SHARE

UtileLISTA PERSOANELOR PROGRAMATE PENTRU SESIUNEA DE ATESTARE A SPECIALIŞTILOR, EXPERŢILOR ŞI VERIFICATORILOR TEHNICI ÎN DOMENIUL PROTEJĂRII MONUMENTELOR ISTORICE CARE SE VA DESFĂŞURA ÎN DATA DE 17 IANUARIE 2013, ÎNCEPÂND CU ORA 10:00 LA SEDIUL INSTITUTULUI NAŢIONAL AL PATRIMONIULUI, STR. IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU NR. 16, SECTOR 4, BUCUREŞTI, ETAJ 1, SALA “BIBLIOTECĂ”:1. Inginer constructor Ion CANTU
2. Restaurator Natalia DĂNILĂ-SANDU
3. Inginer constructor Anton Eugeniu IONESCU
4. Arhitect Zoltan Istvan LAZAR
5. Inginer constructor Ioan RUS
6. Restaurator Viorel Gheorghe TIGU

ÎN ATENTIA PROPRIETARILOR
DE
CLADIRI MONUMENTE ISTORICE
Oportunitati de credite avantajoase pentru lucrari de
protejare la monumente istorice

Informații generale, descarcă versiunea pdf

Anexa 1, descarcă versiunea pdf

Anexa 2, descarcă versiunea pdf

Anexa 3, descarcă versiunea pdf

Hotărârea de Guvern 610/2003, descarcă versiunea pdf

 


Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificarile si completarile aduse de Legea nr. 259/ 2006, instituie cadrul legal pentru acordarea de credite detinatorilor de imobile monumente istorice.
H.G. nr. 610/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuarii de lucrari de protejare la monumentele istorice detinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat prevede atât procedura, cât si conditiile si criteriile de acordare a creditelor.
H.G. nr. 593/2011 privind organizarea si functionarea Institutului National al Patrimoniului prevede, printre atributiile principale ale acestei institutii, gestionarea, în regim extrabugetar, a sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, în vederea acordarii de credite fara dobânda, cu dobânda redusa sau cu dobânda pietii,pentru lucrari de protejare la monumentele istorice detinute de persoanele fizice si juridice dedrept privat.
Documentatia necesara pentru acordarea creditelor se depune în luna ianuarie, data limita de depunere fiind ultima zi lucratoare a acestei luni.
Analiza si evaluarea cererilor adresate de catre solicitantii de credite se efectueaza pe baza criteriilor prevazute în Anexa 1 la Normele metodologice privind procedura de acordare a creditelor, dupa verificarea documentatiei complete depuse la sediul INP - Serviciul Taxa de Timbru a Monumentelor Istorice.
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 610/ 2003 (art. 11 alin. 1 lit. a-p), dosarul pe care solicitantul de credit îl intocmeste va contine urmatoarele documente:
a) cerere justificativa, întocmita conform modelului prevazut în “Anexa nr. 2";
b) declaratie pe propria raspundere, întocmita conform modelului prevazut în “Anexa nr. 3";
c) acte prin care se face dovada veniturilor solicitantului si ale familiei sale;
d) declarative pe propria raspundere a debitorului, cuprinzând veniturile, altele decât cele pentru care a depus acte doveditoare, precum si alte documente justificative din care sa rezulte ca solicitantul dispune de sumele necesare restituirii creditului;
e) dovada existentei si a altor surse de finantare proprii sau oferite de terti, dupa caz;
f) declaratie pe propria raspundere, autentificata, din care sa rezulte ca
monumentul istoric:
- nu face obiectul unui litigiu;
- nu se afla sub sechestru;
- nu este ipotecat;
g) extras din registrul de publicitate imobiliara privind monumentul istoric si copie legalizata de pe titlul de proprietate asupra imobilului monument istoric;
h) copie legalizata de pe actul juridic în temeiul caruia persoana fizica sau juridica de drept privat, îndreptatita potrivit legii, detine imobilul monument istoric;
i) proiect de specialitate pentru lucrari de consolidare-restaurare, la nivel de expertiza tehnica, studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini si detalii de executie întocmite conform legislatiei în vigoare, avizate de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, pentru lucrari de consolidare-restaurare, dupa caz;
j) documentatii de specialitate pentru lucrari de componente artistice, întocmite conform legislatiei în vigoare, avizate de Comisia Nationala a Monumentelor Istorice;
k) memoriu istoric, însotit de documentar fotografic al situatiei actuale;
l) deviz estimativ a lucrarilor ce urmeaza a fi executate;
m) situatia lucrarilor efectuate anterior solicitarii - descriere si finantare, dupa caz;
n) memoriu de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucrarilor în baza criteriilor prevazute în “Anexa nr.1" ;
o) plan de finantare întocmit pe baza graficului de esalonare a lucrarilor, din care sa rezulte asigurarea integrala a lucrarilor necesare, conform documentatiei;
p) alte acte în sustinerea cererii.

Se recomanda parcurgerea urmatoarelor etape de pregatire a documentatiei ce urmeaza a fi depusa la Institutul National al Patrimoniului, în vederea solicitarii creditului:
- obtinerea informatiilor privind clasificarea imobilelor detinute ca monumente istorice, respectiv a codului LMI, conform Listei monumentelor istorice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 bis din 01 octombrie 2010.
Lista monumentelor istorice se poate consulta accesând site-ul Ministerului Culturii si Patrimoniului National: www.cultura.ro sau pot fi solicitate relatii de la Directiile de Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Judetene sau a Municipiului Bucuresti.
- întocmirea proiectului de specialitate pentru lucrari de consolidare restaurare, la nivel de expertiza tehnica, studiu de
fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini si detalii de executie. Se recomanda ca aceasta etapa sa fie realizata anterior lunii ianuarie
2008, facilitând astfel depunerea întregii documentatii în termenele legale.
Pentru realizarea proiectului de catre specialistii în domeniul monumentelor istorice, se poate consulta Registrul expertilor si specialistilor în domeniile patrimoniului cultural national, pe site-ul www.cimec.ro.
Proiectul trebuie sa fie avizat de catre Ministerul Culturii si Patrimoniului National, sau, dupa caz, de catre Directiile de Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Judetene sau a Municipiului Bucuresti, dupa cum imobilul monument istoric este de interes national sau local.
- întreaga documentatie se depune doar în cursul lunii ianuarie 2013, la sediul Institutului National al Patrimoniului din Bucuresti, str. Ienachita Vacarescu, nr. 16, sector 4. Pentru informatii privind legislatia si modalitatea de întocmire a documentatiei se poate accesa site-ul Institutului National al Patrimoniului: www.inp.org.ro
Conditiile si termenele de rambursare, precum si cuantumul dobânzii se stabilesc, deasemenea, pe baza criteriilor stabilite în Anexa 1 la Normele metodologice privind procedura de acordare a creditelor, pe baza documentatiei complete, depuse la sediul INP - Serviciul Taxa de Timbru a Monumentelor Istorice.
Suma pe care o poate primi un solicitant de credit nu poate depasi 10% din Fondul de Creditare disponibil.
Precizam ca fonduri pentru lucrari de protejare a cladirilor monumente istorice se acorda si de catre Ministerul Culturii si Patrimoniului National, precum si de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si din alte surse de finantare, în conditiile prevederilor HG nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situatiile în care Ministerul Culturii si Cultelor, respectiv autoritatile publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrarilor de protejare si de interventie asupra monumentelor istorice, proportia contributiei, procedurile, precum si conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca proprietarul, altul decât statul, municipiul, orasul sau comuna.
Actul normativ mai sus precizat vizeaza finantarea acordata persoanelor fizice sau juridice de drept privat care, din cauza unor motive de natura economica, nu au posibilitatea sa desfasoare, cu resurse proprii, activitati de protejare sau de interventie asupra monumentelor istorice pe care le detin în proprietate.

Informatii suplimentare pentru solicitantii de credite conform H.G. nr. 610/ 2003, se pot obtine:
1. la adresa web a INP: www.inp.org.ro
2. Tel. 021.336.54.24/ int. 109 - Serviciul Taxa de Timbru a Monumentelor Istorice
3. Tel. 0721.298.315, persoana de contact, economist Anca BOGDAN, sef serviciu.

INP Logo albastru afcn afcn

Invitaţie

Lansare website in cadrul unei Conferinţe de presă – a proiectului
360 O incursiune virtuală in patrimoniul cultural naţional
http://360.inp.org.ro

 360 Institutul Naţional al Patrimoniului, împreună cu Muzeul Naţional de Istorie Naţională şi Arheologie, Constanţa, vă invită să participaţi la lansarea Website-ul proiectului 360 O incursiune virtuală in patrimoniul cultural naţional- http://360.inp.org.ro


în cadrul acestui eveniment, organizat la sediul Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, în data de 9 noiembrie 2012 , ora 13, vor fi invitaţi să participe specialişti din domeniul cultural care au contribuit la realizarea proiectului, precum si specialiştii muzeelor incluse pe site.

Rezultatele proiectului cultural

Website interactiv, continând: 20 de ilustraţii video, 20 de tur-uri virtuale, fiecare conţinând mai multe panorame 360 grade, 20 de panorame 360 grade postate pe website-ul Google Earth.
Autorităţile locale pe teritoriul cărora se află monumente istorice prezentate pe website vor avea de asemenea câte un link. Proiectul propune, prin utilizarea unor mijloace de informare virtuale interactive, cu un impact puternic asupra utilizatorilor de internet, adoptarea unor metode moderne de punere in valoare a patrimoniului national, reprezentat de 20 de monumente istorice, selectate de către specialiştii din domeniul protejării patrimoniului cultural ca fiind semnificative. Printre cele mai importante monumente istorice selectate se numără cetatea Carsium, Histria, Capidava, Ansamblul Monumental Calea Eroilor din Târgu Jiu, Centrul Istoric Sibiu, Centrul Istoric Sighişoara, Mănăstirea Hurezi, etc.

Manager de proiect
Dr. Daniela MIHAI
Director Programe 

 

360-patrimoniul-cultural-national-th 

 

INP Logo albastru afcn


COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

coperta Ghid-th25 octombrie 2012Institutul Naţional al Patrimoniului derulează în prezent, proiectul editorial "Patrimoniul cultural creștin din Oltenia, secolele XVII-XVIII. Ghid de bune practici destinat personalului monahal, proiect finanţat prin ADMINISTRAŢIA FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL, în cadrul sesiunii de finanţare nr. 1 din 2012. Proiectul editorial "Patrimoniul cultural creștin din Oltenia secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea" încearcă să pună în discuție un segment al patrimoniului religios din această regiune istorică, mai puțin cunoscut și promovat, având drept criterii de selecție: patrimoniul imobil, monumente istorice de grupă valorică A (reprezentativitatea națională) și patrimoniul mobil clasat în categoria "Tezaur" existent în cadrul colecțiilor muzeale ale mănăstirilor Dintr-un Lemn și Hurezi, discutate ca studii de caz. Proiectul dorește a fi un repertoriu al celor mai reprezentative monumente istorice din veacurile al XVII-lea și al XVIII-lea, având ca obiectiv principal un îndrumar pentru administratorii acestor lăcașuri religioase, în vederea optimei întrețineri a componentelor patrimoniului mobil și imobil. De altfel abordarea integrată a patrimoniului cultural mobil și imobil, este una din atribuțiile principale ale Institutului Național al Patrimoniului. Joncțiunea acestor două componente, dar și cadrul legislativ, setul de reguli minime care trebuiesc respectate, constituie principalul demers al acestui îndrumar. De aici necesitatea unui capitol: "Ghid de bune practici destinat personalului monahal", care se adresează, de fapt, tuturor categoriilor de personal care se ocupă de patrimoniul religios, de muzeele și colecțiile deținute de mănăstiri, schituri şi biserici. Ghidul se referă la măsurile care trebuie respectate în privința conservării, întreținerii și punerii în valoare a patrimoniului arhitectural religios, dar și la activitățile de protejare, întreținere și promovare a bunurilor culturale mobile. Pe de o parte, își propune să realizeze o minimă inițiere și conștientizare a celor care trăiesc în mănăstiri și schituri, monumente istorice; iar persoanelor direct implicate în organizarea colecțiilor și muzeelor religioase, le oferă cunoștințe legate de evidența și conservarea bunurilor culturale religioase, contribuind, fie și într-o mică măsură, la educația lor muzeală. Ghidul conține exemplificări, cu trimiteri la resurse documentare și la legislația de patrimoniu aflată în vigoare. Acest lucru este extrem de util, în special pentru acele mănăstiri, ele înseși bijuterii arhitectonice, care adăpostesc obiecte clasate în Patrimoniul Cultural Național la una dintre cele două categorii juridice: Fond - bunuri cu valoare deosebită la nivel național și Tezaur - bunuri cu valoare deosebită pentru umanitate (Mănăstirea Hurezi, Mănăstirea Dintr-un Lemn - Frânceşti etc).

Proiectul editorial, realizat de Institutul Național al Patrimoniului cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național va fi tipărit în 500 de exemplare, dar se va găsi în format .pdf și pe adresa de web a instituției: http//inp.org.ro.

invitație lansare. (pdf)Manager de proiect
Dr. Florentina Udrea
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

RAPORT DE MONITORIZARE
A SITULUI ”SATE CU BISERICI FORTIFICATE DIN TRANSILVANIA”,
ÎNSCRIS ÎN LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL/UNESCO,
POZIȚIA 596 bis
2011Ist. artă Iozefina Postăvaru
responsabil monitorizare sit


Descarcă versiunea pdf
Monitoring report Whl/UNESCO site ”Villages with fortified churches in Transylvania”, Pozition 596 bis 2011 (pdf)

 

În intervalele 28-30 noiembrie 2011 și 11-13 ianuarie 2012, am efectuat două deplasări în localitățile Câlnic (jud. Alba), Valea Viilor, Biertan (jud. Sibiu), Saschiz (jud. Mureș), Dârjiu (județul Harghita) și, respectiv, Viscri și Prejmer (jud. Brașov), în cadrul activităților de monitorizare în vederea elaborării raportului anual pentru situl cu poziţia 596 bis din Lista Patrimoniului Mondial / UNESCO – Sate cu biserici fortificate din Transilvania, conform atribuțiilor ce revin INP și a responsabilității ce-mi incumbă prin adresa nr. 1321 / 20.07.2011 a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Național.

Activitatea pe teren a constat în inspectarea monumentelor și a zonelor lor de protecție în scopul de a evalua rezultatele activităților de protecție întreprinse asupra acestora, în anul 2011.

Constatările pe teren au fost efectuate împreună cu reprezentanți ai deținătorului monumentului LPM, ai autorităților locale – Primăria, Consiliul Județean, Poliția pentru Patrimoniu, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență – și ai Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național din județele Alba, Brașov, Harghita, Mureș și Sibiu.

Aceste instituții sunt investite prin Hotărârea de Guvern nr. 1102 din 2 noiembrie 2011 pentru modificarea Programului de protecţie și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.268/2010 să delege reprezentanți în comitetele de organizare UNESCO (COU). Deplasarea in situ a constituit prima reuniune a acestor reprezentanți și a prilejuit discuții asupra managementului monumentelor și a stadiului de implementare a Programului de protecție și gestiune a sitului înscris în Lista Patrimoniului Mondial.

1. JUSTIFICAREA ÎNSCRIERII
Situl „Sate cu biserici fortificate din Transilvania” a fost înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO în anul 1999, ca extensie a sitului „Biertan”, înscris în LPM în 1993, în baza criteriului IV:
Sunt un exemplu excepțional al unui tip de construcție, al unui ansamblu arhitectural sau tehnologic ori al unuia natural, care ilustrează o etapă semnificativă din istoria umanității.
Valorile siturilor, ca și semnificația acestora, așa cum au fost definite la momentul înscrierii și extensiei sale au rămas neschimbate.


1-viscri-unesco-th
Viscri. Perspectivă asupra satului și a bisericii fortificate, dinspre nord2. DATE PRIVITOARE LA LOCALIZAREA MONUMENTELOR

2.1. În cadrul Programului național eGISpat pentru realizarea unui sistem informațional geografic (GIS) pentru protecția patrimoniului cultural național imobil, bazat pe un parteneriat între Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Institutul Național al Monumentelor Istorice – actualul Institut Național al Patrimoniului – și ESRI România, care se desfășoară începând cu anul 2006, au fost realizate delimitările monumentelor care alcătuiesc situl UNESCO „Sate cu biserici fortificate din Transilvania” și ale zonelor lor de protecție. Aceste delimitări au fost validate și incluse în Retrospective Inventory din anul 2009 [Retrospective Inventory este un proiect lansat de Comitetul Patrimoniului Mondial, în anul 2004, în scopul clarificării delimitării bunurilor înscrise în Lista Patrimoniului Mondial şi a zonelor lor de protecţie, în perioada 1978-1998].
2.2. În Transilvania, Cartea Funciară și numărul cadastral funcționează din sec. al XIX-lea. Toate clădirile sunt intabulate dar în CF nu este precizat regimul juridic de monument istoric.

2-biertan-th
Biertan. Delimitarea sitului și a zonei sale de protecție în programul eGISpat, validată în anul 20093. ZONELE DE PROTECTIE

Zonele de protecție (“zone tampon”) ale monumentelor care alcătuiesc situl LPM UNESCO „Sate cu biserici fortificate din Transilvania” sunt delimitate, validate și incluse în documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism [Vezi punctul 4. al prezentului Raport de monitorizare].

4. REACTUALIZARE DATE TEHNICE
În prezent sunt în curs de actualizare Planurile Urbanistice Generale(PUG) ale tuturor unităților administrativ teritoriale pe raza cărora sunt amplasate monumente înscrise în LPM UNESCO, poz. 596 bis.

În cadrul Programului desfășurat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului (MDRT), în baza HG nr. 738 din 9 iulie 2008 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea finanţării, elaborării şi actualizării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru zonele cu monumente istorice care fac parte din Lista Patrimoniului Mondial, în anul 2011 au fost finalizate și se află în curs de avizare Planurile Urbanistice Zonale(PUZ) pentru toate localitățile cu zone înscrise în LPM UNESCO, poz. 596 bis.

 

3-Saschiz-th
Saschiz. Biserica fortificată, restaurată 2000- 2011 și turnul clopotniță, inclus în Planul Național de Restaurare

 4.1. Stadiul actualizării documentațiilor urbanistice:
Câlnic: Reactualizarea PUG, Proiect nr. 4709, proiectant “Proiect Alba” SA. În planșele PUG – există o diferență de contur a zonei de protecție a sitului. Primăria intenționează să comande un PUZ pentru piața centrală, în urma degajării recente a acesteia de o construcție parazitară.

Prejmer: PUZ – Zona Protejată, Etapa I, proiectant “Urban Proiect”- București, cu un Studiu istoric de fundamentare elaborat de INP, în faza de avizare.

Viscri: PUG – proiectant “ASICICOL” SRL – Mediaş, Sibiu, contract nr. 31/2010; PUZ – Zona Protejată, Etapa I, Contract nr. 34 / 2010, arh. Ştefan Bâlici.

Dârjiu: PUZ – Zona Protejată, Etapa I, Contract nr. 304/2011, Proiect nr. 5/2001, proiectant „Proiect Alba” SA, arh. Cristina Neagu , în faza de avizare.

Saschiz: PUZ Analiza situației existente, propuneri de dezvoltare locală și de reglementări pentru PUZ, proiectant „ArhiGRAF” SRL Sibiu, arh. Vladimir Grigorov, Contract nr. 2328 A/ 25.11.2009, în faza de avizare.

Biertan: PUZ – Zona Protejată și Zona de Protecție aferentă, Faza III, Contract nr. 318/2007, Proiect nr. 4822, dec. 2008, „Proiect Alba” S.A., cu aviz de oportunitate. Contract pentru studiul istoric cu Muzeul Național de Istorie. PUZ Biertan nu a avut dezbatere publică și nu a fost avizat de DCPN.

Valea Viilor: PUZ – Zona Protejată și Zona de Protecție aferentă, Faza III. Contract nr. 319/2007, Proiect nr. 4823, dec.2008, SC „Proiect Alba” S.A. Se propune extinderea zonei de protecție a sitului.

 

4-Valea-Viilor-th
Valea Viilor. Biserica fortificată, zidul de incintă cu drum de strajă și sistemul de drenaj refăcut în 20115. MANAGEMENTUL MONUMENTELOR
Programul de protecție și gestiune pentru monumentele istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO este reglementat prin HG nr. 493 din 1 aprilie 2004 și HG nr. 1.268 din 8 decembrie 2010, modificată prin HG 1.102 din 2 noiembrie 2011. Acest program este în curs de implementare pentru situl cu poziția 596 bis din Lista Patrimoniului Mondial UNESCO: „Sate cu biserici fortificate din Transilvania”, prin constituirea în cadrul Consiliilor Județene Alba, Brașov, Harghita, Mureș și Sibiu a Comitetelor de Organizare UNESCO (COU) pentru siturile LPM de pe teritoriul fiecărui județ.

6. DOCUMENTAȚII TEHNICE ȘI LUCRĂRI DE CONSERVARE / RESTAURARE
Câlnic: Restaurare casa parohială evanghelică

Biertan: 1. Studiu de fezabilitate Konzept zum Erhalt, zur Sicherung und zur behutsamen Entwicklung des Bestandes der Kirchenburg und der Nebenanlagen, Jan Hülsemann, Henriette Lemnitz, Joachim Faitsch, Januar 2011. 2. Autorizație de construcție nr. 194/30.09.2011 – Centru de îngrijire și asistență persoane vârstice, str. Cloșca nr. 72 – pe conturul zonei protejate.

Valea Viilor: 1. Documentaţia pentru lucrările la şarpantă la biserica fortificată se află la avizare la MCPN. 2. Săpăturile pentru noul dren au fost executate fără supraveghere arheologică. 3. Certificate de urbanism eliberate de Consiliul Județean / Serviciul Urbanism Amenajarea Teritoriului și Mediu pentru construire locuințe (4), pentru o stație de bază GSM, pentru modernizare drumuri agricole de exploatare și pentru schimbarea funcțiune (Casa nr. 318, nr. 213/25.05.2011).

Dârjiu: 1. Biserica unitariană – cercetări de parament. arh. Tövissi Zsolt. 2. Studiu –- lista proprietarilor clădirilor și fotografii vechi, Cristina Herția – MDRT.

Saschiz: 1. Finalizarea lucrărilor de restaurare la Biserica evanghelică. 2. Reabilitare fațade casele nr. 305, 422, 434, 453 – MET. 3. Proiect „Restaurarea Cetății de refugiu, sec. XIV. Modernizarea drumului de acces”, faza Dali – certificat de urbanism nr. 14.07.2011. 4. Reamenajare, mansardare și schimbare destinație din casă de locuit în pensiune – imobil nr. 569 în zona protejată, Aviz DJPCN 025/Z/29.05.2009. 5. Proiect de consolidare restaurare turn-clopotniță și instalații electrice pentru biserica evanghelică, prin PNR, stadiul achiziții. 6. Cerificat de urbanism nr. 1/14.02.2011- casa nr. 29 – cu aviz DCPN 038/Z/2011.04.08.

