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la securitatea şi sănătatea muncii şi/sau prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

BIBLIOGRAFIE:


1. O.M.C. nr. 2025/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
2. Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Statutul profesiei de consilier juridic;
4. Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.287/2009 - Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.134/2010 - Codul de procedură civilă - republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 286/2009 - Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 135/2010 - Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Hotărârea 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
11. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice,
12. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
13. Legea nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
14. Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994 pentru aprobarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicată, cu modificările ulterioare;
16. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
17. Legea nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, cu modificările şi completări ulterioare.
18. Hotărârea Guvernului nr. 50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, republicată;
19. Hotărârea Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central;
20. Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente;
21. Hotărârea Guvernului nr. 314/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor de dialog social în cadrul unor ministere şi al prefecturilor, cu modificările şi completările ulterioare;
22. Hotărârea Guvernului nr. 1623/2003 privind înfiinţarea Consiliul Superior pentru Reforma Administraţiei Publice, Coordonarea Politicilor Publice şi Ajustare Structurală;
23. Hotărârea Guvernului nr. 117/2005 privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea reformei procesului politicilor publice;
24. Hotărârea Guvernului nr. 870 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătătirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administratiei publice centrale
25. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
26. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
27. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
28. Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi alte drepturi conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
29. OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
30. Legea nr.227/2015_Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
31. Legea nr. 207/2015 - Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
32. Ordonanţa Guvernului nr. 119/31.08.1999 - republicată, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
33. OMFP nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
34. H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
35. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
36. Ordin nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
37. OUG nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
38. O.G. nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional;
39. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
40. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
41. HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
42. H.G. nr. 610/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat;
43. H.G. nr. 1502/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia
44. O.M.C.C. nr. 2260/2008 - normele de clasare şi de inventariere a monumentelor istorice;
45. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
46. Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, cu modificările ulterioare,
47. Hotărârea Guvernului nr. 738 din 9 iulie 2008 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea finanţării, elaborării şi actualizării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru zonele cu monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial,
48. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată.

TEMATICĂ
1. Procedura atestării unui imobil drept monument istoric
2. Obligaţia de folosinţă a monumentului istoric
3. Organismele de specialitate cu atribuţii în protejarea monumentelor istorice
4.Excepţiile de la obligativitatea obţinerii autorizaţiei de construire
5. Intervenţiile de primă necesitate asupra monumentelor istorice
6. Motivarea şi avizarea proiectelor de acte normative
7. Procesul de elaborare a ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului
8. Transparenţa decizională
9. Tipuri de opere de creaţie ce constituie drept de autor conform Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe
10. Dreptul de suita
11. Durata protecţiei dreptului de autor
12. Limitele exercitării dreptului de autor
13. Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor
14. Tipuri de contracte conform Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
15. Excepţii in care nu sunt aplicate prevederile Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii
16. Serviciile prestate de consilierul juridic în procesul de achiziţie publica de lucrări.
17. Remediile şi căile de atac puse la dispoziţie de legiuitor în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
18. Capitolele minimale pe care trebuie să le conţină un contract de achiziţie publică
19. Drepturile si obligaţiile consilierului juridic.
20. Despre diminuarea efectelor supra-legiferării în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil
21. Contractul individual de muncă
22. Răspunderea disciplinară
23. Răspunderea patrimonială
24. Jurisdicţia muncii
25. Conţinutul obligatoriu al unui contract de management, conform dispoziţiilor O.U.G. nr. 189/2008
26. Finanţarea lucrărilor de restaurare şi consolidare a monumentelor istorice - cadrul normativ de reglementare

DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):
1. cerere de înscriere la concurs adresată managerului Institutului Naţional al Patrimoniului;
2. scrisoare de intenţie;
3. copia actului de identitate sau al altui document care atestă identitatea, potrivit legii;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează *);
7. adeverinţa medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate **);
8. curriculum vitae;
9. declaraţie pe proprie răspundere referitoare la incompatibilitatea colaborării cu institutul (eventuale litigii, sau apartenenţa la grupul adversarilor din litigiile aflate în derulare);
*) În cazul documentului prevăzut la alin. (V) lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
**) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
***) Actele prevăzute la alin. (1) lit.c)-e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Depunerea dosarelor
în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 04.10.2021, ora 10.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Secţiei Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 05.10.2021, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 06.10.2021, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 07.10.2021, ora 10.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 08.10.2021, ora 10.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 11.10.2021, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 12.10.2021, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 13.10.2021, ora 10.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data de 14.10.2021, ora 10.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 15.10.2021, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 18.10.2021, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 19.10.2021, ora 10.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 19.10.2021, ora 18.00.

Pentru postul de Şef Oficiu, salariul brut este de 5640 lei, la care se adaugă un spor în cuantum de 835 pentru condiţii de muncă periculoase şi vătămătoare, precum şi o indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei lunar.


CONSILIER JURIDIC - un post contractual vacant

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:
1.Studii: studii superioare de specialitate juridică/de drept, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
2. Vechime în muncă: minim 5 ani
3. Vechime în specialitate: minim 5 ani, din care minim 3 în cadrul instituţiilor/autorităţilor publice;
4. Limbi străine: cunoaşterea la nivel avansat a unei limbi străine de circulaţie internaţională (nivel C1 conform standardelor CEFR);
5.Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecţionare/specializare în domeniul studiilor de specialitate şi în cel puţin unul dintre domeniile principale de activitate al Institutului, specializări în domeniul achiziţiilor publice;
6. Cerinţe specifice:
a) cunoaşterea temeinică a legislaţiei aplicabile sistemului public în domeniul legislaţiei muncii, contenciosului administrativ, dreptul comun - Civil/Procedură Civilă şi Penal/Procedură Penală -, Legii nr. 24/2000 privind tehnica legislativă, legislaţia fiscală, respectiv cunoaşterea legislaţiei specifice sectorului ocupaţional cultură (protejarea patrimoniului cultural naţional, mobil şi imobil, atestarea specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, protecţia patrimoniului arheologic, legislaţia în materia construcţiilor );
b) capacităţi de previziune, organizare, decizie, coordonare a anumitor proceduri interne;
c) capacitate de autoorganizare şi prioritizare a sarcinilor;
d) capacitate de asumare a răspunderii;
e) atenţie sporită pentru detalii;
f) competenţe în culegerea, clasificarea şi interpretarea informaţiilor în vederea pregătirii rapoartelor;
g) disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
h) disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară;

