Bibliograf IA (S)– Secția patrimoniu mondial Anunț public de scoatere la concurs a unui post contractual vacant
Angajări

Informare privind anularea concursului pentru postul de Bibliograf IA  (S)– Secția patrimoniu mondial (pdf)

În urma publicării O.U.G. nr. 34/2023 în monitorul oficial nr. 415 din 15 mai 2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care prevede faptul că „În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante (...)”.

Din acest motiv, vă informăm că, în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor mai jos menționate, INP a luat măsura anulării tuturor concursurilor aflate în desfășurare.

Vă mulțumim pentru timpul și efortul dumneavoastră de a vă depune candidatura pentru posturile vacante din cadrul INP.


Nr. înregistrare  2698/25.04.2023
 
Aprobat,

Manager interimar,
                                                                              
 
 
Valeria – Oana ZAHARIA

Bibliograf IA  (S)– Secția patrimoniu mondial
Anunț public de scoatere la concurs a unui post contractual vacant
 
 
Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este principala instituţie publică din România cu responsabilităţi în domeniul patrimoniului cultural. Institutul desfăşoară activităţi variate, de la identificare, cercetare şi evidenţă, la gestiune, conservare şi punere în valoare a patrimoniului, în toate formele sale de manifestare - imobil, mobil, imaterial sau digital.
 Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) este direct subordonat Ministerului Culturii şi este finanţat de la bugetul de stat şi din fonduri proprii. Echipa INP este formată din peste o sută de persoane, distribuite în cele cinci direcţii de specialitate - patrimoniu imobil; patrimoniu mobil, intangibil şi digital; patrimoniu imaterial şi cultură tradiţională; programe, proiecte ,promovare și metodologii; tehnic - şi în alte compartimente funcţionale. Personalul INP îşi desfăşoară activitatea în cele trei sedii din Bucureşti, dintre care două sunt monument istoric.
 
Institutul Național al Patrimoniului, organizează, în temeiul Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi a OUG nr. 168/2022 privind unele măsuri bugetare în anul 2023, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, la sediul din str. Ienăchiță Văcărescu nr.16, sector 4, Bucureşti, concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de Bibliograf IA  (S) în cadrul Secției patrimoniu mondial, contract încheiat pentru perioadă nedeterminată, încadrat cu normă întreagă, după cum urmează:
 
 
A: CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE (cf. HG. 1336/2022):
 
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii.
 
B. DOCUMENTE SOLICITATE (cf. HG. 1336/2022):
 
1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1 la prezentul anunț, publicată la rubrica Tipizate (www.patrimoniu.gov.ro);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; 
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) curriculum vitae, model comun european.
2. Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul anunț, publicată la rubrica Tipizate.
3. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de
încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
4. Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs.
5. Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele  penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
6. Dosarele de concurs se depun la compartimentul secretariat al Institutului sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică la adresa de email secretariat@patrimoniu.ro, înăuntrul termenului de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant.
7. În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid sau poşta electronică, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de email comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
8. Transmiterea documentelor prin poşta electronică se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
9. Nerespectarea prevederilor alin. (6) şi (8), după caz, conduce la respingerea candidatului.
10. Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.
 
C. CONDIŢII SPECIFICE POSTULUI:
 
 1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, în unul dintre domeniile: arhitectură - istoria arhitecturii, istorie şi istoria artei, horticultură cu specializarea peisagistică; studii postuniversitare de master în domeniile: studii culturale, arhitectură, filologie, istorie;
 2. Vechime în muncă: minimum 5 ani;
 3. Vechime în specialitate: minimum 7  ani; experiență în elaborarea de proiecte de cercetare, inventariere, clasare, consevare sau restaurare de monumente istorice. Experiența profesională în cadrul instituțiilor publice constituie un avantaj.
 4. Limbi străine: cunoaşterea a două limbi străine de circulaţie internaţională (dintre engleză, franceză, germană, italiană; prima limbă - nivel C1 conform standardelor CEFR; a doua limbă - nivel B1)
 5. Perfecționări (specializări): cursuri de perfecţionare/specializare în domeniul studiilor de specialitate, management cultural sau gestiunea și protecția monumentelor istorice/monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial; 
 6. Atestare în domeniul protejării monumentelor istorice.
 7. Cunoștințe de operare/programare pe calculator: suită de birou (Microsoft Office [Word, Excel, Access, PowerPoint] sau LibreOffice); navigator web (Chrome, Firefox sau Edge); Adobe Photoshop, CorelDraw, Autocad/Arhicad.
 8. Bună cunoaştere a legislaţiei şi a reglementărilor naţionale şi internaţionale privind protecţia şi gestiunea patrimoniului imobil/mondial;
 9. Disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară şi în străinătate.
 
