SHARE

Home
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Direcția patrimoniu imobil

Direcția de cercetare evidență și inventariere a patrimoniului cultural imobil

 

 

Directorul Direcției cercetare, evidență și inventariere a patrimoniului cultural imobil are următoarele atribuții principale:

 

a) conduce, îndrumă, controlează și răspunde de întreaga activitate a serviciilor și biroului din subordine;
b) asigură și răspunde de buna colaborare între serviciile/biroului din subordine și între acestea și celelalte servicii ale instituției;
c) colaborează cu ceilalți directori pentru îndeplinirea atribuțiilor Institutului;
d) întocmește evaluările anuale ale personalului din subordine, propune conducerii Institutului recompensarea, sau, după caz, sancționarea personalului din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
e) propune reorganizarea colectivelor de lucru și numirea în condițiile legii, a șefilor de servicii /birou din subordine;
f) ia orice alte măsuri necesare pentru buna funcționare a serviciilor, birourilor și răspunde pentru aceasta.
g) conduce și răspunde de activitatea de elaborare și actualizare periodică a Listei monumentelor istorice;
h) conduce și răspunde de activitatea de elaborare și actualizare a Listei monumentelor istorice declasate;
i) asigură actualizarea permanentă a bazei naționale de date a Repertoriului Arheologic Național (RAN);
j) participă la activitatea de elaborare a documentațiilor pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial;
k) participă la activitatea de monitorizare a monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;
l) Coordonează derularea programelor repartizate de conducerea instituției și răspunde de calitatea materialelor elaborate;
m) coordonează activitatea legată de inventarierea și evidența monumentelor istorice, prin colaborarea cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și instituțiile de specialitate din domeniu;
n) conduce activitatea privind investigațiile, cercetările și studiile specifice domeniului monumentelor istorice;
o) contribuie la fundamentarea și elaborarea Programului Național de Restaurare anual, care se avizează de Directorul General și se transmite, în vederea aprobării, Ministrului Culturii și Patrimoniului Național;
p) asigură fundamentarea și propune declanșarea unor proceduri de clasare a bunurilor imobile și a bunurilor imobile aflate în pericol, precum și elaborarea dosarelor de clasare conform Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;
q) conduce activitatea de fundamentare științifică a deciziilor și a avizelor Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice privind clasarea și evidența monumentelor istorice, intervențiile asupra acestora, precum și în zonele lor de protecție;
r) asigură editarea Revistei monumentelor istorice a Buletinului monumentelor istorice, a Cronicii cercetărilor arheologice și a altor publicații de specialitate;
s) coordonează editarea, pe orice tip de suport și comercializarea materialelor privind protejarea și punerea în valoare a monumentelor istorice, în condițiile legii;
t) răspunde de elaborarea de studii și cercetări privind evoluția și prognoza activităților în domeniul monumentelor istorice și asigură centralizarea și prelucrarea datelor privind inventarierea, intervențiile la monumente, starea de conservare etc.

 

 


În cadrul Direcției de cercetare, evidență și inventariere a patrimoniului cultural imobil activitatea se desfășoară în cadrul a două servicii și a unui birou.

 


A. Serviciul cercetare evidență și inventariere a patrimoniului cultural arhitectural

 

Atribuții principale:

 

