Anunțuri TMI
Timbrul Monumentelor Istorice

CALENDAR VERSIUNE NOUĂ

ATENȚIE!

 
În urma Deciziei nr. 144/05.06.2024 emisă ca urmare a numeroaselor solicitări primate pe adresa INP, se prelungește termenul de depunere a proiectelor în cadrul sesiunii de finanțare prin Timbrul Monumentelor Istorice II/2024, pentru proiecte care au ca scop protejarea și promovarea monumentelor istorice, până la data de 12 august 2024, ora 17:00

CALENDAR VERSIUNE NOUĂ!

•         Depunerea online a proiectelor: 10.05.2024 - 12.08.2024 (ora 17:00)
•         Verificarea administrativă a proiectelor depuse (inclusiv solicitarea, primirea şi verificarea clarificărilor):  13.08.2024 - 03.09.2024
•         Afişarea pe site-ul INP a rezultatului selecţiei administrative:  04.09.2024
•         Depunere contestații (etapa administrativă): 05.09.2024-06.09.2024(ora 24.00)
•         Soluționare contestații (etapa administrativă): 09.09.2024 – 10.09.2024
•         Afișarea pe site-ul INP a rezultatului final selecţiei administrative: 11.09.2024
•         Evaluarea proiectelor:  12.09.2024 - 23.09.2024
•         Afişarea pe site-ul INP a rezultatului evaluării dosarelor:  24.09.2024
•         Depunere contestaţii: 25.09.2024 - 27.09.2024 (ora 24:00)
•         Soluţionare contestaţii: 30.09.2024 - 04.10.2024
•         Afişarea pe site-ul INP a rezultatului final al evaluării dosarelor: 07.10.2024
•         Semnarea contractelor: 08.10.2024 - 16.10.2024
 
Perioada de derulare a proiectelor
-         Subprogramul Proiectare: între data semnării contractului - 30.11.2025,
-         Subprogramul Punere în valoare - interpretare și prezentare - a caselor memoriale: între data semnării contractului - 30.11.2025.
-         Subprogramul Restaurare: între data semnării contractului - 31.12.2027.

ATENȚIONARE! Vă rugăm să vă asigurați că dețineți versiunea actualizată a documentelor la subprogramele Punere în valoare și Proiectare!

ANUNȚ DE INTENȚIE privind lansarea Apelului de proiecte finanţate prin Timbrul Monumentelor Istorice (sesiunea II / 2024)
Acțiunea tematică „Case memoriale”
 
I. Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) acordă prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) finanţări nerambursabile pentru proiecte care au ca scop protejarea şi promovarea monumentelor istorice, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi  30 noiembrie 2025 (în cazul proiectelor depuse în cadrul subprogramelor proiectare, respectiv punere în valoare), respectiv data de 31 decembrie 2027 (în cazul proiectelor depuse în cadrul subprogramului restaurare).
 
În rândul monumentelor istorice cu valoare memorială, regăsim frecvent obiective de o importanță deosebită pentru istoria și cultura noastră, care însă, în multe cazuri, nu se impun prin calități arhitecturale sau artistice ieșite din comun. Din acest motiv, în pofida reprezentativității lor și a rolului major pe care îl îndeplinesc în educarea societății, în general, și a tinerei generații, în mod special, casele memoriale au fost adeseori trecute cu vederea, atenția și eforturile fiind dirijate îndeosebi asupra monumentelor unde valoarea arhitecturală se situează în prim plan. În decursul timpului s-a constatat că, în lipsa unor măsuri concrete și eficiente, anume destinate caselor memoriale, riscăm să pierdem o componentă esențială a patrimoniului nostru cultural și, odată cu acesta, o parte din identitatea noastră.
Acțiunea tematică „Case memoriale” reafirmă importanța acestei categorii aparte de patrimoniu cultural, ce urmărește să facă cunoscute și să pună în valoare case istorice semnificative în care au locuit personalități din toate domeniile cunoașterii, artă, literatură, științe, istorie etc., punând în context teritorial și arhitectural universul creației și gândirii acestora. De la crearea Comitetului internațional pentru conservarea și managementul caselor memoriale - DEMHIST (ICOM) în 1997, casele memoriale beneficiază de un interes crescând ca destinații turistice și repere culturale la scara locală, națională, regională sau internațională, indiferent de amplasare, dimensiune sau tipologie arhitecturală.
Acțiunea tematică „Case memoriale” răspunde direct celui de-al doilea dintre cele trei obiective prioritare stabilite de INP pentru anul 2024, respectiv angajarea comunităților patrimoniale și a comunităților locale în protejarea monumentelor istorice
 
