SHARE

Timbru

Timbrul monumentelor istorice

Rate this item
(13 votes)

Ce este Timbrul Monumentelor Istorice

Cui i se adresează şi mecanismul de colectare

Cadrul legislativ

Apel de proiecte finanţate din Timbrul Monumentelor Istorice (sesiunea mai-iunie 2020)

Documentele necesare solicitării de finanţare

 


Ce este Timbrul Monumentelor Istorice

Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) este o taxă extrabugetară destinată finanţării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice. Aceasta este o taxă obligatorie pentru operatorii economici ce desfăşoară activităţi generatoare de venituri din vânzări de produse şi servicii care promovează sau utilizează imagini cu monumente istorice, imobile de patrimoniu sau în zona de protecţie a monumentelor istorice.

Timbrul Monumentelor Istorice a fost instituit în scopul de a sprijini activităţile de protejare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, prin finanţarea de lucrări (precum: intervenţii de urgenţă, amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită), investigaţii şi elaborarea de reglementări, norme şi metodologii, programe sau proiecte culturale privind monumentele istorice. Programul / mecanismul de finanţare din fondul TMI include atât monumente istorice aflate în proprietatea statului, a UAT-urilor sau a cultelor religioase, cât şi monumente istorice aflate în proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice.

Gestionarea timbrului monumentelor istorice de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, prin Institutul Naţional al Patrimoniului, este reglementată de Legea privind protejarea Monumentelor Istorice (Legea 422/2001).

Conform Hotărârii de Guvern nr. 691 / 12 septembrie 2019, ce clarifică şi detaliază cadrul legal cu privire la utilizarea fondurilor obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice, finanţările din fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice vor fi acordate în urma unei selecţii de proiecte depuse de persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, deţinător al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare al unui monument istoric.

În prezent, fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice sunt acordate de Institutul Naţional al Patrimoniului pentru lucrări de intervenţie urgentă la monumente istorice, amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită, pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale, precum şi pentru finanţarea elaborării de reglementări tehnico-economice, de norme şi metodologii privind elaborarea de documentaţii specifice, executării de lucrări, realizării de achiziţii, contractării şi decontării de lucrări privind monumentele istorice.


Cui i se adresează şi mecanism de colectare a Timbrului Monumentelor Istorice 

Timbrul monumentelor istorice se percepe de la operatorii economici, editori sau producători, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protecţie a monumentelor istorice în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz.

TMI se aplică în procent de 2% asupra vânzărilor de produse şi servicii care promovează sau utilizează imagini cu monumente istorice rezultate din:

a) cărţile poştale ilustrate, plicurile, mărcile poştale, hărţile, pliantele, broşurile, revistele, ghidurile turistice, cărţile, albumele, atlasele, enciclopediile, filmele artistice şi documentare, casetele video, compact-discurile, diapozitivele, videoclipurile, cardurile bancare şi cartelele telefonice comercializate în România, reprezentând monumente istorice individualizate sau în ansambluri, prin imagini fotografice sau reprezentări grafice de interior sau exterior;

b) biletele de intrare, inclusiv taxele de fotografiere sau de filmare, pentru monumentele istorice puse la dispoziţie publicului, în totalitate ori în parte, aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanelor juridice de drept privat care desfăşoară activităţi economice;

c) biletele de intrare la manifestările culturale, sportive sau de agrement, târguri şi expoziţii desfăşurate în spaţii situate în zona de protecţie a acestora sau în zonele construite protejate.

Exceptarea de la plata timbrului monumentelor istorice


Se exceptează de la plata timbrului muzeele care funcţionează în clădiri monumente istorice sau în zone de protecţie ale acestora.

Pot fi exceptaţi de la plata taxei timbrului monumentelor istorice operatorii economici care, prin activităţile pe care le desfăşoară, contribuie la protejarea monumentelor istorice cu o sumă cel puţin egală celei pe care o datorează la plata taxei timbrului monumentelor istorice.

Mecanismul de colectare

Colectarea TMI se face prin întocmirea şi depunerea la INP a unei declaraţii lunare privind cuantumul TMI datorat.

Declaraţia privind obligaţia de plată a timbrului monumentelor istorice, se întocmeşte lunar conform modelului prevăzut în anexa la H.G. nr. 1502/2007, însoţită de o fotocopie a ordinului de plată - cont IBAN RO75TREZ70420G365000XXXX deschis la Trezoreria Sector 4 Bucureşti - trebuie comunicată prin transmitere via email la adresa: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., sau prin poştă sau pe fax: 021/336.99.04 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti.