7.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Pachet Microsoft Office, cunoştinţe de operare PC, nivel avansat, inclusiv programe de specialitate (ex. SICAP, program de legislaţie) etc.
8. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare şi cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi faţă de partenerii şi colaboratorii INP, spirit de iniţiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală, capacitatea de îndrumare, competenţă în redactare, abilităţi în utilizarea calculatoarelor sau a altor echipamente informatice, păstrarea confidenţialităţii, a respectului faţă de lege, corectitudine şi loialitate faţă de interesele instituţiei, menţinerea unui înalt nivel profesional, respectiv al conduitei în timpul serviciului.
DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:
a) asigură legalitatea desfăşurării şi apărării intereselor Institutului
b) întocmeşte, redactează toate actele specifice pentru susţinerea, în instanţele de orice grad, a intereselor legitime ale Institutului
c) exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti considerate neîntemeiate şi nelegale
d) avizează, din punctul de vedere al legalităţii, actele juridice producătoare de efecte juridice în care Institutul este parte
e) avizează, din punctul de vedere al legalităţii, orice măsuri care sunt de natură să angajeze răspunderea patrimonială a Institutului ori să aducă atingere drepturilor acestuia sau ale personalului din cadrul acestuia
f) avizează deciziile emise de manager
g) elaborează propuneri cu privire la acte normative care privesc activitatea Institutului
h) conlucrează cu compartimentele Institutului interesate în întocmirea de acte, contracte, decizii etc., asigurând conformitatea acestora cu dispoziţiile legale
i) asigură transmiterea către compartimentele interesate ale Institutului a reglementărilor legale nou-apărute
j) formulează opinii fundamentate privind legalitatea, la solicitarea managerului
k) se preocupă de permanenta actualizare a bazei informatice legislative a Institutului
l) întocmeşte referate de necesitate, note de fundamentare şi/sau justificative pentru achiziţionarea de bunuri/servicii şi/sau produse necesare la nivelul Biroului Juridic
m) participă la elaborarea proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli
n) Întocmeşte adrese sau alte documente administrative aferente desfăşurării activitaţii Oficiului Juridic, Contencios;
o) participă la inventarierea anuală în vederea închiderii bilanţului contabil şi furnizarea datelor corecte şi complete membrilor comisiei de inventariere
p) la propunerea superiorului ierarhic, participă la diverse forme de pregătire şi perfecţionare profesională, inclusiv conferinţe, colocvii, comunicări de specialitate;
q) sub coordonarea superiorilor ierarhici, participă la realizarea raportului anual;
r) la desemnarea superiorilor ierarhici colaborează cu ceilalţi angajaţi, cu specialiştii din minister sau din alte ministere, precum şi cu alţi specialişti din domeniu;
s) cunoaşte, aplică şi respectă normele, procedurile şi regulamentele interne precum şi dispoziţiile legale incidente;
t) raportează superiorului ierarhic orice abateri disciplinare sau situaţii şi evenimente semnificative survenite în activitatea sa;
u) păstrează confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor la care are acces în cadrul serviciului, conform angajamentului de confidenţialitate;
v) manifestă bună-credinţă şi loialitate faţă de instituţie şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi;
w) negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile interpersonale
x) participă la procesul de evaluare periodică a performanţelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;
y) realizează orice altă sarcină trasată de superiorul ierarhic, în cadrul pregătirii sale profesionale;
z) participă la acţiuni interne/externe prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la securitatea şi sănătatea muncii şi/sau prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

BIBLIOGRAFIE:


1. O.M.C. nr. 2025/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
2. Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Statutul profesiei de consilier juridic;
4. Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.287/2009 - Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.134/2010 - Codul de procedură civilă - republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 286/2009 - Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 135/2010 - Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Hotărârea 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
11. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice,
12. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
13. Legea nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
14. Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994 pentru aprobarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicată, cu modificările ulterioare;
16. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
17. Legea nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, cu modificările şi completări ulterioare.
18. Hotărârea Guvernului nr. 50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, republicată;
19. Hotărârea Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central;
20. Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente;
21. Hotărârea Guvernului nr. 314/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor de dialog social în cadrul unor ministere şi al prefecturilor, cu modificările şi completările ulterioare;
22. Hotărârea Guvernului nr. 1623/2003 privind înfiinţarea Consiliul Superior pentru Reforma Administraţiei Publice, Coordonarea Politicilor Publice şi Ajustare Structurală;
23. Hotărârea Guvernului nr. 117/2005 privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea reformei procesului politicilor publice;
24. Hotărârea Guvernului nr. 870 din 28 iunie 2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătătirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administratiei publice centrale
25. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
26. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
27. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
28. Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi alte drepturi conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
29. OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
30. Legea nr.227/2015_Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
31. Legea nr. 207/2015 - Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
32. Ordonanţa Guvernului nr. 119/31.08.1999 - republicată, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
33. OMFP nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
34. H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
35. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
36. Ordin nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
37. OUG nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
38. O.G. nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional;
39. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
40. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
41. HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
42. H.G. nr. 610/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat;
43. H.G. nr. 1502/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia
44. O.M.C.C. nr. 2260/2008 - normele de clasare şi de inventariere a monumentelor istorice;
45. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
46. Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, cu modificările ulterioare,
47. Hotărârea Guvernului nr. 738 din 9 iulie 2008 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea finanţării, elaborării şi actualizării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru zonele cu monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial,
48. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată.