 
D.TEMATICA:
 
 1. Cercetarea și inventarierea monumentelor istorice;
 2. Clasarea monumentelor istorice, realizarea Fișei analitice și a Obligației de Folosință a monumentelor istorice;
 3. Teoria conservării şi restaurării monumentelor istorice;
 4. Organisme de specialitate şi atribuţiile acestora în domeniul protecţiei monumentelor înscrise în Lista Patrimoniului Mondial;
 5. Valoarea Universală Excepțională,  autenticitatea şi integritatea în gestiunea și protecția obiectivelor culturale în Lista Patrimoniului Mondial;
 6. Procedura de înscriere a obiectivelor culturale înscrise în Lista Patrimoniului Mondial;
 7. Procedura de monitorizare a obiectivelor culturale înscrise în Lista Patrimoniului Mondial;Monitorizarea şi controlul intervenţiilor asupra monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial;
 8. Gestiunea și protecția Managementul  obiectivelor culturale înscrise în Lista Patrimoniului Mondial;monumentelor istorice în situația suprapunerii a două sau mai multe regimuri juridice de protecție;
 9. Gestiunea și protecțiaManagementul grădinilor istorice și al peisajelor culturale.

 E.BIBLIOGRAFIE:
 
 
Literatură de specialitate:

 1. Jacques David, Landscape Appreciation. Theories since the Cultural Turn, Packard Publishing Ltd, Chichester, 2019.
 2. Patrick Taylor (editor), The Oxford Companion to the Garden, Oxford University Press, Oxford, 2006;
 3. Conan Michel, Dictionnaire Historique de L’Art des Jardins, Hazan Press, Paris, 1997 ;
 4. Marcus Rică, Parcuri şi grădini din România, Editura Tehnică, Bucureşti, 1958 ;
 5. Turner Tom, European Gardens. History, Philosophy and Design, Routledge, Oxon, 2011.
 

Legislație generală:
 1. O.M.C. nr. 2025/2018 modificat și completat prin O.M.C. nr. 3029/2019  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Patrimoniului şi a organigramei acestuia;
 2. HG nr.593/2011 – republicată  privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului, cu modificările și completările ulterioare;
 3. LEGEA nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 4. H.G. nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare.
 

Legislație specifică:
 1. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. OMCC nr. 2260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;
 3. OMCC nr. 2237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice;
 4. OMCC nr. 2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia;
 5. Legea 6/2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial;
 6. ORDONANŢĂ nr. 47 din 30 ianuarie 2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, modificată prin Legea 564/2001;
 7. HOTĂRÂRE nr. 493 din 1 aprilie 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial;
 8. HOTĂRÂRE nr. 857 /2021 pentru aprobarea Regulamentului-cadru și a componenței comitetelor de organizare UNESCO;
 9. Legea nr. 23/2020 privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO şi unele măsuri pentru protejarea acestora.
 
Legislație conexă:
 1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
 2. Legea nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
 3. O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;
 4. Legea 46/2008 privind Codul SIlvic, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea 107/1996, legea apelor, cu modificările și completările ulterioare.
 

Carte şi convenţii, manuale şi ghiduri internaţionale:

