SHARE

Proiecte

INNOCASTLE

Rate this item
(11 votes)

INNOCASTLE

Aşezate în marea lor majoritate în zone rurale, reşedinţele elitelor istorice sunt deseori necunoscute publicului larg şi turiştilor. Acestea au potenţialul de a deveni catalizatori ai inovării şi dezvoltării rurale sustenabile. Acest lucru necesită, însă, o schimbare de paradigmă, atât din punct de vedere legislativ, cât şi aplicat, către o abordare complexă a procesului de restaurare.

În majoritatea ţărilor europene, protejarea, transformarea şi utilizarea reşedinţelor extraurbane ale elitelor istorice (ansambluri, conace şi castele) nu sunt susţinute de politici care să reflecte adevăratele nevoi şi oportunităţi ale acestora. Proiectul INNOCASTLE - Inovarea politicilor publice pentru prezervarea, transformarea şi exploatarea castelelor, conacelor şi grădinilor acestora - este construit în jurul ideii de valorificare a acestor forme europene de patrimoniu mai puţin cunoscute, prin adoptarea unor politici care să capaciteze actorii locali şi investitorii privaţi şi care să încurajeze parteneriatele inter-sectoriale.

Obiectivul proiectului este asigurarea prezervării durabile a reşedinţelor elitelor istorice prin remodelarea actualelor politici publice, pentru ca acestea să reflecte mai bine tendinţele actuale şi viitoarele necesităţi, să asigure atât implicarea diferitelor grupuri interesate (actori), cât şi flexibilitatea economică şi de mediu a acestor ansambluri.

Proiectul, coordonat de Institutul National al Patrimoniului se desfășoară pe o perioadă de 4 ani şi jumătate, alături de Universitatea din Ghent (Belgia), Diputación de Badajoz (Spania), National Trust (Marea Britanie) şi Provincia Gelderland (Olanda). Proiectul este finanţat de Interreg Europe prin fonduri ERDF.

În România, INNOCASTLE vizează în mod specific Programul Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţii 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. Urmărim ca, printr-un studiu integrat al castelelor, conacelor şi grădinilor istorice, realizat în strânsă legătură cu grupurile interesate de la nivel local, naţional şi regional, să propunem noi direcţii de abordare a restaurării şi punerii în valoare a acestui segment patrimonial.


Practica a arătat faptul că ghidurile Programului Operaţional Regional pot fi îmbunătăţite pentru a se corela mai bine cu alte domenii conexe sau alte probleme întâlnite în teren. Mai exact:
● Este necesar ca autorităţile centrale şi regionale să desfăşoare anchete mai detaliate, care să reflecte mai bine realităţile din teren.
Sistemele de colectare şi monitorizare a datelor de interes public cu privire la patrimoniu trebuie corelate pentru a oferi o imagine de ansamblu completă.
● Este esenţial ca programele regionale să reflecte complexitatea patrimoniului arhitectural, care poate fi conservat în mod corespunzător doar atunci când este pus în contextul său, acest context incluzând adesea patrimoniu natural, mobil şi imaterial.

La fel ca toate celelalte instrumente de politici publice incluse în Innocastle, Prioritatea 5.1 trebuie să fie corelată şi cu alte strategii de dezvoltare regională, care includ sau afectează moştenirea culturală, reflectă nevoile părţilor interesate şi dezvoltă criterii de evaluare cuprinzătoare pentru analiza impactului economic asupra comunităţilor locale.

 

Universitatea din Ghent urmărește îmbunătăţirea Decretului Patrimoniului Imobil, un decret general cu privire la monumente şi peisaje, elaborat de Guvernul Flamand. Decretul tratează instrumente de lucru pentru protecţia şi gestiunea patrimoniului imobil din Flandra, precum:

● Inventarele ştiinţifice ale patrimoniului important pot fi stabilite în mod legal;
● Patru măsuri sprijină protejarea valorilor de patrimoniu ale siturilor: instrumente pentru gestionarea patrimoniului, permise de schimbare a patrimoniului intangibil, prime pentru conservarea patrimoniului intangibil şi subvenţii pentru un sprijin suplimentar.

Partenerul belgian din Innocastle, Universitatea din Ghent, investighează în continuare decretul din perspectiva castelelor, a conacelor şi a domeniilor, pentru a găsi puncte de îmbunătăţi prin Innocastle. Mai multe idei au fost deja identificate:
● Castelele, conacele şi domeniile istorice enumerate în inventarul patrimoniului arhitectural primesc restricţii specifice, care le pot limita posibilităţile de dezvoltare
● Complexitatea şi exhaustivitatea regulamentelor descurajează proprietarii să ia iniţiative pentru a-şi conserva, transforma sau valorifica monumentele
Subvenţiile actuale sunt inadecvate pentru conservarea durabilă.
● Legislaţia pentru patrimoniu coincide deseori cu alte legislaţii (sectoriale) privind natura, planificarea spaţială, turismul etc.
● Politicile se axează în principal pe identificare, evaluare şi conservare. Nu există aproape nicio expertiză pentru dinamica transformării castelelor, conacelor şi domeniilor.
● Politicile puse în practică vizează exclusiv patrimoniul clasat sau protejat. Siturile de patrimoniu nelistate nu au ocazia de a lucra cu instrumente de dezvoltare, cum ar fi planurile de gestiune.