TEMATICĂ

1. Procedura atestării unui imobil drept monument istoric
2. Obligaţia de folosinţă a monumentului istoric
3. Organismele de specialitate cu atribuţii în protejarea monumentelor istorice
4.Excepţiile de la obligativitatea obţinerii autorizaţiei de construire
5. Intervenţiile de primă necesitate asupra monumentelor istorice
6. Motivarea şi avizarea proiectelor de acte normative
7. Procesul de elaborare a ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului
8. Transparenţa decizională
9. Tipuri de opere de creaţie ce constituie drept de autor conform Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe
10. Dreptul de suita
11. Durata protecţiei dreptului de autor
12. Limitele exercitării dreptului de autor
13. Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor
14. Tipuri de contracte conform Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
15. Excepţii in care nu sunt aplicate prevederile Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii
16. Serviciile prestate de consilierul juridic în procesul de achiziţie publica de lucrări.
17. Remediile şi căile de atac puse la dispoziţie de legiuitor în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
18. Capitolele minimale pe care trebuie să le conţină un contract de achiziţie publică
19. Drepturile si obligaţiile consilierului juridic.
20. Despre diminuarea efectelor supra-legiferării în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional mobil şi imobil
21. Contractul individual de muncă
22. Răspunderea disciplinară
23. Răspunderea patrimonială
24. Jurisdicţia muncii
25. Conţinutul obligatoriu al unui contract de management, conform dispoziţiilor O.U.G. nr. 189/2008
26. Finanţarea lucrărilor de restaurare şi consolidare a monumentelor istorice - cadrul normativ de reglementare


DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):
1. cerere de înscriere la concurs adresată managerului Institutului Naţional al Patrimoniului;
2. scrisoare de intenţie;
3. copia actului de identitate sau al altui document care atestă identitatea, potrivit legii;
4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
5. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează *);
7. adeverinţa medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate **);
8. curriculum vitae;
9. declaraţie pe proprie răspundere referitoare la incompatibilitatea colaborării cu institutul (eventuale litigii, sau apartenenţa la grupul adversarilor din litigiile aflate în derulare);
*) În cazul documentului prevăzut la alin. (V) lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
**) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
***) Actele prevăzute la alin. (1) lit.c)-e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Depunerea dosarelor
în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 04.10.2021, ora 10.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Secţiei Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 05.10.2021, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 06.10.2021, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 07.10.2021, ora 10.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 08.10.2021, ora 10.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 11.10.2021, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 12.10.2021, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 13.10.2021, ora 10.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data de 14.10.2021, ora 10.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 15.10.2021, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 18.10.2021, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 19.10.2021, ora 10.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 19.10.2021, ora 18.00.

Pentru postul de Consilier Juridic IA, salariul variază între 4163 lei brut pentru vechime minimă şi 5182 lei brut pentru vechime maximă, la care se adaugă un spor în cuantum de 582 pentru condiţii de muncă periculoase şi vătămătoare pentru vechime minima şi 724 lei pentru vechime maximă, precum şi o indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei lunar.Reprezentant legal,
Manager,
Conf. Dr. Arh. Ştefan Bâlici
 

Nr. 4896/6.09.2021
Şef Secţie Cercetare Aplicată şi Promovare (S II) - Patrimoniu Imaterial şi Cultură Tradiţională
ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI VACANT


Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie publică din România cu responsabilităţi în domeniul patrimoniului cultural. Institutul desfăşoară activităţi variate, de la identificare, cercetare şi evidenţă, la gestiune, conservare şi punere în valoare a patrimoniului, în toate formele sale de manifestare - imobil, mobil, imaterial sau digital.
INP este direct subordonat Ministerului Culturii şi este finanţat de la bugetul de stat şi din fonduri proprii. Echipa INP este formată din peste o sută de persoane, distribuite în cele cinci direcţii de specialitate - patrimoniu imobil; patrimoniu mobil, intangibil şi digital; patrimoniu imaterial şi cultură tradiţională; programe, proiecte şi promovare; tehnic - şi în alte compartimente funcţionale. Personalul INP îşi desfăşoară activitatea în cele trei sedii din Bucureşti, dintre care două sunt monument istoric.

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează în perioada 4.10.2021 - 19.10.2021, concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de Şef Secţie Cercetare Aplicată şi Promovare (S II) - Patrimoniu Imaterial şi Cultură Tradiţională,contract încheiat pentru perioadă nedeterminată, după cum urmează:

Condiţii generale de participare:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) nu a împlinit vârsta legală pentru pensionare.

Condiţii specifice postului

1. studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă şi doctorat în domeniul ştiinţe umaniste, specializările filologie / filologie-etnologie / istorie / istoria artei / arhitectură / arhitectura peisajului sau ştiinţe sociale, specializările sociologie / antropologie;
2. minim 10 ani vechime în domeniul de specializare;
3. experienţă în elaborarea şi implementarea de proiecte şi programe de cercetare în domeniul patrimoniului cultural imaterial, precum şi în valorificarea rezultatelor prin publicare;
4. cunoaşterea la nivel avansat a cel puţin două limbi străine de circulaţie internaţională (nivel C2 conform standardelor CEFR);
5. capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora, de a organiza, a conduce şi coordona activitatea Secţiei; exercitarea controlului decizional; abilităţi de comunicare;
6. experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office sau LibreOffice);
7. proiect succint privind conducerea activităţii de cercetare şi promovare în cadrul Secţiei; acesta se va întocmi pe baza atribuţiilor legale şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al INP;
8. portofoliu de lucrări de cercetare în domeniul patrimoniului cultural imaterial;
9. activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice constituie avantaj;
10. candidatul trebuie să nu îndeplinească condiţiile pentru pensionare;


