SHARE

Utile

EXPOZIȚIA ”RESTAURATORI ROMÂNI: ARHITECTUL ȘTEFAN BALȘ (1902-1994)” LA CETATEA NEAMȚULUI, ÎN PERIOADA 1 – 14 IULIE 2017

Expoziția ”Restauratori români: arhitectul Ștefan Balș (1902-1994)”, realizată de Institutul Național al Patrimoniului în cadrul proiectului cultural cu același nume, finanțat de Uniunea Arhitecților din România din fondul ”Timbrul Arhitecturii” în anul 2016, este prezentă în Cetatea Neamțului, în ”Sala de Sfat și Judecată”, în perioada 1 – 14 iulie 2017. Organizatorul evenimentului este Complexul Muzeal Județean Neamț.

Vernisajul a avut loc sâmbătă 1 iulie, ora 11.30, în cadrul manifestărilor culturale ”Zilele Cetății Neamțului”. Expoziția a fost prezentată de arh. Anca Filip, coordonatorul proiectului cultural.

Nr 3703 / 20.06.2017
ANUNŢ PUBLIC DE SCOATERE LA CONCURS
A POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC (S) IAInstitutul Naţional al Patrimoniului (INP) organizează, în temeiul Legii nr.53/2003-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiţă Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, în perioada 20.07.2017 - 05.08.2017, concursul pentru ocuparea postului contractual de conducere, vacant, de Consilier juridic (S) IA, în cadrul Institutului.
CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE:
Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)are capacitate deplină de exerciţiu;
e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:
1.Studii
: studii superioare de specialitate juridică/de drept, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
2. Vechime în muncă: minim 3 ani
3. Vechime în specialitate: minim 3 ani în cadrul instituţilor publice
4. Limbi străine:

Limbă Citit Scris Vorbit
Engleză avansat avansat avansat


5.Perfecţionări
(specializări): cursuri de perfecţionare/specializare în domeniul studiilor de specialitate şi în cel putin unul dintre domeniile principale de activitate al institutului, master în ştiinţe juridice.
6.Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Pachet Microsoft Office, cunoştinţe de operare PC, nivel avansat, inclusiv programe de specialitate (ex. program de legislaţie)
7. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaţionare şi cooperare în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la situaţii noi, putere de concentrare în condiţii de stres; bun organizator, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect faţă de ceilalţi angajaţi şi faţă de partenerii şi colaboratorii INP, spirit de iniţiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală.
8. Cerinţe specifice:

a) cunoaşterea temeinică a legislaţiei aplicabile sistemului public în domeniul legislaţiei muncii, contenciosului administrativ, dreptul comun, respectiv cunoaşterea legislaţiei specifice sectorului ocupaţional cultură (cercetare şi formare profesională);
b) capacităţi de previziune, organizare, decizie, coordonare a anumitor procedure interne, control-evaluare;
c) capacitate de autoorganizare şi prioritizare a sarcinilor;
d) capacitate de asumare a răspunderii;
e) atenţie sporită pentru detalii;
f) competenţe în culegerea, clasificarea şi interpretarea informaţiilor în vederea pregătirii rapoartelor;
g) disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiţii;
h) disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară;

DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI:
a) acordă consultanţă şi reprezentare juridică instituţiei, pe baza delegaţiei date de conducerea instituţiei
b) apără interesele instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu alte organisme, cu persoane fizice sau juridice
c) asigură legalitatea desfăşurării şi apărării intereselor Institutului
d) întocmeşte, redactează toate actele specifice pentru susţinerea, în instanţele de orice grad, a intereselor legitime ale Institutului
e) exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti considerate neîntemeiate şi nelegale
f) avizează, din punctul de vedere al legalităţii, actele juridice producătoare de efecte juridice în care Institutul este parte
g) avizează, din punctul de vedere al legalităţii, orice măsuri care sunt de natură să angajeze răspunderea patrimonială a Institutului ori să aducă atingere drepturilor acestuia sau ale personalului din cadrul acestuia
h) avizează deciziile emise de manager
i) elaborează propuneri cu privire la acte normative care privesc activitatea Institutului
j) conlucrează cu compartimentele Institutului interesate în întocmirea de acte, contracte, decizii etc., asigurând conformitatea acestora cu dispoziţiile legale
k) asigură transmiterea către compartimentele interesate ale Institutului a reglementărilor legale nou-apărute
l) formulează opinii fundamentate privind legalitatea, la solicitarea managerului
m) se preocupă de permanenta actualizare a bazei informatice legislative a Institutului
n) întocmeşte referate de necesitate, note de fundamentare şi/sau justificative pentru achiziţionarea de bunuri/servicii şi/sau produse necesare la nivelul Biroului Juridic
o) participă la elaborarea proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli
p) Întocmeşte adrese sau alte documente administrative aferente desfăşurării activitaţii Biroului Juridic;
q) participă la inventarierea anuală în vederea închiderii bilanţului contabil şi furnizarea datelor corecte şi complete membrilor comisiei de inventariere
r) la propunerea superiorului ierarhic, participă la diverse forme de pregătire şi perfecţionare profesională, inclusiv conferinţe, colocvii, comunicări de specialitate;
s) sub coordonarea superiorilor ierarhici, participă la realizarea raportului anual;
t) la desemnarea superiorilor ierarhici colaborează cu ceilalţi angajaţi, cu specialiştii din minister sau din alte ministere, precum şi cu alţi specialişti din domeniu;
u) cunoaşte, aplică şi respectă normele, procedurile şi regulamentele interne precum şi dispoziţiile legale incidente;
v) raportează superiorului ierarhic orice abateri disciplinare sau situaţii şi evenimente semnificative survenite în activitatea sa;
w) păstrează confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor la care are acces în cadrul serviciului, conform angajamentului de confidenţialitate;
x) manifestă bună-credinţă şi loialitate faţă de instituţie şi nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia sau a angajaţilor săi;
y) negociază şi conciliază situaţiile conflictuale apărute în relaţiile interpersonale
z) participă la procesul de evaluare periodică a performanţelor profesionale, în conformitate cu normele interne in vigoare;
aa) realizează orice altă sarcină trasată de superiorul ierarhic, în cadrul pregătirii sale profesionale;
bb) participă la acţiuni interne/externe prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la securitatea şi sănătatea muncii şi/sau prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

ÎNSCRIEREA LA CONCURS:
(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Managerului Institutului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae - Model european.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin.1 lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 20.07.2017, ora 12.00, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Negrea Lidia Gabriela, tel.: 0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează la sediul Institutului şi pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 21.07.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere pot depune contestaţie cel târziu la data de 24.07.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 25.07.2017, ora 12.00.
CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date şi se va desfăşura în data de 26.07.2017, ora 12.00 (fără a se depaşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 27.07.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 28.07.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 31.07.2017, ora 12.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 01.08.2017, ora 12.00, la sediul INP din Str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 02.08.2017, ora 12.00.
Candidaţii nemultumiţi pot depune contestaţie cel târziu la data de 03.08.2017, ora 12.00.
Rezultatele contestaţiilor depuse se afişează la sediul şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro) cel târziu la data de 04.08.2017, ora 12.00.
Rezultatul final al concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.gov.ro), cel târziu la data de 05.08.2017, ora 12.00.

BIBLIOGRAFIE:

1. O.M.C. nr. 3771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
2. Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Statutul profesiei de consilier juridic;
4. Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.287/2009 - Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.134/2010 - Codul de procedură civilă - republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 286/2009 - Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 135/2010 - Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Hotarirea 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
11. Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
12. Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi alte drepturi conexe, cu modificările şi completările ulterioare;
15. OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările şi completările ulterioare;
16. Legea nr.227/2015_Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Ordonanţa Guvernului nr. 119/31.08.1999 - republicată, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
18. OMFP nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
19. H.G. nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
20. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
21. Ordin nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
22. OUG nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare;
23. O.G. nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes national;
24. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
25. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
26. HG nr.593/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, cu modificările şi completările ulterioare;
27. H.G. nr. 610/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat;
28. H.G. nr. 1502/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia
29. O.M.C.C. nr. 2260/2008 - normele de clasare şi de inventariere a monumentelor istorice;
30. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