Viscri: 1. Lucrări de întreținere la biserica fortificată – completări zidărie cu piatră de la Meşendorf, dintr-o veche exploatare, pentru turn și pavaj, reparații acoperiş, curăţarea podului. 2. Casele nr. 27 (cumpărată de MET) și nr. 149 (fără stăpân) au fost consolidate cu tiranţi de fier. 3. Reparaţii la şurile de pe frontul S al Străzii Principale (2007-2011). 4. Casa nr. 198 a fost reabilitată. 5. Proiect EA Grant pentru amenajare şura comunală (nr. 67) ca bucătărie comunitară.

Prejmer: 1. Proiect de reamenajare ca pensiune a fostei case a predicatorilor din curtea casei parohiale evanghelice (str. Mare, nr. 5), în curs de avizare.

7. STAREA DE CONSERVARE A MONUMENTELOR
Datorită elaborării recente a documentațiilor PUZ, capitolul Analiza situației existente, propuneri de dezvoltare locală și de reglementări pentru PUZ cuprinde date referitoare la starea de conservare a patrimoniului construit.

În timpul deplasării pentru monitorizare au fost constatate următoarele probleme:
Câlnic: 1. Biserica evanghelică are fisuri importante provocate de tasările de teren cauzate de modificarea nivelului pânzei freatice prin drenajul necorespunzător din anii 1980. 2. Nu s-au eliberat autorizații de construcție.

Prejmer: 1. Biserica evanghelică are infiltrații în zidul de sud al corului din cauza rezolvării precare a sistemului de scurgere a apei pluviale. Aceeași deficiență cauzează deteriorări serioase la structura

 

 

5-Prejmer-th
Prejmer. Perspectivă asupra bisericii fortificate dinspre sud-est


de lemn a galeriilor camerelor de provizii. 2. Fațada casei nr. 13, monument istoric, a fost modificată fără a se ține seama de aspectul originar. Casa nr. 993 este abandonată și în stare critică.

Viscri: 1. Casa nr. 10 – schimbare a dimensiunilor golurilor ferestrelor şi montarea unei tâmplării neadecvate. 2. Case construite fără aviz: nr. 111, în faţa bisericii ortodoxe, capăt de perspectivă a Străzii Principale şi o casă în extravilan, lângă staţia de epurare. Primăria a sesizat în 2010 Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Consiliul Judeţean. 3. Case în ruină: nr. 76, nr. 82, nr. 84 (cumpărată de MET pentru reabilitare), nr. 128 (proprietar o agenţie imobiliară).

 

6-Viscri-th
Viscri. Frontul de case sudic al Langgasse, cu fațade reabilitate de Mihai Eminescu Trust (MET)Dârjiu: 1. Casele nr. 181 și nr. 182, situate lângă biserica fortificată, pe NV sunt în ruină iar proprietarul a cerut autorizație de demolare (respinsă de DCPN). 2. A fost executat un șanț pentru cabluri electrice în jurul bisericii fortificate, fără supraveghere arheologică. 3. A fost instalat un grup sanitar în locul unui hambar de provizii de pe zidul de incintă al bisericii fortificate, fără avize.

Saschiz: 1. Casa nr. 318 este în stare gravă, cu învelitoarea căzută. Casa nr. 419 are frontonul ieșit din verticală iar fațada casei secundare s-a prăbușit de curând (în PUZ exista). 2. Intervenții necorespunzătoare la casele nr. 350, nr. 417 și nr. 449 (unde nu au fost respectate avizele). 3. Intervenții nocive la Sala de festivități din incinta bisericii evanghelice (placarea soclului cu piatră fixată în mortar de ciment, cu obturarea răsuflătorilor pivniței, care era deja în stare critică).

Biertan: 1. Cf. Raport DCPN Sibiu 2011- Planșe cu fotografii – Clădiri cu valoare arhitecturală și ambientală, 7 clădiri necesită intervenții de urgență. 2. Zugrăveli în culori sintetice stridente: str. Avram Iancu nr. 15, nr. 34; str. Nicoale Bălcescu nr. 58; str. Avram Iancu nr. 15, nr. 34, nr. 43; str. Horea nr. 9, nr. 22, nr. 36; str. Tudor Vladimirescu, nr. 2. 3. Biserica evanghelică fortificată:stare proastă a portalurilor de sud și de vest – pierderi masive de material litic. Bolta sacristiei este în stare critică, umiditate în exces în zidul incintei a 2-a. Fisuri inactive la absidă (martori fixați în 5.06.1999). Umiditatea crescută cauzată de un dren efectuat defectuos în 2010 a produs tasarea și fisurarea terenului la est de cor, și împingeri în zidul de incintă. Ventilarea interioarelor turnurilor Muzeul și Turnul catolicilor a fost rezolvată prin instalarea unor grilaje în loc de uși. 4. La casa de pe str. Avram Iancu nr. 3, frontonul cu inscripție “1786” are fixat un cadru metalic pentru cabluri de curent electric. 5.
Casa de pe str. Crișan nr. 36, ce definea caracterul centrului cartierului românesc, alături de școală și casa nr. 35, a fost demolată în noiembrie 2011, fără autorizație.

 

7-Biertan-th
Biertan. Casa nr. 36 din cartierul românesc, demolată în decembrie 2011, fără autorizație
8-Biertan-th
Biertan. Portalul de vest al bisericii evanghelice fortificate (c. 1500). Deteriorări și intervenții nociveValea Viilor: 1. Umiditate în exces la clădirile din centrul satului. 2. Intervenţii nocive la poarta casei nr. 126 (în faţa primăriei), la casa nr. 438 și la școala primară, prin reabilitare termică.

8. INVESTIȚII, DEZVOLTARE TURISTICĂ
Câlnic: drumuri asfaltate și alee din dale în jurul Cetății – lucrări finalizate 2011.
Prejmer: 2 case reabilitate cu asistență de 25% din cheltuieli de la Consiliul Local.
Viscri: 2010 Proiect Pod multifuncţional: opreşte nisipul rulat dintr-o veche carieră, care colmata albia râului şi destabiliza drenul istoric.
Dârjiu: Proiect câștigător – asfalt PNDI (dezvoltarea infrastructură) prin MDRT – drum comunal, drum județean, 25 KM până la Mureni.
Saschiz: un nou Punct de informare turistică a fost deschis în fosta măcelărie comunală, construcție ce face parte din ansamblul bisericii evanghelice fortificate.

9. RESURSE FINANCIARE
Câlnic: 1. PUG – finanțare Consiliu Local, PUZ, zone protejate - finanțare MDRT. 2. Restaurare casa parohială evanghelică - finanțare prin PNR și Fundația „Ars Transilvaniae”.

Prejmer: PUG - finanțare Consiliu local, PUZ, zone protejate – finanțare MDRT.

Viscri: 1. PUG – finanțare Consiliu local. 2. Program guvernamental – finanțare alimentare cu apă Viscri și Meşendorf. 3. Fundația Mihai Eminescu Trust – finanțare canalizare şi staţie de epurare ecologică, 3 200 m canal, conectarea la reţeaua de apă; scenariu de incendiu; PUZ; lucrări de întreţinere la biserica evanghelică fortificată; pod multifuncţional. Lucrări de întreţinere la biserica fortificată din autofinanțare (vânzare bilete). 4. Semnalizarea monumentelor istorice - finanțare MDRT.

Dârjiu: PUG finanțare Consiliu local, PUZ – zone protejate finanțare MDRT.
Saschiz: 1. PUG finanțare Consiliu local, PUZ – zone protejate finanțare MDRT. 2. Restaurare Biserica fortificată finanțare prin PNR gestionat de INP.
Biertan: PUG finanțare Consiliu local, PUZ – zone protejate finanțare MDRT.
Valea Viilor: PUG finanțare Consiliu local, PUZ – zone protejate finanțare MDRT.

10. SEMNALIZAREA MONUMENTELOR

 

9-Valea-Viilor-th
Valea Viilor. Biserica evanghelică fortificată. Panouri de semnalizare a monumentului


Toate obiectivele sitului „Sate cu biserici fortificate Biserici din Transilvania” sunt semnalizate însă nu într-o manieră unitară.

11. VIZITATORI

Câlnic: 5 000 vizitatori, dintre care 2 000 gratuit
Prejmer: 10 000 vizitatori
Viscri: 11 000 vizitatori. Capacitate de cazare 90 locuri
Saschiz: 10 000 vizitatori, contorizare la Punctul de informare turistică organizat de fundația ADEPT
Biertan: 10 000 vizitatori
Valea Viilor: 8 000 vizitatori

12. PUBLICAȚII, STUDII ȘTIINȚIFICE
Generale:

1. Romania. Patrimoine mondial World Heritage. Patrimoine saxone de Transylvanie. Saxon Heritage in Transylvania, INP, București 2010.
2. Răzvan Theodorescu, Atena Groza, fotografii George Dumitriu, România în Patrimoniul UNESCO, Ed. Monitorul Oficial, 2011.
3.http://www.descopera.ro/descopera-in-romania/2629839-bijuterii-ale-romaniei-in-patrimoniul- unesco-iii
4. http://www.viatransylvania.com/activities-view/id-6/activity-visit-the-fortified-churches/
5. http://www.patrimoniulnational.ro/new/index.php
Câlnic: 1. Ziarul cultural “Curierul Cetăţii Câlnic”.

Dârjiu: 1. Panorame sferice Comorile Ținutului Secuiesc www.virtualissekelyfold.ro. 2. Bereck Catalin – lucrare la studii post graduale Cluj, inventariere sat. 3. Proiect de Diplomă Universitatea “Babeș Bolyai” Cluj, facultatea de istoria artei – studiu despre biserica fortificată.

Saschiz: 1. Monografia localității Saschiz, Florentina Călugăr coord., Primăria Saschiz, Nicolae Teșculă, Liviu Cîmpeanu, Alin Pora colab., Ed. Nico, Tg. Mureș, 2011. 2. Povestiri Saschizene, proiect al Bibliotecii comunale Saschiz cu finanțare Global Libraries Romania www.povestirisaschizene.ro. 3. Broșuri de popularizare publicate de asociația Târnava Mare www.DiscoverTarnavaMare.org, fundația ADEPT www.fundatia-adept.org.

Valea Viilor: Heimatbuch einer siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft Wurmloch im Weinland, Herausgegeben von Roland Hönig im Auftrag der Heimatortsgemeinschaft Wurmloch, Sedna-Verlag, 2011.

Viscri, Prejmer: cotidianul Transilvania Expres (Brașov) are o rubrică periodică despre monumente.

13. FESTIVALURI, DEZBATERI, SIMPOZIOANE

Câlnic: 1. Festivalul Internaţional “Lucian Blaga”. 2. „Prietenii Cetăţii” – Acţiuni ecologice primăvara şi toamna cu copii şi tinerii din comună. 3. „Mode şi Veşminte din trecut”.

Viscri: 1. Şedinţe de informare despre monumente și obținerea autorizaţiilor, o dată pe an, în martie, cu toată populaţia locală. 2. Apel DCPN - Brașov la Uniunea Naţională a Notarilor Publici pentru informarea proprietarilor asupra statutului de monument istoric. 3. Evenimente de Rusalii, întâlnire cu saşii din zona Rupea / Repserland. 4. La biserică, la fiecare 2 ani, prima sâmbătă din august, întâlnirea saşilor. „Ziua saşilor”, cu finanțare de la Consiliul Judeţean. 5. Parteneriate cu minorităţile din Cluj (cursuri de conservare și valorificare a patrimoniului).

Prejmer: 1. Apel DCPN Brașov la Uniunea Naţională a Notarilor Publici pentru informarea proprietarilor asupra statutului de monument istoric. 2. Sesiunea de pregătire a ofițerilor responsabili cu protejarea monumentelor istorice, 2011. 3. Ziua Prejmerului, stabilită prin HCL 2004, pe 29 iunie, de Sf. Petru și Pavel. 4. Festivalul clătitelor, stabilită prin HCL 2007, în luna februarie. 5. Ziua sașilor, Consiliul Județean Brașov și landul Baden Württenberg. 6. Diletto Musicale – organizat de Stephen Schland, a 13-a ediție, august. 7. Au dispărut și trebuie revigorate Ziua Pompierului (26-30 decembrie) și Maialul (mai, petrecere câmpenească).

Dârjiu: Program pentru ocrotirea imaginii satului tradițional Faluhép védelemi program Memoriu general.

Biertan: În seria de manifestări „Coktail Cultural” inițiată în 2010 de către asociațiile Microregiunea Hârtibaciu și Mioritics, concert de harpă celtică susținut de Roxana Moișanu, 23 iulie 2011.

Valea Viilor: evenimente organizate de ECO Muzeu Regional Sibiu, Festivalul “Marțian Negrea”.

14. DEZVOLTAREA MESERIILOR TRADIȚIONALE
Câlnic: partener Proiect “ Pe drumul vinului”.

Viscri: 1. Ateliere de meserii tradiționale: de fierărie – Gabor Istvan, nr. 220, în Cliviz; cărămidărie – spre Dealul Dumbrăvii; cărbunărie – spre Buneşti. 2. Șoșoni de pâslă, proiect “Viscri începe”. 3. Asociaţia femeilor (130 femei) – camere de cazare cu mobilier săsec și mâncăruri tradiţionale.

Saschiz: Fundația ADEPT a inițiat recuperarea tradiției producerii casnice de dulcețuri, gemuri și siropuri de fructe, zacuscă și miere (27 sortimente). În 2010 s-a deschis fabrica de gemuri și siropuri (Transylvania Food Company). „Dulceața de Rubarbă” este marcă înregistrată.

 

10-Saschiz-th
Saschiz. Noul Centru de Informare Turistică comercializează și produse tradiționale locale

 

Registrul specialiștilor în protejarea monumentelor istorice - 05.08.2013 (pdf)

 