Declaraţia se întocmeşte şi transmite se face până la data de 25 ale lunii următoare realizării venitului. Aceeaşi data de 25 este data scadentă plăţii TMI declarat

Atenţie! Este necesară completarea tuturor câmpurilor din declaraţia privind obligaţia de plată a timbrului monumentelor istorice.

Nevirarea contravalorii timbrului monumentelor istorice în termenul legal - data de 25 a lunii următoare celei în care s-a realizat venitul - atrage perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere de 0,2% / zi, fiind sancţionată, de altfel, cu aplicarea unei amenzi de la 4000 la 8000 lei, conform art. 55 alin (2) din legea 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice.

Taxa de timbru - declaraţie formular (pdf)Cadru legislativ

Legea privind protejarea Monumentelor Istorice (Legea 422/2001) instituie cadrul general, legislativ ce guvernează domeniul protecţiei Monumentelor Istorice (pdf)

Punerea în aplicare a prevederilor Legii 422/2001 se face în conformitate cu Hotărârea de guvern 1502/2007 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia (pdf)

Aceasta, a fost completată în 12 septembrie 2019 prin Hotărârea de Guvern 691 din 12 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1502/2007 reglementează şi detaliază atât mecanisul de colectare cât şi alocarea finanţărilor colectate prin intermediul TMI. (pdf)

Astfel, conform Hotărârii de Guvern 691 / 12.09.2019, finanţările nerambursabile vor fi acordate în urma unei selecţii de proiecte depuse de persoane fizice sau juridice de drept public sau privat. Acestea trebuie să aibă calitatea de proprietar, deţinător al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare al unui monument istoric. Totodată, finanţările se vor putea acorda pentru proiecte multianuale, ce vor fi cuprinse într-un program distinct, anexă la Bugetul Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale, conform legii.

Alocarea fondurilor obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice pentru destinaţiile prevăzute la art. 52 alin. (1) din Legea 422/2001, va fi stabilită anual de către Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional al Patrimoniului, cu respectarea strategiei naţionale privind protejarea monumentelor istorice şi a programelor Uniunii Europene în domeniul patrimoniului cultural.

Proiectele pentru care se va putea obţine finanţare fac parte din următoarele subprograme: * cercetare aplicată, studii şi investigaţii pentru restaurarea monumentelor istorice * reparaţii curente şi întreţinere * intervenţii de urgenţă - ante şi post dezastru * punere în valoare - interpretare şi prezentare - a monumentelor istorice * acţiuni tematice * restaurare * elaborare a documentaţiei tehnice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice * educaţie şi formare. Institutul Naţional al Patrimoniului va acorda finanţări nerambursabile pentru două tipuri de investiţii: * elaborarea de reglementări tehnico-economice, de norme şi metodologii privind elaborarea de documentaţii specifice, executării de lucrări, realizării de achiziţii, contractării şi decontării de lucrări privind monumentele istorice; * amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită, precum şi pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale.

Pentru elaborarea de reglementări tehnico - economice, de norme şi metodologii în domeniul protejării monumentelor istorice, Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional al Patrimoniului va stabili un procent din fondurile disponibile din aplicarea timbrului monumentelor istorice, pe baza necesarului anual de reglementare în domeniul monumentelor istorice.

Finanţarea nerambursabilă va fi acordată numai în condiţiile existenţei unor surse de finanţare proprii sau atrase ale beneficiarului finanţării, în numerar, într-un cuantum care nu poate fi mai mic de 10% din valoarea totală a finanţării nerambursabile solicitate.


Apel de proiecte finanţate din Timbrul Monumentelor Istorice (sesiunea mai-iunie 2020)


Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) acordă prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) finanţări nerambursabile pentru proiecte care au ca scop protejarea şi promovarea monumentelor istorice, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi 31 octombrie 2020 şi termen de raportare 15 decembrie 2020.

I. Priorităţile anuale ale INP în vederea finanţării prin TMI, stabilite de către Consiliul de administraţie pentru anul 2020 sunt următoarele:

 • punerea în siguranţă a monumentelor istorice în pericol;
 • angajarea comunităţilor patrimoniale şi a comunităţilor locale în protejarea monumentelor istorice.

II. Suma disponibilă pentru finanţare nerambursabilă pentru anul 2020 este de 3.000.000 lei.
III. Domeniul pentru care pot fi depuse proiecte în această sesiune este:

 • elaborarea de reglementări tehnico-economice, de norme şi metodologii privind elaborarea de documentaţii specifice, executarea de lucrări pentru protejarea monumentelor istorice.

IV. Subprogramele pentru care vor fi acordate finanţări nerambursabile în cadrul prezentei sesiuni şi sumele disponibile sunt următoarele:

 • subprogramul intervenţii de urgenţă (ante- şi post-dezastru), 2.000.000 lei;
 • subprogramul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice, 1.000.000 lei.