 1. Carta de la Veneţia: Carta internaţională pentru conservarea şi restaurarea monumentelor şi siturilor, ICOMOS, Veneţia, 1964;
 2. Legea 157/1997 privind ratificarea Convenţiei pentru protecţia patrimoniului arhitectural al Europei, adoptată la Granada la 3 octombrie 1985 ;
 3. Legea 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei Europene a Peisajului, adoptată la Florenţa la 20  octombrie 2000.
 4. DECRET Nr. 187 din 30 martie 1990 pentru acceptarea Convenţiei privind protecţia patrimoniului mondial, cultural si natural, adoptata de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă si Cultură la 16 noiembrie 1972;
 5. Operational Guidelines for the Imp lementation of the World Heritage Convention, 2019, http://whc.unesco.org/en/guidelines/.
 1. UNESCO Recommendation on the Historic Urban Landscape, https://whc.unesco.org/en/hul/#:~:text=The%20Historic%20Urban%20Landscape%20approach,in%20the%20urban%20development%20process;
 2. ICOMOS - IFLA, 1981, Carta de la Florența privind protejarea grădinilor istorice;
 3. ICOMOS-IFLA Document on Historic Urban Public Parks, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/General_Assemblies/19th_Delhi_2017/Working_Documents-First_Batch-August_2017/GA2017_6-3-2_HistoricUrbanPublicParks_EN_final20170730.pdf;
9. Managing Cultural World Heritage, 2013, 
http://whc.unesco.org/en/managing-cultural-world-heritage/ 
          10. Preparing World Heritage Nominations, 2011,  
http://whc.unesco.org/en/preparing-world-heritage-nominations/ 
11. Managing Disaster Risks for World Heritage, 2010, 
http://whc.unesco.org/en/managing-disaster-risks/
12. Guidance and Toolkit for Impact Assessments in a World Heritage Context
 https://whc.unesco.org/en/guidance-toolkit-impact-assessments/
 
 
 

F.LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
 
Concursul pentru ocuparea postului de Bibliograf IA(S) în cadrul Secției patrimoniu mondialva avea loc în perioada 15.05.2023 – 31.05.2023.
Depunerea dosarelor în vederea înscrierii la concurs se realizează până la data de 15.05.2023, ora 10.00, la sediul Institutului Național al Patrimoniului: Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (în incintă, etaj 1, Secretariat), din cadrul Biroului Resurse Umane, persoana de contact este dna. Lidia Gabriela Negrea, tel:0213366073
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează la sediul Institutului și pe pagina de internet a acestuia (www.patrimoniu. ro) cel târziu la data de 17.05.2023, ora 10.00.
Candidații nemultumiți de rezultatele selecției dosarelor de înscriere pot depune contestație cel târziu la data de 18.05.2023, ora 10.00.
Rezultatele contestațiilor se afișează la sediul și pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.ro) cel târziu la data de 19.05.2023, ora 10.00.
 
CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.
1. Proba scrisă, ce va consta în redactarea unei lucrări, pe baza bibliografiei date și se va desfăşura în data de 22.05.2023, ora 10.00 (fără a se depăşi durata maxim admisă de 3 ore) la sediul INP din Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti (etaj 1, Bibliotecă).
Rezultatele probei scrise se afișează la sediul și pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.ro) cel târziu la data de 23.05.2023, ora 10.00.
Candidații nemulțumiți pot depune contestație cel târziu la data de 24.05.2023, ora  10.00.
Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu. ro) cel târziu la data de 25.05.2023, ora 10.00.
2. Interviul se se va desfăşura în data 26.05.2023, ora 10.00, la sediul INP din Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti ( etaj 1, Bibliotecă);
Rezultatele interviului se afișează la sediul și pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.ro) cel târziu la data de 29.05.2023, ora 10.00.
Candidații nemulțumiți pot depune contestație cel târziu la data de 30.05.2023, ora 10.00.
Rezultatele contestațiilor depuse se afișează la sediul și pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.ro) cel târziu la data de 31.05.2023, ora 10.00.
 Rezultatul final al concursului se afișează la sediu și pe pagina de internet a INP (www.patrimoniu.ro), cel târziu la data de 31.05.2023, ora 12.00.
 
Pentru postul de Bibliograf IA (S), salariul variază între 5517 lei brut pentru vechime minimă și  6870 lei brut pentru vechime maximă, la care se adaugă un spor în cuantum de 679 lei brut corespunzător condițiilor de vechime minimă, respectiv  846 lei brut  corespunzător condițiilor de vechime maximă, pentru condiții de muncă periculoase și vătămătoare, precum și o indemnizație de hrană în cuantum de 347 lei lunar.
Situl web al institutului este: www.patrimoniu.ro
 
 
Întocmit, 
 
Director adjunct monumente istorice
                                                                                                                                    

Irina IAMANDESCU
Descoperă
Articole similare