II. Suma disponibilă pentru finanţare nerambursabilă pentru sesiunea de finanţare II / 2024 este de 87.950.000 lei.
 
III. Proiectele depuse vor fi considerate eligibile  dacă privesc următoarele categorii de case memoriale:
a) case memoriale (denumite ca atare în LMI) - monumente individuale si ansambluri - categoria II (arhitectură) sau IV (memorială), încadrate în grupa A – de valoare națională și universală (MI-A) sau în grupa B – reprezentative pentru patrimoniul cultural local (MI-B). În cazul solicitanților persoane fizice sau persoane juridice de drept privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare asupra unui monument istoric, sunt eligibile pentru finanțare doar solicitările privind restaurarea elementelor/părților de construcție ce contribuie la spațiul public (ex. fațade pe limita de proprietate, împrejmuiri, componente artistice memoriale etc.);
b)      case memoriale  care au această funcțiune, amplasate într-un ansamblu sau sit, fără a avea cod individual în LMI - se pot întâlni în ansambluri precum mănăstiri, ansambluri rurale sau urbane sau situri, dar nu sunt nominalizate și nu dețin un cod individual, ci doar pe cel corespunzător unui monument istoric de tip ansamblu sau sit. 
c)     case memoriale în care își desfășoară activitatea entitățile juridice organizate și autorizate drept muzee sau colecții publice, în înțelesul Legii nr. 311/2003, republicată, care funcționează în imobile – monumente istorice;
 
IV. Subprogramele pentru care vor fi acordate finanţări nerambursabile în cadrul prezentei sesiuni şi sumele disponibile sunt următoarele:
subprogramul proiectare – elaborare a documentației tehnico-economice pentru intervenții asupra caselor memoriale 
Valoarea totală alocată pentru elaborare documentații: 3.000.000 lei;
subprogramul punerea în valoare – interpretare și prezentare – a caselor memoriale 
Valoarea totală alocată pentru punere în valoare case memoriale: 2.000.000 lei.
  subprogramul restaurarea caselor memoriale 
Valoarea totală alocată pentru restaurare case memoriale: 75.000.000 lei 
 
V. Suma alocată pentru soluţionarea contestaţiilor este de 7.950.000 lei.
 
VI. Sumele maxime care pot fi solicitate pentru finanţarea unui proiect:

      a) subprogramul  elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra caselor memoriale250.000 lei.

În cadrul subprogramului de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra caselor memoriale se primesc propuneri pentru: 
 
proiecte de anvergură şi complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI, DTAC, PT şi DE, PFU); 
proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii şi cercetări; 
proiecte pentru care există DALI avizat şi se elaborează fazele de proiectare DTAC, PT şi DE; 
proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice.
     b) subprogramul punerea în valoare – interpretare și prezentare – a caselor memoriale200.000 lei: 
 
La această categorie se primesc propuneri de proiecte pentru: 
 