Tematica

1. Patrimoniu cultural imaterial şi legislaţie specifică
2. Patrimoniul cultural imaterial - realitate şi reprezentare
3. Repertoriul naţional al patrimoniului cultural imaterial - structură, conţinut şi elemente definitorii
4. Modalităţi de salvgardare şi valorificare a patrimoniului cultural imaterial
5. Expresii culturale tradiţionale în cercetarea etnologică actuală
6. Metode, tehnici şi rezultate ale cercetărilor etnologice
7. Artă populară - criterii de determinare, categorii şi genuri
8. Meserii şi meşteşuguri ale construirii tradiţionale
9. Etnic, social şi artistic în creaţia populară
10. Etnografie, etnologie, antropologie - dinamica istorică în definirea disciplinelor

Bibliografie

Literatură de specialitate

1. *** Obiceiuri tradiţionale din România. Sărbători în imagini, Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale - Administraţia Fondului Cultural Naţional, Bucureşti, 2006
2. *** Repertoriul Naţional de Patrimoniu Cultural Imaterial, Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, Bucureşti, CIMEC, vol. 1, 2009
3. *** Repertoriul Naţional de Patrimoniu Cultural Imaterial, Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, Editura Etnologică, Bucureşti, vol. 2, 2014
4. ATKINSON, Robert, Povestea vieţii. Interviul, Polirom, Iaşi, 2006
5. BĂNĂŢEANU, Tancred, Prolegomene la o teorie a esteticii artei populare, Ed. Minerva, Bucureşti, 1985
6. BÂTCĂ, Maria, Costumul popular românesc, Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Bucureşti, 2006
7. COPANS, Jean, Introducere în etnologie şi antropologie, Ed. Polirom, Iaşi, 1999
8. GENNEP, A. van, Riturile de trecere, Editura Polirom, Iaşi, 1996
9. GERAUD, Marie-Odile, LESERVOISIER, Olivier, POTTIER, Richard, Noţiunile-cheie ale etnologiei, Ed. Polirom, Iaşi, 2001
10. GHINOIU, Ion coord., Atlasul etnografic român, vol. I, Habitatul, Editura Academiei Române, 2003
11. GHINOIU, Ion, Obiceiuri populare de peste an, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997
12. GHINOIU, Ion, Vârstele timpului, Editura Meridiane, Bucureşti, 1988
13. GHINOIU, Ion coord., Atlasul etnografic român, vol. I, Habitatul, Ed. Academiei Române, 2003
14. GHINOIU, Ion coord., Atlasul etnografic român, vol. II, Ocupaţiile, Ed. Academiei Române, 2005
15. GHINOIU, Ion coord., Atlasul etnografic român, vol. III, Tehnica populară. Alimentaţia, Ed. Academiei Române, 2008
16. GOROVEI, Artur, Datinile noastre la naştere şi la nuntă, Editura Paideia, Bucureşti, 2002
17. GUSTI, Dimitrie, Şcoala monografică. Ştiinţa realităţii sociale, vol. I, Editura Paideia, Bucureşti, 1999
18. LAPLANTINE, François, Descrierea etnografică, Ed. Polirom, Iaşi, 2000
19. NICULIŢĂ-VORONCA, Elena, Datinile şi credinţele poporului român, Editura Saeculum IO, Bucureşti, 1998
20. PAMFILE, Tudor, Mitologie românească, Editura Grai şi Suflet, 2000
21. PAMFILE, Tudor, Sărbătorile la români, Editura Saeculum I.O., 1997
22. PâRâU, Steluţa, Problematica tehnică şi estetică a amenajării spaţiilor interioare - cu statut de locuinţă - specifice arhitecturii ţărăneşti tradiţionale, în vol. „Lumină şi culoare în amenajarea estetică a spaţiului ţărănesc tradiţional de locuit la români", Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos", Galaţi, 2001
23. PETRESCU, Paul, Motive decorative celebre, Editura Meridiane, Bucureşti, 1971
24. SCRIPCARIU, Adriana, Patrimoniul UNESCO din România pe înţelesul tuturor, Şcoala Agatonia, 2019
25. STOICA, Georgeta; HORŞIA, Olga, Meşteşuguri artistice tradiţionale, Editura Enciclopedică, Buc., 2001
26. ŞTIUCĂ, Narcisa, Cercetarea etnologică de teren astăzi, Ed. Univ. din Bucureşti, Buc., 2007
27. ŞTIUCĂ, Narcisa, Sărbătoarea noastră cea de toate zilele (2 vol.), Cartea de buzunar, Buc., 2004
28. VEDINAŞ, Traian, Introducere în sociologia rurală, Ed. Polirom, Iaşi, 2001
29. VLĂDUŢIU, Ion, Creatori populari contemporani din România, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1981
30. VLăDUţIU, Ion, Etnografia românească,Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1973

Legislaţie

1. Legea nr. 26 din 29 februarie 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
2. Legea nr. 410 din 29.12.2005 privind acceptarea Convenţiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003
3. Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2436/08.07.2008 privind elaborarea Programului naţional de salvgardare, protejare şi punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial
4. Ordinul ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional nr. 2491/27.11.2009 - pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU
5. Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2236/12.04.2008 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comisiei naţionale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial
6. Legea nr. 143/2007pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale


Înscrierea la concurs
DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):

a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului Institutului Naţional al Patrimoniului;
b) copia actului de identitate sau al altui document care atestă identitatea, potrivit legii;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează *);
f) adeverinţa medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate **);
g) curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
h) declaraţie pe proprie răspundere referitoare la incompatibilitatea colaborării cu institutul (eventuale litigii, sau apartenenţa la grupul adversarilor din litigiile aflate în derulare);
*) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
**) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
***) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.