Nr. Crt. Nr. si data emiterii Nume si prenume Date de contact Domeniul/Specializarea Profesia Observatii
1. 1 S/16.06.2000 BAHAMAT Dumitru Loc. Galati, judetul Galati, tel. 0744.581.318, 0236.432.867 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice;
5 - Inginerie - instalatii :
E - executare lucrari
Inginer constructor  
2. 2 S/01.06.2000 SOARE Vasile Loc. Focsani, judetul Vrancea, tel. 0237.626.789 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice :
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
3. 3 S/16.06.2000 VEDES Gabriel - Nicolae Loc. Galati, judetul Galati, tel. 0236.415.730, 0236.471.000 1 - Restaurare arhitectura :
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Arhitect  
4. 4 S/23.06.2000 LOGHIN Ioan Loc. Ploiesti, judetul Prahova, tel. 0244.175.009 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice;
5 - Inginerie - instalatii :
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Subinginer  
5. 5 S/28.12.2000 HANDREA Dorin Bucuresti, sector 1, tel. 021.650.36.76 7 -Componente artistice - Restaurare pictura pe lemn :
D - sef proiect ; E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Artist plastic  
6. 6 S/07.07.2000 NICOLESCU Marta Carmen Ecaterina Bucuresti, sector 1, tel. 021.230.40.93 1 - Restaurare arhitectura :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; B - verificare proiecte ; C - sef proiect complex ; D - sef proiect
Arhitect  
7. 7 S/07.07.2000 PAGU Elena Bucuresti, sector 5, tel. 021.411.41.03 4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice :
B - verificare proiecte ; D - sef proiect ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
8. 8 S/29.11.2000 MARCU Daniela Veronica Bucuresti, sector 4, tel. 0744.306.441 12 - Arheologie - ev mediu, perioada moderna :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; B - verificare proiecte ; E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Istoric  
9. 10 S/14.11.2000 HOINARESCU Manuela Simina Loc. Ploiesti, judetul Prahova, tel. 0244.136.198 1 - Restaurare arhitectura :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; B - verificare proiecte ; D - sef proiect
Arhitect  
10. 11 S/15.11.2000 MOCANU Marcel Bucuresti, sector 4
Tel: 0742.365.462
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice :
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari
Subinginer constructor  
11. 12 S/07.07.2000 BUZEC Liviu - Dorel Loc. Drobeta Turnu - Severin, judetul Mehedinti, tel. 0252.312.147 1 - Restaurare arhitectura;
2 - Urbanism, parcuri si gradini :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice (2); C - sef proiect complex (1); D - sef proiect (1, 2) ; F - dirigentare lucrari (1); G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice (1, 2)
Arhitect  
12. 13 S/29.09.2000 ZERVA Daniela Elena Bucuresti, sector 2, tel. 021.675.10.93 1 - Restaurare arhitectura;
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; B - verificare proiecte ; D - sef proiect
Arhitect  
13. 14 S/27.10.2000 ZIELINSKI Mariana Bucuresti, sector 2, tel. 021.211.70.09 1 - Restaurare arhitectura;
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; B - verificare proiecte ; C - sef proiect complex ; D - sef proiect
Arhitect  
14. 15 S/10.11.2000 BANICA Teodor - Nicolae Bucuresti, sector 6, tel./fax 031.402.37.19, tel. 0722.170.960, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 1 - Restaurare arhitectura;
3 - Cercetarea monumentelor istorice :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice (1, 3); D - sef proiect (1); F - dirigentare lucrari (1); G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice (1)
Conductor arhitect  
15. 16 S/10.11.2000 HARCA Rodica Maria Oradea, judetul Bihor, tel. 0259.412.266 3 - Cercetarea monumentelor istorice :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice
Istoric  
16. 17 S/21.07.2000 CRISAN Mircea Bucuresti, sector 1, tel. 021.211.50.46, fax 021.211.94.35 4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; B - verificare proiecte ; D - sef proiect ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
17. 18 S/07.07.2000 CAMUI Iulian Loc. Targu - Jiu, judetul Gorj, tel. 0744.567.037, 0353.405.503, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 1 - Restaurare arhitectura;
2 - Urbanism, parcuri si gradini;
3 - Cercetarea monumentelor istorice :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; B - verificare proiecte (1); D - sef proiect (1); F - dirigentare lucrari (1); G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Arhitect  
18. 19 S/10.11.2000 ROSU Neculai Sat Găgeni, Comuna Păulesti nr. 1039, jud. Prahova,
Tel: 0744.525.060
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice;
5 - Inginerie - instalatii :
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
19. 20 S/17.11.2000 DASCALU Vasile Iasi, jud. Iasi, tel. 0232.271.770, 0232.140.243 4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice :
B - verificare proiecte ; D - sef proiect ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
20. 21 S/15.09.2000 PAUNESCU Gheorghe Bucuresti, sector 4, tel. 021.331.60.58 5 - Inginerie - instalatii :
B - verificare proiecte ; D - sef proiect; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer - instalatii  
21. 22 S/15.09.2000 REBEGEA Corneliu Bucuresti, sector 1, tel. 021.665.45.21 5 - Inginerie - instalatii :
F - dirigentare lucrari
Subinginer - instalatii  
22. 23 S/10.11.2000 EKE Eva Loc. Cluj-Napoca, judetul Cluj, tel. 0264.120.041 1 - Restaurare arhitectura :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; D - sef proiect
Arhitect  
23. 25 S/21.07.2000 BOTEZ Cristina - Maria Bucuresti, sector 2, tel. 021.327.38.89 1 - Restaurare arhitectura :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; D - sef proiect
Arhitect  
24. 26 S/17.11.2000 LANCRANJAN - FRANCHINI Gheorghe Corneliu Loc. Alba-Iulia, judetul Alba, tel. 0258.811.959, 0722.287.840 1 - Restaurare arhitectura;
2 - Urbanism, parcuri si gradini;
3 - Cercetarea monumentelor istorice :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice (3); B - verificare proiecte (2); C - sef proiect complex (2); D - sef proiect (1) ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice (3)
Arhitect  
25. 27 S/17.11.2000 IONESCU Cristina - Anca Bucuresti, sector 2, tel. 021.643.26.26 1 - Restaurare arhitectura;
9 - Componente artistice - Restaurare piatra, sculptura piatra:
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice (1, 9); B - verificare proiecte (1); D - sef proiect (1) ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice (1)
Arhitect  
26. 28 S/15.09.2000 BIRO Ana - Maria Bucuresti, sector 2, tel. 021.688.77.98 5 - Inginerie - instalatii :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; B - verificare proiecte ; D - sef proiect; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer - instalatii  
27. 29 S/15.09.2000 POPA Victor Bucuresti, sector 3, tel. 021.325.13.97, 0745.432.520 1 - Restaurare arhitectura;
2 - Urbanism, parcuri si gradini:
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice (1, 2); B - verificare proiecte (1); C - sef proiect complex (1); D - sef proiect (1, 2)
Arhitect  
28. 31 S/27.10.2000 NEMTEANU Ruxandra Bucuresti, sector 2, tel. 021.327.51.73 1 - Restaurare arhitectura;
2 - Urbanism, parcuri si gradini;
3 - Cercetarea monumentelor istorice :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice (1, 2,3); B - verificare proiecte (1); C - sef proiect complex (1); D - sef proiect (1) ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice (1, 2)
Arhitect  
29. 32 S/27.10.2000 CONSTANTIN Corneliu Bucuresti, sector 2, tel. 021.250.28.29 1 - Restaurare arhitectura:
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; B - verificare proiecte ; D - sef proiect
Arhitect  
30. 33 S/23.06.2000 COSTACHE Constantin Loc. Targoviste, judetul Dambovita, tel. 0245.617.323 8 - Componente artistice - Restaurare lemn, sculptura lemn:
B - verificare proiecte ; D - sef proiect; E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Artist plastic  
31. 34 S/27.10.2000 DOBRESCU Florin-Barbu Bucuresti, sector 2, tel. 021.688.31.62 1 - Restaurare arhitectura:
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; D - sef proiect
Arhitect  
32. 35 S/17.11.2000 DIACONU Sorin Bucuresti, sector 6, tel. 021.224.68.19, 0722.223.167 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrari
Arhitect  
33. 36 S/21.07.2000 LUPU Emil Loc. Buzau, jud. Buzau, tel. 0744.656.233 12 - Arheologie - ev mediu, perioada moderna :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Istoric  
34. 37 S/24.11.2000 COCIORVA Adrian - Dumitru Loc. Iasi, judetul Iasi, tel. 0232.231.380, 0232.121.341 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice :
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari
Inginer constructor  
35. 38 S/24.11.2000 IOAN Constantin Loc. Iasi, judetul Iasi, tel. 0232.231.380 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice;
5 - Inginerie - instalatii :
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
36. 39 S/24.11.2000 GHICA Dan Loc. Iasi, judetul Iasi, tel. 0232.231.380, 0232.136.016 4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrari
Inginer constructor  
37. 40 S/24.11.2000 MARIAN Alexandru Loc. Iasi, judetul Iasi, tel. 0232.231.380, 0232.132.250 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice;
5 - Inginerie - instalatii :
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
38. 41 S/29.09.2000 CHILIMAN - JUVARA Alexandra Bucuresti, sector 1, tel. 021.210.21.33 1 - Restaurare arhitectura;
3 - Cercetarea monumentelor istorice :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice (1,3); B - verificare proiecte (1); C - sef proiect complex (1); G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice (1,3)
Arhitect  
39. 42 S/03.11.2000 ONICA Stelian Loc. Iasi, judetul Iasi, tel. 0232.113.755 7 - Componente artistice - Restaurare pictura pe lemn:
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Artist plastic  
40. 43 S/23.06.2000 ION Carmen Loc. Brasov, judetul Brasov, tel. 0268.188.744, 0744.654.514 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice:
F - dirigentare lucrari
Inginer  
41. 44 S/29.09.2000 MARIS Calin - Gavril Loc. Bistrita, judetul Bistrita - Nasaud, tel. 0745.523.601, 0263.230.811 4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
42. 45 S/03.11.2000 ALEXIEVICI Ovidiu Dorin Loc. Iasi, judetul Iasi, tel. 0232.211.571, 0744.527.856, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 1 - Restaurare arhitectura:
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; B - verificare proiecte ; C - sef proiect complex ; D - sef proiect
Arhitect  
43. 46 S/03.11.2000 BATAR Ilie Loc. Piatra Neamt, judetul Neamt
0744.639.937, 0233.231.710
1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrari
Inginer constructor  
44. 47 S/29.09.2000 MITROI Constantin Loc. Galati, judetul Galati, tel. 0236.410.099, 0236.410.839, 0236.462.149, 0744.510.099 4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
45. 48 S/14.07.2000 BRATULESCU Liviu Bucuresti, sector 2, tel. 021.687.32.76 1 - Restaurare arhitectura;
2 - Urbanism, parcuri si gradini;
3 - Cercetarea monumentelor istorice :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice (1, 2, 3); D - sef proiect (1); G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice (1, 2)
Arhitect  
46. 49 S/04.08.2000 KOVACS Iosef Bucuresti, sector 6, tel. 0721.549.056, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 1 - Restaurare arhitectura:
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; B - verificare proiecte ; D - sef proiect; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Arhitect  
47. 50 S/14.07.2000 DERER Anca Bucuresti, Universitatea de Arhitectura si Urbanism « Ion Mincu », tel. 021.307.71.76, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., tel. 021.635.89.74 1 - Restaurare arhitectura;
2 - Urbanism, parcuri si gradini;
3 - Cercetarea monumentelor istorice :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice (1, 2, 3); B - verificare proiecte (2); D - sef proiect (1, 2); G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice (1, 2, 3)
Arhitect  
48. 51 S/21.07.2000 DRAGAN Valeriu Eugen Bucuresti, sector 3, tel. 021.620.91.39, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 1 - Restaurare arhitectura;
2 - Urbanism, parcuri si gradini;
3 - Cercetarea monumentelor istorice :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice (1, 2, 3); D - sef proiect (1, 2)
Arhitect  
49. 52 S/14.07.2000 IACOB Liliana Loc. Tulcea, judetul Tulcea, tel. 0240.525.787, 0240.537.537 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice;
5 - Inginerie - instalatii :
E - executare lucrari
Inginer constructor  
50. 53 S/14.07.2000 IACOB Sorin George Loc. Tulcea, judetul Tulcea, tel. 0240.515.381, 0240.525.787 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice;
5 - Inginerie - instalatii :
E - executare lucrari
Inginer constructor  
51. 56 S/08.12.2000 BRATILOVEANU Gheorghe Loc. Suceava, judetul Suceava, tel. 0230.225.102 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice:
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice (1); B - verificare proiecte (1); C - sef proiect complex (1); D - sef proiect (1) ; E - executare lucrari (1, 4); F - dirigentare lucrari (1, 4); G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice (1, 4)
Arhitect  
52. 57 S/08.12.2000 SFRIJAN Ioan Bucuresti, sector 3, tel. 021.648.40.79 6 - Componente artistice - Restaurare pictura murala ;
7 - Componente artistice - Restaurare pictura pe lemn :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice (6, 7); B - verificare proiecte (6); D - sef proiect (6, 7) ; E - executare lucrari (6, 7); F - dirigentare lucrari (6, 7); G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice (6, 7)
Artist plastic  
53. 58 S/08.12.2000 BALAN Florin Bucuresti, sector 3, tel. 021.643.38.41 5 - Inginerie - instalatii :
B - verificare proiecte ; D - sef proiect ; E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer instalatii  
54. 59 S/08.12.2000 MARES Ioan Bucuresti, sector 2, tel. 021.321.43.96 5 - Inginerie - instalatii :
B - verificare proiecte ; D - sef proiect ; E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer instalatii  
55. 60 S/08.12.2000 ISVAN Eugeniu Bucuresti, sector 6, tel. 021.778.23.68 4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice:
D - sef proiect ; E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
56. 61 S/08.12.2000 ONICEL Gheorghe Bucuresti, sector 1, tel. 021.330.20.28 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrari
Inginer constructor  
57. 62 S/08.12.2000 MEREUTA TOMA Camelia Loc. Piatra Neamt, judetul Neamt, tel. 0722.639.921 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice;
5 - Inginerie - instalatii :
F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
58. 63 S/08.12.2000 MANOLACHE Ovidiu Loc. Bacau, judetul Bacau, tel. 0234.181.573, 0722.214.821 5 - Inginerie - instalatii :
E - executare lucrari
Inginer  
59. 64 S/19.12.2000 VALENTIN Paul Bucuresti, sector 4, tel. 021.636.33.30, 0723.791.166
e-mail : Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectura:
F - dirigentare lucrari
Arhitect  
60. 65 S/15.12.2000 BACIU Mircea Corneliu Bucuresti, sector 6, tel. 0727.898.406, 021.221.28.16, 021.221.82.18, e-mail:Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 6 - Componente artistice - Restaurare pictura murala:
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; D - sef proiect ; E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Artist plastic  
61. 66 S/15.12.2000 SITAR Marius Mircea Loc. Sibiu, judetul Sibiu, tel. 0269.227.760 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrari
Inginer constructor  
62. 67 S/15.12.2000 STROE Aurelian Bucuresti, sector 1, tel. 021.231.72.64 3 - Cercetarea monumentelor istorice :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
istoric  
63. 68 S/15.12.2000 POSTAVARU Iozefina
Bucuresti, sector 3, tel. 0722.675.321, 021.674.39.06
3 - Cercetarea monumentelor istorice :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
istoric  
64. 69 S/15.12.2000 UDRESCU Alina Roxana Bucuresti, sector 2, tel. 021.688.72.50 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice;
5 - Inginerie - instalatii :
F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
65. 70 S/15.12.2000 BUZATU - IONESCU Ion Bucuresti, sector 2, tel. 021.627.79.28, 0745.948.207 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice;
5 - Inginerie - instalatii :
F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer instalatii  
66. 71 S/15.12.2000 DANILA Dorin Bucuresti, sector 2, tel. 021.610.86.52, 0722.703.843 9 - Componente artistice - Restaurare piatra, sculptura piatra:
D - sef proiect ; E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Artist plastic  
67. 72 S/15.12.2000 IOSIPESCU Raluca Bucuresti, sector 1, tel. 021.659.92.91 11 - Arheologie - preistorie, antichitate ;
12 - Arheologie - ev mediu, perioada moderna :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; B - verificare proiecte ; E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Istoric  
68. 73 S/15.12.2000 RADULESCU Marius Bucuresti, sector 4, tel. 021.330.88.39, 0744.654.509 6 - Componente artistice - Restaurare pictura murala ;
7
-Componente artistice - Restaurare pictura pe lemn :
D - sef proiect (6); E - executare lucrari (6); F - dirigentare lucrari (6, 7); G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice (6, 7)
Artist plastic  
69 74 S/15.12.2000 OPREA Ovidiu - Cosma Loc. Cluj - Napoca, judetul Cluj 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice;
5 - Inginerie - instalatii :
F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
70. 75 S/19.12.2000 SOMANESCU Aurica Loc. Targu - Jiu, judetul Gorj, tel. 0722.639.922 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice;
5 - Inginerie - instalatii :
F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Subinginer constructor  
71. 76 S/19.12.2000 MURARIU Elena Bucuresti, sector 2, tel. 021.240.61.69 6 - Componente artistice - Restaurare pictura murala:
A
- studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; D - sef proiect ; E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Artist plastic  
72. 77 S/19.12.2000 OLSEFSZKY Gheorghe Edmund Loc. Brasov, judetul Brasov, tel. 0268.419.484 1 - Restaurare arhitectura;
2 - Urbanism, parcuri si gradini :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; B - verificare proiecte ; C - sef proiect complex ; D - sef proiect; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Arhitect  
73. 78 S/19.12.2000 LUNGU Maria Bucuresti, sector 6, tel. 021.746.66.58 6 - Componente artistice - Restaurare pictura murala:
A
- studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Artist plastic  
74. 79 S/15.12.2000 LUCULESCU Dalvina Maria Bucuresti, sector 1, tel. 0726.629.283 9 - Componente artistice - Restaurare piatra, sculptura piatra:
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer chimist  
75. 80 S/15.12.2000 TIBARA Niculae Dan Bucuresti, sector 4, tel. 021.685.51.38, 0723.518.079 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice;
5 - Inginerie - instalatii :
F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Arhitect  
76. 81 S/15.12.2000 LAMBESCU Gabriel Loc. Brasov, judetul Brasov 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice;
5 - Inginerie - instalatii :
F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Arhitect  
77. 82 S/15.12.2000 PETRESCU Dan Loc. Iasi, judetul Iasi, tel. 0232.124.672 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice;
5 - Inginerie - instalatii :
F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Conductor arhitect  
78. 83 S/15.12.2000 SENCULET Dumitru Aurelian Loc. Radauti, judetul Suceava, tel. 0230.523.892 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice;
5 - Inginerie - instalatii :
F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Subinginer constructor  
79. 84 S/08.04.2000 GUSTEA Mihai Constantin Loc. Drobeta Turnu - Severin, judetul Mehedinti, tel. 0252.325.845, 0744.546.500 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari
Inginer constructor  
80. 85 S/21.07.2000 BACIU Annamaria Bucuresti, sector 5, tel. 0722.443.015 6 - Componente artistice - Restaurare pictura murala:
E
- executare lucrari ; F - dirigentare lucrari
Artist plastic  
81. 86 S/19.12.2000 PREDESCU RION Irina Bucuresti, sector 2, tel. 021.314.81.57 7 -Componente artistice - Restaurare pictura pe lemn :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice; D - sef proiect ; E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Artist plastic  
82. 87 S/19.12.2000 NICOLAE Gheorghe Bucuresti, sector 6, tel. 021.777.18.01, 0722.377.299 6 - Componente artistice - Restaurare pictura murala:
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice; D - sef proiect ; E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Artist plastic  
83. 88 S/27.05.2003 COSMANESCU Irina Dafina Bucuresti, sector 1, tel. 021.665.68.26, 0744.903.061 1 - Restaurare arhitectura ;
2 - Urbanism, parcuri si gradini :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice (1, 2); B - verificare proiecte (1, 2); D - sef proiect (1); G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice (1)
Arhitect  
84. 89 S/27.05.2003 ENESCU CARAULEANU Daniela Bucuresti, sector 4, tel. 021.335.42.45 1 - Restaurare arhitectura;
2 - Urbanism, parcuri si gradini;
3 - Cercetarea monumentelor istorice :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice (1, 2, 3); B - verificare proiecte (1, 2); D - sef proiect (1, 2); G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice (1, 2, 3)
Arhitect  
85. 90 S/03.06.2003 TARSOAGA Aurora Bucuresti, sector 3, tel. 0318.058.781, 0318.058.780, 0745.581.945, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 1 - Restaurare arhitectura;
3 - Cercetarea monumentelor istorice :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice (1, 3); B - verificare proiecte (1); D - sef proiect (1); G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice (1)
Arhitect - inginer  
86. 91 S/03.06.2003 BAEAN Gheorghe Loc. Iasi, judetul Iasi, tel. 0232.215.495, fax. 0232.215.496 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer  
87. 92 S/03.06.2003 DABULEANU Marian Loc. Lehliu-Gara, judetul Calarasi, tel. 0723.863.577 9 - Componente artistice - Restaurare piatra, sculptura piatra:
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; B - verificare proiecte ; D - sef proiect ; E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Artist plastic  
88. 93 S/11.06.2003 VALENTIN Paul Bucuresti, sector 4, tel. 021.636.33.30, 0723.791.166 1 - Restaurare arhitectura:
B - verificare proiecte ; D - sef proiect
Arhitect  
89. 94 S/11.06.2003 TIMOTIN Ileana Bucuresti, sector 5, tel./fax 021.410.87.19, 0744.579.808, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 1 - Restaurare arhitectura - Amenajari interioare:
D - sef proiect ; F - dirigentare lucrari
Arhitect  
90. 95 S/03.06.2003 PAVEL Ion Loc. Deva, judetul Hunedoara, tel. 0254.222.941, 0254.648.384, 0744.646.101, fax 0254.226.363 1 - Restaurare arhitectura;
2 - Urbanism, parcuri si gradini ;
3 - Cercetarea monumentelor istorice :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice (1,2, 3); B - verificare proiecte (1,2); D - sef proiect (1, 2) ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice (1, 2)
Arhitect  
91. 96 S/03.06.2003 VARZARU Cristina Bucuresti, sector 1, tel. 021-2243947 1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer  
92. 97 S/24.06.2003 MEDIAN Serban - Marius Bucuresti, sector 6, tel. 021.223.88.15 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer  
93. 98 S/08.07.2003 NISTOR Sergiu Bucuresti, sector 2, tel. 021.242.66.45 1 - Restaurare arhitectura;
2 - Urbanism, parcuri si gradini;
3 - Cercetarea monumentelor istorice :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice (1, 2, 3); B - verificare proiecte (1, 2); C - şef proiect complex (1, 2) ; D - sef proiect (1, 2); G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice (1, 2, 3)
Arhitect  
94. 99 S/08.07.2003 RUSU Stefan Bucuresti, sector 3, tel. 021.322.10.97, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 8 - Componente artistice - Restaurare lemn, sculptura lemn ;
9 - Componente artistice - Restaurare piatra, sculptura piatra:
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; B - verificare proiecte ; D - sef proiect; E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Artist plastic  
95. 100 S/09.05.2003 CSORTAN Ilona Tel. 0721.20.97.52 1 - Restaurare arhitectură;
2 - Urbanism, parcuri şi grădini;
3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice (1,2,3); B - verificare proiecte (1,2); C - şef proiect complex (1,2); D - şef proiect (1,2); G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice (1,2,3)
Arhitect  
96. 101 S/09.05.2003 MICU Ioan Gabriel Loc. Iasi, judetul Iasi, 0722.379.565 1 - Restaurare arhitectura:
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Arhitect  
97. 102 S/19.12.2000 ANDRONIC Romeo Loc. Otopeni, judetul Ilfov, tel. 021.791.03.12 6 - Componente artistice - Restaurare pictura murala:
B - verificare proiecte ; D - sef proiect ; E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Profesor desen,
artist plastic
 