V. Suma disponibilă pentru soluţionarea contestaţiilor este de 500.000 lei.
VI. Suma maximăcare poate fi solicitată pentru finanţarea unui proiect este:
a) subprogramul intervenţii de urgenţă (ante- şi post-dezastru), 200.000 lei;

La această categorie se primesc propuneri de proiecte pentru:
 • intervenţii directe - consolidare e elementelor structurale şi de arhitectură;
 • intervenţii indirecte - sprijiniri, eşafodaje, acoperiri de protecţie;
 • lucrări conexe - desfacere/refacere a instalaţiilor/echipamentelor, finisajelor interioare şi exterioare, învelitorilor şi altor elemente, necesare pentru realizarea intervenţiilor.

b) subprogramul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice - 140.000 lei.

La această categorie se primesc propuneri de proiecte vizând:
 • proiecte de anvergură şi complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI, PT, DTAC şi DE);
 • proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii şi cercetări;
 • proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice.

Finanţarea se acordă numai în condiţiile existenţei unor surse de finanţare proprii sau atrase ale beneficiarului finanţării, în numerar, într-un cuantum care nu poate fi mai mic de 10% din valoarea totală a finanţării solicitate.
VII.
Perioada de înscriere a proiectelor: 20 mai - 20 iunie 2020.
VIII. Termenul limită de înscrierea proiectelor: 20 iunie 2020, ora 20:00.
IX. Dosarele de participare vor fi depuse în format electronic, utilizând indicaţiile - nume de utilizator unic şi parolă - primite pe baza unei solicitări adresate INP. După termenul limită, sistemul informatic nu mai permite depunerea de documente.
X. La selecţia de finanţare pot participa, potrivit Normelor Metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin HG nr. 1502 / 2007, astfel cum au fost modificate şi completate prin HG nr. 691 / 2019, Anexa nr. 5, art. 6, persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric.

Proiectele participante la selecţie pot avea ca obiect monumente istorice:
 • grupa A - de valoare naţională şi universală (MI-A);
sau
 • grupa B - reprezentative pentru patrimoniul cultural local (MI-B).

 

Solicitanţii pot depune în cadrul unei sesiuni de finanţare maximum 2 proiecte.
Pentru acelaşi subprogram, un beneficiar poate solicita o singură finanţare nerambursabilă în decursul unui exerciţiu financiar.
Nu pot solicita finanţare nerambursabilă dezmembrămintele fără personalitate juridică ale persoanelor juridice, sucursale sau puncte de lucru.


XI. Principiile care guvernează selecţia de proiecte
Selecţia de proiecte se organizează în aplicarea şi cu respectarea următoarelor principii:
a) principiul promovării competitivităţii şi a unui sistem concurenţial deschis: acordarea finanţărilor se face prin selecţia nediscriminatorie a proiectelor;
b) principiul încurajării iniţiativei private în domeniul protejării patrimoniului cultural: pentru proiecte de valoare egală vor avea prioritate cele iniţiate de persoane fizice sau juridice de drept privat;
c) principiul primordialităţii valorii artistice şi istorice: în procesul de selecţie se ţine seama de semnificaţia artistică şi istorică a monumentelor istorice;
d) principiul încurajării parteneriatelor, colaborărilor la nivel local, regional, naţional şi internaţional: solicitanţii de finanţări sunt încurajaţi să realizeze parteneriate cu alte persoane fizice sau juridice;
e) principiul publicităţii şi transparenţei: informaţiile referitoare la finanţările acordate de INP sunt aduse la cunoştinţa publicului;
f) principiul tratamentului egal: toţi deţinătorii de monumente istorice pot participa la selecţiile de proiecte, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri;
g) principiul confidenţialităţii: informaţiile care conform legii nu pot fi aduse la cunoştinţă publică nu vor fi comunicate altor persoane decât cele pentru care legislaţia în vigoare permite acest lucru;
h) principiul cofinanţării: acordarea finanţărilor se face numai dacă beneficiarul participă cu o cofinanţare;
i) principiul profesionalismului: realizarea acţiunilor sau lucrărilor finanţate se face cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale în domeniul patrimoniului cultural;
j) principiul respectului pentru valorile monumentului istoric: nu pot fi acordate finanţări pentru lucrări de reconstrucţie, renovare, înnoire sau reabilitare;
k) principiul calităţii acţiunilor sau lucrărilor: proiectele vor cuprinde măsuri clare şi detaliate privind asigurarea calităţii lucrărilor prin parametri expliciţi şi măsurabili; vor stabili de asemenea parametrii calitativi necesari pentru atribuirea lucrărilor;
l) principiul necesităţii: nu se finanţează lucrări care nu sunt strict necesare în raport cu starea monumentului şi scenariul de utilizare;
m) principiul participării: proiectele vor cuprinde componente de implicare a comunităţilor patrimoniale sau se vor baza în întregime pe dimensiunea participativă a comunităţilor în care se află monumentele istorice;
n) principiul informării şi educării publicului: toate proiectele vor cuprinde activităţi de informare, conştientizare şi educare a publicului, referitoare la valoarea şi semnificaţia monumentelor istorice.