Locul, data şi ora desfăşurării concursului
Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun până la data de 04.10.2021, ora 10.00 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (etaj 1, Secretariat).
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia cel târziu la data de 05.10.2021, ora 10.00.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 06.10.2021, ora 10.00. Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 07.10.2021, ora 10.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 08.10.2021, ora 10.00 (fără a se depăşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 11.10.2021, ora 10.00.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 12.10.2021, ora 10.00. Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 13.10.2021, ora 10.00.
2. Interviul se va desfăşura în data de 14.10.2021, ora 10.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 15.10.2021, ora 10.00.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 16.10.2021, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 19.10.2021, ora 10.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 19.10.2021, ora 17.00.

Pentru postul de Şef Secţie II S, salariul este de 6402 lei brut, la care se adaugă un spor în valoare de 947 lei pentru condiţii de muncă periculoase şi vătămătoare, precum şi o indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei lunar.

Persoana de contact din cadrul Biroului Resurse Umane este dna. Lidia Gabriela Negrea, tel: 0213366073.
Situl web al institutului este: www.patrimoniu.ro

Reprezentant legal,
Manager,
Conf. dr. arh. Ştefan Bâlici

 

Nr. 5054/10.09.2021

Auditor în cadrul Compartimentului Audit Public Intern

Anunţ public de scoatere la concurs a două posturi contractuale vacante


Institutul Naţional al Patrimoniului,
denumit în continuare I.N.P. sau Institutul, organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant şi temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ci completările ulterioare şi a OUG nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare în anul 2021, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, în perioada 04.10.2021 - 19.10.2021, concursul pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de Auditor IA , în cadrul Compartimentului Audit Public Intern, contracte încheiate pentru perioadă nedeterminată, după cum urmează:


CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
h)nu a împlinit vârsta legală pentru pensionare.


CONDIŢII SPECIFICE POSTURILOR:


1. Studii superioare de specialitate juridice sau economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
2. Vechime în muncă: minim 5 ani; experienţa profesională în cadrul instituţiilor publice constituie un avantaj;
3. Limbi străine: Cunoaşterea la nivel de utilizare independentă a limbii engleze (citit, scris, vorbit);
4. Perfecţionări (specializări): cursuri de perfecţionare/specializare în domeniul studiilor de specialitate, certificate de absolvire a cursurilor de managementul riscului / control intern şi guvernanţă / management / finanţe publice / tehnologia informaţiei, constituie un avantaj.
5. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Pachet Microsoft Office, cunoştinţe de operare PC, nivel avansat.
6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:
a)Abilităţi de comunicare - abilitatea de a transmite informaţii profesionale exacte, concise şi clare, potrivite din punctul de vedere al stilului şi al conţinutului cu persoana căreia i se adresează;
b)Capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres;
c)Capacitatea de implementare - capacitatea de a pune eficient în practică soluţiile proprii şi pe cele dispuse pentru desfăşurarea în mod corespunzător a activităţilor, în scopul realizării obiectivelor;
d)Capacitatea de a rezolva eficient problemele - capacitatea de a depăşi obstacole sau dificultăţile intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluţiilor adecvate de rezolvare şi asumarea riscurilor identificate;
e)Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite, de creştere permanentă a performanţelor profesionale, de îmbunătăţire a rezultatelor activităţii curente prin punerea în practică a cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite;
f)Creativitate şi spirit de iniţiativă - atitudine activă în soluţionarea problemelor şi realizarea obiectivelor prin identificarea unor alternative eficiente de rezolvare a acestor probleme. Atitudine pozitivă faţă de idei noi;
g)Capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru - Capacitatea de a previziona cerinţele, oportunităţile şi posibilele riscuri, precum şi consecinţele acestora. Capacitatea de a anticipa soluţii şi de a-şi organiza timpul propriu sau, după caz, al celorlalţi (în funcţie de nivelul de competenţă), pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor;
h)Capacitatea de a lucra independent - capacitatea de a desfăşura activităţi pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu fără a solicita coordonare, cu excepţia cazurilor în care activităţile implică luarea unor decizii care depăşesc limitele de competenţă;
i)Capacitatea de a lucra în echipă - Capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a transmite eficient şi de a permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipei;
j)Capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate, respectiv de a utiliza raţional şi eficient resursele materiale, financiare şi informaţionale alocate;
k)Integritatea morală şi etică profesională ce presupune înţelegerea şi respectarea principiilor de moralitate şi etică socio - profesională;
l)Disciplina, respectiv respectarea tuturor regulilor de comportament şi de ordine internă, stabilite în virtutea actelor normative sau / şi de regulamentul de ordine interioară a căror respectare este obligatorie pentru toţi angajaţii.
7. Cerinţe specifice:
Potrivit pct. 2.3.4.1. din Normele generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin H.G. nr. 1086/2013, în vederea obţinerii avizului necesar numirii în funcţia de auditor intern, candidaţii depun, odată cu dosarul de concurs, şi un dosar care cuprinde următoarele documente:
a) Curriculum vitae;
b) declaraţie privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002, referitoare la incompatibilităţilor auditorilor interni;
c) lucrare în domeniul auditului public intern;
d) Două scrisori de recomandare de la personae cu experienţă în domeniul auditului intern.BIBLIOGRAFIE:

1. O.M.C. nr. 2025/2018 modificat şi completat prin O.M.C. nr. 3029/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
2. HG nr.593/2011 - republicată privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
7. Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
8. H.G. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern ;
9. Ordin MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern ;
10. Legea contabilităţii nr. 82 /1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
11. Ordonanţa 119/1999 republicată privind controlul intern şi controlul financiar preventiv ;
12. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
13. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entităţilor publice.TEMATICĂ