Activități menite să sporească gradul de conștientizare și de înțelegere a sitului cultural de patrimoniu de către public: editarea de publicații, realizarea de evenimente din domeniul artelor vizuale (expoziții de sculptură, pictură, grafică, arte decorative, instalații etc.), programe educaționale, activități comunitare, precum și activități de cercetare, formare și evaluare continuă a procesului de interpretare în sine a sitului cultural de patrimoniu.
Activități de comunicare planificată a conținutului interpretativ prin aranjarea informațiilor de natură similară, prin intermediul accesului fizic la situl cultural de patrimoniu, materializată prin realizarea unor mijloace tehnice de prezentare/signalistică:  e.g. panouri informative, prezentări de tip muzeal, trasee semnalizate, tururi ghidate ori prin realizarea unor proiecte multimedia (noile media, artă digitală, video-art, film).
Activități de sensibilizare a publicului cu privire la particularitățile unei case memoriale și a cadrului în care se află, prin noi modalități creative de a atrage vizitatori plătitori, prieteni și sponsori pentru a promova și menține casa ca loc de atracție, fără a-i pune în pericol arhitectura și colecțiile.
 
c) subprogramul restaurarea caselor memoriale – 7.500.000 lei
 
La această categorie se primesc propuneri de proiecte pentru lucrări de restaurare a caselor memoriale, în cazul construcțiilor, instalațiilor care sunt în situaţia de a suferi pierderi majore/ireversibile de substanţă istorică, precum și pentru prevenirea distrugerii unor bunuri materiale, culturale și artistice de valoare, constând în:
intervenții pentru consolidarea structurii de rezistență; 
lucrări de restaurare arhitectură; 
reparații instalații pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, a celor pentru semnalizare şi avertizare antiefracţie; 
lucrările de conservare, restaurare componente artistice;
lucrări conexe – desfacere/refacere a instalațiilor/echipamentelor, finisajelor interioare/exterioare, învelitorilor și altor elemente, necesare pentru realizarea intervențiilor;
procurarea și montarea echipamente şi dotărilor aferente instalaţii pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, a celor pentru semnalizare şi avertizare antiefracţie şi a celor pentru protecţia împotriva trăsnetului;
lucrări de sistematizare verticală necesare controlului sau eliminării umidităţii, restabilirii nivelurilor de călcare şi configuraţiilor istorice, a lucrărilor de împrejmuire, de acces, inclusiv a celor ce privesc persoanele cu dizabilităţi, precum şi a locurilor de parcare proiectate la nivel minim necesar şi a lucrărilor de restaurare a grădinilor şi parcurilor istorice aferente monumentelor istorice;
 
Se va avea în vedere depunerea documentațiilor tehnico-economice, faze verificate de specialiști MC și avizate conform legii, respectiv: DALI, DTAC – vizat spre neschimbare și însoțit de autorizația de construire (AC); DTOE, PT, DE și PFU pentru componente artistice, după caz.
 
VII. Contribuția proprie/atrasă
 
Finanţarea se acordă numai în condiţiile existenţei unor surse de finanţare proprii sau atrase a beneficiarului finanţării, într-un cuantum care nu poate fi mai mic de 10% din valoarea totală a finanţării solicitate.
 
VIII. Perioada de pregătire a proiectelor: 22 aprilie 2024 – 10 mai 2024.
 
IX. Perioada de depunere a proiectelor: 10 mai 2024 – 10 iunie 2024.
 
X. Termenul limită de înscriere a proiectelor:  10 iunie  2024, ora 16:00.
 
XI.  Depunerea, evaluarea și selecția dosarelor de participare se realizează EXCLUSIV online prin intermediul platformei https://tmi.patrimoniu.ro., începând cu data de 10 mai 2024. Comunicarea cu solicitanții, solicitarea de clarificări, notificări cu privire la statusul cererii de finanțare și comunicarea rezultatelor diferitelor etape de evaluare și selecție, inclusiv etapa de contestații, se desfășoară prin intermediul platformei online menționate.
 
După termenul limită stabilit, sistemul informatic nu mai permite depunerea de documente.
 
Solicitanţii pot depune în cadrul sesiunii de finanţare maximum 2 proiecte. Pentru acelaşi subprogram, un beneficiar poate solicita o singură finanţare nerambursabilă.
 
XII. La selecţia de finanţare pot participa, potrivit Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin HG nr. 1502 / 2007, astfel cum au fost modificate şi completate prin HG nr. 691 / 2019, Anexa nr. 5, art. 6, persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unei case memoriale.
 