TEMATICĂ
1. Însemnul distinctiv care atestă regimul juridic de monument istoric al unui bun imobil
2. Însemnul distinctiv care atestă regimul juridic de monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial
3. Operele de creatie ce constituie drept de autor cf. Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe
4. Situatiile in care o opera se considera opera de comunicare publica
5. Dreptul de suita
6. Durata protectiei dreptului de autor
7. Limitele exercitarii dreptului de autor
8. Concesiunea drepturilor patrimoniale de autor
9. Drepturile conexe dreptului de autor si drepturi sui-generis
10. Beneficiarii Legii nr.8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe
11. Tipuri de contracte cf. OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii
12. Exceptii in care nu sunt aplicate prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii
13. Serviciile prestate de consilierul juridic în cadrul achizitiilor publice.
14. Capitolele minimale pe care trebuie să le contină un contract de achizitie publică
15. Drepturile si obligatiile consilierului juridic

Data publicării - 26,06,2017
 

Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sprijinul Ministerului Culturii și Identității Naționale, în parteneriat cu Centrul Cultural „Bucovina” – Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Suceava, cu sprijinul Consiliului Județean Suceava, organizează Consfătuirea naţională a directorilor din instituţiile naţionale şi judeţene din domeniul culturii tradiţionale şi al patrimoniului cultural imaterial, ediţia a XII-a, în perioada 27-29 iunie 2017, la Gura Humorului, județul Suceava.

Inițiat în anul 2006, proiectul constituie un prilej de dialog direct privind probleme actuale din domeniul managementului cultural şi al salvgardării patrimoniului cultural imaterial.

Tema ediţiei din acest an este Valorificarea patrimoniului cultural imaterial – structuri, obiective, programe.

Pentru discuții și intervenții sunt propuse următoarele subiecte:

– patrimoniul cultural imaterial – structuri instituționale, atribuții, activități specifice

programe culturale prioritare

valorificarea patrimoniului cultural imaterial legislație și context actual.

Lucrările consfătuirii vor avea loc la Hotel Best Western Bucovina, Gura Humorului.

Programul include aplicația de teren Valori identitare de patrimoniu cultural imaterial din județul Suceava, organizată de Centrul Cultural „Bucovina” – Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Suceava.

Pentru informații suplimentare: tel.: 021 336 60 73, int.107, 115

Persoană de contact: I N P – București: Oana Gabriela Petrică

e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

CCPCT- Suceava: Călin Brăteanu

e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

În conformitate cu prevederile Deciziei nr. 1194/2011/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 noiembrie 2011 şi ale Regulamentului privind procedura de preselecţie naţională, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 4036/21.12.2016, juriul de preselecţie naţională pentru acordarea Mărcii patrimoniului european, ai cărui membri au fost desemnaţi prin Ordinul Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale nr. 2170/27.03.2017, s-a întrunit în data de 28.03.2017 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului pentru evaluarea propunerilor de situri din România depuse în vederea obţinerii Mărcii Patrimoniului European.
Deciziile juriului, care au fost comunicate deja autorilor respectivelor propuneri, sunt următoarele:


Siturile Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei de la Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş şi Cetatea Oradea din mun. Oradea, jud. Bihor se propun pentru participare la etapa de selecţie a Comisiei Europene, sesiunea 2017, în vederea obţinerii Mărcii patrimoniului european.

ANEXA NR.1.16.LA REGULAMENT


CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI INTERVIU

La concursul organizat în zilele de 07.06.2017 şi 13.06.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj Rezultat
Admis/Respins
1 Clepcea Viorica Luminiţa Economist specialist IA (S) 90 de puncte Admis


Contestaţiile cu privire la rezultatul interviului se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 15.06.2017, ora 16.00.


Afişat astăzi 14.06.2017, ora 16.00


SECRETAR COMISIE
Cristina Aura NEAGU

 

ANEXA NR.1.7.LA REGULAMENT


CENTRALIZATOR CU REZULTATELE PROBEI SCRISE

La concursul organizat în zilele de 07.06.2017 şi 13.06.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului pentru postul de economist specialist IA (S).

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Postul pentru care candidează/Compartimentul Punctaj Rezultat
Admis/Respins
1 Clepcea Viorica Luminiţa Economist specialist IA (S) 98.50 de puncte Admis


Interviul va avea loc în data de 13.06.2017 , ora 12.00.
Contestaţiile cu privire la rezultatul probei scrise se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 08.06.2017, ora 16.00.


