SHARE

Noutăți

RELANSARE APEL PARTENERIAT Restaurarea și punerea în valoare a conacului Marghiloman

Rate this item
(2 votes)


ANUNŢ DE SELECŢIE A PARTENERILOR PRIVAŢI ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE PRIN PROGRAME OPERAŢIONALE


În conformitate cu prevederile:
• OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021,
• Ordinului nr. 2840/6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021,
• Procedurii interne de selecţie a partenerilor privaţi în cadrul proiectelor finanţate prin Programe Operaţionale (aprobată prin Decizia Managerului INP 215/10.09.2019),

Institutul Naţional al Patrimoniului anunţă intenţia de a selecta unul sau mai mulţi parteneri din mediul privat în vederea depunerii unei cereri de finanţare pentru implementarea unui proiect, potrivit condiţiilor de mai jos.

Propunerea de proiect va fi depusă spre finanţare în cadrul programului de finanţare RO-CULTURA, apelul de proiecte Restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice. Documentele apelului de proiecte pot fi consultate la adresa: https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1

 
1. Informaţii despre proiect

Institutul Naţional al Patrimoniului,
instituţie publică, de importanţă naţională, cu personalitate juridică, cu activitate în domeniul protejării, restaurării, cercetării şi promovării patrimoniului cultural, aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, anunţă public intenţia de a realiza un proiect prin intermediul căruia să realizeze Restaurarea şi punerea în valoare a conacului Marghiloman, monument istoric înregistrat cu codul IL-II-m-A-14131 în Lista Monumentelor Istorice, aflat în proprietatea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi administrat de Institutul Naţional al Patrimoniului. Conacul este situat în satul Hagieşti, comuna Sineşti, judetul Ialomiţa, iar în prezent este nefolosit şi este supus unui proces de degradare continuu. Începând cu anul 1996, monumentul a trecut prin mai multe încercări de restaurare, care au fost însă întrerupte şi au rămas nefinalizate, fapt de natură să afecteze negativ starea de conservare a acestuia. Prin prezentul proiect se doreşte reluarea şi încheierea lucrărilor de restaurare, urmând ca la finalizare conacul Marghiloman să devină centru cultural multifuncţional, în cadrul căruia vor putea fi organizate evenimente culturale, conferinţe, workshopuri, expoziţii, activităţi pe care le vom stabili împreună cu comunitatea locală şi cu instituţiile de cultură din judeţul Ialomiţa şi din Bucureşti. De asemenea, Centrul Cultural Marghiloman va fi introdus în circuitul turistic al zonei, în imediata vecinătate aflându-se biserica Sf. Nicolae, aflată la rândul ei în proces de restaurare.

Titlul proiectului: Restaurarea şi punerea în valoare a conacului Marghiloman
Obiectivul general
al proiectului este restaurarea, funcţionalizarea şi punerea în valoare a conacului Marghiloman, în vederea îmbunătăţirii managementului monumentelor culturale aflate în administrarea Institutului Naţional al Patrimoniului şi constituirea unui model de bună practică.
Obiective specifice:
- Impulsionarea dezvoltării locale şi a comunităţii locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale specifice;
- Introducerea în circuitele turistice locale şi naţionale a Conacului Marghiloman, creşterea vizibilităţii acestuia şi dezvoltarea audienţei la nivel local şi regional.
Scurtă descriere a funcţiunilor ce vor fi prevăzute a fi realizate în cadrul proiectului:
- subsolul/pivniţa va deveni sală polivalentă pentru organizarea de întâlniri şi workshop-uri cu specialişti din domeniul culturii, expoziţii documentare şi/sau cu obiecte de patrimoniu, sală de spectacole (teatru, film, diverse proiecţii) pentru comunitatea locală şi pentru actorii culturali din judeţ.
- parterul şi etajul I vor fi amenajate ca săli pentru expoziţii şi ateliere în domeniul educaţiei patrimoniului cultural naţional, a artelor vizuale, managementului cultural.
- mansarda monumentului va adăposti spaţii rezidenţiale pentru găzduirea profesioniştilor din domeniul culturii, artelor şi patrimoniului, care vor fi invitaţi să susţină activităţi de creaţie sau/şi educaţie artistică şi culturală în cadrul centrului.

Principalele activităţi
ce vor fi derulate în cadrul proiectului:

A1. Restaurarea conacului Marghiloman din satul Hagieşti, comuna Sineşti, judeţul Ialomiţa;
A2. Derularea planului de valorificare culturală şi economică a conacului Marghiloman;
A3. Realizarea de activităţi de educaţie şi formare cu grupurile ţintă de tip şantier deschis;

Partenerul de proiect va fi implicat în activităţile A2 şi A3. În cadrul procesului de dezvoltare a propunerii de proiect organizaţia selectată va participa la elaborarea planului de valorificare culturală şi economică a conacului Marghiloman, urmând ca în etapa de implementare acesta să fie responsabil cu implementarea acestuia. Organizaţiile interesate sunt invitate să consulte pe site-ul finanţatorului formatul-model pe care va trebui să-l aibă planul de valorificare a monumentului istoric.

Bugetul proiectului:
2.200.000 euro

Durata şi calendarul de implementare a proiectului
: 42 luni, iulie 2020 - decembrie 2023, acest calendar poate suferi modificări, în funcţie de calendarul general al apelului de propuneri.