Nu pot solicita finanţare nerambursabilă dezmembrămintele fără personalitate juridică ale persoanelor juridice, sucursale sau puncte de lucru.
 
XIII. Principiile care guvernează selecţia de proiecte
 
Selecţia de proiecte se organizează în aplicarea şi cu respectarea următoarelor principii:
principiul promovării competitivităţii şi a unui sistem concurenţial deschis: acordarea finanţărilor se face prin selecţia nediscriminatorie a proiectelor;
principiul încurajării iniţiativei private în domeniul protejării patrimoniului cultural: pentru proiecte de valoare egală vor avea prioritate cele iniţiate de persoane fizice sau juridice de drept privat;
principiul primordialităţii valorii artistice şi istorice: în procesul de selecţie se ţine seama de semnificaţia artistică şi istorică a monumentelor istorice;
principiul încurajării parteneriatelor, colaborărilor la nivel local, regional, naţional şi internaţional: solicitanţii de finanţări sunt încurajaţi să realizeze parteneriate cu alte persoane fizice sau juridice;
principiul publicităţii şi transparenţei: informaţiile referitoare la finanţările acordate de INP sunt aduse la cunoştinţa publicului;
principiul tratamentului egal: toţi deţinătorii de monumente istorice pot participa la selecţiile de proiecte, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri;
principiul confidenţialităţii: informaţiile care conform legii nu pot fi aduse la cunoştinţă publică nu vor fi comunicate altor persoane decât cele pentru care legislaţia în vigoare permite acest lucru;
principiul cofinanţării: acordarea finanţărilor se face numai dacă beneficiarul participă cu o cofinanţare;
principiul profesionalismului: realizarea acţiunilor sau lucrărilor finanţate se face cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale în domeniul patrimoniului cultural;
principiul respectului pentru valorile monumentului istoric: nu pot fi acordate finanţări pentru lucrări de reconstrucţie, renovare, înnoire sau reabilitare;
principiul calităţii acţiunilor sau lucrărilor: proiectele vor cuprinde măsuri clare şi detaliate privind asigurarea calităţii lucrărilor prin parametri expliciţi şi măsurabili; vor stabili de asemenea parametrii calitativi necesari pentru atribuirea lucrărilor;
principiul necesităţii: nu se finanţează lucrări care nu sunt strict necesare în raport cu starea monumentului şi scenariul de utilizare;
principiul participării: proiectele vor cuprinde componente de implicare a comunităţilor patrimoniale sau se vor baza în întregime pe dimensiunea participativă a comunităţilor în care se află monumentele istorice;
principiul informării şi educării publicului: toate proiectele vor cuprinde activităţi de informare, conştientizare şi educare a publicului, referitoare la valoarea şi semnificaţia monumentelor istorice.
 
Pentru completarea cererii de finanţare şi pregătirea documentelor solicitate prin apel este necesară asistenţă de specialitate din partea unor profesionişti cu experienţă în protejarea monumentelor istorice şi în managementul de proiect. 
În cazul proiectelor deduse în cadrul subprogramului restaurare case memoriale, este obligatorie asigurarea asistenţei şi suportului pentru activităţile de achiziţie publică, fiind acceptați doar experți sau societăți specializate în domeniul achizițiilor publice, a căror experiență profesională relevantă este dovedită prin minimum 3 proceduri de achiziție publică similare, derulate și finalizate în ultimii 3 ani.
 
Ca atare, recomandăm tuturor celor interesaţi de apel să coopteze din primul moment specialişti cu experienţă pentru a asigura pregătirea unei solicitări solide, cu şanse de reuşită.
 
Documentele necesare înscrierii de proiecte la viitoarea sesiune de finanţare vor fi disponibile pe pagina web a institutului, la secţiunea dedicată programului Timbrul Monumentelor Istorice, https://patrimoniu.ro/ro/articles/timbrul-monumentelor-istorice, începând cu data de  29 aprilie 2024.
Descoperă
Articole similare