Afişat astăzi 08.06.2017, ora 16.00


SECRETAR COMISIE
Cristina Aura NEAGU

 

Perioada desfăşurării: sâmbătă, 22 iulie - duminică, 6 august 2017
Organizatori: Asociaţia RPER, în parteneriat cu OAR Alba şi cu sprijinul financiar al AFCN
Locul desfăşurării: comuna BUCIUM, jud. Alba (lângă ROŞIA MONTANĂ)
Locuri cursanţi: 10-12 (4-5 arhitectură, 3 urbanism-peisagistică - de preferinţă anii IV-VI, masteranzi sau doctoranzi, 1 ştiinţe politice antropologie/sociologie şi 2-3 geografie)
Scopul: studierea, protejarea şi promovarea patrimoniului cultural al comunei Bucium (30 sate şi cătune), în echipe multidisciplinare de cursanţi şi îndrumători
Activităţi practice: de teren, relevee de arhitectură şi fotografii aferente proiectului de restaurare a unui monument istoric şi proiectului de reabilitare a unei case tradiţionale, studiu de peisaj cultural, studiu turistic
Activităţi teoretice/didactice: în sala de lucru, prelucrarea, finisarea informaţiilor culese, în vederea organizării expoziţiei de la închiderea oficială a UdV Bucium şi a editării lor în "CAIET V. Patrimoniu rural Bucium", conferinţe şi dezbateri
Ateliere:

  • Proiect de restaurare Monument istoric: Troiţa episcopului Andrei Şaguna din satul Izbita
  • Proiect de reabilitare a casei "Ovidiu Bârlea" în vederea valorizării sale muzeale
  • Studiu de peisaj cultural minier pentru situl arheologic Boteş-Corabia şi pentru Valea Negrilesii
  • Studiu turistic (promovarea valorilor identificate în cadrul celor 6 ediţii ale UdV Bucium, prin iniţierea unor trasee şi a unei reţele de servicii turistice oferite de localnici)
  • Iniţiere în tehnica fotografiei panoramice 360° şi a turului virtual

 

Anunț și fișa de inscriere

https://www.facebook.com/asociatia.rper


10 iunie 2017 - ZIUA MONDIALĂ ART NOUVEAUComunicat de presă
Bucureşti, 07.06.2017Pe 10 iunie 2017 - de Ziua Mondială Art Nouveau - Institutul Naţional al Patrimoniului organizează tururi ghidate gratuite în Constanţa, Târgu Mureş şi Timişoara, precum şi o expoziţie de fotografie dedicată arhitecturii Art Nouveau din România, în foişorul grădinii Casei Universitarilor din Bucureşti.

10 iunie, Ziua Mondială Art Nouveau, a fost stabilită în 2013 pentru a celebra memoria a doi mari reprezentanţi ai stilului - Antonio Gaudi şi Ödön Lechner. Începând de atunci, la nivel mondial se organizează evenimente variate care readuc în atenţia publicului oamenii şi operele ce au marcat acest curent artistic, precum şi poveştile şi valorile patrimoniului Art Nouveau din Europa.

Curentul Art Nouveau a avut, pe teritoriul României, expresii diferite, motivate de realităţile politice şi culturale de la începutul secolului XX. De la Secessionul de factură Austro-Ungară din vestul ţării, la cel de inspiraţie maghiară din centrul Transilvaniei şi până la Art Nouveau-ul exuberant al Cazinoului din Constanţa, variaţiile stilistice regionale ale acestui curent artistic oferă ocazia descoperirii unui patrimoniu deosebit de bogat, din păcate puţin cunoscut şi apreciat de publicul larg.

Institutul Naţional al Patrimoniului, partener al proiectului european "Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube Region" care se desfăşoară în perioada 2017-2019, având ca lider de proiect Municipiul Oradea, organizează o primă serie de acţiuni cu scopul de a creşte nivelul de conştientizare şi de cunoştinţe despre patrimoniul Art Nouveau din Romania în rândul publicului. Ca partener de specialitate al proiectului, Institutul Naţional al Patrimoniului va elabora, în cadrul consorţiului internaţional, o strategie de promovare şi punere în valoare a acestei categorii de patrimoniu, bazată pe o cercetare de teren aprofundată, la nivel naţional, urmată de identificarea modalităţilor şi oportunităţilor de sprijinire a iniţiativelor centrate pe reintegrarea arhitecturii Art Nouveau în viaţa comunităţilor.