98. 103 S/16.01.2004 DANILA Gheorghe Loc. Bacau, judetul Bacau, tel. 021.336.54.24, 0723.062.907 6 - Componente artistice - Restaurare pictura murala:
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Pictor  
99. 104 S/22.05.2003 BIRIS Mihai Loc. Galati, judetul Galati, tel./fax 0236.433.129, 0744.626.803 4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice :
B - verificare proiecte ; D - sef proiect ; E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
100. 106 S/16.01.2004 GHEORGHITA Romeo Constantin Bucuresti, sector 1, tel. 021.650.29.45, 0723.204.070 6 - Componente artistice - Restaurare pictura murala:
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; B - verificare proiecte ; D - sef proiect ; E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Artist plastic  
101. 107 S/19.08.2002 SOLOMONEA Carmen Cecilia Loc. Botosani, judetul Botosani, tel. 0231.584.930, 0744.773.706 6 - Componente artistice - Restaurare pictura murala:
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; D - sef proiect ; E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Artist plastic  
102. 109 S/15.09.2000 BODOR Csaba Pal Loc. Sf. Gheorghe, judetul Covasna, tel. 0267.315.714, 0267.351.979 4 - Consolidare/restaurare structuri istorice :
B - verificare proiecte ; D - sef proiect ; E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
103. 110 S/16.01.2004 GOTSMAN Mihail Loc. Brasov, judetul Brasov, tel./fax 0268.327.455 4 - Consolidare/restaurare structuri istorice :
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
104. 111 S/16.01.2004 RACLARU Constantin Loc. Constanta, judetul Constanta, 0241.544.856 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari
Inginer  
105. 112 S/16.01.2004 BINDATIU Cristian Emil Bucuresti, sector 2, tel./fax 021.322.93.35, 0722.393.257 4 - Consolidare/restaurare structuri istorice:
E - executare lucrari
Inginer  
106. 113 S/16.01.2004 POPA Viorica Loc. Timisoara, judetul Timis, tel. 0256.122.357 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Consolidare/restaurare structuri istorice :
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer  
107. 114 S/16.01.2004 GRECEA Daniel Misu Loc. Timisoara, judetul Timis, tel. 0256.194.991 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Consolidare/restaurare structuri istorice :
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer  
108. 115 S/16.01.2004 AGACHI Dumitru Loc. Botosani, judetul Botosani, tel. 0231.512.343 4 - Consolidare/restaurare structuri istorice :
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
109. 116 S/16.01.2004 MARTIN Elena Vasilica Bucuresti, sector 2, tel./fax 021.232.55.42, 0722.423.272 6 - Componente artistice - Restaurare pictura murala:
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; D - sef proiect ; E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Artist plastic  
110. 117 S/16.01.2004 BARANOVSCHI Paula Gina Bucuresti, sector 6, tel./fax 021.221.41.71 6 - Componente artistice - Restaurare pictura murala:
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Artist plastic  
111. 118 S/16.01.2004 TRASCULESCU Dumitru Margean Bucuresti, sector 1, tel. 021.314.51.80, 0723.327.723 6 - Componente artistice - Restaurare pictura murala:
E - executare lucrari
Artist plastic  
112. 119 S/16.01.2004 DUMBRAVICIAN Maria Bucuresti, sector 2, tel. 021.211.97.03, 0722.320.345 6 - Componente artistice - Restaurare pictura murala:
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; B - verificare proiecte ; D - sef proiect ; E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Artist plastic  
113. 121 S/13.02.2004 MUGESCU Mircea Bucuresti, sector 1, tel./fax 021.666.43.81, 021.659.65.44, 021.312.59.00, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Consolidare/restaurare structuri istorice :
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer  
114. 122 S/13.02.2004 IATAN Mihai Ion Loc. Timisoara, judetul Timis, tel. 0256.168.220, 0722.373.249 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Consolidare/restaurare structuri istorice :
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
115. 123 S/13.02.2004 GOREA Dumitru Bucuresti, sector 6, tel. 021.725.69.32, 0740.202.028, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 6 - Componente artistice - Restaurare pictura murala:
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; B - verificare proiecte ; D - sef proiect ; E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Artist plastic  
116. 124 S/13.02.2004 GOREA Oana Cristiana Bucuresti, sector 6, tel. 021.725.69.32, 0744.337.767, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 6 - Componente artistice - Restaurare pictura murala:
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; B - verificare proiecte ; D - sef proiect ; E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Artist plastic  
117. 125 S/13.02.2004 ILIE Laura Bucuresti, sector 2, tel. 021.212.24.84 1 - Restaurare arhitectura:
B - verificare proiecte ; D - sef proiect ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Arhitect  
118. 126 S/13.02.2004 MICLEA Cristina Irina Ioana Bucuresti, sector 2, tel. 021.243.05.06, 0723.384.810, fax 021.201.18.31 1 - Restaurare arhitectura:
B - verificare proiecte ; D - sef proiect ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Arhitect  
119. 128 S/16.01.2004 SWOBODA Petre Bucuresti, sector 6, tel. 021.725.58.89 1 - Restaurare arhitectura:
B - verificare proiecte ; C - şef proiect complex; D - sef proiect ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Arhitect  
120. 129 S/13.02.2004 PAUNE Florin Bucuresti, sector 2, tel. 021.619.37.36 4 - Consolidare/restaurare structuri istorice :
B - verificare proiecte ; D - sef proiect ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
121. 130 S/13.02.2004 IONITA Andrei Bucuresti, sector 1, tel./fax 021.668.37.71 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice :
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
122. 131 S/05.03.2004 STAN Marius Gligor Bucuresti, sector 6, tel. 021.220.87.37 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice :
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
123. 132 S/05.03.2004 MIHAILESCU Dan Nicolae Bucuresti, sector 2, tel. 021.610.35.18, 0745.100.432, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice :
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
124. 133 S/05.03.2004 PIPAS Florin Loc. Sighisoara, judetul Mures, tel./fax 0265.774.201 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice :
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer  
125. 134 S/05.03.2004 ERDEI Ioan Loc. Baia Mare, judetul Maramures, tel./fax 0262.435.905 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice :
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Subinginer constructor  
126. 135 S/05.03.2004 FRENTESCU Anton Loc. Ploiesti, judetul Prahova, tel. 0244.519.198 4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice :
E - executare lucrari
Subinginer  
127. 136 S/05.03.2004 SABAU TATAR Mircea Loc. Alba Iulia, judetul Alba, tel. 0258.814.630, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 1 - Restaurare arhitectura;
2 - Urbanism, parcuri si gradini :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice (1; 2); B - verificare proiecte (1); C - sef proiect complex (1); D - sef proiect (1; 2); E - executare lucrari (1); F - dirigentare lucrari (1); G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice (1)
Arhitect  
128. 137 S/05.03.2004 TALOS Cornel Bucuresti, sector 1, tel. 021.230.63.01, 0744.319.396 1 - Restaurare arhitectură;
2 - Urbanism, parcuri şi grădini:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; C - şef proiect complex; D - şef proiect; E - executare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
129. 138 S/13.02.2004 ROSU Geanina - Georgeta Bucuresti, sector 4, tel. 0788.423.565 6 - Componente artistice - Restaurare pictura murala:
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice ; B - verificare proiecte ; D - sef proiect ; E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Artist plastic  
130. 139 S/05.03.2004 GOGIULESCU Maria-Iulia Bucuresti, sector 2, tel. 021.324.10.42 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice :
E - executare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Subinginer constructor  
131. 140 S/19.08.2002 OPRESCU Ion Loc. Timisoara, judetul Timis, tel. 0256.203.684 9 - Componente artistice - Restaurare piatra, sculptura piatra:
E - executare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Sculptor  
132. 142 S/05.03.2004 BADEA Virginia Bucuresti, sector 4, tel. 021.332.31.76 4 - Consolidare/restaurare structuri istorice :
D - sef proiect ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
133. 143 S/05.03.2004 MINDA Ermila Bucuresti, sector 4 4 - Consolidare/restaurare structuri istorice :
D - sef proiect ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
134. 144 S/26.03.2004 LUCHIAN Sergiu-Adrian Bucuresti, sector 2, tel./fax 021.240.22.03 1 - Restaurare arhitectura;
6 - Componente artistice - Restaurare pictura murala ;
7 -Componente artistice - Restaurare pictura pe lemn ;
8 - Componente artistice - Restaurare lemn, sculptura lemn ;
9
- Componente artistice - Restaurare piatra, sculptura piatra:
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice (1); B - verificare proiecte (1); D - sef proiect (1) ; E - executare lucrari (1); F - dirigentare lucrari (1, 6, 7, 8, 9); G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice (1, 6, 7, 8, 9)
Arhitect  
135. 145 S/26.03.2004 PANCO Fred-Constantin Bucuresti, sector 1, tel. 0744.549.417 1 - Restaurare arhitectura:
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Arhitect  
136. 146 S/26.03.2004 ANGHEL Emil Danut Loc. Arad, judetul Arad, tel. 0257.251.621 1 - Restaurare arhitectura:
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - sef proiect complex; D - sef proiect; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Arhitect  
137. 147 S/26.03.2004 TANASESCU Ioana-Eugenia Loc. Cluj-Napoca, judetul Cluj, tel. 0264.420.531 3 - Cercetarea monumentelor istorice :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice;
G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
138. 149 S/26.03.2004 CALO Ioan Loc. Cluj-Napoca, judetul Cluj, tel./fax 0264.190.407 1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Subinginer constructor  
139. 150 S/14.10.2004 ZBIRNEA Ileana Maria Bucuresti, sector 1, tel. 021.667.39.56 1 - Restaurare arhitectură;
3 - Cercetarea monumentelor istorice;
9 - Restaurare piatră:
A - studii, investigaţii, cercetări (1, 3, 9); B - verificare proiecte (1, 9); D - şef proiect (1, 9); G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice (1, 3, 9)
Arhitect  
140. 151 S/26.03.2004 COBZARIU Eduard-Sorin Loc. Iasi, judetul Iasi, cod 700202, tel./fax 0232.233.665, 0722.386.962 1 - Restaurare arhitectura;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice :
E - executare lucrari ; F - dirigentare lucrari ; G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice
Inginer  
141. 152 S/26.03.2004 BENKE Istvan Loc. Targu Mures, judetul Mures, tel./fax 0265.165.202, 0744.528.600 4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice :
B - verificare proiecte ; D - sef proiect
Inginer constructor  
142. 153 S/30.04.2004 MAKSAY Adam Loc. Cluj-Napoca, judetul Cluj, tel. 0744.263.185, 0264.541.638, 0264.595.475 3 - Cercetarea monumentelor istorice ;
4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice :
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice (3); B - verificare proiecte (4); D - sef proiect (4); F - dirigentare lucrari (4); G - inspectia si urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice (4)
Inginer constructor  
143. 154 S/30.04.2004 CSAKANY Desideriu Loc. Targu Mures, judetul Mures, tel. 0722.367.465, 0265.163.039, 0265.216.390 4 - Inginerie - consolidare si/sau restaurare structuri istorice :
B - verificare proiecte ; D - sef proiect
Inginer constructor  
144. 155 S/30.04.2004 KERESZTES Geza Loc. Targu Mures, judetul Mures, tel. 0265.240.888 1 - Restaurare arhitectură;
2 - Urbanism, parcuri şi grădini;
3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice (1,2,3); B - verificare proiecte (1); C - şef proiect complex (1); D - şef proiect (1); G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice (1,2)
Arhitect  
145. 156 S/30.04.2004 NICOARA Raluca Bucuresti, sector 1, tel. 021.222.71.22, 0722.507.390 1 - Restaurare arhitectură:
C - şef proiect complex; D - şef proiect
Arhitect  
146. 157 S/30.04.2004 MARINESCU Doina-Maria Bucuresti, sector 1, tel. 021.650.75.54, 0726.317.069 1 - Restaurare arhitectură:
C - şef proiect complex; D - şef proiect
Arhitect  
147. 158 S/30.04.2004 BULBUK Martin Stefan Loc. Miercurea Ciuc, judetul Harghita, 0266.372.204, 0266.314.969, 0744.593.305, 0266.316.529 1 - Restaurare arhitectură;
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări (1,4); F - dirigentare lucrări (1,4) G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice (4)
Inginer  
148. 159 S/30.04.2004 DINESCU Adina Bucureşti, sector 4 1 - Restaurare arhitectură:
B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect
Arhitect  
149. 161 S/30.04.2004 IOANOVICI Doru Cristian Bucureşti, sector 1; tel: 312.94.34 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer  
150. 162 S/30.04.2004 OLTEANU Gabriela Bucureşti 6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Restaurator opere de artă  
151. 163 S/30.04.2004 OLTEANU Iulian Daniel Bucureşti 6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală şi 9 - Componente artistice - Restaurare piatră, sculptură piatră:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Restaurator opere de artă  
152. 165 S/01.09.2004 PÂRSCOVEANU Dumitru Bucureşti, sector 1; tel: 021/315.30.83 5 - Inginerie instalaţii:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer instalaţii  
153. 166 S/14.10.2004 BUCUR Sanda Bucureşti 7 - Componente artistice - Restaurare pictură pe lemn:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Restaurator pictură  
154. 168 S/03.10.2005 GLIGOR Liviu-ALexandru Bucureşti, tel: 0269/21.52.51 1 - Restaurare arhitectură; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect, conferenţiar Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu"- Bucureşti, membru al Ordinului Arhitecţilor, filiala Sibiu - Vâlcea  
155. 169 S/05.10.2005 POPESCU-CRIVEANU Irina Bucureşti 1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetări, evidevidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
156. 170 S/05.10.2005 SPÂNU Ştefania-Filomelia Bucureşti 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
A - studii, investigaţii, cercetări; B - verificare proiecte; D - şef proiect; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
157. 171 S/05.10.2005 PALLO Zoltan Loc. Sighişoara, jud. Mureş 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Subinginer constructor  
158. 172 S/05.10.2005 ŢUCĂ Mihai loc. Sibiu, jud. Sibiu; tel. mobil: 0723.55.35.95 1 - Restaurare arhitectură; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetări şi evidenţa monumentelor istorice; D - şef proiect
Arhitect  
159. 173 S/05.10.2005 GHEORGHIU Petru-Alexandru Loc. Târgu Mureş, jud. Mureş 1 - Restaurare arhitectură; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetări şi evidenţa monumentelor istorice; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
160. 174 S/05.10.2005 MAN Ioan Loc. Ocna Mureş, jud. Mureş 1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie - consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări
Inginer mecanic  
161. 175 S/05.10.2005 HAINERICH, Francisco-Vasile Bucureşti 1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie - consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
162. 176
S/05.12.2005
PREDA Cătălina-Dana Bucureşti 1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetări, evidevidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
163. 177 S/07.12.2005 CRISTEA Iulius Bucureşti, sector 3 1 - Restaurare arhitectură:
D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
164. 178
S/07.12.2005
LEŢIU Mircea-Gheorghe loc. Satu Mare, jud. Maramures 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - execuţie lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer mecanic  
165. 179 S/07.12.2005 PASCARIU Marius-Dan Loc. Timişoara, jud. Timiş 1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice; 5 - Inginerie-instalaţii:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări
Inginer constructor  
166. 180 S/07.12.2005 TELEKY Gabriel-Ioan Loc. Alba Iulia, jud. Alba 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
167. 181 S/07.12.2005 BERINDEI Miruna-Vanda Bucureşti, sector 1 1 - Restaurare arhitectură:
B - verificare proiecte; D - şef proiect
Arhitect  
168. 182 S/15.12.2005 GÂLEA Gabriela-Smărăndiţa loc. Iaşi, jud. Iasi; tel/fax 0232/21.66.38; tel. mobil: 0722.38.91.56; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 1 - Restaurare arhitectură; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
169. 183 S/15.12.2005 MUREŞAN Theo-Sandu Loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj 6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Pictor  
170. 184 S/15.12.2005 PĂTRAŞCU Simona-Cătălina Bucureşti 6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Restaurator  
171. 186 S/02.02.2006 ALUPOAIE Dumitru Loc. Botoşani, jud. Botosani 1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări
Inginer constructor  
172. 187 S/02.02.2006 ANDREICA Zamfir Loc. Baia Mare, jud. Maramureş;
Tel: 0262/434.521; 0745.67.17.64
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie consolidare şi/sau restaurare structuri istorice; 5 - Inginerie-instalaţii:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Subinginer constructor  
173. 188 S/07.02.2006 MOJOLIC Ana Loc. Baia Mare, jud. Maramureş 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
174. 189 S/07.02.2006 ONIŞORU Iulian Loc. Alba Iulia, jud. Alba 1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect
Arhitect  
175. 190 S/07.02.2006 PETRESCU Doina Loc. Târgovişte, jud. Dâmboviţa 1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, investigaţii, cercetări şi evidenţa monumentelor istorice; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
176. 191 S/07.02.2006 GUBOVICI Şerban Loc. Arad, jud. Arad, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.; tel: 0257/281.549; tel. mobil: 0722.84.67.16 1 - Restaurare arhitectură; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
C - şef proiect complex
Arhitect  
177. 192 S/23.03.2006 MORARU Victor loc. Sibiu, jud. Sibiu 1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect
Arhitect  
178. 193 S/23.03.2006 ŢUŢUIANU Ana-Corina Bucureşti, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.; tel. mobil: 0742.45.68.74 1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini:
B - verificare proiecte; D - şef proiect
Arhitect  
179. 194 S/23.03.2006 KIRIZSAN Imola Loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.; tel. mobil: 0744.77.13.10 3 - Cercetarea monumentelor istorice; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
180. 195 S/29.03.2006 ROŞIU Liliana-Lucia Loc. Timişoara, jud. Timiş 1 - Restaurare arhitectură; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
181. 196 S/29.03.2006 MITROI Constantin loc. Galaţi, jud. Galati, tel: 0236/41.00.99; 41.08.39; tel. mobil: 0744.51.00.99 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect
Inginer constructor  
182. 197 S/29.03.2006 ALEXANDRU Gabriela Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa, tel/fax: 0243/23.02.07; tel. tel. mobil: 0722.14.14.34; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 1 - Restaurare arhitectură; 3 - Cercetarea monumentelor istorice; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
183. 198 S/29.03.2006 FLORIAN Dan-Ştefan Bucureşti
0767268488 / 0734490695
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări
Subinginer mecanic  
184. 199 S/29.03.2006 MARINESCU Ana-Maria jud. Argeş, Piteşti 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
185. 200 S/29.03.2006 NICOLAESCU Anca-Corina Bucureşti 6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Restaurator  
186. 201 S/18.05.2006 VASILE Ilie Bucureşti
tel: 021/746.10.47; tel. mobil: 0722.38.44.01
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări
Inginer constructor  
187. 202 S/18.05.2006 GEORGESCU Gabriel Bucureşti 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice; 5 - Inginerie-instalaţii:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
188. 203 S/18.05.2006 POPESCU Pavel loc. Craiova jud. Dolj,
tel: 0251/417.242; tel. mobil: 0744.561.134; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură:
C - şef proiect complex; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
189. 204 S/18.05.2006 PINTILIE Valerică loc. Suceava, jud. Suceava 1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări
Subinginer constructor  
190. 205 S/18.05.2006 ORDODI Mihai com. Pecica, jud. Arad tel. mobil: 0744.53.37.33; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
191. 206 S/18.05.2006 FLORESCU Ioana-Doina Bucureşti 1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
192. 207 S/18.05.2006 MĂNESCU Silvia Bucureşti 1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice; 5 - Inginerie-instalaţii:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Subinginer constructor  
193. 208 S/23.06.2006 FEKETE Marta loc. Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, tel/fax: 0267/31.57.14; tel. mobil: 0741.12.05.53 1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect
Arhitect  
194. 209 S/23.06.2006 ANDREI Cristina loc. Iaşi, jud. Iasi 1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect
Arhitect  
195. 210 S/23.06.2006 MOLDOVEANU Maria loc. Bacău, Jud. Bacau
tel. mobil: 0745.11.08.31
1 - Restaurare arhitectură:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Conductor arhitect  
196. 211 S/03.07.2006 ŞTEFĂNEL Adrian loc. Mediaş jud. Sibiu, 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice; 5 - Inginerie-instalaţii:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări
Inginer constructor  
197. 212 S/03.07.2006 COTEŢIU Marin jud. Dâmboviţa, Târgovişte 6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală: E - exec. lucrări Pictor  
198. 213 S/03.07.2006 MUNTEANU Mircea Bucureşti
tel. mobil: 0721.909.045 sau 0761.670.760; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Pictor  
199. 214 S/04.07.2006 TUDOR Cornel-Alexandru Bucureşti, Sector 1
Tel: 0744 328 260
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice; 5 - Inginerie-instalaţii:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări
Inginer constructor  
200. 215 S/04.07.2006 GRIGOROV Gabriel-Vladimir Loc. Sibiu, jud. Sibiu
tel: 0269/432.198;
tel. mobil: 0723.30.02.27
1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; D - şef proiect
Arhitect  
201. 216 S/19.07.2006 NICULIŢĂ Mihai loc. Piatra Neamţ jud. Neamţ
Tel: 0722.569.681 / 0233.620.740
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