Diputación de Badajoz
Programul Operaţional Extremadura a alocat 2 miliarde de euro finanţare cu scopul de a stimula creşterea economică şi consolidarea societăţii civile din regiunea Extremadura. Unul dintre obiectivele investiționale abordate (6.3.1) este de a spori protecţia, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural. Obiectivul principal al acestui instrument este valorificarea resurselor de patrimoniu cultural şi natural din regiune.

Crearea de itinerarii culturale axate pe castele şi fortificaţii care se află în principal în zonele rurale cu o mare valoare naturală (inclusiv recrearea lor fizică sau virtuală) reprezintă o prioritate pentru promovarea turismului durabil în regiune şi pentru îmbunătăţirea dezvoltării economice din zonele rurale izolate. Programul operaţional are mai multe probleme la nivelul implementării, datorită unor factori diferiţi. Situaţia politică la nivel naţional şi regional, întârzierile în informarea şi aprobarea bugetelor, limitarea resurselor, necesitatea unor noi soluţii pentru exploatarea adecvată a castelelor şi fortificaţiilor (atât publice, cât şi private). INNOCASTLE va aborda o nevoie clară din regiunea Badajoz, valorificarea corectă şi exploatarea durabilă a patrimoniului cultural local.

 

Provincia Gelderland
Obiectivul principal al Programului de politici „Cultură şi patrimoniu" este de a spori conservarea patrimoniului protejat în provincia Gelderland, în combinaţie cu utilizarea adecvată şi o mai bună experienţă a patrimoniului implicat. Obiectivele principale ale acestui program de politici sunt:
● Poziţionarea patrimoniului ca parte structurală a planificării spaţiale pe baza informaţiilor reale
● Sector patrimonial bine organizat în provincie
● Starea bună a monumentelor clasate, atât clădiri şi grădini, parcuri, monumente arheologice etc.
● Inovarea practicii de patrimoniu, în special în ceea ce priveşte semnificaţia economică, durabilitatea, aptitudinile şi finanţarea.
Proprietarii castelelor şi domeniilor din provincia Gelderland, în special dintre cei privaţi, pun întrebări privind viabilitatea economică, durabilitatea şi finanţarea măsurilor necesare.
În acelaşi timp, municipalităţile din regiune caută din ce în ce mai mult sprijinul provinciei pentru aplicarea legislaţiei şi a altor reguli privind această importantă categorie de patrimoniu.
Provincia Gelderland urmăreşte să investigheze eventualele modificări ale politicii, astfel încât să fie satisfăcute nevoile proprietarilor şi ale municipalităţilor.

 

National Trust

National Trust conduce rețeaua globală INTO (International National Trust Organization). În cadrul acestei rețele, ONG-urile implicate în conservarea și promovarea patrimoniului dezvoltate pe modelul dezvoltat de National Trust UK împărtășesc experiențe și acționează ca o voce globală pe probleme de conservare internațională. INTO, ca parte a NT, va sprijini implementarea proiectului.

Ca knowledge partner în Innocastle, rolul său este de a oferi expertiza rețelei sale și de a exemplifica modul în care politicile eficiente pot ajuta la echilibrul corect între conservare, implicarea comunității și rentabilitatea economică. NT este implicat în special în activitățile de învățare interregională, unde dezvoltă o metodologie pentru seminarii tematice, vizite de studiu, recenzii pee to peer și sondaj de satisfacție a participanților, alături de coordonarea vizitelor de studiu. NT este conectat la numeroși experți din domeniul patrimoniului mondial, care sunt implicați în funcție de nevoile specifice identificate de parteneri și grupurile de părți interesate, prin vizitele de studiu și seminarii tematice. Principalele domenii de expertiză ale NT sunt marketingul, programarea și implicarea eficientă a comunităților locale și a voluntarilor.

În plus, NT are un rol important în diseminarea și comunicarea Innocastle. NT sprijină managerul de comunicare prin susținerea comunității astfel construite după închiderea proiectului. NT este deja un actor important în discuția privind patrimoniul global, fiind conectat cu numeroase alte organizații, rețele și platforme internaționale (Europa Nostra, ICOMOS, INTBAU, WorldMonumentsFund, UNESCO, European Heritage Alliance și altele).

 

Rezultate de parcurs ale proiectului:

 

Pentru mai multe detalii accesați site-ul proiectului AICI.

Read 3674 times