Evenimentele organizate de către Institutul Naţional al Patrimoniului cu prilejul Zilei Mondiale Art Nouveau 2017:

* Expoziţie de fotografii privind arhitectura Art Nouveau din România
Bucureşti, 9 - 10 iunie 2017, foişorul din grădina Casei Universitarilor, Strada Dionisie Lupu nr. 46

Expoziţia va prezenta detalii de arhitectură specifice stilului Art Nouveau care să ilustreze felul în care acest stil artistic s-a inspirat din natură, în dorinţa de a readuce în atenţia publicului o moştenire arhitecturală mai puţin cunoscută, care se regăseşte în câteva oraşe importante ale României. Profitând de tema de anul acesta a Street Delivery - Grădini deschise, precum şi de spaţiul expoziţional - foişorul din grădina Casei Universitarilor - expoziţia va scoate în evidenţă strânsa legătură dintre stilul Art Nouveau şi natură, prin reimaginarea atmosferei de reverie şi visare care a inspirat arhitecţii şi artiştii de odinioară.

* Tururi ghidate de arhitectură Art Nouveau
Constanţa,Târgu Mureş şi Timişoara, 10 iunie 2017

Tururile ghidate vor prezenta arhitectura Art Nouveau din cele trei oraşe şi sunt gratuite, în limita locurilor disponibile. Participanţii vor avea ocazia să admire detaliile unor clădiri emblematice, să cunoască poveştile arhitecţilor ce le-au creat şi să aprofundeze caracteristicile regionale ale stilului, în diferitele sale expresii de pe teritoriul României.

În Timişoara turul pietonal "Art Nouveau în Timişoara - Sfârşitul unei epoci" este organizat de către Tur de Arhitectură, cu sprijinul Ordinului Arhitecţilor din România - Filiala Teritorială Timiş. Cu traseul prin cartierele Fabric, Cetate şi Elisabetin, ghidul turului, arhitectul Victor Popovici, va prezenta contextul apariţiei stilului în Timişoara şi conexiunile sale cu Europa, o serie dintre clădirile reprezentative ale oraşului - fosta Bancă de Scont, Palatul Apelor, Palatului Marschall, Piaţa Alexandru Mocioni - şi o parte dintre reprezentanţii mişcării la nivel european şi mai ales local, precum László Székely, Martin Gemeinhardt sau Leopold Baumhorn.
Turul va începe la ora 10:00 şi va dura 4 ore.

Turul organizat la Târgu Mureş de către dr. Kálmán Attila, istoric şi profesor de istorie, este realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Mureş şi al Muzeului Judeţean Mureş. Sunt prezentate clădiri emblematice din centrul oraşului, precum Palatul Culturii şi Palatul Prefecturii, opere ale unor arhitecţi reprezentativi pentru curentul Secession - Dezső Jakab şi Marcell Komor.
Turul va începe la ora 10:00 şi va dura 2 ore cu punct de întâlnire Statuia Lupa Capitolina din faţa Palatului Prefecturii, Târgu Mureş.

La Constanţa turul de arhitectură este organizat de Diana Slav, blogger la Constanta Walking Tour / Constanta La Pas, cu sprijinul Primăriei Constanţa. Turul va avea în centru clădirea Cazinoului, proiectată la începutul secolului XX de arhitectul Daniel Renard, şi zona peninsulară.
Turul va începe la ora 15:00 şi va dura 2 ore, cu punct de întâlnire Statuia lui Ovidiu, Piaţa Ovidiu nr. 9, Constanţa.

Pentru detalii despre înscriere vă rugăm să accesaţi pagina de Facebook a evenimentului: Ziua Mondială Art Nouveau 2017.

