SHARE

Noutăți

INP selectează parteneri pentru proiectul de dezvoltare a unui Centru Naţional de Informare şi Promovare a Patrimoniului Cultural

Rate this item
(3 votes)


În conformitate cu prevederile:
• OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021,
• Ordinului nr. 2840/6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021,
• Procedurii interne de selecţie a partenerilor privaţi în cadrul proiectelor finanţate prin Programe Operaţionale (aprobată prin Decizia Managerului INP 133/24.05.2019),

Institutul Naţional al Patrimoniului anunţă intenţia de a selecta unul sau mai mulţi parteneri din mediul privat în vederea depunerii unei cereri de finanţare pentru implementarea unui proiect, potrivit condiţiilor de mai jos.

Propunerea de proiect va fi depusă spre finanţare în cadrul programului de finanţare RO-CULTURA, apelul de proiecte Consolidarea Antreprenoriatului Cultural şi Dezvoltarea Audienţei şi a Publicului. Documentele apelului de proiecte pot fi consultate la adresa: https://www.ro-cultura.ro/apeluri/acces-la-cultura/lansare-apel-2-1-2-2

1. Informaţii despre proiect

Institutul Naţional al Patrimoniului,
instituţie publică, de importanţă naţională, cu personalitate juridică, cu activitate în domeniul protejării, restaurării, cercetării şi promovării patrimoniului cultural, aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, anunţă public intenţia de a realiza un proiect prin intermediul căruia să înfiinţeze Centrul Naţional de Informare şi Promovare a Patrimoniului Cultural. Acesta va funcţiona în cadrul INP şi va avea ca misiune informarea şi educarea publicului larg cu privire la importanţa şi valoarea patrimoniului cultural, conservarea şi managementul patrimoniului cultural, urmărind să creeze în rândul acestuia o mai bună cunoaştere şi apreciere a patrimoniului cultural din România.

Centrul Naţional de Informare şi Promovare a Patrimoniului Cultural va funcţiona în Casa de târgoveţ, Calea Şerban Vodă 33, sector 4, Bucureşti. Activitatea Centrului va valorifica informaţiile despre patrimoniul cultural gestionate de către INP şi va oferi publicului larg şi celui specializat informaţii cu privire la cadrul legal al patrimoniului cultural din România, recomandări de bune practici din domeniul conservării, restaurării şi valorificării monumentelor istorice, exemple de iniţiative de succes în domeniul antreprenoriatului cultural şi nu numai. Centrul va oferi servicii de informare şi promovare la nivel naţional, prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, dar şi prin campanii de informare ţintite, adresate unor categorii specifice de public.

Titlul proiectului
: Centrul Naţional de Informare şi Promovare a Patrimoniului Cultural

Obiectiv general:

- Creşterea accesului publicului larg la resurse informaţionale de calitate despre conservarea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural din România.
Obiective specifice:
- Dezvoltarea serviciilor de informare şi educare a publicului cu privire la conservarea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural din România, prin înfiinţarea primului centru naţional de informare şi promovare a patrimoniului cultural.
- Dezvoltarea de modalităţi inovatoare de promovare şi valorificare a patrimoniului cultural, folosind mijloacele specifice creaţiei artistice contemporane pentru a realiza noi creaţii şi a le prezenta în cadrul a cel puţin 5 activităţi specifice.

Principalele activităţi
ce vor fi derulate în cadrul proiectului:

A1. Elaborarea strategiei de dezvoltare a Centrului Naţional pentru Informare şi Promovare a Patrimoniului Cultural;
A2. Amenajarea şi echiparea spaţiului în care va funcţiona Centrul;
A3. Dezvoltarea de instrumente de informare şi comunicare online şi offline despre patrimoniul cultural din România
A4. Realizarea de activităţi de punere în valoare a patrimoniului prin creaţie artistică contemporană
A5. Derularea de campanii de sensibilizare şi informare la nivel naţional, cu privire la conservarea şi protejarea patrimoniului cultural.

Partenerul/partenerii va/vor fi implicat/i în activităţile A1, A3, A4 şi A5. Organizaţiile interesate pot aduce contribuţii la una sau mai multe dintre activităţile proiectului.

Bugetul proiectului:
200.000 euro

Durata şi calendarul de implementare a proiectului
: 24 luni, aprilie 2020 - martie 2022, acest calendar poate suferi modificări, în funcţie de calendarul general al apelului de propuneri.

2. Condiţii de participare în calitate de partener

Organizaţia care va fi selectată în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect va trebui să îndeplinească cerinţele generale de eligibilitate specificate în documentele apelului de proiecte Consolidarea Antreprenoriatului Cultural şi Dezvoltarea Audienţei şi a Publicului. Acestea suntprezentate în ghidul solicitantului, document care poate fi consultat la adresa:
https://www.ro-cultura.ro/files/apel-2.1-2.2/01_RO/A1_Ghidul%20solicitantului.pdf

Profilul partenerului: entitate privată, comercială sau necomercială, cu personalitate juridică, înfiinţată în România, a cărei activitate, conform documentelor statutare/constitutive/de înfiinţare, este, printre altele, în sectoarele culturale şi creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013.