202. 217 S/19.07.2006 COMŞIA Camelia-Elena Bucureşti 7 - Componente artistice - Restaurare pictură pe lemn:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Pictor  
203. 218 S/19.07.2006 CONSTANTIN Mirela Bucureşti
tel. mobil: 0724.775.348; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
7 - Componente artistice - Restaurare pictură pe lemn:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Pictor  
204. 219 S/19.07.2006 PAFKA Ernest-Anton loc. Oradea, jud. Bihor,
tel: 0259/411.012; tel. mobil: 0744.783517; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; D - şef proiect
Arhitect  
205. 220 S/20.07.2006 MIHĂIESCU Ioana loc. Reşiţa jud. Caraş Severin,
tel/fax: 0255/217.840; tel. mobil: 0745.253.940; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; D - şef proiect
Arhitect  
206. 221 S/07.08.2006 SPĂTARU Nicolae Bucureşti
tel: 021/352.18.39; tel. mobil: 0742.10.25.56
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
207. 222 S/07.08.2006 POP Gheorghe Bucureşti, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.; tel: birou: 0311.041.198; tel. mobil: 0723.32.64.64 1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, investigaţii, cercetări; B - verificare proiecte; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
208. 223 S/07.08.2006 EMÖDI Tamás-Péter loc. Oradea jud. Bihor,
tel: 0359/42.53.27; tel. mobil: 0745.311.387
1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; D - şef proiect
Arhitect  
209. 224 S/07.08.2006 CAZACU Antonin-Silviu Bucureşti 1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Ing. contrucţii hidrotehnice  
210. 225 S/07.08.2006 ROTARU Mihai-Leonard Bucureşti 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări
Inginer constructor  
211. 226 S/07.08.2006 VLAD Ion Bucureşti
tel: 021/211.22.02; tel. mobil: 0723.502.306; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
212. 227 S/07.08.2006 CIUNGAN-TUDORAN Liviu-Titus loc. Sibiu, jud.Sibiu
tel: 0269/434.498, 0269/432.128; tel. mobil: 0744.58.45.14
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice; D - şef proiect
Pictor  
213. 228 S/07.08.2006 MAKAY Dorottya-Lilly loc. Cluj-Napoca jud. Cluj,
tel. mobil: 0744.63.64.75; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări
Inginer constructor  
214. 229 S/07.08.2006 DEZSÖ Eva loc. Cluj-Napoca jud. Cluj, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.; tel. mobil: 0742.67.10.56 1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; D - şef proiect
Conductor arhitect  
215. 230 S/11.08.2006 APOSTOL Virgil Bucureşti
tel: 021/321.76.32; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; D - şef proiect
Arhitect  
216. 231 S/11.08.2006 BÂLICI Ştefan Bucureşti
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.; tel: 021/321.76.32
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; D - şef proiect
Arhitect  
217. 232 S/28.08.2006 TUTUNEA Daniela-Ruxandra Bucureşti
PEDA PROIECT S.R.L. Bucureşti; tel/fax: 021/315.18.59
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
218. 233 S/28.08.2006 POGÂNGEANU C. Florina loc. Iaşi, jud. Iasi
tel: 0232/260.363; tel. mobil: 0745.884.969; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect
Inginer constructor  
219. 234 S/28.08.2006 ŞTEFĂNIŢĂ Gabriela Bucureşti
tel. mobil: 0722.74.27.30; fax: 021/322.48.07; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
D - şef proiect; E - executare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Restaurator  
220. 235 S/28.08.2006 CĂLINESCU Ionela Bucureştie-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.; tel. mobil: 0723.23.55.32 6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
E - executare lucrări
Restaurator  
221. 236 S/15.11.2006 GHEORGHIEVICI Adda Bucureşti
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.; tel: +4021/250.81.44
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect
Arhitect  
222. 237 S/14.11.2006 GHEORGHIU Petru-Alexandru loc. Târgu Mureş jud. Mureş 2 - Urbanism, parcuri şi grădini:
A - studii, investigaţii, cercetări şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; G - inspecţia şi urmărirea în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
223. 238 S/15.11.2006 IONIŢĂ Petre mun. Bucureşti, tel. acasă: 021/325.25.45; tel. mobil: 0744.69.16.07 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
224. 239 S/15.11.2006 CRIŞAN Emil-Aurelian loc. Sibiu, jud.
tel: 0269/218.347; tel. mobil: 0744.605.628; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură:
D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
225. 240 S/15.11.2006 FURU Arpad loc. Cluj-Napoca jud. Cluj
tel. mobil: 0744.636.353; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
3 - Cercetarea monumentelor istorice; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
226. 241 S/15.11.2006 RÎMNICEANU Gheorghe-Ciprian loc. Buzău, jud. Buzau
tel. mobil: 0745.987.617; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări
Inginer constructor  
227. 242 S/15.11.2006 TAMAS Marcela loc. Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud
tel. mobil:0745.243.416; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; D - şef proiect
Arhitect  
228. 243 S/15.11.2006 JAKABFFY Ladislau-Gheorghe loc. Oradea, jud. Bihor
tel. acasă: 0259/43.62.41; tel. mobil: 0788.50.60.22
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer  
229. 244 S/15.11.2006 BUZATU-IONESCU Ion Bucureşti
tel. acasă: 021/627.79.28; tel. mobil: 0745.94.82.07
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice; 5 - Inginerie-instalaţii:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer instalaţii  
230. 245 S/29.01.2007 CRĂCIUNESCU Adrian Bucureşti, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.; tel. mobil: 0723.66.63.35 sau 0740.00.88.14 1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; D - şef proiect
Arhitect  
231. 246 S/29.01.2007 CONSTANTINESCU Dan-Dorin Bucureşti, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.; tel. mobil: 0722.25.78.67 1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
232. 247 S/29.01.2007 STOICESCU Ionel Bucureşti
tel. mobil: 0740.00.48.98
9 - Componente artistice - Restaurare piatră, sculptură piatră:
E - executare lucrări
Sculptor  
233. 248 S/29.01.2007 BRATU Bogdan Bucureşti
tel: 021/726.27.35; tel. mobil: 0746.14.12.24
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
E - executare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect - pictor restaurator  
234. 249 S/29.01.2007 BLAGA Dorina-Dumitra loc. Medias, jud. Sibiu
tel: 0269/83.49.64; tel. mobil: 0730.09.92.25; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
235. 250 S/29.01.2007 ZOICAŞ Viorel loc. Baia-Mare, jud. Maramureş
tel. acasă: 0262/21.54.10; firma S.C. ACECOM S.A. Baia Mare; tel: 0262/21.16.35; tel. mobil: 0741.12.88.08
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
236. 251 S/29.01.2007 GRĂMESCU Ana-Maria loc. Brăila,jud. Braila
tel/fax: 0239/61.94.76; tel. mobil: 0744.63.90.27; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
237. 252 S/08.02.2007 BUCUR Pavel Bucureşti
tel/fax: 021/22.245.54; tel. mobil: 0722.70.85.93
8 - Componente artistice - Restaurare lemn, sculptură lemn:
A - studii, investigaţii, cercetări, evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Sculptor  
238. 253 S/08.02.2007 PASKUCZ Ioan-Ştefan loc.Baia Mare, jud. Maramureş
tel/fax: 0262/421.847; tel. mobil: 0744.53.97.33, 0788.31.77.50; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini:
D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
239. 254 S/08.02.2007 GHERGHEL Constantin loc. Iaşi, jud. Iasi
tel: 0232/24.74.32; tel. mobil: 0722.51.87.77
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări
Inginer constructor  
240. 255 S/08.02.2007 OMER Adnan Bucureşti
tel: 021/411.66.56; tel. mobil: 0745.18.07.24
5 - Inginerie-instalaţii:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer instalaţii  
241. 256 S/08.02.2007 FLEŞCHIN Stelian-Gheorghe loc. Alba-Iulia, jud. Alba
tel/fax: 0258/83.35.06; tel. mobil: 0721.20.69.73; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură:
B - verificare proiecte; D - şef proiect
Arhitect  
242. 257 S/08.02.2007 DAN Petru Bucureşti 1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor Decedat
243. 258 S/08.02.2007 FECIORU Viorel loc. Iaşi, jud. Iasi
tel. mobil: 0746.86.63.53
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări
Inginer constructor  
244. 259 S/08.02.2007 CSISZER Lorant loc. Miercurea Ciuc, jud. Harghita
tel. mobil: 0722.141.002; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monum. istorice
Inginer constructor  
245. 260 S/02.03.2007 CIOBĂNAŞU Corneliu loc. Iaşi, jud. Iasi
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.; tel. mobil: 0740.37.62.14
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice (pt. 1, 2, 3); B - verificare proiecte; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice (B, D, G numai pt. 1 )
Arhitect  
246. 261 S/09.03.2007 GRECEA Daniel Mişu loc. Timişoara, jud. Timiş, 1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer  
247. 262 S/21.03.2007 ICHIM Aurica loc. Iaşi, jud. Iasi
tel: 0232/314.614; tel. mobil: 0742.569.125; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice
Istoric  
248. 263 S/21.03.2007 SASU Ioan loc. Iaşi, jud. Iasi
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice (pt. 1, 2, 3); B - verificare proiecte; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice (B, D, G numai pt. 1 )
Arhitect  
249. 264 S/11.04.2007 GEORGESCU Emilia Bucureşti
tel: 021/311.24.17 sau 021/311.24.18; fax: 021/312.04.16; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau axaintlconstruct.ro
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Subinginer constructor  
250. 265 S/11.04.2007 GEORGESCU Iulian-Gheorghe Bucureşti
tel: 021/311.24.17 sau 021/311.24.18; fax: 021/312.04.16; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau axaintlconstruct.ro
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
251. 266 S/11.04.2007 CONDURACHE Cornel loc. Galaţi, jud. Galati
tel. mobil: 0744.706.833; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
252. 267 S/11.04.2007 ŢICĂU Viorel-Ion loc. Galaţi, jud. Galati
tel: 0236/471.000 sau 0236/464.747; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer (drumuri şi poduri)  
253. 268 S/06.06.2007 POP Ana-Maria loc. Deva jud. Hunedoara, , S.C. ASAR GRUP S.R.L. Deva; fax: 0254/224.895; tel. mobil: 0721.260.904; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
254. 269 S/06.06.2007 HLAVATHY Izabella-Etelka loc. Sfântu Gheorghe jud. Covasna tel. mobil: 0745.679.393; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 3 - Cercetarea monumentelor istorice; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor Decedat
255. 270 S/06.06.2007 MUNTEANU Ioan Bucureşti, tel: 021/628.73.46 1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice (pt. 1, 2, 3); B - verificare proiecte (pt. 1, 3); C - şef proiect complex (pt. 1,3); D - şef proiect (pt. 1, 3); G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice (pt. 1, 3)
Arhitect  
256. 271 S/06.06.2007 LASCU Dorel-Victor loc. Ploieşti, jud. Prahova
tel: 0244/527.396; tel. mobil: 0723.275.629 sau 0720.070.578; e-mail: moldoconsgrup.ro sau Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice; 5 - Inginerie-instalaţii:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
257. 272 S/06.06.2007 GHEORGHIU Viorel loc. Iaşi, jud.Iasi
tel. mobil: 0722.438.408; fax: 0232/437.913
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
258. 273 S/06.06.2007 COLICA Cristian-Dorel Bucureşti
tel: 021/326.0110; tel. mobil: 0724.226.335 sau 0741.200.400; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări
Ing. constr. hidrotehnice  
259. 274 S/06.06.2007 PAVELEŢ Irina-Aurora loc. Ploieşti jud. Prahova
tel: 0244/567.084; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Istoric  
260. 275 S/19.11.2007 BĂNICĂ Teodor Nicolae Bucureşti
tel/fax: 031.4023719; tel. mobil: 0722.170.960; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură:
B - verificare proiecte; E - executare lucrări
Conductor arhitect  
261. 276 S/19.11.2007 HALASZ Annamaria loc. Baia Mare, jud. Maramureş
tel. mobil: 0741.096.701; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
262. 277 S/19.11.2007 PÁL Peter loc. Târgu Mureş jud. Mureş
tel. mobil: 0788.353.015; e-mail: palpeter@zapptel. mobile.ro
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; D - şef proiect; E - executare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Pictor  
263. 278 S/19.11.2007 DRĂGAN Mircea-Petru loc. Satu Mare, jud. Satu mare 1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice (1); B - verificare proiecte (4); E - executare lucrări (4); F - dirigentare lucrări (1,4); G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice (1,4)
Inginer constructor  
264. 279 S/19.11.2007 URDEA Ioana loc. Sibiu, jud. Sibiu
tel: 0269/25.03.84; tel. mobil: 0723.555.864
1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; D - şef proiect
Arhitect  
265. 280 S/19.11.2007 PASCU Dumitru loc. Galaţi, jud. Galati
tel. mobil: 0741.065.868; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Subinginer constructor  
266. 281 S/19.11.2007 BÎRHALĂ Mihail-Gabriel Bucureşti
tel. mobil: 0723.173.303; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; E - executare lucrări
Pictor  
267. 282 S/19.11.2007 IORDAN Viorel Bucureşti
tel. mobil: 0744.557.195; fax: 331.15.11; e-mail: iordanviorel@zapptel. mobil.ro
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări
Inginer constructor  
268. 283 S/19.11.2007 GEORGESCU Eugeniu loc. Ploieşti jud. Prahova
tel. mobil: 0741.070.242; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
5 - Inginerie-instalaţii; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
269. 284 S/19.11.2007 ROŞU Justinian loc.Ploieşti, jud. Prahova
tel. mobil: 0744.495.125; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări
Inginer constructor  
270. 285 S/19.11.2007 MIHÁLY Zita loc. Miercurea Ciuc jud. Harghita
tel. mobil: 0723.928.668: e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
3 - Cercetarea monumentelor istorice; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
271. 286 S/19.11.2007 TÖVISSI Zsolt loc. Miercurea Ciuc, jud. Harghita
tel. mobil: 0744.77.44.29; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice (1,3); D - şef proiect (1)
Arhitect  
272. 287 S/19.11.2007 ŞERBAN Vergil loc. Slobozia, jud. Ialomiţa
tel: 0243/235.765 sau 0243/231.711; tel. mobil: 0724.051.951
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Subinginer constructor  
273. 288 S/19.11.2007 HULPE Iulius-Toma loc. Bistriţa-Năsăud, jud.Bistrita Nasaud
tel. mobil: 0755.861.794
1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
274. 289 S/19.11.2007 MANOLACHE Ovidiu loc. Bacău, jud. Bacau
tel: 0234/181.573; tel. mobil: 0722.214.821
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice; 5 - Inginerie-instalaţi:
E - executare lucrări
Inginer  
275. 290 S/19.11.2007 DONE Eugen-Paul Bucureşti
tel. mobil: 0745.167.149
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
5 - Inginerie-instalaţii; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
276. 291 S/19.11.2007 DROBOTĂ Maria-Magdalena loc. Probota, jud. Suceava
tel. mobil: 0723.306.975; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; E - executare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Restaurator  
277. 292 S/19.11.2007 ALEXA Otilia loc. Bârlad, jud. Vaslui,
tel. mobil: 0723.351.148
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
E - executare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Pictor  
278. 293 S/19.11.2007 GHERASIM Ruxandra Bucureşti
tel. mobil: 0722.595.009
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
E - executare lucrări
Restaurator  
279. 294 S/19.11.2007 OLTEANU Paula Bucureşti
Tel: 0728913671/0217255977
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monum. istorice
Arhitect  
280. 295 S/19.11.2007 SCĂRLĂTESCU Andrei-Vasile-Lucian loc.Târgovişte, jud. Dâmboviţa 6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
E - executare lucrări
Restaurator  
281. 296 S/19.11.2007 BÎRZU Călin-Doru Bucureşti
tel. mobil: 0722.637.586; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
D - şef proiect; E - executare lucrări
Pictor  
282. 297 S/19.11.2007 CĂMUI Iulian loc. Târgu Jiu, jud. Gorj
tel. mobil: 0744.567.037; fax: 0353/405.503; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură:
E - executare lucrări
Arhitect  
283. 298 S/19.11.2007 RÂNJA Dan-Cristian Bucureşti
tel: 021/319.46.59;/ 0727.660750
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex
Arhitect  
284. 299 S/05.12.2007 OLASZ Gabriella loc. Sibiu, jud. Sibiu
tel. mobil: 0740.127.648
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; D - şef proiect
Arhitect  
285. 300 S/05.12.2007 IAMANDESCU Ioana Irina Bucureşti
tel. mobil: 0745.041.402; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
286. 301 S/05.12.2007 BALTHES Hermann loc. Sibiu, jud. Sibiu
tel. mobil: 0744.611.200; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură:
D - şef proiect
Conductor arhitect  
287. 302 S/05.12.2007 VARTOLOMEI Paula loc. Suceava, jud. Suceava
tel. mobil: 0769033151; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
E - executare lucrări
Restaurator  
288. 303 S/20.12.2007 KISS Lorand com. Corunca,jud. Mureş
tel. mobil: 0788.133.123; e-mail: kisslovi@zapptel. mobile.ro
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; E - executare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Pictor  
289. 304 S/20.12.2007 PRECUP-BOLOG Olimpiu loc. Alba Iulia, jud. Alba
tel. mobil: 0722.627.239; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
290. 305 S/20.12.2007 SATA Ignácz   4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
291. 306 S/20.02.2008 STĂTICĂ Ion jud. Vâlcea
tel: 0350/808.471; tel. mobil: 0744.589.735; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer  
292. 307 S/20.02.2008 MACHEDON Luminiţa-Gloria   1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect
Arhitect  
293. 308
S/04.03.2008
UNGUREANU Gheorghe tel: 0250/736.703; 0250/744.323; tel. mobil: 0744.541.365; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări
Inginer constructor  
294. 309 S/04.03.2008 MĂLAI Marilena-Vochiţa loc. Constanţa, jud. Constanta
tel. mobil: 0723.501.467 sau 0752.272.240; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer  
295. 310 S/04.03.2008 ONOFREI Ion loc. Bacău, jud. Bacau
tel: 0234/513.113; tel. mobil: 0745.105.185; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
F - dirigentare lucrări
Inginer  
296. 311 S/04.03.2008 KOLOZSI Tiberiu jud. Cluj,
tel. mobil: 0740.038.352; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
9 - Componente artistice - Restaurare piatră, sculptură piatră; 10 - Componente artistice - Restaurare metal:
D - şef proiect; E - executare lucrări
Restaurator  
297. 312 S/08.04.2008 KIRIZSAN Ildiko loc. Târgu Mureş, jud. Mureş
tel. mobil: 0745.512.997; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
298. 313
S/20.05.2008
CODIN Florian Bucureşti
tel: 021/313.17.64; tel. mobil: 0741.235.555; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
299. 314 S/20.05.2008 FEDORCZUC Ovidiu loc. Deva, jud. Hunedoara
tel. mobil: 0724.515.746
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer  
300. 315 S/20.05.2008 GABREA Georgeta Bucureşti
tel. mobil: 0723.227.446 sau 0788.330.795; email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice (1,3); B - verificare proiecte (1); C - şef proiect complex (1); D - şef proiect (1); G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice (1)
Arhitect  
301. 316 S/20.05.2008 GRAPINI Sabin-Pompei loc. Bistriţa, jud. Bistriţa Năsăud,
tel: 0744.107.322; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări
Restaurator  
302. 317 S/20.05.2008 MANEA Ion Bucureşti
tel: 313.17.64; tel. mobil: 0741.195.555; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer  
303. 318 S/20.05.2008 MITRACHE Severică loc. Slatina, jud. Olt
tel. mobil: 0744.567.554; fax: 0249.432.830
1 - Restaurare arhitectură; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice (1,3); B - verificare proiecte (1); D - şef proiect (1); G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice (1)
Arhitect  
304. 319 S/20.05.2008 NAGY Benjamin loc.Târgu Mureş, jud. Mureş
tel. mobil: 0745.358.689; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
9 - Componente artistice - Restaurare piatră, sculptură piatră:
D - şef proiect; E - executare lucrări
Sculptor  
305. 320 S/20.05.2008 TĂŞCAN Dorel Bucureşti
tel: 021/313.17.64; tel. mobil: 0741.235.555 sau 0723.881.975; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
306. 321 S/05.06.2008 GONDOŞ Cristina-Roxana Bucureşti
tel. mobil: 0720.010.626; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
E - executare lucrări
Restaurator  
307. 322 S/10.07.2008 LINC Lazăr loc. Rupea, jud. Braşov
tel. mobil: 0745. 965.406; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
308 323 S/10.07.2008 POPESCU Ioan loc. Timişoara, jud. Timiş
tel/fax: 0256.213.720; tel. mobil: 0722.209.184
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
309. 324 S/10.07.2008 LĂCĂTUŞ Constantin-Dan Bucureşti
tel: 021/210.80.97; tel. mobil: 0742.033.843
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
310. 325 S/10.07.2008 BĂLDESCU Irina Bucureşti
tel. mobil: 0722.796.819; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice
Arhitect  
311. 326 S/10.07.2008 MICHIU-DINESCU Mariana-Rodica   1 - Restaurare arhitectură; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
312. 327 S/21.07.2008 MIHĂILESCU Margareta Bucureşti
tel. mobil: 0727.512.393 sau 0788.860.050; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
313. 328 S/21.07.2008 IONESCU Dan Bucureşti
tel. mobil: 0728.367.254; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; D - şef proiect
Arhitect  
314. 329 S/21.07.2008 LUCESCU Corina Bucureşti
tel. mobil: 0722.633.418; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
315. 330 S/21.07.2008 MIHĂILESCU, Liviu-Valentin Bucureşti
tel: 021/241.67.54; tel. Mobil: 0749.079.331
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări
Inginer constructor  
316. 331 S/01.08.2008 CUIBUŞ Dorin loc. Oradea, jud. Bihor
tel. mobil: 0744.588.319; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări
Inginer constructor  
317. 332 S/28.07.2008 NICOLAE Ion ,loc. Piteşti, jud. Argeş
tel: 0348.415.963; tel. mobil: 0744.314.146
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări
Subinginer constructor  
318. 333 S/08.10.2008 TITZ Marcela loc.Timişoara, jud. Timiş
tel: 0256.434.005; tel. mobil: 0744.394.106; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
319. 334 S/30.10.2008 BRADU Mihai loc. Scheia, jud. Suceava
tel: 0230.530.710; tel. mobil: 0745.302.322
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice; 5 - Inginerie-instalaţii:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Tehnician constructor  
320. 335 S/30.10.2008 FELICAN Paul Bucureşti
tel: 021.430.5767; tel. mobil: 0722.427.417
1 - Restaurare arhitectură; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Proiectant arhitect  
321. 336 S/30.10.2008 CUŞNER Cornel loc.Baia Mare, jud. Maramureş
tel: 0262.276.368; tel. mobil: 0744.555.751; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
   