2. Condiţii de participare în calitate de partener

Organizaţia care va fi selectată în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect va trebui să îndeplinească cerinţele generale de eligibilitate specificate în documentele apelului de proiecte Restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice. Acestea suntprezentate în ghidul solicitantului, document care poate fi consultat la adresa:
https://www.ro-cultura.ro/apeluri/management-patrimoniu/lansare-apel-1-1

Profilul partenerului: are calitatea de persoană juridică înregistrată în România, respectiv are personalitate juridică;
a. se încadrează în una dintre următoarele categorii (potrivit ghidului solicitantului):
- organizaţie neguvernamentală, în sensul definiţiei de la secţiunea 5 a Ghidului solicitantului, constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociaţii şi Fundaţii) sau a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare şi activitatea organizaţiei, a cărei activitate conform documentelor statutare, este, printre altele, în sectoarele culturale şi creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013 şi poate desfăşura activităţile propuse prin proiect potrivit documentelor statutare;
- societate comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare SAU societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (republicată), care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
 se încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE),
 domeniul/-ile de activitate (clasa CAEN) vizat/-e de proiect este/sunt înscris/-e în obiectul de activitate al societăţii la data depunerii proiectului (conform certificatului constatator ORC),
 domeniul/-ile de activitate (clasa CAEN) vizat/-e de proiect este/sunt autorizat/e la sediul identificat ca loc de implementare al proiectului la momentul începerii activităţii de valorificare a monumentului istoric, indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

Condiţii specifice de eligibilitate:
- Organizaţia a fost înfiinţată în urmă cu cel puţin 2 ani (faţă de data limită de lansare a apelului de proiecte) - condiţie eliminatorie.
- Organizaţia are experienţă în derularea de activităţi din sfera culturală şi artistică, a protejării, conservării, restaurării, cercetării şi/sau valorificării patrimoniului cultural, şi/sau în domeniul dezvoltării locale şi/sau comunitare.
Constituie avantaj experienţa în proiecte cu fonduri nerambursabile.

3. Calendarul procedurii de selecţie

Publicarea anunţului cu privire la intenţia de selectare a partenerului/ partenerilor şi condiţiile ce trebuie să le îndeplinească: 12.09.2019
Data limită a depunerii dosarului de înscriere: 19.09.2019, ora 16:00
Eventuale solicitări de clarificări se pot trimite până̆ la data de: 17.09.2019, ora 16:00
Transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de aplicanţi se va efectua în termen de maxim două zile lucrătoare, fără a depăşi data de 18.09.2019, ora 17:00
Data emiterii raportului procedurii de selecţie: 20.09.2019
Data transmiterii adresei de acceptare a partenerilor: 20.09.2019
Interviu la sediul INP pentru completarea informaţiilor prezentate în dosar şi discutarea detaliilor privind colaborarea: 23.09.2019
Data publicării anunţului cu privire la rezultatul final al procedurii de selecţie: 23.09.2019

4. Modalităţi de transmitere a propunerilor

Entităţile interesate de parteneriatul propus prin prezentul anunţ de intenţie vor transmite prin poştă sau vor depune direct în plic sigilat cu menţiunea „Participare selecţie partener privat în proiectul Restaurarea şi punerea în valoare a conacului Marghiloman la Secretariatul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Bucureşti, sau prin email, în format scanat, la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., următoarele documente:
1. Scrisoare de intenţie pentru participarea ca partener - Anexa 1;
2. Fişa partenerului - Anexa 2;
3. CV-urile persoanelor care vor fi implicate în proiect din partea partenerului, în format EUROPASS;
4. Raportul de activitate pe anii 2018 şi 2017;
5. Statutul/Actul Constitutiv/Certificatul Constatator prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea unor activităţi relevante pentru prezentul proiect - în copie;
6. Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi nu are datorii la bugetul consolidat sau la bugetele locale.
7. Situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare pentru ultimii 3 ani (n, n-1, n-2) (copie, semnat şi certificat conform cu originalul);
8. Lista resurselor materiale deţinute de candidat şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru desfăşurarea activităţilor proiectului).

Candidatul va menţiona în Scrisoarea de intenţie activităţile cadru ale proiectului în care doreşte să se implice şi pentru care dispune de resursele materiale şi umane necesare. Va furniza o scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestor activităţi cu prezentarea aspectelor considerate de candidat esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor. De asemenea, candidatul va preciza contribuţia sa în parteneriat şi plus-valoarea adusă proiectului.

Pentru organizaţia care va fi selectată ca partener, se impune ca înainte de încheierea acordului de parteneriat aceştia să prezinte extrasul din Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor nu mai vechi de 30 de zile sau certificatul constatator al ONRC, după caz.

5. Criterii de verificare a conformităţii administrative

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată şi în termenul stabilit prin prezentul anunţ̦, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă), după̆ caz.

NOTĂ: Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.
Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilei de evaluare prezentate pe site-ul INP. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 70 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 70 de puncte.

Rezultatul selecţiei
va fi publicat în data de 20.09.2019 pe site-ul www.patrimoniu.ro, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului - Anexa nr. 2.

Informaţii suplimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute de la dna. Adina Dragu, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., tel. 0726.896.639

Anexe:
1. Scrisoare de intenţie - model
(doc)
2. Fişa partenerului
(doc)
3. Grila de evaluare şi selecţie
(doc)

Read 1493 times