Condiţii specifice de eligibilitate:
- Organizaţia a fost înfiinţată în urmă cu cel puţin 2 ani (faţă de data limită de lansare a apelului de proiecte) - condiţie eliminatorie.
- Organizaţia are experienţă̆ în implementarea a cel puţin unui proiect cu finanţare nerambursabilă şi/sau are experienţă̆ de cel puţin un an în domeniul activităţilor proiectului - condiţie eliminatorie.
- Organizaţia are experienţă în derularea de activităţi din sfera protejării, conservării, restaurării, cercetării şi valorificării patrimoniului cultural, dovedită prin participarea în alte proiecte culturale, de cercetare/dezvoltare şi/sau publicaţii ştiinţifice;
SAU
- Organizaţia are experienţă în derularea de activităţi din categoria punerii în valoare a patrimoniului cultural prin activităţi de artă contemporană, dovedită prin participarea în alte proiecte culturale, artistice şi/sau de cercetare/dezvoltare.

3. Calendarul procedurii de selecţie

Publicarea anunţului cu privire la intenţia de selectare a partenerului/ partenerilor şi condiţiile ce trebuie să le îndeplinească: 27.05.2019
Data limită a depunerii dosarului de înscriere: 7.06.2019, ora 14:00
Eventuale solicitări de clarificări se pot trimite până̆ la data de: 03.06.2019, ora 17:00
Transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de aplicanţi se va efectua în termen de maxim două zile lucrătoare, fără a depăşi data de 05.06.2019, ora 17:00
Data emiterii raportului procedurii de selecţie: 10.06.2019
Data transmiterii adresei de acceptare a partenerilor: 10.06.2019;
Interviu la sediul INP pentru completarea informaţiilor prezentate în dosar şi discutarea detaliilor privind colaborarea: 13.06.2019.
Data publicării anunţului cu privire la rezultatul final al procedurii de selecţie: 13.06.2019

4. Modalităţi de transmitere a propunerilor

Entităţile interesate de parteneriatul propus prin prezentul anunţ de intenţie vor transmite prin poştă sau vor depune direct în plic sigilat cu menţiunea „Participare selecţie partener privat în proiectul Centrul Naţional de Informare şi Promovare a Patrimoniului Cultural"la Secretariatul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Bucureşti, sau prin email, în format scanat, la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., următoarele documente:
1. Scrisoare de intenţie pentru participarea ca partener - Anexa 1;
2. Fişa partenerului - Anexa 2;
3. CV-urile persoanelor care vor fi implicate în proiect din partea partenerului, în format EUROPASS;
4. Raportul de activitate pe anii 2018 şi 2017;
5. Statutul/Actul Constitutiv/Certificatul Constatator prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea unor activităţi relevante pentru prezentul proiect - în copie;
6. Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi nu are datorii la bugetul consolidat sau la bugetele locale.
7. Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare pentru ultimii 3 ani (n, n-1, n-2) (copie, semnat şi certificat conform cu originalul);
8. Lista resurselor materiale deţinute de candidat şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru desfăşurarea activităţilor proiectului).

Candidatul va menţiona în Scrisoarea de intenţie activităţile cadru ale proiectului în care doreşte să se implice şi pentru care dispune de resursele materiale şi umane necesare. Va furniza o scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestor activităţi cu prezentarea aspectelor considerate de candidat esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor. De asemenea, candidatul va preciza contribuţia sa în parteneriat şi plus-valoarea adusă proiectului.

Pentru candidatul sau candidaţii care vor fi selectaţi ca parteneri, se impune ca înainte de încheierea acordului de parteneriat aceştia să prezinte extrasul din Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor nu mai vechi de 30 de zile sau certificatul constatator al ONRC, după caz.


5. Criterii de verificare a conformităţii administrative

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată şi în termenul stabilit prin prezentul anunţ̦, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă), după̆ caz.

NOTĂ: Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.
Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilei de evaluare prezentate pe site-ul INP. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 70 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 70 de puncte.

Rezultatul selecţiei
va fi publicat în data de 13.06.2019 pe site-ul www.patrimoniu.ro, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului - Anexa nr. 2.

Informaţii suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute de la dna. Adina Dragu, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., tel. 0726.896.639

Anexe:
1. Scrisoare de intenţie - model (doc)
2. Fişa partenerului - (doc)
3. Grila de evaluare şi selecţie - (pdf)

 

foto: Sebastian Apostol

Read 2610 times