322. 337 S/30.10.2008 GHERMAN Vasile loc.Timişoara, jud. Timiş
tel. mobil: 0744.570.547
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice; 5 - Inginerie-instalaţii:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
   
323. 338 S/30.10.2008 BĂNICĂ Paul Com. Bolintin-Deal, jud. Giurgiu
tel: 0246.273.782; tel. mobil: 0740.204.287; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice; 5 - Inginerie-instalaţii:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
   
324. 339 S/30.10.2008 MĂNĂILĂ Vasile Bucureşti
tel. mobil: 0724.741.929
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice; 5 - Inginerie-instalaţii:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări
   
325. 340 S/30.10.2008 POP Vasile Com. Deseşti, jud. Maramureş
tel/fax: 0262.374.062; tel. mobil: 0724.500.788
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare struct. istorice:
E - executare lucrări
   
326. 341 S/30.10.2008 CORCINSCHI Bogdan-Andrei loc. Iaşi, jud. iasi
tel/fax: 0232.294.605; tel. mobil: 0749.252.930
5 - Inginerie-instalaţii:
D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer  
327. 342 S/30.10.2008 VIGH Ádám-Károly loc. Miercurea-Ciuc, jud. Harghita
tel. mobil: 0744.643.153; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare struct. istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
328. 343 S/19.11.2008 DINĂ Teiţa-Anca   6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; E - executare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Restaurator  
329. 344 S/19.11.2008 CERIANI Paolo loc.Timişoara, jud. Timiş
tel. mobil: 0728.840.889; fax: 0727.925.771
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
D - şef proiect; E - executare lucrări
Inginer constructor  
330. 345 S/19.11.2008 RĂDULESCU Ion loc. Buzău, jud. Buzau
tel: 0238.725.864; tel. mobil: 0744.536.309
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
331. 346 S/19.11.2008 GOLFIŢĂ Victor com. Şopot, jud. Dolj
tel. mobil: 0740.980.556 sau 0722.172.656; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monum. istorice
Inginer  
332. 347 S/20.01.2009 PINTILIE Aurica   6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
E - executare lucrări
Restaurator  
333. 348 S/15.01.2009 BÂRLEA Vasile Loc. Sighetu Marmatiei, jud. Maramures, tel. 0740.818.062 1 - Restaurare arhitectură; 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Tehnician constructor  
334. 355
S/10.06.2009
PISICA Viorica Steluta Loc. Galati, jud. Galati
Tel: 0236-415410
3 - elaborare studii, cercetari si inventariere monumente istorice A - elaborare studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice Istoric  
335 356
S/10.06.2009
OPRISCH Michael Loc. Timisoara, jud. Timis
Tel: 0752.702.776
Calitatea: a)Elaborator studii, cercetări şi inventariere m.i; b)Şef proiect de specialitate: restaurare arhitectură şi urbanism istoric.
Spec: a)Studii, cercetări şi inventariere m.i; b)Urbanism istoric; c)Restaurare arhitectură.
Arhitect  
336 357
S/10.06.2009
HULPE Iulius Toma Loc. Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud
Tel: 0263-211525
2 - urbanism istoric; A - elaborare studii, cercetari si inventariere monumente istorice; D - sef proiect de specialitate: restaurare arhitectura, structuri istorice, componente artistice si/sau urbanism istoric, dupa caz; G - urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice, in functie de specializare. Arhitect  
337 358
S/10.06.2009
KISS Zoltan Arpad Loc. Alba Iulia, jud. Alba
Tel: 0745-925093
9 - onservare/restaurare decoratii piatra, stucatura si/sau ceramica; E - executare lucrari Pietrar restaurator  
338 359
S/10.062009
PENYACSEK Stefan Petru Loc. Cordau, jud. Bihor
Tel: 0259-319895
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
13 - conservare/restaurare vitralii; E - executare lucrari Restaurator arta  
339 360
S/10.06.2009
CIOCSAN Octavian Loc. Craiova, jud. Dolj 6 - conservare/restaurare pictura murala si/sau pe lemn; E - executare lucrari Pictor restaurator  
340 361
S/10.06.2009
CALIMOCEANU Florentin Loc. Oltenita, jud. Calarasi
Tel: 0722-816791
6 - conservare/restaurare pictura murala si/sau pe lemn; E - executare lucrari Restaurator Certificat actualizat prin Certificatul nr. 518 S/15.11.2012 în baza Dispoziţiilor art. 36 din OMCPN 2495/2010 şi ca urmare a cererii titularului înreg. la INP sub nr. 4018/09.08.2012
341 362
S/10.06.2009
MIHALY Ferenc Loc. Targu Mures, jud. Mures
Tel: 0745-850102; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
6 - conservare/restaurare pictura murala si/sau pe lemn;8 - restaurare lemn, lemn policrom, dupa caz; A - elaborare studii, cercetari si inventariere monumente istorice; E - executare lucrari Restaurator  
342 363
S/10.06.2009
GORCEA Constantin Loc. Suceava, jud. Suceava
Tel: 0722-387540; e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - restaurare arhitectuira; 2 - urbanism istoric; A - elaborare studii cercetari si inventariere monumente istorice; D - sef proiect de specialitate: restaurare arhitectura, structuri istorice, componente artistice si/sau urbanism istoric, dupa caz; C - sef proiect complex, doar pt arhitecti Arhitect  
343 364
S/01.07.2009
FOTACHE Adrian Loc. Otopeni, jud. Ilfov
Tel: 0720-618850
Fax: 021-3523997
1 - restaurare arhitectuira; 4 - consolidare/restaurare structuri istorice; F - dirigentare lucrari Arhitect  
344 365
S/01.07.2009
POPA Cristian Ion Loc. Oradea, jud. Bihor 3 - studii, cercetari si inventariere monumente istorice; 1 - restaurare arhitectura; A - elaborare studii, cercetari si inventariere monumente istorice; D - sef proiect de specialitate; C - sef proiect complex; G - urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice Arhitect  
345 366
S/01.07.2009
DRAGU Stefan Loc. Ploiesti, jud. Prahova
Tel: 0729-508762 / 0244-517793
1 - restaurare arhitectuira; 4 - consolidare/restaurare structuri istorice; F - dirigentare lucrari Inginer constructor  
346 367
S/01.07.2009
MORARU Ioan Stelu Loc. Bucuresti, Sector 5
Tel: 0742-000012
4 - consolidare/restaurare structuri istorice; E -executare lucrari; F - dirigentare lucrari Inginer constructor  
347 368
S/01.07.2009
POPOI Romeo Loc. Targu-Jiu, jud. Gorj
Tel: 0724-459249
1 - restaurare arhitectuira; 4 - consolidare/restaurare structuri istorice; E -executare lucrari; ; F - dirigentare lucrari Inginer constructor  
348 369
S/01.07.2009
TRIFAS Ionel Loc. Focsani, jud. Vrancea
Tel: 0721-248560
1 - restaurare arhitectuira; 4 - consolidare/restaurare structuri istorice; F - dirigentare lucrari Inginer constructor  
349 370
S/01.07.2009
SIMINIC Alexandru Loc. Bucuresti, sector 2
Tel: 0722-314083 / 021-6104074
9 - conservare/restaurare decoratii piatra, stucatura si/sau ceramica, dupa caz; 10 - conservare / restaurare metal; A - elaborare studii, cercetari si inventarieremonumente istorice; E - executare lucrari Sculptor restaurator  
350 371
S/24.09.2009
PUSCAS Cristian Loc. Oradea, jud. Bihor
Tel: 0744-599345 / 0359-438040
1 - restaurare arhitectura; 3 - studii, cercetari si inventariere monumente istorice; A - elaborare studii, cercetari si inventarieremonumente istorice; D - sef proiect de specialitate;` Arhitect  
351 372
S/24.09.2009
BALDESCU Irina Loc. Bucuresti, sector 2
Tel: 0722-796819
1 - restaurare arhitectura; D - sef proiect de specialitate; Arhitect  
352 373
S/24.09.2009
DAVIDENCO Gabriel Loc. Alexandria, jud. Teleorman
Tel: 0749-011431
2 - urbanism istoric; 3 - studii, cercetari si inventariere monumente istorice; A - elaborare studii, cercetari si inventarieremonumente istorice; D - sef proiect de specialitate Arhitect  
353 374
S/24.09.2009
SZEKERES BALOGH Iolanda Loc. Targu Mures, jud. Mures
Tel: 0741-091502
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - restaurare arhitectura; 2 - urbanism istoric; 3 - studii, cercetari si inventariere monumente istorice; A - elaborare studii, cercetari si inventarieremonumente istorice; C - sef proiect complex; D - sef proiect de specialitate Arhitect  
354 375
S/24.09.2009
NITULESCU Arina Loc. Constanta, jud. Constanta
Tel: 0742-170800
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - restaurare arhitectura; 3 - studii, cercetari si inventariere monumente istorice; A - elaborare studii, cercetari si inventariere monumente istorice; D - sef proiect de specialitate Arhitect  
355 376
S/24.09.2009
BARBULESCU Cantemir Loc. Bucuresti, sector 3
Tel: 0722-340727
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - restaurare arhitectura; 4 - consolidare / restaurare structuri istorice; F - dirigentare lucrari; G - urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice Arhitect  
356 377
S/24.09.2009
CUCOS Virgil Loc. Iasi. Jud. Iasi
Tel: 0745.634.440
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - restaurare arhitectura; 4 - consolidare / restaurare structuri istorice; E - executare lucrari; F - dirigentare lucrari Inginer constructor  
357 378
S/24.09.2009
KRAMER Peter Hans Loc. Sibiu, jud. Sibiu
Tel: 0722-248703
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
4 - consolidare / restaurare structuri istorice; 8 - restaurare lemn, lemn policrom; 9 - conservare / restaurare decoratii piatra, stucatura si ceramica; 10 - conservare / restaurare metal; 13 - conservare / restaurare vitralii; E - executare lucrari Inginer  
358 379
S/24.09.2009
SPIRU BOLOIU Florin Loc. Bucuresti, sector 6
Tel: 0740-465300 / 021-7603495
9 - conservare / restaurare decoratii piatra, stucatura si ceramica; A - elaborare studii, cercetari si inventariere monumente istorice; E - executare lucrari Arist Plastic restaurator  
359 380
S/24.09.2009
RITIVOIU Constantin Radu Loc. Bucuresti, sector 4
Tel: 0722-566747
7 - conservare / restaurare pictura lemn; A - elaborare studii, cercetari si inventariere monumente istorice; E - executare lucrari Pictor restaurator  
360 381
S/24.09.2009
RADULESCU Gheorghe Loc. Bucuresti, sector 5
Tel: 0761-302608 / 021-4248086
9 - conservare / restaurare decoratii piatra, stucatura si ceramica; E - executare lucrari Mester pietrar  
361 382
S/20.11.2009
STURDZA Serban Loc. Bucuresti, sector 1
Tel: 0728-872130
1 - restaurare arhitectura; 2 - urbanism istoric; 3 - studii, cercetari si inventariere monumente istorice; A - elaborare studii, cercetari si inventariere monumente istorice; C - sef proiect complex;; D - sef proiect de specialitate Arhitect  
362 383
S/20.11.2009
MATHE Zoltan Loc. Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Tel: 0744-697961
1 - restaurare arhitectura; 2 - urbanism istoric; 3 - studii, cercetari si inventariere monumente istorice; A - elaborare studii, cercetari si inventariere monumente istorice; D - sef proiect de specialitate. Arhitect  
363 384
S/20.11.2009
KOLLO Miklos Loc. Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Tel: 0730-118669
1 - restaurare arhitectura; 2 - urbanism istoric; 3 - studii, cercetari si inventariere monumente istorice; A - elaborare studii, cercetari si inventariere monumente istorice; D - sef proiect de specialitate. Arhitect  
364 385
S/20.11.2009
FILIP Anca Loc. Bucuresti, sector 2
Tel: 0744-760702
2 - urbanism istoric; 3 - studii, cercetari si inventariere monumente istorice; A - elaborare studii, cercetari si inventariere monumente istorice; D - sef proiect de specialitate. Arhitect  
365 386
S/20.11.2009
GIONCU Victor Marin Nicolae Loc. Timisoara, jud. Timis
Tel: 0740-470642 / 0256-226277
1 - restaurare arhitectura; 3 - studii, cercetari si inventariere monumente istorice; 4 - consolidare / restaurare structuri istorice; A - elaborare studii, cercetari si inventariere monumente istorice; D - sef proiect de specialitate. Inginer constructor  
366 387
S/20.11.2009
MOSOARCA Marius Loc. Timisoara, jud. Timis
Tel / fax: 0256-226277
Mobil: 0740-612757
3 - studii, cercetari si inventariere monumente istorice; 4 - consolidare / restaurare structuri istorice; A - elaborare studii, cercetari si inventariere monumente istorice; D - sef proiect de specialitate; F - dirigentare lucrari; G - urmarirea comportarii in timp a monumentelor istorice. Inginer constructor  
367 388
S/20.11.2009
VASILACHE Gheorghe Loc. Bucuresti, sector 3
Tel / fax: 021-3323547
Mobil: 0724-507551
1 - restaurare arhitectura; 4 - consolidare / restaurare structuri istorice; E - executare lucrari. Subinginer constructor  
368 389
S/20.11.2009
SAVULESCU Mihail Loc. Targoviste, jud. Dambovita
Tel: 0744-342819
4 - consolidare / restaurare structuri istorice; E - executare lucrari. Maistru  
369 390
SD/20.11.2009
ALUCHI Andreea Ioana Loc. Ploiesti, jud. Prahova
Tel: 0745-681184 / 0244-540797
3 - studii, cercetari si inventariere monumente istorice; 2 - urbanism istoric; A - elaborare studii, cercetari si inventariere monumente istorice; D - sef proiect de specialitate. Arhitect  
370 391
SD/20.11.2009
SAMOILA Crisan Loc. Bucuresti, sector 4
Tel: 0729-891234
6 - conservare / restaurare pictura murala; E - executare lucrari. Arhitect  
371 392
SD/20.11.2009
SZABO Ane Marie Loc. Oradea, jud. Bihor
Tel: 0723-485904
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - restaurare arhitectura; 2 - urbanism istoric; 3 - studii, cercetari si inventariere monumente istorice; A - elaborare studii, cercetari si inventariere monumente istorice; D - sef proiect de specialitate. Arhitect  
372 393
SD/24.09.2009
BOGDAN Mariana Loc. Bucuresti, sector 1
Tel: 0744-328386 / 0722-312228
1 - restaurare arhitectura; D - sef proiect de specialitate: restaurare arhitectură Arhitect  
373 394
SD/24.09.2009
DAVIDENCO Gabriel Loc. Alexandria, jud. Teleorman
Tel: 0749-011431
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - restaurare arhitectura;
D - sef proiect de specialitate: restaurare arhitectură.
Arhitect  
374 349 S/23.05.2003 POPA Maria Loc. HUSI, jud. Vaslui
Tel: 0769.157.870
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Studii, cercetări şi inventariere monumente istorice.
Elaborator studii, cercetări şi inventariere monumente istorice; Urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice.
Istoric Modifcari ale datelor de contact in urma solicitarii titularei, inregistrata la INP sub nr. 3065/28.07.2013 si B.A. nr. 57/31.07.2013
375 350 S/28.04.2006 MINCULESCU Alexandru-Gabi Loc. Prahova, jud. Ploieşti
Tel: 0724-210.539
Conservare / restaurare pictură murală.
Executant lucrări.
Pictor restaurator  
376 351 S/20.10.2006 SOLONTAI
Mihaela Sandală
Loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel: 0744-385.938
0264-59.11.25
Studii, cercetări şi inventariere monumente istorice.
Elaborator studii, cercetări şi inventariere monumente istorice.
Arhitect  
377 354 S/26.09.2008 PASCUCCI Giampiero Loc. Arad, jud. Arad
Tel: 0039-0871-346768
Restaurare arhitectură.
Şef proiect de specialitate.
Arhitect  
378 395
S/03.11.2010
COTEŢIU Marin Loc. Tîrgovişte, jud. Dîmboviţa
Tel: 0723-305599
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Conservare/restaurare pictură murală - 6; Conservare/restaurare pictură pe lemn - 7.
Şef proiect specialitate : componente artistice - D;
Executare lucrări - E.
Restaurator  
379 396
S/03.11.2010
COVACI PREDA Camelia Loc. Timişoara, jud. Timiş
Tel: 0744-511090 / 0256-435199
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură-1.
Elaborare studii, cercetări şi inventariere monumente istorice - A; Şef proiect specialitate: restaurare arhitectură - D;
Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Arhitect  
380 397
S/03.11.2010
DĂRAC Aurelia Loc. Craiova, jud. Dolj
Tel: 0745-594024 / 0251-408239
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Dirigentare lucrări - F.
Inginer constructor  
381 398
S/03.11.2010
DARIDA Ioan Loc. Bucureşti, sector 1
Tel: 0722-659392
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Conservare/restaurare pictură murală - 6; Conservare/restaurare pictură pe lemn - 7.
Şef proiect specialitate : componente artistice - D;
Executare lucrări - E.
Artist plastic  
382 399
S/03.11.2010
FLORIAN Alexandrina Loc. Bucureşti, sector 5
Tel: 0767-268626 / 0734-490787
Inginerie instalaţii - 5.
Executare lucrări - E;
Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice-G.
Inginer instalator  
383 400
S/03.11.2010
KISS GAZDA Ioan Andrei Loc. Floreşti, jud. Cluj
Tel: 0720-600279
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură - 1.
Executare lucrări - E.
Inginer constructor  
384 401
S/03.11.2010
PETRIŞOR Ioan Loc. Bucureşti, sector 5
Tel: 0720-001128
e-mail: yoan.petrisor@gmail.com
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Dirigentare lucrări - F.
Inginer constructor  
385 402
S/03.11.2010
SANDU Mihaela Loc. Bucureşti, sector 5
Tel: 0722-456471
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură-1.
Şef proiect specialitate: restaurare arhitectură - D;
Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Arhitect  
386 403
S/03.11.2010
TITEA Minodora Loc. Tîrgovişte, jud. Dîmboviţa
Tel: 0727-886805
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E;
Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Inginer constructor  
387 404
S/03.11.2010
TRANDAFIR Dănuţ Loc. Bucureşti, sector 2
Tel: 0736-494112 / 0721-201806
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură - 1;
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E;
Dirigentare lucrări - F.
Inginer constructor  
388 405
S/03.11.2010
VASILCA Andreea Gabriela Loc. Bucureşti, sector 1
Tel: 0722-377355 / 0757-081313
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Urbanism istoric - 2; Studii, cercetări şi inventarierea monumentelor istorice - 3.
Elaborare studii, cercetări şi inventariere monumente istorice - A; Şef proiect specialitate: urbanism istoric - D.
Arhitect  
389 406 S/02.12.2010 BULARDA Ion Loc. Curtea de Argeş, jud. Argeş
Tel: 0723-670.556
0248-727.983
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E.
Inginer  
390 407 S/02.12.2010 DUMITRESCU Dumitru-Augustin Loc. Slobozia, jud. Ialomiţa
Tel: 0720-039.079
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Conservare/restaurare pictură murală - 6.
Executare lucrări - E.
Restaurator operă de artă  
391 408 S/02.12.2010 EDLER Laszlo Gyorgy Loc. Sfântu Gheorghe. Jud. Covasna
Tel: 0745-345.999
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E; Dirigentare lucrări - F.
Inginer constructor  
392 409 S/02.12.2010 GRUIŢÂ Alexandrina Loc. Timişoara, jud. Timiş
Tel: 0744-794.402
0356-107.638
Fax: 0356-816.248
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură - 1;
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E; Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Inginer constructor  
393 410 S/02.12.2010 LIANCĂ
Vlad-Mircea
Loc. Mediaş, jud. Sibiu
Tel: 0269.831.800
0733-914.640
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E.
Inginer constructor  
394 411 S/02.12.2010 PÉTERFI Zsuzsánna-Éva Loc. Zalău, jud. Sălaj
Tel: 0722-624.895
0745-127.867
0260-619.988
Fax: 0260-619.819
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură - 1; Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E.
Inginer constructor  
395 412 S/02.12.2010 SPIRU-BOLOIU Florin Loc. Bucureşti, sector 6
Tel: 021-760.34.95
0740-465.300
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Conservare/restaurare decoraţii piatră, stucatură şi ceramică - 9
Şef proiect de specialitate: componente artistice - D.
Artist plastic restaurator  
396 413 S/02.12.2010 WEISZ Attila Loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel: 0264-582.955
0744-200.846
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Studii, cercetări şi inventarierea monumentelor istorice - 3.
Elaborare studii, cercetări şi inventariere monumente istorice - A.
Istoric de artă  
397 414 S/02.12.2010 ZAHARIEA Georgiana-Cristina Loc. Codlea, jud. Braşov
Tel: 0721-991.725
Conservare/restaurare pictură murală - 6.
Executare lucrări - E.
Restaurator operă de artă  
398 415 S/13.01.2011 BAKÓ
Lorant-Istvan
Loc. Tîrgu-Mureş, jud. Mureş
Tel: 0265-213.161
0365-808.358
0788-345.853
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Urbanism istoric - 2.
Şef proiect specialitate: urbanism istoric - D.
Arhitect
399 416 S/13.01.2011 BENYOVSZKI Tunde Ilona Loc. Oradea, jud. Bihor
Tel: 0259-436.276
0722-159.458
Fax: 0259-436.276
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură- 1; Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Dirigentare lucrări - F; Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice- G.
Inginer constructor  
400 417 S/13.01.2011 CHIŢESCU Maria Loc. Bucureşti, sector 6
Tel: 0727-396.690
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Dirigentare lucrări - F. .
Inginer constructor  
401 418 S/13.01.2011 ICHIM Constantin Loc. Ploieşti, jud. Prahova
Tel: 0728-039.297
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Conservare/restaurare pictură murală - 6.
Executare lucrări - E.
Restaurator operă de artă  
402 419 S/13.01.2011 ICHIM Silvia Oana Loc. Ploieşti, jud. Prahova
Tel: 0727-542.673
Conservare/restaurare pictură murală - 6.
Executare lucrări - E.
Restaurator operă de artă  
403 420 S/13.01.2011 KORODI Szabolcs Loc. Miercurea-Ciuc, jud. Harghita
Tel: 0744-793.799
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Urbanism istoric - 2;
Studii, cercetări şi inventariere monumente istorice - 3.
Elaborare de studii, cercetări şi inventariere monumente istorice - A.
Arhitect  
404 421 S/13.01.2011 POPA Ioan Loc. Timişoara, jud. Timiş
Tel: 0741-128.924
Restaurare arhitectură - 1;
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E;
Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Inginer constructor  
405 422 S/13.01.2011 STAN Gheorghe Loc. Bucureşti, sector 3
Tel: 0766-530.469
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură - 1;
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4;
Inginerie instalaţii - 5. Dirigentare lucrări - F.
Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Inginer constructor  
406 423 S/13.01.2011 TRĂUŞAN Radu-Mihail Loc. Sibiu, jud. Sibiu
Tel: 0741-197.553
Restaurare arhitectură - 1; Studii, cercetări şi inventariere monumente istorice - 3.
Elaborare de studii, cercetări şi inventariere monumente istorice - A; Şef de proiect de specialitate: restaurare arhitectură - D.
Arhitect  
407 424 S/13.01.2011 VIERIU Eugen Loc. Iaşi, jud. Iaşi
Tel: 0744-705.398
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Şef de proiect de specialitate: structuri istorice - D.
Inginer constructor  
408 425 S/03.02.2011 BÂLDEA Maja Timişoara, jud. Timiş
Tel: 0726-311.007
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Urbanism istoric - 2.
Şef de proiect de specialitate: urbanism istoric - D.
Arhitect  
409 426 S/03.02.2011 BRADU Cozmin Suceava, jud. Suceava
Tel: 0725-899.876
Restaurare arhitectură - 1;
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E.
Arhitect


410 427 S/03.02.2011 CAMEN Adi Bucureşti, sector 6
Tel: 0726.353.213
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Conservare/restaurare pictură murală - 6.
Executare lucrări - E;
Dirigentare lucrări - F.
Artist plastic restaurator  
411 428 S/03.02.2011 DRĂGUŞIN Ana-Maria Bucureşti, sector 1
Tel: 0729-081.709
Conservare/restaurare pictură murală - 6.
Şef proiect de specialitate: componente artistice - D;
Executare lucrări - E.
Pictor restaurator  
412 429 S/03.02.2011 DRĂGUŞIN Nicolae Bucureşti, sector 1
Tel: 0726-379.414
Conservare/restaurare pictură murală - 6.
Executare lucrări - E.
Pictor restaurator  
413 430 S/03.02.2011 HRIMIUC Gheorghe Cătălin Mogoşoaia, jud. Ilfov
Tel: 0747-643.260
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Conservare/restaurare vitralii şi sticlă - 13.
Executare lucrări - E.
Artist vizual  
414 431 S/03.02.2011 KELEMEN Ioan Sfântu Gheorghe, jud. Covasna
Tel: 0722-374.071
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E;
Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Inginer constructor Decedat
415 432 S/03.02.2011 MUŞĂTESCU Dumitru Vasile Târgovişte, jud. Dâmboviţa
Tel: 0733-975.477
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E;
Dirigentare lucrări - F.
Inginer constructor  
416 433 S/03.02.2011 POPESCU Tudor-Emanuel Rîmnicu-Vîlcea, jud. Vîlcea
Tel: 0250-732.442
Conservare/restaurare pictură murală - 6.
Şef proiect de specialitate: componente artistice - D;
Executare lucrări - E.
Artist plastic
417 434 S/03.02.2011 SĂRARU Victor Olivier Bucureşti, sector 2
Tel: 0744-152.972
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Conservare/restaurare vitralii şi sticlă - 13.
Executare lucrări - E.
Artist plastic  
418 435 S/03.02.2011 VIZIREANU Mihail Bucureşti, sector 2
Tel: 0745-342.213
Inginerie instalaţii - 5.
Executare lucrări - E;
Dirigentare lucrări - F.
Inginer constructor  
419 436
S/24.03.2011
CODRESCU Daniel Bucureşti, sector 2
Tel: 0744-431.970
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Conservare/restaurare pictură murală - 6.
Şef proiect de specialitate: componente artistice - D;
Executare lucrări - E.
Artist plastic restaurator  
420 437
S/24.03.2011
DRĂGOESCU Carmen Alina Buzău, jud. Buzău
Tel: 0762-286.928
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Urbanism istoric - 2; Studii, cercetări şi inventariere monumente istorice - 3.
Elaborare de studii, cercetări şi inventariere monumente istorice - A; Şef de proiect de specialitate: urbanism istoric - D.
Urbanist diplomat  
421 438
S/24.03.2011
ENĂŞEL Maria Alba-Iulia, jud. Alba
Tel: 0744-660.152
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Şef proiect de specialitate: structuri istorice - D.
Inginer proiectant  
422 439
S/24.03.2011
TARŢA Ioan Vasile Bucureşti, sector 6
Tel: 0740-111.303
Restaurare arhitectură - 1;
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E;
Dirigentare lucrări - F;
Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Inginer constructor  
423 440
S/24.03.2011
IVAN Valentin Bucureşti, sector 2
Tel: 0722.703.592; 021.211.81.15
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Dirigentare lucrări - F.
Inginer constructor  
424 441
S/15.04.2011
ANGHEL Teodor Bacău, jud. Bacău
Tel: 0234/51.64.00
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură - 1.
Şef proiect de specialitate: restaurare arhitectură - D.
Arhitect  
425 442
S/15.04.2011
BURLACU Laurenţiu Bucureşti, sector 2
Tel: 0767.088.838
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Conservare/restaurare decoraţii piatră, stucatură şi ceramică - 9
Executare lucrări - E;
Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G
Sculptor restaurator  
426 443
S/15.04.2011
DECIU Gheorghe Cristian Bucureşti, sector 1
Tel: 0722.309.196
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Studii, cercetări şi inventariere monumente istorice - 3.
Elaborare de studii şi cercetări- A;
Monitorizarea monumentelor istorice - G.
Inginer  
427 444
S/15.04.2011
HOINĂRESCU Daniel Bucureşti, sector 6
Tel: 0721.383.862
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură - 1.
Şef proiect de specialitate: restaurare arhitectură - D.
Arhitect  
428 445
S/15.04.2011
LEŢIU Ioan Sorin Sebeş, jud. Alba
Tel: 0742.025.777 / 0258.733.281
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E.
Inginer  
429 446
S/15.04.2011
MOŢIU Horia Dan Satu Mare, jud. Satu Mare
Tel: 0749.042.613 / 0261.742.322
Restaurare arhitectură - 1;
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E;
Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G
Inginer  
430 447
S/15.04.2011
PANTEA Florian Oradea, jud. Bihor
Tel: 0744.60.77.05
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură - 1;
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E.
Inginer  
431 448
S/15.04.2011
POPESCU Toader
Bucureşti, sector 1
Tel: 0723.131.895 / 021.233.84.89
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Urbanism istoric - 2; Studii, cercetări şi inventariere monumente istorice - 3.
Elaborare de studii, cercetări şi inventariere monumente istorice - A; Şef de proiect de specialitate: urbanism istoric - D.
Arhitect  
432 449
S/15.04.2011
SĂBĂU Danil com. Sîntimbru, jud. Alba
Tel: 0740.167.166
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Conservare/restaurare decoraţii piatră, stucatură şi ceramică - 9.
Şef proiect de specialitate: componente artistice - D;
Executare lucrări - E;
Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Restaurator  
433 450
S/05.05.2011
ANDRONIC Alexandra Otopeni, jud. Ilfov
Tel: 0722.788.393
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Conservare/restaurare pictură murală - 6.
Executare lucrări - E.
Restaurator  
434 451
S/05.05.2011
ANDRONIC Andrei-Constantin Otopeni, jud. Ilfov
Tel: 0724.239.686
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Conservare/restaurare pictură murală - 6.
Executare lucrări - E.
Restaurator  
435 452
S/05.05.2011
BREZAN Andreea-Petra Bucureşti, sector 4
Tel: 0722.564.705
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Conservare/restaurare pictură murală - 6; Conservare/restaurare pictură pe lemn - 7; Restaurare lemn, lemn policrom -8.
Executare lucrări - E.
Restaurator  
436 453
S/05.05.2011
BUCUR Ana Bucureşti, sector 1
Tel: 0722.816.600
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Conservare/restaurare pictură pe lemn - 7; Restaurare lemn, lemn policrom -8.
Şef proiect de specialitate: componente artistice - D;
Executare lucrări - E.
Restaurator  
437 454
S/05.05.2011
CUCOŞ Virgil Iaşi. Jud. Iaşi
Tel: 0745.634.440
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură - 1;
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Inginer constructor  
438 455
S/05.05.2011
ISTRATE Angel Braşov, jud. Braşov
Tel: 0744.808.426
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Studii, cercetări şi inventariere monumente istorice - 3. Elaborare de studii, cercetări şi inventariere monumente istorice - A. Arheolog  
439 456
S/05.05.2011
PETERCĂ Sebastian Iaşi, jud. Iaşi
Tel: 0721.459.455
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4; Inginerie instalaţii - 5.
Dirigentare lucrări - F;
Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Inginer constructor  
440 457
S/05.05.2011
SCHUSTER Elena-Gabriela Otopeni, jud. Ilfov
Tel: 0724.373.755
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Conservare/restaurare pictură murală - 6.
Şef proiect de specialitate: componente artistice - D;
Executare lucrări - E.
Restaurator  
441 458 S/09.06.2011 CARAMARIN Eugen Suceava, jud. Suceava
Tel: 0230.551.648
0755.549.292
E-mail:
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E; Dirigentare lucrări - F.
Inginer constructor  
442 459 S/09.06.2011 MĂRĂŞESCU Adriana-Mariana Bucureşti, sector 4
Tel: 0721.910.766
E-mail:
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Conservare/restaurare pictură murală - 6.
Executare lucrări - E.
Restaurator  
443 460 S/09.06.2011 NANU Ilie-Dan Sibiu, jud. Sibiu
Tel: 0745.263.917
Fax: 0269.210.357
E-mail:
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Studii şi cercetări monumente istorice - 3.
Elaborare studii şi cercetări monumente istorice - A.
Istoric  
444 461
S/09.06.2011
PALAMARIU Cătălin Bucureşti, sector 2
Tel: 0724.767.370
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Conservare/restaurare pictură murală - 6.
Executare lucrări - E.
Pictor restaurator  
445 462 S/09.06.2011 SIMIONESCU Dumitru Călăraşi, jud. Călăraşi
Tel: 0722.353.450
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Dirigentare lucrări - F.
Inginer constructor  
446 463 S/09.06.2011 ZEBACINSCHI Corneliu-Ştefan Zalău, jud. Sălaj
Tel: 0260.660.120
0747.112.340
Fax: 0260.660.120
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură - 1.
Elaborare studii şi cercetări monumente istorice - A;
Şef de proiect de specialitate: restaurare arhitectură - D.
Arhitect  
447 464 S/29.09.2011 ARGINTARU Sorin Timişoara, jud. Timiş
Tel: 0752.124.793
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E;
Dirigentare lucrări - F.
Inginer  
448 465 S/29.09.2011 CRISTEA Stan Craiova, jud. Dolj
Tel: 0251.543.990
0744.773.945
Fax: 0251.563.990
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură - 1; Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E.
Inginer constructor  
449 466 S/29.09.2011 LUCA Ileana Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud
Tel: 0753.153.330
Tel/Fax: 0263.216.120
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură - 1.
Şef proiect de specialitate: restaurare arhitectură - D.
Arhitect  
450 467 S/29.09.2011 MODORAN Victor Bucureşti, sector 5
Tel: 0722.319.214
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură - 1.
Şef proiect de specialitate: restaurare arhitectură - D.
Arhitect  
451 468 S/29.09.2011 NICULIŢĂ Mihai Piatra Neamţ, jud. Neamţ
Tel: 0722.569.681 / 0233.620.740
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură - 1.
Executare lucrări - E;
Dirigentare lucrări - F.
Inginer constructor  
452 469 S/29.09.2011 ONUŢU Cătălin Iaşi, jud. Iaşi
Tel: 0746.543.804
E-mail: onutu.Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură - 1; Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Dirigentare lucrări - F.
Inginer constructor  
453 470 S/29.09.2011 SAMOILĂ Mioara Bucureşti, sector 6
Tel: 0722.999.821
E-mail: mioara.Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Conservare/restaurare pictură murală - 6.
Executare lucrări - E.
Artist plastic restaurator  
454 471 S/29.09.2011 SAVU Mihai Bucureşti, sector 6
Tel: 021.778.15.83
0760.164.812
0731.113.754
E-mail: savu_Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Inginerie instalaţii - 5.
Dirigentare lucrări - F.
Inginer instalator  
455 472
S/27.10.2011
CÂMPEANU Victor Satu-Mare, jud. Satu-Mare
Tel: 0261-717.830
0720.888.878
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură - 1; Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E; Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Inginer constructor  
456 473 S/27.10.2011 DAVIDENCO Gabriel Alexandria, jud. Teleorman
Tel: 0749.011.431
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură - 1.
Şef proiect de specialitate: restaurare arhitectură - D.
Arhitect  
457 474 S/27.10.2011 EMANDI Ana Bucureşti, sector 1
Tel: 0788.465.287
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Studii, cercetări şi inventariere monumente istorice - 3; Conservare/restaurare pictură murală - 6; Conservare/restaurare pictură pe lemn - 7; Conservare/restaurare metal - 10.
Elaborare studii, cercetări şi inventariere monumente istorice - A.
Chimist  
458 475 S/27.10.2011 MANDEA Cristinel Botoşani, jud. Botoşani
Tel: 0755.856.136 / 0231.515.425
E-mail: mandea.Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură - 1; Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E;
Dirigentare lucrări - F.
Inginer constructor  
459 476 S/27.10.2011 MAXIM Bogdan-Gabriel Roman, jud. Neamţ
Tel: 0740.098.336