1. Atribuţiile compartimentului Audit Public Intern
2. Numirea şi revocarea auditorilor interni
3. Pregătirea profesională continuă a auditorilor interni
4. Elaborarea planului de audit public intern
5. Referatul de justificare şi structura planului de audit public intern
6. Etapele misiunii de audit public intern
7. Proceduri şi documente elaborate pe parcursul desfăşurării unei misiuni de audit public intern
8. Tipuri de audit intern
9. Incompatibilităţi referitoare la exercitarea auditului intern
10. Contravenţii şi sancţiuni referitoare la auditul intern
11. Organizarea şi conducerea contabilităţii
12. Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice
13. Dispoziţii privind controlul financiar preventiv
14. Codul Controlului intern managerial
15. Principii şi reguli bugetare
16. Codul de conduită etică a auditorului intern
17. Atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de cesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
18. Contratul individual de muncă
19. Salarizarea personalului contractual
20. Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual
ÎNSCRIEREA LA CONCURS:
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae - Model european.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 04.10.2021, ora 10.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Secţiei Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073
Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 05.10.2021, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 06.10.2021, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 07.10.2021, ora 10.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 08.10.2021, ora 10.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 11.10.2021, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 12.10.2021, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 13.10.2021, ora 10.00.
2. Interviul se va putea desfăşura atât on-line prin intermediul platformei Zoom, cât şi la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă), în data 14.10.2021, ora 10.00. Informaţiile referitoare la modul în care se va desfăşura interviul, vor fi publicate pe site-ul institutului.
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 15.10.2021, ora 10.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 18.10.2021, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 19.10.2021, ora 10.00.

Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 19.10.2021, ora 17.00.

Pentru postul de Auditor IA, salariul variază între 4243 lei brut pentru vechime minimă şi 5284 lei brut pentru vechime maximă, la care se adaugă un spor în cuantum de 593 lei brut corespunzător condiţiilor de vechime minimă, respectiv 739 lei brut corespunzător condiţiilor de vechime maximă pentru condiţii de muncă periculoase şi vătămătoare, precum şi o indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei lunar.


Situl web al institutului este: www.patrimoniu.ro
Reprezentant legal,
Manager,
Conf. Dr. Arh. Ştefan Bâlici
 

 
CONSILIER IA (S) - COMPARTIMENTUL SECRETARIAT ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

CENTRALIZATOR

cu rezultatul probei scrise la concursul organizat în zilele de 13.09.2021 şi 22.09.2021 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul obţinut la proba scrisă Admis/Respins
1 4594/19.08.2021 Consilier IA - Compartimentul secretariat şi relaţii internaţionale 60.67 puncte Admis

Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 20.09.2021, ora 10.00.
Afişat astăzi 17.09.2021, ora 10.00.

Secretar comisie concurs
Cristina Aura NEAGU

ŞEF SECŢIE II (S) - SECŢIA PATRIMONIU MONDIAL


CENTRALIZATOR

cu rezultatul final al concursului organizat în zilele de 08.09.2021 şi 14.09.2021 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctajul final al concursului Admis/Respins
1 4822/02.09.2021 Şef secţie II - Secţia patrimoniu mondial 86.00 puncte Admis


Afişat astăzi 17.09.2021, ora 10.00.

Secretar comisie concurs
Cristina Aura NEAGU


 

ŞEF SECŢIE II (S) - SECŢIA ADMINISTRATIVĂ, S.S.M.

CENTRALIZATOR

cu rezultatele selecţiei dosarelor la concursul organizat în zilele de 22.09.2021 şi 29.09.2021 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

Nr. crt. Număr dosar înscris la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/Respins
1 4992/10.09.2021 Şef secţie II - Secţia administrativă, S.S.M. Admis
2 5075/14.09.2021 Şef secţie II - Secţia administrativă, S.S.M. Admis

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 20.09.2021, ora 10.00.
Afişat astăzi 17.09.2021, ora 10.00.

Secretar comisie concurs
Cristina Aura NEAGU


 

Nr. 4893/06.09.2021


Director adjunct - Patrimoniu Imaterial şi Cultură Tradiţională
ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI VACANT

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie publică din România cu responsabilităţi în domeniul patrimoniului cultural. Institutul desfăşoară activităţi variate, de la identificare, cercetare şi evidenţă, la gestiune, conservare şi punere în valoare a patrimoniului, în toate formele sale de manifestare - imobil, mobil, imaterial sau digital.
INP este direct subordonat Ministerului Culturii şi este finanţat de la bugetul de stat şi din fonduri proprii. Echipa INP este formată din peste o sută de persoane, distribuite în cele cinci direcţii de specialitate - patrimoniu imobil; patrimoniu mobil, intangibil şi digital; patrimoniu imaterial şi cultură tradiţională; programe, proiecte şi promovare; tehnic - şi în alte compartimente funcţionale. Personalul INP îşi desfăşoară activitatea în cele trei sedii din Bucureşti, dintre care două sunt monument istoric.

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează în perioada 28.09.2021 - 13.10.2021, concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de Director adjunct - Patrimoniu Imaterial şi Cultură Tradiţională,contract încheiat pentru perioadă nedeterminată, după cum urmează:

Condiţii generale de participare:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) nu a împlinit vârsta legală pentru pensionare.