a) elaborează și propune actualizarea periodica a Listei Monumentelor Istorice –categoriile monumente de arhitectură, monumente
de for public și monumente memoriale/funerare;
b) elaborează și actualizează Lista Monumentelor Istorice declasate;
c) cercetează, inventariază, clasează și tine evidenta monumentelor istorice de arhitectura, de for public și memoriale;
d) analizează, verifică, actualizează și arhivează fisele de inventariere ale monumentelor istorice de arhitectura, de for public și
memoriale;
e) fundamentează și propune declanșarea unor proceduri de clasare a bunurilor imobile și a bunurilor imobile aflate în pericol,
elaborează dosarele de clasare conform Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin
ordin al ministrului culturii și patrimoniului național;
f) participă la elaborarea documentațiilor pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial;
g) participă la activitatea de monitorizare a monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial, în conformitate cu
prevederile Ordonanței Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte
din Lista patrimoniului mondial;
h) acorda asistenta de specialitate și coordonează activitatea de întocmire a fiselor de inventariere sau a dosarelor de
clasare/declasare a monumentelor istorice de arhitectura, de for public și memoriale;
i) organizează și gestionează baza națională de date a monumentelor istorice de arhitectura, de for public și memoriale;
j) răspunde de elaborarea de studii și cercetări privind evoluția și prognoza activităților în domeniul monumentelor istorice și
asigură centralizarea și prelucrarea datelor privind inventarierea, intervențiile la monumente, starea de conservare etc.;
k) solicita și primește, conform prevederilor legale în vigoare, de la autoritățile și instituțiile publice, precum și de la persoanele
fizice și juridice de drept privat cu activități în domeniu, date și documente necesare atribuțiilor ce îi revin;
l) participă la fundamentarea Planului Național de Restaurare;
m) derulează și răspunde de implementarea programelor și proiectelor interne și internaționale, care au drept scop activități de
cercetare, conservare, consolidare, protecție, punere în valoare a patrimoniului cultural arhitectural, repartizate de conducerea
instituției;
n) participă la elaborarea metodologiilor, normativelor și reglementarilor în domeniul protejării, conservării, consolidării, restaurării
și punerii în valoare a monumentelor istorice de arhitectura, de for public și memoriale;
o) colaborează la întocmirea normativelor și metodologiilor specifice altor instituții ale administrației publice centrale sau locale,
care au incidenta cu domeniul monumentelor istorice sau a zonelor de protecție;
p) elaborează studii asupra corelării cu reglementările internaționale în domeniul monumentelor istorice;
q) colaborează cu instituții reprezentative din domeniul protejării monumentelor istorice, în special cu cele din Uniunea Europeană,
în vederea identificării programelor și racordării conceptelor, tehnicilor și tehnologiilor, a metodologiilor și normativelor specifice
protejării monumentelor istorice;
r) asigură fundamentarea științifică a deciziilor și a avizelor Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice privind clasarea și evidenta
monumentelor istorice, intervențiile asupra acestora, precum și în zonele lor de protecție;
s) arhivează, inventariază și clasează operativ toate documentațiile – original sau copii, inclusiv pe suport electronic, provenite din
propriile arhive, din rețeaua de instituții subordonate Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, precum și de la alte instituții cu
atribuții în domeniu;
t) acordă asistentă de specialitate și coordonează activitatea de formare a bazei de date la nivelul rețelei teritoriale;
u) realizează baza națională de date a arhitecturii vernaculare din muzeele în aer liber – ETNOMON;
v) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 


B. Serviciul cercetare, evidență și inventariere a siturilor arheologice

 

Atribuții principale:

 

