Timbrul Monumentelor Istorice 2024 - sesiunea I
Timbrul Monumentelor Istorice

Apel de proiecte finanţate prin Timbrul Monumentelor Istorice (sesiunea I / 2024)

I. Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) acordă prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI)finanţări nerambursabile pentru proiecte care au ca scop protejarea şi promovarea monumentelor istorice, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi 30 noiembrie 2024.

Priorităţile anuale ale INP în vederea finanţării prin TMI, stabilite de către Consiliul de administraţie pentru anul 2024, sunt următoarele:
 •  punerea în siguranţă a monumentelor istorice aflate în pericol;
 •  angajarea comunităţilor patrimoniale şi a comunităţilor locale în protejarea monumentelor istorice;
 •  contribuţia la programe naţionale şi internaționale dedicate patrimoniului cultural.

II. Suma disponibilă pentru finanţare nerambursabilă pentru sesiunea de finanţare I / 2024 este de 3.000.000 lei.

III. Domeniul pentru care pot fi depuse proiecte în această sesiune este:
- elaborarea de reglementări tehnico-economice, de norme şi metodologii privind elaborarea de documentaţii specifice, executarea de lucrări pentru protejarea monumentelor istorice.

IV. Subprogramele pentru care vor fi acordate finanţări nerambursabile în cadrul prezentei sesiuni şi sumele disponibile sunt următoarele:
 • subprogramul proiectare - elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice, în vederea solicitării de finanţări în viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene (2021-2027) şi în cadrul diferitelor programe naţionale – 1.000.000 lei;
 • subprogramul intervenţii de urgenţă (ante- şi post-dezastru) – 1.500.000 lei

V. Suma alocată pentru soluţionarea contestaţiilor este de 500.000 lei, împărțită astfel:
 • subprogramul proiectare – 200.000 lei;
 • subprogramul intervenţii de urgenţă – 300.000 lei.

VI. Suma maximă care poate fi solicitată pentru finanţarea unui proiect este:

      a) subprogramul de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice – 200.000 lei.

În cadrul subprogramului de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice se primesc propuneri pentru: 

 • proiecte de anvergură şi complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI, DTAC, PT şi DE, PFU); 
 • proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii şi cercetări; 
 • proiecte pentru care există DALI avizat şi se elaborează fazele de proiectare DTAC, PT şi DE; 
 • proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice.
     b) subprogramul intervenții de urgență (ante- şi post-dezastru) – 250.000 lei: 

La această categorie se primesc propuneri de proiecte pentru: 

 • intervenţii directe – consolidare a elementelor structurale, de arhitectură și lucrări de conservare primară pentru monumente de arheologie; 
 • intervenţii indirecte – sprijiniri, eşafodaje, acoperiri de protecţie; 
 • lucrări conexe – desfacere/refacere a instalaţiilor/echipamentelor, finisajelor interioare şi exterioare, învelitorilor şi altor elemente, necesare pentru realizarea intervenţiilor.

Finanţarea se acordă numai în condiţiile existenţei unor surse de finanţare proprii sau atrase a beneficiarului finanţării, într-un cuantum care nu poate fi mai mic de 10% din valoarea totală a finanţării solicitate.

VII. Perioada de pregătire și depunere a proiectelor: 17 octombrie 2023 – 14 decembrie 2023.

VIII. Termenul limită de înscriere a proiectelor: 14 decembrie 2023, ora 14:00.

IX. Solicitările de finanțare (inclusiv cererea de finanțare, bugetul și declarația pe proprie răspundere) vor fi încărcate/completate, după caz, pe platforma TMI, la adresa web tmi.patrimoniu.ro, începând cu data de 17 noiembrie 2023. După termenul limită, sistemul informatic nu mai permite depunerea de documente.

X. La selecţia de finanţare pot participa, potrivit Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin HG nr. 1502 / 2007, astfel cum au fost modificate şi completate prin HG nr. 691 / 2019, Anexa nr. 5, art. 6, persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric.


Proiectele participante la selecţie pot avea ca obiect monumente istorice:

- grupa A - de valoare naţională şi universală (MI-A);
Sau
- grupa B - reprezentative pentru patrimoniul cultural local (MI-B). 

Noţiunea de monument istoric poate desemna (conf. L. 422/2001, art. 1 şi 3) monumente individuale, ansambluri şi situri. Sunt eligibile pentru finanţare imobile care aparţin oricăreia dintre cele trei categorii de monumente istorice. În cazul monumentelor istorice din categoria I – arheologie, lucrările pentru care se solicită finanțare trebuie să aibă ca obiect monumentul istoric; construcțiile aflate pe suprafața sitului, dar care nu fac parte din el, nu sunt eligibile.


Solicitanţii pot depune în cadrul sesiunii de finanţare maximum 2 proiecte. Pentru acelaşi subprogram, un beneficiar poate solicita o singură finanţare nerambursabilă în decursul unui exerciţiu financiar.


Nu pot solicita finanţare nerambursabilă dezmembrămintele fără personalitate juridică ale persoanelor juridice, sucursale sau puncte de lucru.