Cadru general al proiectului
Proiectul Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube Region (Art Nouveau), din cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Dunărea, îşi propune să întărească protecţia, conservarea, prezervarea şi promovarea patrimoniului material şi imaterial Art Nouveau în zonele urbane ale regiunii Dunării. Având în vedere faptul că acest stil specific începutului de secol XX s-a manifestat concomitent în diverse oraşe din regiune de pe continent, el poate genera un proces de coeziune urbană la nivel macro-regional. Acest potenţial este valorificat printr-un parteneriat de cooperare între 10 organizaţii din 7 ţări din regiunea Dunării, care dezvoltă împreună o serie de activităţi interconectate şi intra-sectoriale ce urmăresc protecţia şi revigorarea patrimoniului Art Nouveau.
Partenerii - primării, institute de cercetare ale patrimoniului, muzee, reţele specializate - îşi propun o abordare ştiinţifică aplicată pe indentificarea, salvarea şi digitalizarea patrimoniului Art Nouveau, precum şi derularea unor campanii de promovare a monumentelor Art Nouveau adresate publicul larg, cu precădere în zona turismului. Scopul final este acela de a întreţine şi a întări forţa patrimoniului Art Nouveau în regiunea Dunării.

Programul de Cooperare Transnaţională Dunărea este un instrument de finanţare al Interreg care urmăreşte îmbunătăţirea punerii în aplicare a politicilor şi programelor de dezvoltare regională în zona Dunării. În dorinţa de a atinge un nivel înalt şi foarte omogen de integrare teritorială, programul DTP acţionează ca un vector şi un pionier în politicile transnaţionale. Prin ele se obţin rezultate tangibile şi mecanisme eficiente de asociere între diverşii parteneri europeni, care accesează cu succes instrumente financiare EU. Programul finanţează proiecte de dezvoltare şi implementare practică a politicilor cadru, instrumente, servicii şi proiecte pilot.
Proiectul Art Nouveau se implementează în perioada Ianuarie 2017-Iunie 2019 şi are un buget total de 1,649,559 Eur, din care 1,402,125.15 Eur finanţare nerambusabilă.

Partenerii proiectului Art Nouveau sunt: Municipiul Oradea - lider de proiect; Muzeul de Arte Aplicate Budapesta; Institutul de Planificare Urbană a Republicii Slovenia Ljubljana; MAK Muzeul Austriac de Arte Aplicate / Artă Contemporană Viena; Muzeul de Arte şi Meşteşuguri Zagreb Croaţia; Asociaţia Turistică Nonprofit Szeged şi împrejurimi; Fundaţia Bibliotecii şi Sistemului Informatic al Academiei Naţionale Sofia; Municipalitatea Subotica; Institutul Republican pentru Protejarea Monumentelor Culturale - Belgrad; Institutul Naţional al Patrimoniului.

Parteneri asociaţi: Reţeaua Europeană Art Nouveau - Reseau Art Nouveau Network Bruxelles; Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene; ICOMOS România.

Partenerii locali pentru organizarea tururilor ghidate din România: Primăria Constanţa, Consiliul Judeţean Mureş, Muzeul Judeţean Mureş, Ordinului Arhitecţilor din România - Filiala Teritorială Timiş, Tur de Arhitectură.


ANEXA NR.1.2.LA REGULAMENT

CENTRALIZATOR

cu rezultatele selecţiei dosarelor înscrise la concursul organizat în zilele de 07.06.2017 şi 13.06.2017 la Institutul Naţional al Patrimoniului.

Nr. crt. Nume şi prenume candidat Număr cerere înscriere la concurs Postul pentru care candidează/Compartimentul Admis/Respins
1 Clepcea Luminita 2246/30.05.2017 Economist - Serviciul productie Admis


Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, respectiv până la 02.06.2017, ora 12.00.

Afişat astăzi 01.06.2017, ora 12.00


SECRETAR COMISIE
Cristina Aura NEAGU

 

Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2016, volum publicat în mai 2017.
Descărcați volumul in format pdf   (8 MB).Cronica Cercetărilor Arheologice din România, volumele in format digital: campania 2000 (doc), campania 2001 (doc), campania 2002 (pdf), campania 2003 (pdf), campania 2004 (pdf), campania 2005 (pdf), campania 2006 (pdf), campania 2007 (pdf), campania 2008 (pdf), campania 2009(pdf), campania 2010 (pdf,) campania 2011 (pdf), campania 2012 (pdf), campania 2013 (pdf), campania 2014 (pdf), campania 2015 (pdf).

 

Bază de date online cu posibilitate de căutare pe localitate, an, județ, epocă sau categorie de sit: Cercetări arheologice in România.