E-mail: maxim.bogdan.Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Conservare/restaurare pictură murală - 6.
Executare lucrări - E.
Pictor restaurator  
460 477 S/27.10.2011 ROŞIU Ioan Alba Iulia, jud. Alba
Tel: 0745.459.074
Fax: 0258-835.180
E-mail: instal.Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Inginerie instalaţii - 5.
Şef proiect de specialitate: inginerie instalaţii - D.
Inginer constructor  
461 478 S/27.10.2011 ŞURCĂ Constantin-Corneliu Aiud, jud. Alba
Tel: 0745.352.805
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E; Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Inginer constructor  
462 479 S/27.10.2011 ŢURLEA Cristina-Gabriela Bucureşti, sector 2
Tel: 021-211.00.88
0743.130.308
E-mail: cristina_Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Studii şi cercetări monumente istorice - 3.
Elaborare studii şi cercetări monumente istorice - A.
Arhitect  
463 480 S/08.12.2011
CIPLEA Tudor
Baia Sprie, jud. Maramureş
Tel: 0731.020.042
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Şef proiect de specialitate: structuri istorice - D;
Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Inginer constructor  
464 481 S/08.12.2011 JIPA Victoria Bucureşti, sector 2
Tel: 0726.403.163
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Dirigentare lucrări - F.
Inginer constructor  
465 482 S/08.12.2011 MARINCAŞ Octaviana Iaşi, jud. Iaşi
Tel: 0720.088.475
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Studii şi cercetări monumente istorice - 3.
Elaborare studii şi cercetări monumente istorice - A;
Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Inginer chimist  
466 483 S/08.12.2011 NEJUR
Steluţa - Doina
Zalău, jud. Sălaj
Tel: 0744.171.944
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Urbanism istoric - 2.
Şef proiect de specialitate: urbanism istoric - D.
Arhitect  
467 484 S/08.12.2011 PANAITE Nicuşor Iaşi, jud. Iaşi
Tel: 0755.095.226
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Inginerie instalaţii - 5.
Executare lucrări - E.
Inginer  
468 485 S/08.12.2011 TODICĂ
Dan - Sebastian
Iaşi, jud. Iaşi
Tel: 0723.796.704
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură - 1; Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E;
Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Inginer constructor  
469 486 S/08.12.2011 TOTHFALUSI Gabor Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel: 0729.011.400
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură - 1.
Şef proiect de specialitate: restaurare arhitectură - D.
Arhitect  
470 487 S/08.12.1011 TULOGDY
Laszlo - Gyorgy
Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel: 0722.396.306
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură-1.
Şef proiect de specialitate: restaurare arhitectură - D.
Arhitect  
471 488
S/15.03.2012
BANDICI Emil Satu-Mare, jud. Satu Mare
Tel: 0749.121.696
E-mail: emil.Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură-1; Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E.
Inginer constructor  
472 489
S/15.03.2012
MARTON
Judit-Katalin
Tîrgu Mureş, jud. Mureş
Tel: 0744.978.515
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare structuri istorice - 4.
Şef proiect de specialitate: structuri istorice - D; Dirigentare lucrări - F.
Inginer constructor  
473 490
S/15.03.2012
MULŢESCU
Anca-Elena
Bucureşti, sector 4
Tel: 0722.212.873
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură-1; Urbanism istoric - 2.
Şef proiect de specialitate: restaurare arhitectură, urbanism istoric - D.
Arhitect  
474 491
S/15.03.2012
NITS
Alexandru-Tiberiu
Sighişoara, jud. Mureş
Tel: 0744.791.303
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură-1.
Şef proiect de specialitate: restaurare arhitectură - D.
Arhitect  
475 492
S/15.03.2012
OPREA Corneliu Comuna Vulcana -Pandele, jud. Dîmboviţa
Tel: 0722.342.019
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E.
Inginer  
476 493
S/15.03.2012
RADU
Pavel-Puiu
Sat Albeşti, jud. Mureş
Tel: 0729.499.256
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare structuri istorice - 4.
Dirigentare lucrări - F.
Inginer constructor  
477 494
S/15.03.2012
TUREANU
Gabriel
Bucureşti, sector 1
Tel: 0723.300.113
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură-1.
Şef proiect de specialitate: restaurare arhitectură - D.
Arhitect  
478 495
S/15.03.2012
URSEI Florea Bucureşti, sector 6
Tel: 0727.781.818
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Inginerie instalaţii - 5.
Executare lucrări - E;
Dirigentare lucrări - F;
Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Inginer instalator  
479 496
S/19.04.2012
ALEXIU Sebastian-Valentin Ploieşti, jud. Prahova
Tel: 0740.032.047
E-mail: a_Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Inginerie instalaţii (instalaţii electrice) - 5.
Şef proiect de specialitate: inginerie instalaţii (instalaţii electrice) - D.
Inginer  
480 497
S/19.04.2012
IANCU Mihail-Costică Tecuci, jud. Galaţi
Tel: 0722.649.072
E-mail: constructiiavramiancu_Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură-1; Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E;
Dirigentare lucrări - F.
Inginer diplomat - inginerie civilă  
481 498
S/19.04.2012
MILD Zoltan Sfântu Gheorghe, jud. Covasna
Tel: 0720.888.442
E-mail: mild.Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E;
Dirigentare lucrări - F;
Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Inginer constructor  
482 499
S/19.04.2012
RĂGĂLIE Tudor Craiova, jud. Dolj
Tel: 0722.239.302
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură-1.
Şef proiect de specialitate: restaurare arhitectură - D.
Arhitect  
483 500
S/19.04.2012
STAICU Ruxandra-Maria Ploieşti, jud. Prahova
Tel: 0741.281.411
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Inginerie instalaţii (exclusiv instalaţii electrice şi de gaze naturale) - 5.
Şef proiect de specialitate: inginerie instalaţii (exclusiv instalaţii electrice şi de gaze naturale) - D.
Inginer instalaţii  
484 501
S/21.06.2012
BUZILĂ Ciprian-Ilie Bucureşti, sector 6
Tel: 0729.602.610
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Studii şi cercetări monumente istorice - 3.
Elaborare studii şi cercetări monumente istorice - A.
Istoric de artă  
485 502
S/21.06.2012
KATONA Gavrilă-Anton Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Tel: 0744.625.754
Consolidare/restaurare structuri istorice - 4; Inginerie instalaţii - 5. Executare lucrări - E (numai pentru domeniul 4); Dirigentare lucrări - F. Inginer constructor  
486 503
S/21.06.2012
LĂCĂTUŞ Victor-Sorin Craiova, jud. Dolj
Tel: 0744.617.33
E-mail: victor.Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare structuri istorice - 4.
Dirigentare lucrări - F.
Inginer constructor  
487 504
S/21.06.2012
NICULESCU Dorina Chiajna, jud. Ilfov
Tel: 0723.458.708
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare structuri istorice - 4.
Dirigentare lucrări - F.
Inginer constructor  
488 505
S/21.06.2012
OLTEANU Ioana Bucureşti, sector 1
Tel: 0723.596.623
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Conservare/restaurare pictură murală - 6. Şef proiect de specialitate: componente artistice - D;
Executare lucrări - E.
Pictor restaurator  
489 506
S/21.06.2012
PĂUN Marcel-Florian Bucureşti, sector 3
Tel: 0740.111.339
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Inginerie instalaţii (cu excepţia inst. electrice şi inst. de gaze) - 5. Executare lucrări - E. Inginer instalator  
490 507
S/21.06.2012
SZABO Erzsebet Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel: 0744.525.130
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Inginerie instalaţii electrice - 5.
Şef proiect de specialitate: inginerie instalaţii electrice - D;
Executare lucrări - E.
Inginer electromecanic  
491 508
S/21.06.2012
ŢÎNŢĂREANU Alexandra Bucureşti, sector 5
Tel: 0766.734.009
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Studii şi cercetări monumente istorice - 3.
Elaborare studii şi cercetări monumente istorice - A.
Istoric  
492 509
S/18.10.2012
ALBU Bernadeta-Mariana Arad, jud. Arad
Tel: 0745.606.717
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare structuri istorice - 4.
Şef proiect de specialitate: structuri istorice - D.
Inginer constructor  
493 510
S/18.10.2012
IONESCU Bogdan-Cristian Bucureşti, sector 1
Tel: 0722.505.696
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Inginerie instalaţii electrice - 5.
Şef proiect de specialitate: inginerie instalaţii electrice - D.
Inginer electronist  
494 511
S/18.10.2012
PÂRVU Radu Comuna Izvoarele, jud. Prahova
Tel: 0754.067.297
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură-1;
Inventariere monumente istorice - 3.
Inventariere monumente istorice- A;
Şef proiect de specialitate: restaurare arhitectură - D.
Arhitect  
495 512
S/18.10.2012
PURDEA Daniel-Dumitru Bucureşti, sector 2
Tel: 0720.070.541
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea./Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare structuri istorice - 4.
Şef proiect de specialitate: structuri istorice - D; Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Inginer constructor  
496 513
S/18.10.2012
SAVA Irina Bucureşti, sector 2
Tel: 0763.618.358
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Conservare/restaurare pictură murală - 6.
Executare lucrări - E.
Restaurator  
497 514
S/18.10.2012
TEODORESCU George-Bogdan Bucureşti, sector 4
Tel: 0723.216.260
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură-1.
Şef proiect de specialitate: restaurare arhitectură - D.
Arhitect  
498 515
S/18.10.2012
VULTUR Floarea Tirgu-Mureş, jud. Mureş
Tel: 0745.509.213
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Dirigentare lucrări - F.
Inginer constructor  
499 516
S/15.11.2012
BERSZAN Ruxandra-Carmen Miercurea Ciuc, jud. Harghita
Tel: 0740.337.187
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură-1.
Dirigentare lucrări - F; Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Arhitect  
500 517
S/15.11.2012
BOTEZ Alexandru Bucureşti, sector 2
Tel: 0723.035.014
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Inginerie instalaţii (exclusiv instalaţii electrice) - 5.
Şef proiect de specialitate: inginerie instalaţii(exclusiv instalaţii electrice) - D.
Inginer instalator  
501 518
S/15.11.2012
CĂLIMOCEANU Florentin Olteniţa, jud. Călăraşi
Tel: 0722.816.791
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Conservare/restaurare pictură murală - 6; Conservare/restaurare pictură pe lemn - 7.
Executare lucrări - E.
Restaurator Actualizarea certificatului nr. 361 S/10.06.2009 în baza Dispoziţiilor art. 36 din OMCPN nr. 4595/2010 şi ca urmare a cererii titularului înregistrată la INP sub nr. 4018/09.08.2012
502 519
S/15.11.2012
COMĂNESCU Radu-Florin Bucureşti, sector 2
Tel: 0721.053.949
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Şef de proiect de specialitate: structuri istorice - D; Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Inginer constructor  
503 520
S/17.01.2013
CANTU Ion Piteşti, jud. Argeş
Tel: 0744.374.660
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E.
Inginer constructor  
504 521
S/17.01.2013
DĂNILĂ-SANDU Natalia Sat Lisaura, jud. Suceava
Tel: 0744.525.390
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Conservare/restaurare pictură murală - 6.
Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Istoric  
505 522
S/17.01.2013
RUS Ioan Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel: 0724.544.997
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură-1; Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E; Dirigentare lucrări - F;
Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Inginer constructor  
506 523
S/16.05.2013
ATANASIU Andrei Bucureşti, sector 3
Tel: 0723.348.697
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură-1;
Şef de proiect de specialitate: restaurare arhitectură - D.
Arhitect  
507 524
S/16.05.2013
FILIMON Grigore Piatra Neamţ, jud. Neamţ
Tel: 0744.565.628/0233.227.141
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură-1;
Şef de proiect de specialitate: restaurare arhitectură - D.
Arhitect  
508 525
S/16.05.2013
GORCEA Constantin Suceava, jud.Suceava
Tel: 0722.387.540
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură-1;
Şef de proiect de specialitate: restaurare arhitectură - D.
Arhitect  
509 526
S/16.05.2013
LĂCĂTUŞ Victor-Sorin Craiova, jud. Dolj
Tel: 0744.617.331
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Inginerie instalaţii - 5;
Dirigentare lucrări - F.
Inginer electromecanic, inginer constructor  
510 527
S/16.05.2013
PETROVAN Mircea-Ion Bucureşti, sector 2
Tel: 0724.808.190
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Inginerie instalaţii electrice - 5;
Şef de proiect de specialitate: inginerie instalaţii electrice - D.
Inginer instalator  

 

Registrul experţilor - 16.05.2013 (pdf)

 

Nr. Crt. Nr. si data emiterii Nume şi prenume Date de contact Domeniul/Specializarea Profesie Observatii
1. 1
E/10.11.2000
DERER Peter Bucureşti, sector 5
Tel: 021/336.47.01
2 - Urbanism, parcuri şi grădini:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
2. 2
E/10.11.2000
IGNAT Sanda Bucureşti, sector 1
Tel: 021/659.45.01
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
3. 3
E/10.11.2000
HOINĂRESCU Călin Ploieşti, jud. Prahova
Tel: 0244/13.61.98
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; E - executare lucrări(1); G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice (2)
Arhitect  
4. 4
E/10.11.2000
MIRONESCU Mircea Bucureşti, sector 2
Tel: 0744.30.51.37
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
5. 5
E/10.11.2000
PAVELESCU Constantin Bucureşti, sector 1
Tel: 021-666.47.50
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice Inginer constructor Decedat
6. 6
E/10.11.2000
POPA Corina Bucureşti, sector 3
Tel: 021/315.42.73
3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Istoric  
7. 7
E/10.11.2000
BOLDURA Oliviu Bucureşti, sector 4
Tel: 0744.20.95.17
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Artist plastic  
8. 8
E/05.04.2000
POSTOLACHE Luminiţa-Dana Bucureşti, sector 2
Tel. Mobil: 0723.58.57.53
7 - Componente artistice - Restaurare pictură pe lemn:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Artist plastic  
9. 9
E/05.04.2000
PUŞCAŞU Voica Ana-Maria Sanda Bucureşti, sector 1
Tel: 0745.82.04.53
12 - Arheologie - ev mediu, perioada modernă:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arheolog  
10. 10
E/23.06.2000
SPOIALĂ Laurenţiu-Tudor Bucureşti, sector 2
Tel: 021/325.173
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
11. 11
E/14.11.2000
ILIESCU Eugenia- Sanda- Marina Braşov, jud. Braşov
Tel: 0268.511.401/0742.434.038
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte (1); C - şef proiect complex (1); D - şef proiect (1); G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
12. 12
E/16.11.2000
POPESCU-DOLJ Şerban Bucureşti, sector 4
Tel: 021/330.24.35
1 - Restaurare arhitectură; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice (1,3); B - verificare proiecte (1); C - şef proiect complex (1); D - şef proiect (1); G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice (1,3)
Arhitect  
13. 13
E/10.11.2000
DOGARIU Lucian Bucureşti, sector 1
Tel: 021/222.88.01
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect
Inginer constructor  
14. 14
E/10.11.2000
RULEA Constandin Bucureşti
Tel: 0722.642.788
1 - Restaurare arhitectură: A,B,C, D, E, F, G;
2 - Urbanism, parcuri şi grădini: G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice;
3 - Cercetarea monumentelor istorice: G- inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice.
Arhitect Decedat
15. 15
E/03.11.2000
SZABO Balint Gyorgy Loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel: 0264/59.02.55;
0744.57.09.90
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
16. 16
E/21.07.2000
CRIŞAN Mircea Bucureşti, sector 1
Tel: 0744-35.21.80
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa Monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monum. Istorice
Inginer constructor  
17. 17
E/21.07.2000
RUSU Adrian-Andrei Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel. Mobil: 0744.33.03.64
12 - Arheologie - ev mediu, perioada modernă:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arheolog  
18. 18
E/29.09.2000
IANCULESCU-SPĂTARU Teodora Bucureşti, sector 3
Tel: 0744.23.76.04
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală; 7 - Componente artistice - Restaurare pictură pe lemn:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice (6); B - verificare proiecte (6); D - şef proiect (6); E - executare lucrări (6,7); F - dirigentare lucrări (6,7); G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice (7)
Artist plastic  
19. 19
E/17.11.2000
DASCĂLU Vasile Iaşi, jud. Iaşi
Tel: 0232/27.17.70; 0232/14.02.43
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
20. 20
E/07.07.2000
BOTEZ Aurel-Ioan-Eugen Bucureşti
Tel/fax : 021/322.70.86 ; 0744.63.70.62
E-mail : Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice (1,3); B - verificare proiecte (1); C - şef proiect complex (1); D - şef proiect (1); E - executare lucrări (1); F - dirigentare lucrări (1); G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice (1,3)
Arhitect  
21. 21
E/15.09.2000
IONESCU Dan-Sava Bucureşti, sector 2
Tel: 021/210.08.22
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer  
22. 22
E/08.12.2000
CIŞMIGIU Alexandru Bucureşti, sector 1 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice: B - verificare proiecte; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor Inginer Decedat
23. 23
E/04.08.2000
MIHALACHE Adrian Iaşi, jud. Iaşi
Tel: 0232/23.00.16
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
24. 24
E/14.07.2000
BRĂTULEANU Anca Bucureşti, sector 2
Tel: 021/313.80.80/176
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumente istorice:
A - studii, investigaţii, cercetări şi evidenţa monumentelor istorice (1,2,3); G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice (1,2,3)
Arhitect  
25. 25
E/14.07.2000
ŞANDOR Zoltan Ploieşti, jud. Prahova
Tel: 0244/11.44.53
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer proiectant  
26. 26
E/14.07.2000
VOICULESCU Ana Maria Sandală Bucureşti, sector 2 1/A,B, C,G; 2/ A,B, C,G; 3/A, G. Arhitect Decedat
27. 27
E/23.06.2000
POPESCU-CRIVEANU Şerban-Sabin Victor Bucureşti, sector 2
Tel: 021/210.68.80
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice (1,2,3); B - verificare proiecte (1,2); C - şef proiect complex (1,2); D - şef proiect (1,2); G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice (1,2)
Arhitect  
28. 28
E/08.12.2000
SAVA Nicolae Bucureşti, sector 2
Tel: 0745.01.33.36
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Artist plastic  
29. 29
E/08.12.2000
CARP Constanţa-Cerna Bucureşti, sector 4 1 - Restaurare arhitectură; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice (1,3); B - verificare proiecte (1); C - şef proiect complex (1); D - şef proiect (1)
Arhitect  
30. 30
E/08.12.2000
STINGHE Ştefania-Pia Bucureşti, sector 6
Tel: 021/220.86.51
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală; 7 - Componente artistice - Restaurare pictură pe lemn:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte (6); D - şef proiect (6); E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Artist plastic  
31. 31
E/08.12.2000
STINGHE Mihai Bucureşti, sector 6
Tel: 021/220.86.51
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală; 7 - Componente artistice - Restaurare pictură pe lemn:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte (6); D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Artist plastic  
32. 32
E/17.11.2000
AUNER Karl Niels Bucureşti
Tel/fax: 021/324.67.18; 0721.30.53.32
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetări şi evidenţa monumentelor istorice (1,3); B - verificare proiecte (1); C - şef proiect complex (1); D - şef proiect (1); G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice (1)
Arhitect  
33. 33
E/24.11.2000
LASCU Nicolae Bucureşti, sector 2
Tel: 021/250.22.06
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice (1,2,3); G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice (2)
Arhitect  
34. 34
E/15.12.2000
ANDRON Ioan George Bucureşti, sector 3
Tel: 021/673.63.85
3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Istoric  
35. 35
E/15.12.2000
STROE Adriana Bucureşti, sector 1
Tel: 021/231.72.64
3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Istoric  
36. 36
E/15.12.2000
NACU Mihaela Bucureşti, sector 1
Tel: 021/315.39.28
7 - Componente artistice - Restaurare pictură pe lemn:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa mon. istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comport. în timp a monum.
Artist plastic  
37. 37
E/15.12.2000
IOSIPESCU Sergiu Bucureşti, sector 2
Tel: 021/659.92.9
3 - Cercetarea monumentelor istorice; 11 - Arheologie-preistorie, antichitate; 12 - Arheologie-ev mediu, perioada modernă:
A - studii, investigaţii, cercetări şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte (11,12); E - executare lucrări (11,12); F - dirigentare lucrări (11,12); G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice (11,12)
Istoric  
38. 38
E/03.03.2003
SINIGALIA Tereza Irene Bucureşti
Tel. mobil: 0744.15.27.43
3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Istoric  
39. 39
E/15.05.2003
SĂVESCU Cornelia Bucureşti, sector 1
Tel: 021/610.58.76
7 - Componente artistice - Restaurare pictură pe lemn:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Pictor  
40. 40
E/26.05.2003
FABINI Herman Armeniu Sibiu
Tel: 0269/43.22.26
1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
41. 41
E/27.05.2003
STOICA Cornelia Bucureşti
Tel: 021-726.23.63
3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice
Istoric  
42. 42
E/03.06.2003
GOSPODINOV Nicola Bucureşti, sector 3
Tel: 323.53.41; tel. mobil: 0722.480.666
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer  
43. 43
E/04.07.2003
MULŢESCU Alexandru Piteşti, jud. Argeş
Tel: 0248/214.880, int.189 - serviciu: 0248/216.423; tel. mobil: 0725.914.872
1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
44. 44
E/04.07.2003
MULŢESCU Maria Piteşti, jud. Argeş
Tel: 0248/214.880-int.189, 0248/216.423; Tel. mobil: 0723.45.27.34
1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect Decedat
45. 45
E/09.07.2003
POLIZU Virgiliu Bucureşti, sector 4
Tel. acasă: 330.11.84; serviciu: 307.71.25
1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
46. 46
E/09.07.2003
BANU Mariana Magdalena Ploieşti, jud. Prahova
Tel/fax: 0244/593.125; mobil: 0723.176.513
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Cercetător  
47. 47
E/16.01.2004
ISTUDOR Ioan Bucureşti, sector 1
Tel: 021/665.31.44
1 - Restaurare paramente arhitecturale;
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală;
7 - Componente artistice - Restaurare pictură pe lemn; 8 - Componente artistice - Restaurare lemn, sculptură lemn; 9 - Componente artistice - Restaurare piatră, sculptură piatră:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice
Inginer chimist  
48. 48
E/16.01.2004
MIHĂILESCU Mircea Cluj-Napoca, jud. Cluj 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer  
49. 49
E/16.01.2004
KOPENETZ Ludovic Gheorghe Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel: 0264/411.739; fax: 0264/592.055
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer  
50. 50
E/09.05.2003
CHIRIAC Ion Bucureşti, sector 1
Tel: 0788.39.65.42
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
   