XI. Principiile care guvernează selecţia de proiecte

Selecţia de proiecte se organizează în aplicarea şi cu respectarea următoarelor principii:
 1. principiul promovării competitivităţii şi a unui sistem concurenţial deschis: acordarea finanţărilor se face prin selecţia nediscriminatorie a proiectelor;
 2. principiul încurajării iniţiativei private în domeniul protejării patrimoniului cultural: pentru proiecte de valoare egală vor avea prioritate cele iniţiate de persoane fizice sau juridice de drept privat;
 3. principiul primordialităţii valorii artistice şi istorice: în procesul de selecţie se ţine seama de semnificaţia artistică şi istorică a monumentelor istorice;
 4. principiul încurajării parteneriatelor, colaborărilor la nivel local, regional, naţional şi internaţional: solicitanţii de finanţări sunt încurajaţi să realizeze parteneriate cu alte persoane fizice sau juridice;
 5. principiul publicităţii şi transparenţei: informaţiile referitoare la finanţările acordate de INP sunt aduse la cunoştinţa publicului;
 6. principiul tratamentului egal: toţi deţinătorii de monumente istorice pot participa la selecţiile de proiecte, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri;
 7. principiul confidenţialităţii: informaţiile care conform legii nu pot fi aduse la cunoştinţă publică nu vor fi comunicate altor persoane decât cele pentru care legislaţia în vigoare permite acest lucru;
 8. principiul cofinanţării: acordarea finanţărilor se face numai dacă beneficiarul participă cu o cofinanţare;
 9. principiul profesionalismului: realizarea acţiunilor sau lucrărilor finanţate se face cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale în domeniul patrimoniului cultural;
 10. principiul respectului pentru valorile monumentului istoric: nu pot fi acordate finanţări pentru lucrări de reconstrucţie, renovare, înnoire sau reabilitare;
 11. principiul calităţii acţiunilor sau lucrărilor: proiectele vor cuprinde măsuri clare şi detaliate privind asigurarea calităţii lucrărilor prin parametri expliciţi şi măsurabili; vor stabili de asemenea parametrii calitativi necesari pentru atribuirea lucrărilor;
 12. principiul necesităţii: nu se finanţează lucrări care nu sunt strict necesare în raport cu starea monumentului şi scenariul de utilizare;
 13. principiul participării: proiectele vor cuprinde componente de implicare a comunităţilor patrimoniale sau se vor baza în întregime pe dimensiunea participativă a comunităţilor în care se află monumentele istorice;
 14. principiul informării şi educării publicului: toate proiectele vor cuprinde activităţi de informare, conştientizare şi educare a publicului, referitoare la valoarea şi semnificaţia monumentelor istorice.


Pentru completarea cererii de finanţare şi pregătirea documentelor solicitate prin apel este necesară asistenţă de specialitate din partea unor profesionişti cu experienţă în protejarea monumentelor istorice şi în managementul de proiect. Ca atare, recomandăm tuturor celor interesaţi de apel să coopteze din primul moment specialişti cu experienţă pentru a asigura pregătirea unei solicitări solide, cu şanse de reuşită.

XII. Grila de evaluare a proiectelor
Proiectele declarate eligibile din punct de vedere administrativ de către secretariatul comisiei de selecţie din cadrul INP sunt transmise comisiei de selecţie, care le evaluează şi le notează conform grilei de evaluare corespunzătoare, disponibile pe site-ul INP, la secțiunea Timbru.
     
Fiecare membru al comisiei va completa câte un raport de evaluare motivat, structurat pe baza fişei de evaluare, care va include observaţiile şi justificările pentru punctajul acordat. Rapoartele și fișele de evaluare ale comisiilor de evaluare pot fi solicitate și consultate de către solicitanți după afișarea rezultatelor parțiale.


Pentru a putea fi finanţat, un proiect trebuie să aibă un punctaj final de minimum 75 puncte. Lista cuprinzând rezultatele selecţiei proiectelor propuse a fi finanţate va cuprinde totalitatea solicitărilor care au întrunit punctajul de minimum 75 puncte, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, până la epuizarea sumei alocate de către INP.

Documentele necesare înscrierii de proiecte în actuala sesiune de finanţare sunt disponibile pe pagina web a institutului, la secţiunea dedicată programului Timbrul Monumentelor Istorice, https://patrimoniu.ro/ro/articles/timbrul-monumentelor-istorice. Detalii şi clarificări pot fi obţinute prin e-mail la adresa finantare.timbru@patrimoniu.ro sau la telefon, la numărul: 021-336.60.73, interior 114.


Rezultatele evaluărilor

Rezultatele evaluărilor


Rezultatul final al proiectelor finanțate din fondul Timbul Monumentelor Istorice, sesiunea octombrie-decembrie 2023, după emiterea Deciziei 51/04.03.2024 de suplimentare a fondurilor destinate. Subprogramul Proiectare (elaborarea documentaţiilor tehnice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice) (pdf)


Rezultatul final al proiectelor finanțate din fondul Timbul Monumentelor Istorice, sesiunea octombrie-decembrie 2023, după emiterea Deciziei 51/04.03.2024 de suplimentare a fondurilor destinate. Subprogramul intervenții de urgență (ante - și post-dezastru) (pdf)
Descoperă
Articole similare