Condiţii specifice postului

1. studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul ştiinţe umaniste, specializările filologie / filologie-etnologie / studii culturale / istorie / istoria artei / arhitectură / arhitectura peisajului sau ştiinţe sociale, specializările sociologie / antropologie;
2. minim 10 ani vechime în domeniul de specializare;
3. experienţă în cunoaşterea domeniului, în implementarea activităţilor şi proiectelor din sfera patrimoniului cultural imaterial;
4. cunoaşterea la nivel avansat a cel puţin două limbi străine de circulaţie internaţională (nivel C2 conform standardelor CEFR);
5. abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora, de a organiza, a conduce şi coordona activitatea structurii PICT; exercitarea controlului decizional; capacitate managerială;
6. abilităţi de comunicare;
7. experienţă în operare PC: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge);
8. proiect succint privind managementul eficient al Direcţiei Patrimoniu Imaterial şi Cultură Tradiţională; acesta se va întocmi pe baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a planului de management al INP;
9. activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice constituie avantaj;
10. candidatul trebuie să nu îndeplinească condiţiile pentru pensionare;
Tematica
1. Promovarea patrimoniului cultural imaterial şi legislaţia specifică
2. Patrimoniul cultural imaterial - concepte şi reprezentări
3. Repertoriul naţional al patrimoniului cultural imaterial - structură şi conţinut
4. Patrimoniul cultural imaterial-preocupări actuale şi de perspectivă
5. Modalităţi de salvgardare şi valorificare a patrimoniului cultural imaterial
6. Expresii culturale tradiţionale - elemente ale specificului etnic
7. Metode, tehnici şi rezultate ale cercetărilor etnologice
8. Meşteşuguri artistice tradiţionale
9. Etnic, social şi artistic în creaţia populară
10. Etnografie, etnologie, antropologie- dinamica istorică în definirea disciplinelor
11. Organizarea şi funcţionarea structurii Patrimoniu Imaterial şi Cultură Tradiţională.

Bibliografie

Literatură de specialitate
1. *** Obiceiuri tradiţionale din România. Sărbători în imagini, Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale - Administraţia Fondului Cultural Naţional, Bucureşti, 2006
2. *** Repertoriul Naţional de Patrimoniu Cultural Imaterial, Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, Bucureşti, CIMEC, 2009
3. ATKINSON, Robert, Povestea vieţii. Interviul, Polirom, Iaşi, 2006
4. BĂNĂŢEANU, Tancred, Prolegomene la o teorie a esteticii artei populare, Ed. Minerva, Bucureşti, 1985
5. BÂTCĂ, Maria, Costumul popular românesc, Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Bucureşti, 2006
6. COPANS, Jean, Introducere în etnologie şi antropologie, Ed. Polirom, Iaşi, 1999
7. GENNEP, A. van, Riturile de trecere, Editura Polirom, Iaşi, 1996
8. GERAUD, Marie-Odile, LESERVOISIER, Olivier, POTTIER, Richard, Noţiunile-cheie ale etnologiei, Ed. Polirom, Iaşi, 2001
9. GHINOIU, Ion coord., Atlasul etnografic român, vol. I, Habitatul, Editura Academiei Române, 2003
10. GHINOIU, Ion, Obiceiuri populare de peste an, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1997
11. GHINOIU, Ion, Vârstele timpului, Editura Meridiane, Bucureşti, 1988
12. GHINOIU, Ion coord., Atlasul etnografic român, vol. I, Habitatul, Ed. Academiei Române, 2003
13. GHINOIU, Ion coord., Atlasul etnografic român, vol. II, Ocupaţiile, Ed. Academiei Române, 2005
14. GHINOIU, Ion coord., Atlasul etnografic român, vol. III, Tehnica populară. Alimentaţia, Ed. Academiei Române, 2008
15. GOROVEI, Artur, Datinile noastre la naştere şi la nuntă, Editura Paideia, Bucureşti, 2002
16. LAPLANTINE, François, Descrierea etnografică, Ed. Polirom, Iaşi, 2000
17. NICULIŢĂ-VORONCA, Elena, Datinile şi credinţele poporului român, Editura Saeculum IO, Bucureşti, 1998
18. PAMFILE, Tudor, Mitologie românească, Editura Grai şi Suflet, 2000
19. PAMFILE, Tudor, Sărbătorile la români, Editura Saeculum I.O., 1997
20. STOICA, Georgeta; HORŞIA, Olga, Meşteşuguri artistice tradiţionale, Editura Enciclopedică, Buc., 2001
21. ŞTIUCĂ, Narcisa, Cercetarea etnologică de teren astăzi, Ed. Univ. din Bucureşti, Buc., 2007
22. ŞTIUCĂ, Narcisa, Sărbătoarea noastră cea de toate zilele (2 vol.), Cartea de buzunar, Buc., 2004
23. VEDINAŞ, Traian, Introducere în sociologia rurală, Ed. Polirom, Iaşi, 2001

Legislaţie
1. Legea nr. 26 din 29 februarie 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
2. Legea nr. 410 din 29.12.2005 privind acceptarea Convenţiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003
3. Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2436/08.07.2008 privind elaborarea Programului naţional de salvgardare, protejare şi punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial
4. Ordinul ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional nr. 2491/27.11.2009 - pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de TEZAUR UMAN VIU
5. Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2236/12.04.2008 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comisiei naţionale pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial
6. Legea nr. 143/2007pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale

Înscrierea la concurs
1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi copii ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi ale documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae - model european.
2. Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
3. În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
4. Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Locul, data şi ora desfăşurării concursului
Dosarele pentru înscrierea la concurs se depun până la data de 28.09.2021, ora 10.00 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (etaj 1, Secretariat).
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia cel târziu la data de 29.09.2021, ora 10.00.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 30.09.2021, ora 10.00. Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 01.10.2021, ora 10.00.

CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 04.10.2021, ora 10.00 (fără a se depăşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 05.10.2021, ora 10.00.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 06.10.2021, ora 10.00. Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 07.10.2021, ora 10.00.
2. Interviul se va desfăşura în data de 08.10.2021, ora 10.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 11.10.2021, ora 10.00.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 12.10.2021, ora 10.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 13.10.2021, ora 10.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP cel târziu la data de 13.10.2021, ora 17.00.