51. 51
E/16.01.2004
MUNTEANU ZĂRNESCU Cristina Bucureşti, sector 1
Tel: 0268/42.39.00; 0723.327.723
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa mon. istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor
   
52. 52
E/13.02.2004
VLĂDESCU Niculae Bucureşti, sector 2
Tel. acasă: 021/313.99.28
Tel. servciu: 021/314.27.60/126
1 - Restaurare arhitectură:
2 - Urbanism, parcuri şi grădini
Arhitect  
53. 53
E/13.02.2004
GRECEANU Eugenia Bucureşti, sector 6
Tel: 021/725.52.71
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetare monumente istorice:
A - studii, investigaţii, cercetări şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
54. 54
E/13.02.2004
MOHANU Dan Bucureşti, sector 6
Tel. 021-4400158, fax: 021-7464036
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
   
55. 55
E/13.02.2004
MUCENIC Cezara Bucureşti, sector 5
Tel. acasă: 310.26.04
3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Istoric  
56. 56
E/13.02.2004
BADEA Dragoş Coriolan Bucureşti, sector 2 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer  
57. 57
E/13.02.2004
IORDĂCHESCU Eugeniu Bucureşti, sector 2
Tel: 021/211.67.27
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer  
58. 58
E/16.01.2004
POPESCU Grigore Bucureşti, sector 1 6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Artist plastic  
59. 59
E/05.03.2004
BĂLĂŞOIU Gheorghe Bucureşti, sector 3
Tel: 323.47.77
1 - Restaurare arhitectură:
B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; E - executare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
60. 60
E/13.02.2004
AVRAM Alexandru Virgil Sibiu, jud. Sibiu
Tel: 0269/232.570
3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Istoric  
61. 61
E/26.03.2004
ANGHEL Emil Dănuţ Arad, jud. Arad
Tel: 0257/251.621
2 - Urbanism, parcuri şi grădini:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
62. 62
E/26.03.2004
NOUR Smaranda Doina Iaşi, jud. Iaşi
Tel: 0232/264.004
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer  
63. 64
E/26.03.2004
SABO Eugen Emil Bucureşti, sector 1 4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
A - studii, investigaţii, cercetari; B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - Şef lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
63. 65
E/01.09.2004
ORĂŞANU Ana-Maria Bucureşti, sector 2
Tel: 021/324.52.44; 0724.56.21.30
1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, cercetare, evidenţă; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
64. 66
E/
KISILEVCZ Victor Dan Bucureşti, sector 1
Tel. 021-2228042
1 - Restaurare arhitectură; 3 - Cercetarea monumumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
65. 67
E/29.09.2005
DUMITRACHE Eugeniu Piteşti, jud. Argeş
Tel: 0248-630935
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
E2: toate drepturile şi obligaţiile ce îi revin prin acest domeniu
Inginer constructor  
66. 68
E/29.09.2005
OPREANU Mihai Bucureşti
Tel: 0723.290.005
1 - Restaurare arhitectură; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
67. 69
E/29.09.2005
GRĂMESCU Ana-Maria Brăila, jud. Brăila
Tel/fax: 0239/61.94.76; 0744.63.90.27
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect
Inginer constructor  
68. 70
E/05.12.2005
DUICU Sebastian Bucureşti, sect. 4
Tel: 0745071903, 021-3354169
3 - Cercetare monumente istorice:
A - studii, investigaţii, cercetări şi evidenţă a monumentelor istorice, G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Istoric  
69. 71
E/06.12.2005
CAZACLIU Anatolie Bucureşti, sector 1
Tel. 021-2119124
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
A - studii, investigaţii, cercetări şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
70. 72
E/06.12.2005
PETRESCU Silviu Bucureşti, sector 1
Tel. 021-2328248
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Pictor restaurator  
71. 73
E/06.12.2005
GOSAV Ionel Iaşi, jud. Iaşi
Tel. 0232-173351
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - exec. lucrări
Inginer constructor  
72. 74
E/06.12.2005
SZALONTAY Coloman-Andrei Iaşi, jud. Iaşi
Tel. mobil: 0744.546.685;
fax: 0232/294.605;
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
73. 75
E/15.12.2000
ŢEICU Dumitru Reşiţa, jud. Caraş Severin
Tel: 0255/231.469; 0726.23.46.26
3 - Cercetare monumente istorice:
A - studii, investigaţii, cercetări şi evidenţa monumentelor istorice
Arheolog şi Istoric  
74. 76
E/15.12.2005
ANGELESCU Şerban Ion loc. Saint James, Franţa,
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Tel: 0723.219.865
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa mon. istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Pictor  
75. 77
E/02.02.2006
MIHALACHE Victor Iaşi, jud. Iaşi
Tel. 0232-256046; 0744-831554
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
76. 78
E/02.02.2006
GRIMALSCHI Iuliu-Viorel Bucureşti, sector 1
Tel. 021-6683472; 021-6504726
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
E - executare lucrări
Pictor  
77. 79
E/08.02.2006
DONIGHEVICI Rodica Zina Antoaneta Bucureşti, sector1
Tel. 021-2311899
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
78. 80
E/08.02.2006
IVĂNESCU Ana Gabriela Târgovişte, jud. Dâmboviţa
Tel. 0245-615025
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
79. 81
E/23.03.2006
GHEORGHIU Teodor-Octavian Arad, jud. Arad
Tel. 0257-228792
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
80. 82
E/29.03.2006
CĂMUI Iulian Târgu-Jiu, jud. Gorj
Tel. mobil: 0744.567.037;
fax: 0353/405.503;
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
81. 83
E/29.03.2006
MIHUL Boris Braşov, jud. Braşov
Tel. 0268-416764, 0268-412364
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
82. 84
E/18.05.2006
SION Gheorghe Bucureşti, sect. 1
Tel. acasă: 021/222.43.95; tel. servciu I.N.M.I.: 021/336.60.73; fax: 021/336.99.04
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
83. 85
E/18.05.2006
SION Anişoara Bucureşti, sect. 1
Tel: 021/222.43.95
1 - Restaurare arhitectură; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
84. 86
E/18.05.2006
BENCZÉDI Alexandru Sfântu Gheorghe, jud. Covasna
Tel: 0267-315714
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Conductor arhitect  
85. 87
E/04.07.2006
ROTĂRESCU Ioan Iaşi, jud. Iaşi
Tel/fax 0332/80.76.76;
tel. mobil: 0744.63.71.67;
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
86. 88
E/04.07.2006
GUTTMANN Szabolcz-István Sibiu, jud. Sibiu
Tel. mobil: 0720.080.300;
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; E - executare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
87. 89
E/04.07.2006
BUCUR Ioan Sibiu, jud. Sibiu
Tel. mobil: 0740.204.104
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; E - executare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
88. 90
E/07.08.2006
NĂVODARIU Mihai Bucureşti, sector 5
Tel: 021/410.01.72; 0745.10.91.94
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
89. 91
E/28.08.2006
DOBRESCU Gheorghe Bucureşti
Tel: 021/4301413; 0744.98.08.03
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
90. 92
E/28.08.2006
NIEDERMAIER Paul Sibiu, jud. Sibiu 1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Doctor arhitect, membru corespondent al Academiei Române  
91. 95
E/15.11.2006
SOMEŞAN Mihaela-Rodica-Octavia Bistriţa, jud. Bistriţa-Năsăud
Tel: 0263/213671; 0742.22.59.53
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
92. 96
E/16.11.2006
BÂRCĂ Ana Bucureşti
Tel: 021/317.91.06; fax: 021/317.90.68; tel. mobil: 0723.280.403
3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Istoric de artă  
93. 97
E/16.11.2006
TACU Simona-Ileana Bucureşti
tel: 021/666.55.70;
tel. mobil: 0735.836.949
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
94. 98
E/16.11.2006
IOAN Mihai-Paul Bucureşti
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Tel: 021/320.00.82, fax: 021/220.03.05; tel. mobil: 0722.43.70.14
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
95. 99
E/16.11.2006
BARBU Olimpia-Hinamatsuri Bucureşti
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Tel. mobil: 0040-742.20.32.96
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală; 7 - Componente artistice - Restaurare pictură pe lemn; 8 - Componente artistice - Restaurare lemn, sculptură lemn; 9 - Componente artistice - Restaurare piatră, sculptură piatră:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice
Restaurator şi chimist  
96. 100 E/29.01.2007 PORUMB Marius-Ioan Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel: 0264/44.01.72;
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Istoric, membru corespondent al Academiei Române  
97. 101 E/08.02.2007 TRIPA Eusebiu-Gheorghe Deva, jud. Hunedoara
Tel: 0254/233.351; 0744.531.135 sau 0722.281.531;
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
98. 102 E/08.02.2007 MITRU Ildiko Baia Mare, jud. Maramureş
Tel/fax: 0262/42.18.47; tel. mobil: 0744.53.97.34, 0788.31.77.51;
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monum. istorice
Arhitect  
99. 103 E/08.02.2007 COŞOVLIU Octavian Galaţi, jud. Galaţi
Tel: 0236/41.59.10
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
100. 104 E/02.03.2007 JENEI Dana-Iuliana Braşov, jud. Braşov
Tel. 0268-585122
3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetări şi evidenţa monumentelor istorice
Istoric de artă  
101. 105 E/02.03.2007 BECHE Vasile Brăila, jud. Brăila
Tel: 0239/62.38.95; 0722.40.22.36
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
102. 106 E/02.03.2007 LAZĂR Ilie Iaşi, jud. Iaşi
Tel/fax: 0232/26.57.37; tel. mobil: 0741.74.74.08
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
103. 107 E/21.03.2007 MITREA Vasile Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel/fax: 0264/430.687; tel. mobil: 0745.359.442;
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice (1, 2, 3); B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect (2)
Arhitect  
104. 108 E/19.11.2007 CZISZTER Kálmán András Arad, jud. Arad
Tel: 0257/253.418; fax: 0257/233.340; mobil: 0722.316.377;
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
105. 109 E/19.11.2007 FIRTEA Constantin Iaşi,jud. Iaşi,
Tel: 0723.305.235;
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
106. 110 E/20.02.2008 GORONEA Toma Alba Iulia, jud. Alba
Tel: 0258/817.147; 0729.399.337;
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Istoric  
107. 111 E/10.03.2008 MATEI Adriana Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel: 0742.624.281
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; D - şef proiect
Arhitect  
108. 112 E/20.05.2008 MACARIE Gheorghe Iaşi, jud. Iaşi
Tel: 0232/266.953
3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice
Filolog; Istoric artă  
109. 113 E/10.07.2008 IEREMIA Mircea Constantin Bucureşti, sector 2
Tel: 021.242.1208; 0722.203.758;
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
110. 114 E/21.07.2008 KOVACS Iosef Bucureşti
Tel: 0721.549.056
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
111. 115 E/21.07.2008 IONESCU Cristina-Anca Bucureşti, sect. 3
Tel: 0721.781.985
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice; 9 - Componente artistice - Restaurare piatră: A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice (1,2,3,9); B - verificare proiecte (1,3); C - şef proiect complex (1,3); D - şef proiect (1,3); G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice (1,3) Arhitect  
112. 116 E/21.07.2008 NEMŢEANU Ruxandra Bucureşti, sector 2
Tel: 0723.340.610;
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
113. 117 E/21.07.2008 MURARIU Virgil Piatra Neamţ, jud. Neamţ
Tel: 0233/221.672, 0233/231.329, 0233/241.513; tel. mobil: 0744.135.253;
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
114. 118 E/28.07.2008 PAVEL Ion Com. Gurasada, loc. Gothatea,
jud. Hunedoara
tel/fax: 0354/104.371; 0254/282.399; 0746.209.488;
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
115. 119 E/01.08.2008 MIHAI Daniela Bucuresti, sector 2
Tel. 0743-176449
3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice
Istoric  
116. 120 E/14.08.2008 CÎMPEAN Augustin Cluj-Napoca, jud. Cluj
Tel. mobil: 0723.352.316
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Inginer constructor  
117. 121 E/30.10.2008 BUBULETE Doina-Mihaela Bucureşti, sector 1
Tel: 0726.893.930;
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
118. 122 E/19.11.2008 IONESCU Corneliu-Cristian Târgovişte,jud. Dâmboviţa
Tel: 0729.643.090;
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
1 - Restaurare arhitectură; 2 - Urbanism, parcuri şi grădini; 3 - Cercetarea monumentelor istorice:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
119. 123 E/19.11.2008 ABRIHAN Gavril Sibiu, jud. Sibiu
Tel: 0369.806.005; 0731.296.438;
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
8 - Componente artistice - Restaurare lemn, sculptură lemn; 9 - Componente artistice - Restaurare piatră, sculptură piatră:
D - şef proiect; E - executare lucrări
Sculptor  
120. 124 E/19.11.2008 KREKELER Hans-Joachim Brandenburg,
Tel: 0049-338152350
1 - Restaurare arhitectură:
A - studii, investigaţii, cercetarea şi evidenţa monumentelor istorice; B - verificare proiecte; C - şef proiect complex; D - şef proiect; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Arhitect  
121. 125 E/19.11.2008 IANCA Sevastean-Ioan Timişoara,jud. Timiş
Tel: 0722.739.799;
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
4 - Inginerie-consolidare şi/sau restaurare structuri istorice:
B - verificare proiecte; D - şef proiect
Inginer  
122. 126 E/20.01.2009 MOLDOVEANU Claudiu-Longin Bucuresti, sector 2
Tel: 0744-544740; 021-3270655
6 - Componente artistice - Restaurare pictură murală:
D - şef proiect; E - executare lucrări; F - dirigentare lucrări; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Pictor  
123. 127
E / 08.05.2007
BUCSA Livia Sibiu, jud. Sibiu
Tel: 0723.620.249
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Cercetare monumente istorice - 3.
A - studii, investigatii, cercetarea si evidenta monumentelor istorice; G - inspecţia şi urmărirea comportării în timp a monumentelor istorice
Biolog  
124. 128
E / 17.02.2006
GOMOIU Ioana Bucureşti, sector 6
tel. 0744.961.213
fax: (40)-1-221.90.71
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Cercetare monumente istorice - 3.
Studii, investigaţii, cercetări şi evidenţa monumentelor istorice - A.
Biolog  
125. 129 E / 03.11.2010 MURARIU Elena Bucureşti, sector 2
tel. 0741.170.284
fax: 021.688.34.77
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Conservare/restaurare pictură murală - 6.
Elaborare studii, cercetări şi inventariere monumente istorice - A; Verificare - B; Şef proiect specialitate: componente artistice - D; Executare lucrări - E; Dirigentare lucrări - F; Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Pictor restaurator  
126. 130 E / 02.12.2010 MÂNDRU Doina Emilia Bucureşti, sector 1
tel. 0723.386.237
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Studii, cercetări şi inventarierea monumentelor istorice - 3.
Elaborare studii, cercetări şi inventariere monumente istorice - A.
Istoric de artă  
127. 131 E / 02.12.2010 VERZEA Liana Amalia Inverigo, Italia
tel. 0743.328.635; 0726.847.180
e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Conservare/restaurare vitralii şi sticlă - 13.
Elaborare studii, cercetări şi inventariere monumente istorice - A; Verificare - B; Şef proiect specialitate componente artistice - D; Executare lucrări - E; Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Restaurator  
128. 132 E / 03.02.2011 LĂNCRĂJAN-FRANCHINI Gheorghe-Corneliu Alba-Iulia, jud. Alba
Tel: 0722-287.840
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură - 1.
Verificare - B;
Şef de proiect complex - C;
Şef de proiect de specialitate: restaurare arhitectură - D;
Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Arhitect  
129. 133 E /
24.03.2011
DECIU Geanina Georgeta Bucureşti, Sector 1
Tel. 0729.804.253
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Conservare/restaurare pictură murală - 6.
Elaborare studii, cercetări şi inventariere monumente istorice - A; Şef proiect specialitate: componente artistice - D; Executare lucrări - E.
Artist plastic restaurator  
130. 134 E / 15.04.2011 COSTEA
Constanţa
Bucureşti, Sector 1
Tel: 0721.289.746
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Studii, cercetări şi inventarierea monumentelor istorice - 3.
Elaborare studii, cercetări şi inventariere monumente istorice - A;
Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Istoric de artă  
131. 135 E / 05.05.2011 MARCU
Daniela Veronica
Braşov, jud. Braşov
Tel: 0731.351.485
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Studii, cercetări şi inventarierea monumentelor istorice - 3.
Elaborare studii, cercetări şi inventariere monumente istorice - A.
Arheolog  
132. 136 E / 05.05.2011 MITROI
Constantin
Galaţi, jud. Galaţi
Tel: 0744.510.099
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Verificare - B; Executare lucrări - E.
Inginer constructor  
133. 137 E / 09.06.2011 BRĂTULEANU Anca Bucureşti, sector 2
Tel: 021.688.82..76
0721.337.363
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură - 1.
Verificare - B;
Şef proiect specialitate: restaurare arhitectură - D.
Arhitect  
134. 138 E/29.09.2011 CRITICOS Mihaela-Maria Bucureşti, sector 1
Tel: 021.317.83.69
0724.279.398
Fax: 021.307.71.78
E-mail: m.Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură - 1;
Urbanism istoric - 2;
Studii, cercetări şi inventarierea monumentelor istorice - 3.
Elaborare studii, cercetări şi inventariere monumente istorice - A.
Arhitect  
135. 139 E/29.09.2011 RUSU
Gheorghe-Constantin
Bucureşti, sector 3
Tel: 031.425.36.19
0742.091.401
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Şef de proiect de specialitate: structuri istorice - D;
Dirigentare lucrări - F; Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Inginer constructor  
136. 140 E/27.10.2011 SZEKERES-BALOGH Gerő-Jenő Târgu Mureş, jud. Mureş
Tel: 0265-263.020
0723.198.434
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Şef de proiect de specialitate: structuri istorice - D;
Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Inginer constructor  
137. 141
E/15.03.2012
ADOMNICĂI Constantin Arad, jud. Arad
Tel: 0722.290.480
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Şef de proiect de specialitate: structuri istorice - D.
Inginer constructor  
138 142
E/15.03.2012
STĂTICĂ
Ion
Com. Bujoreni, jud. Vîlcea
Tel: 0744.589.735
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură - 1;
Consolidare/restaurare, structuri istorice - 4.
Executare lucrări - E.
Inginer  
139. 143
E/19.04.2012
BUCUR Sanda Bucureşti, sector 1
Tel: 0722.816.600
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Conservare/restaurare pictură pe lemn - 7; Restaurare lemn, lemn policrom - 8.
Şef de proiect de specialitate: componente artistice - D ; Executare lucrări - E.
Restaurator  
140. 144
E/21.06.2012
STĂNESCU Adrian-Mircea Bucureşti, sector 1
Tel: 0744.215.256
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare structuri istorice - 4. Verificare tehnică - B; Şef de proiect de specialitate: structuri istorice - D; Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G. Inginer constructor  
141. 145
E/18.10.2012
MĂNCIULESCU Ştefan Mircea Paris, Franţa
Tel: 01 45 50 22 01
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Restaurare arhitectură - 1;
Urbanism istoric - 2;
Studii, cercetări şi inventarierea monumentelor istorice - 3.
Elaborare studii, cercetări şi inventariere monumente istorice - A; Verificare - B;
Şef de proiect complex - C; Şef de proiect de specialitate: restaurare arhitectura - D; Urmărirea comportării în timp şi monitorizarea monumentelor istorice - G.
Arhitect  
142. 146
E/15.11.2012
HAIDUC Ioan Oradea, jud. Bihor
Tel: 0746.865.682
E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Consolidare/restaurare structuri istorice - 4. Verificare tehnică - B; Şef de proiect de specialitate: structuri istorice - D. Inginer constructor  
143. 147
E/17.01.2013
IONESCU Anton Eugeniu Bucureşti, sector 6
Tel: 0721.27.55.14
Consolidare/restaurare structuri istorice - 4.
Şef de proiect de specialitate: structuri istorice - D.
Inginer constructor  
144. 148
E/16.05.2013
GREBLESCU Daniel Craiova, jud. Dolj
Tel: 0723.680.976
Consolidare/restaurare structuri istorice - 4.
Elaborare expertize - A.
Inginer constructor  

 

Lista persoanelor programate pentru sesiunea de atestare a specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice care se va desfăşura în data de 15 noiembrie 2012, începând cu ora 10:00 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului, str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti, etaj 1, sala “Bibliotecă”:

  • Arhitect Ruxandra Carmen BERSZAN
  • Inginer instalator Alexandru BOTEZ
  • Restaurator Florentin CALIMOCEANU - atestat MCPN nr. 361 S/10.06.2009 - solicitare actualizare certificat cf. art. 36/OMCPN nr. 2495/2010
  • Inginer constructor Radu Florin COMANESCU
  • Inginer constructor Ioan HAIDUC
  • Restaurator Viorel Gheorghe TIGUafisMULTICULT-th

Institutul Național al Patrimoniului - în parteneriat cu: Muzeul Național al Țăranului Român; Rețeaua Colecțiilor şi Muzeelor Etnografice Sătești Particulare din România; Asociaţia Națională de Turism Rural Ecologic și Cultural și Muzeul Secuiesc al Ciucului - va realiza în perioada august-noiembrie 2012 proiectul cultural MULTICULT - Galeria muzeală virtuală a minorităților etnice din România, proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Masa rotundă cu tema Patrimoniul cultural în comunitățile multietnice din România se va desfășura în data de 6 noiembrie 2012, la sediul INP, str. Ienăchiță Văcărescu nr.16, ora 15:00. Dezbaterile vor fi concentrate pe modalitățile de îmbunătățire a protejării și promovării patrimoniului cultural al minorităților etnice din România. Vor participa reprezentanți ai: administrației culturale, ONG-urilor, agențiilor de turism; specialiști din muzee și învățământ dar și custozi ai colecțiilor publice din mediul rural etc.
În cadrul acestei manifestări va fi prezentată pagina web (cu versiuni: română și engleză) - www.multicult.ro. Scopul realizării paginii web este de a oferi celor interesați o resursă documentară amplă privind cultura minorităților etnice, a dispunerii muzeelor/colecțiilor publice și private în teritoriu. Pagina web permite vizitatorului să selecteze după diverse criterii vizualizarea obiectivelor muzeale și a monumentelor istorice din zonă, prin intermediul unei hărți interactive. Parcurgerea informaţiilor se va putea face după următoarele criterii: geografic, etnic sau după profilul muzeal (mixt, artă, etnografic, istorie locală).

Persoane de contact:
Coordonator proiect: Aurelia Duţu, Institutul Național al Patrimoniului (Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., tel.: 072.457.0451/074.908.0478, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.)
Responsabil promovare în domeniul învățământului: Angelica Mihăilescu, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.)

 

Lista monumentelor istorice declasate (pdf)