a) elaborează și propune actualizarea periodica a Listei Monumentelor Istorice – categoria arheologie;
b) cercetează, inventariază, clasează și tine evidenta monumentelor istorice – categoria arheologie;
c) analizează, verifică, actualizează și arhivează fisele de inventariere ale monumentelor istorice din secțiunea arheologie;
d) organizează și gestionează baza naționala de date a monumentelor istorice – categoria arheologie;
e) actualizează baza națională de date a Repertoriului Arheologic Național (RAN) și sistemul informațional geografic aferent
f) actualizează sistemul informatic de administrare a cercetărilor arheologice (ACERA);
g) participă la elaborarea metodologiilor, normativelor și reglementarilor în domeniul protejării, conservării, consolidării, restaurării
și punerii în valoare a monumentelor istorice – categoria arheologie;
h) asigurară subsistemului de evidență tehnică, economică și juridică pentru identificarea și delimitarea limitelor bunurilor imobile
declarate monumente istorice, realizarea directă sau prin deținătorii de monumente istorice, a planurilor fotogrammetrice;
arhivarea și îmbogățirea Bazei de date a înregistrărilor fotogrammetrice aeriene și terestre a monumentelor istorice;
i) colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și cu instituții de specialitate în
activitatea de inventariere și de cadastru a patrimoniului arheologic.
j) coordonează programele de identificare, înregistrare și descriere a terenurilor și celorlalte bunuri, imobile prin natura lor,
aparținând ansamblurilor declarate monumente istorice, măsurarea și reprezentarea lor pe hărți, precum și înregistrarea pe
suporturi informatice;
k) primește informații de la Cadastrul General și de la celelalte cadastre de specialitate și transmite propriile informații la Cadastrul
General; înregistrarea și verificarea cu mijloace proprii sau prin colaborare, a limitelor bunurilor imobile reprezentând ansambluri și
situri istorice;
l) realizează, din inițiativă proprie sau la comanda diverșilor beneficiari, cercetări arheologice și investigații arheologice de teren;
m) asigură suport tehnic, controlează și avizează de principiu cercetările arheologice pentru obiectivele restaurare prin Planul
Național de Restaurare;
n) derulează și răspunde de implementarea programelor și proiectelor interne și internaționale, care au drept scop activități de
cercetare, conservare, consolidare, protecție, punere în valoare a patrimoniului cultural arheologic, repartizate de conducerea
instituției;
o) colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național și cu instituții de specialitate în
activitatea de inventariere și de cadastru a siturilor arheologice.
p) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

 


C. Biroul Relații publice, publicații și petiții

 

Atribuții principale:

 

a) întocmește sumarele, asigura redactarea, editarea și difuzarea Revistei monumentelor istorice, Buletinului Comisiei
Monumentelor Istorice, editează Cronica Cercetărilor Arheologice și alte publicații de specialitate, aprobate de Consiliul științific de
redacție prin Comitetul de redacție alcătuit din editor, tehnoredactor și membrii din cadrul institutului desemnați de Directorul
general;
b) propune, editează pe orice tip de suport și comercializează materialele privind protejarea și punerea în valoare a monumentelor
istorice, în condițiile legii;
c) propune, organizează și participa la manifestări culturale, științifice și de popularizare a monumentelor istorice, în cooperare cu
proprietarii sau administratorii lor, precum și cu alte organisme recunoscute, din domeniu;
d) elaborează proiecte de valorificare prin turism cultural a monumentelor istorice precum și a zonelor de protecție a acestora și
propune, în acest sens, colaborarea Ministrului Culturii și Patrimoniului Național cu ministerele și autoritățile de resort;
e) elaborează modele de proiecte și studii pilot de marketing privind punerea în valoare a monumentelor istorice și zonelor
protejate, în vederea integrării lor în circuitul economic, cultural și turistic;
f) selectează și propune publicarea unor modele de programe și proiecte naționale și internaționale referitoare la domeniul
monumentelor istorice, în vederea aplicării lor;
g) urmărește realizarea de aplicații pentru programe și proiecte naționale și internaționale;
h) ține evidența specială a instituțiilor, asociațiilor, fundațiilor ce acționează în domeniul de competență a ministerului;
i) participă la programe și proiecte culturale;
j) asigură evidența petițiilor în limitele de competență ale Institutului;
k) organizează și repartizează petițiile primite, întocmite și transmise la nivelul Institutului;
l) întocmește periodic, la solicitarea conducerii institutului, informări privind problematica și principalele aspecte ce se desprind din
activitatea compartimentului;
m) realizează expedierea răspunsurilor către toți petiționarii care au adresat solicitări soluționate în cadrul institutului;
n) colaborează cu celelalte compartimente pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice.

Noutăți

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

You have allowed cookies to be placed on your computer. This decision can be reversed.