Documentele necesare înscrierii de proiecte în actuala sesiune de finanţare sunt disponibile mai jos. Detalii şi clarificări pot fi obţinute prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau la telefon, la numărul: 021-336.60.73.

Pentru completarea cererii de finanţare şi pregătirea documentelor solicitate prin apel este necesară asistenţă de specialitate din partea unor profesionişti cu experienţă în protejarea monumentelor istorice şi în managementul de proiect.
Ca atare, recomandăm tuturor celor interesaţi de apel să coopteze din primul moment specialişti cu experienţă pentru a asigura pregătirea unei solicitări solide, cu şanse de reuşită.
Pentru subprogramul Intervenţii de urgenţă, recomandăm elaborarea documentaţiei tehnice necesare obţinerii avizului Ministerului Culturii şi autorizaţiei de construire în regim de urgenţă, încă din etapa de pregătire a solicitării de finanţare. Astfel, solicitarea de finanţare va beneficia de informaţiile tehnice necesare pentru evaluare, iar în cazul câştigării unei finanţări, se vor putea iniţia imediat lucrările de intervenţie.


După publicarea rezultatului selecţiei de proiecte, câştigătorii vor fi invitaţi la sediul INP în vederea depunerii dosarului de participare în format fizic, anterior semnării contractului de finanţare.

XII. Fişa de evaluare a proiectelor
Proiectele considerate eligibile din punct de vedere administrativ de către secretariatul comisiei de selecţie din cadrul INP sunt transmise comisiei de selecţie, care le evaluează şi le notează conform fişei de evaluare:
• Anexa nr. 1 (pentru proiecte dedicate subprogramului intervenţii de urgenţă - ante- şi post-dezastru),respectiv,
• Anexa nr. 2 (pentru proiecte dedicate subprogramului elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice).
Fiecare membru al comisiei va completa câte un raport de evaluare motivat, structurat pe baza fişei de evaluare, care va include observaţiile şi justificările pentru punctajul acordat.

Pentru a putea fi finanţat, un proiect trebuie să aibă un punctaj final de minimum 75 puncte.
Lista cuprinzând rezultatele selecţiei proiectelor propuse a fi finanţate va cuprinde totalitatea solicitărilor care au întrunit punctajul de minimum 75 puncte, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, până la epuizarea sumei alocate de către INP pentru respectivul subprogram.


Documentele necesare solicitării de finanţare:

 

  Subprogramul 1 : Intervenții de urgență Subprogramul 2 : Proiectare
     
  Documentele solicitării de finanțare
  Documente-tip  
1. Cerere de finanțare (pdf) (docx)
Cerere de finanțare (pdf) (docx)
2. Declarație pe propria răspundere (pdf) (docx)
Declarație pe propria răspundere (pdf) (docx)
3. Bugetul proiectului (pdf) (docx)
Bugetul proiectului (pdf) (pdf)
  Documente tehnice  
4. Documentar fotografic Documentar fotografic
5. Relevee, planuri de amplasament, documente de arhivă sau documentații anterioare Relevee, planuri de amplasament, documente de arhivă sau documentații anterioare
6. Notă conceptuală privind necesitatea intervenției Notă conceptuală (conf. HG 907/2016)
7. Raport de expertiză tehnică / notă tehnică justificativă Temă de proiectare (conf. HG 907/2016)
 8. Propunere de intervenție - Memoriu de prezentare, însoțit de piese desenate -
9. Avizul MC/DJC -
10. Autorizație de construire în regim de urgență -
11. Plan de măsuri și activități post-intervenție -
  Alte documente  
12. Extras de carte funciară Extras de carte funciară
13. Plan de prevenire a riscurilor de proiect Plan de prevenire a riscurilor de proiect
14. Raport privind experiența similară a solicitantului și/sau partenerilor (include CV și alte documente relevante) Raport privind experiența similară a solicitantului și/sau partenerilor (include CV și alte documente relevante)
  Documente de îndrumare  
15. Ghidul de contractare - IU (docx)
Ghidul de contractare - Proiectare (docx)
16. Ghidul de decontare - IU Ghidul de decontare - Proiectare
17. Grila de evaluare - IU (pdf)
Grila de evaluare - Proiectare (pdf)

Read 17328 times