Pentru postul de Director adjunct, salariul este de 6834 lei brut, la care se adaugă un spor de 1011 lei pentru condiţii de muncă periculoase şi vătămătoare, precum şi o indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei lunar.

Persoana de contact din cadrul Biroului Resurse Umane este dna. Lidia Gabriela Negrea, tel: 0213366073.
Situl web al institutului este: www.patrimoniu.ro


Reprezentant legal,
Manager,
Conf. dr. arh. Ştefan Bâlici

 

Nr. 4680/6.09.2021

Inspector (IA) M - Oficiul credite şi timbrul monumentelor istorice
ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS A POSTULUI CONTRACTUAL TEMPORAR VACANT

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie publică din România cu responsabilităţi în domeniul patrimoniului cultural. Institutul desfăşoară activităţi variate, de la identificare, cercetare şi evidenţă, la gestiune, conservare şi punere în valoare a patrimoniului, în toate formele sale de manifestare - imobil, mobil, imaterial sau digital.
INP este direct subordonat Ministerului Culturii şi este finanţat de la bugetul de stat şi din fonduri proprii. Echipa INP este formată din peste o sută de persoane, distribuite în cele cinci direcţii de specialitate - patrimoniu imobil; patrimoniu mobil, intangibil şi digital; patrimoniu imaterial şi cultură tradiţională; programe, proiecte şi promovare; restaurare - şi în alte compartimente funcţionale. Personalul INP îşi desfăşoară activitatea în cele trei sedii din Bucureşti, dintre care două sunt monument istoric.

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează în perioada 23.09.2021 - 08.10.2021, concursul pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de Inspector (IA) M în cadrul Oficiului credite şi timbrul monumentelor istorice, contract încheiat pentru perioadă determinată, după cum urmează:


CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) nu a împlinit vârsta legală pentru pensionare.

CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:

1. Studii medii;
2. Vechime în muncă: Minim 10 ani;
3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Excel, Word, cunoaşterea unui program de contabilitate constituie un avantaj;
4. Cerinţe specifice:
a) cunoaşterea legislaţiei în domeniul timbrului monumentelor istorice;
b) capacitate de prelucrare a informatiilor, de interpretare si valorificare prin luare deciziilor corecte, oportune si obiective;
c) capacităţi de previziune, organizare, punere în aplicare a procedurilor interne;
d) capacitate de autoorganizare şi prioritizare a sarcinilor;
e) capacitate de asumare a răspunderii;
f) capacitate de sinteză;
g) atenţie sporită pentru detalii;
h) disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
i) disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară;
j) creativitate şi spirit de iniţiativă;
k) integritatea morală şi etică profesională;
l) cunoaşterea principiilor de funcţionare a bazelor de date şi a datelor statistice;
m) vechime minim un an în instituţiile publice, reprezintă un avantaj

6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare şi cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi faţă de partenerii şi colaboratorii instituţionali, spirit de iniţiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală.

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:
- gestionarea sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, in conformitate cu prevederile Legii nr.422/2001, H.G. nr. 1502/2007 şi H.G. nr. 691/2019.

Tematica

1. Organisme de specialitate în domeniul protecţiei monumentelor istorice;
2. Finanţarea protejării monumentelor istorice;
3. Procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumente istorice ;
4. Procedura de utilizare a timbrului monumente istorice ;
5. Procedura aplicare a penalităţilor privind plata cu întârziere a timbrului monumente istorice ;
6. Procedura de acordare a finantărilor nerambursabile din fondul TMI.

Bibliografie

a) Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
b) H.G. nr. 427/2019 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 593 / 2011 privind organizarea şi funcţionarea Înstitutului Naţional al Patrimoniului;
c) Ordinul MCIN nr.2025/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului National al Patrimoniului si a organigramei acestuia, cu modificările şi completările ulterioare (Ordin MC nr.3029/2019);
d) Hotărârea de Guvern nr.1502/2007 privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare prin H.G. nr. 691/2019;
e) Hotărârea de Guvern nr.610/29.05.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumente istorice deţinute de persoane fizice şi juridice de drept privat ;
f) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;


DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 286/2011):
a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului Institutului Naţional al Patrimoniului;
b) copia actului de identitate sau al altui document care atestă identitatea, potrivit legii;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează *);
f) adeverinţa medicală, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate **);
g) curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
h) declaraţie pe proprie răspundere referitoare la incompatibilitatea colaborării cu institutul (eventuale litigii, sau apartenenţa la grupul adversarilor din litigiile aflate în derulare).
*) În cazul documentului prevăzut la alin. (V) lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
**) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
***) Actele prevăzute la alin. (1) lit.c)-e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.LOCUL, DATA ŞI ORA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI
Depunerea dosarelor
în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 23.09.2021 ora 09.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 24.09.2021, ora 09.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 27.09.2021, ora 09.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 28.09.2021, ora 09.00.
CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 29.09.2021, ora 09.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 30.09.2021, ora 09.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 01.10.2021, ora 09.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 04.10.2021, ora 09.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 05.10.2021, ora 09.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 06.10.2021, ora 09.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 07.10.2021, ora 09.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 08.10.2021, ora 09.00. Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 08.10.2021, ora 17.00.

Pentru postul de Inspector IA M, salariul variază între 3476 lei brut pentru vechime minimă şi 4328 lei brut pentru vechime maximă, la care se adaugă un spor în cuantumul aferent lunii decembrie 2019 şi care variază între 486 lei brut pentru vechime minimă şi 605 lei brut pentru vechime maximă, spor acordat pentru condiţii de muncă periculoase şi vătămătoare, precum şi o indemnizaţie de hrană în cuantum de 347 lei lunar.


Reprezentant legal,
Manager,
Conf. Dr. Arh. Ştefan Bâlici 

Pagina 1 din 85