Timbrul Monumentelor Istorice 2024 - sesiunea III
Timbrul Monumentelor Istorice

Apel de proiecte finanţate prin Timbrul Monumentelor Istorice (sesiunea III / 2024) - Acțiunea tematică „Muzee în aer liber - monumente de arhitectură vernaculară”

 

I. Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) acordă prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) finanţări nerambursabile pentru proiecte care au ca scop protejarea şi promovarea monumentelor istorice, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi  30 noiembrie 2025 (în cazul proiectelor depuse în cadrul subprogramului punere în valoare), respectiv data de 31 decembrie 2027 (în cazul proiectelor depuse în cadrul subprogramului restaurare).
Acțiunea tematică „Muzee în aer liber - monumente de arhitectură vernaculară” reafirmă importanța acestei categorii aparte de patrimoniu cultural, urmărind să aducă în prim plan o formă de construcție comunitară, modelată de abilități informale și adaptată la caracteristicile specifice ale mediului în care a fost creată.
Finanțarea acțiunii tematice „Muzee în aer liber - monumente de arhitectură vernaculară” răspunde direct celui de-al doilea dintre cele trei obiective prioritare stabilite de INP pentru anul 2024, respectiv angajarea comunităților patrimoniale și a comunităților locale în protejarea monumentelor istorice
 
II. Suma disponibilă pentru finanţare nerambursabilă pentru sesiunea de finanţare III / 2024 este de 82.500.000 lei.
 
III. Proiectele depuse vor fi considerate eligibile  dacă privesc următoarele categorii de muzee în aer liber- monumente individuale, ansambluri și situri - categoria II (arhitectură) sau IV (memorială), încadrate în grupa A – de valoare națională și universală (MI-A) sau în grupa B – reprezentative pentru patrimoniul cultural local (MI-B);
 
IV. Subprogramele pentru care vor fi acordate finanţări nerambursabile în cadrul prezentei sesiuni şi sumele disponibile sunt următoarele:
 
•         subprogramul punerea în valoare – interpretare și prezentare – a muzeelor în aer liber
Valoarea totală alocată pentru punere în valoare muzee în aer liber: 4.000.000 lei.
•           subprogramul restaurarea muzeelor în aer liber
Valoarea totală alocată pentru restaurare muzee în aer liber: 71.000.000 lei. 
 
V. Suma alocată pentru soluţionarea contestaţiilor este de 7.500.000 lei.
 
VI. Sumele maxime care pot fi solicitate pentru finanţarea unui proiect:
 
      a) subprogramul punerea în valoare – interpretare și prezentare – a muzeelor în aer liber250.000 lei: 
La această categorie se primesc propuneri de proiecte pentru: 
 
·        Activități menite să sporească gradul de conștientizare și de înțelegere a muzeului în aer liber de către public: editarea de publicații, realizarea de evenimente din domeniul artelor vizuale (expoziții de sculptură, pictură, grafică, arte decorative, instalații etc.), programe educaționale, activități comunitare, precum și activități de cercetare, formare și evaluare continuă a procesului de interpretare în sine a sitului cultural de patrimoniu.
·        Activități de comunicare planificată a conținutului interpretativ prin aranjarea informațiilor de natură similară, prin intermediul accesului fizic la muzeul în aer liber, respectiv la monumentele etnografice incluse în patrimoniul acestuia, materializată prin realizarea unor mijloace tehnice de prezentare/signalistică:  e.g. panouri informative, prezentări de tip muzeal, trasee semnalizate, tururi ghidate ori prin realizarea unor proiecte multimedia (noile media, artă digitală, video-art, film).
·        Activități de sensibilizare a publicului cu privire la particularitățile unui muzeu în aer liber și a cadrului în care se află, prin noi modalități creative de a atrage vizitatori plătitori, prieteni și sponsori pentru a promova și menține monumentele etnografice ca locuri de atracție, fără a-i pune în pericol arhitectura și inventarul mobil al acestuia.
 
b) subprogramul restaurarea muzeelor în aer liber – 7.100.000 lei
 
La această categorie se primesc propuneri de proiecte pentru următoarele categorii de lucrări:  
·        intervenții  directe  –  restaurarea monumentelor etnografice depozitate în muzeele în aer liber, respectând tiparul architectural al zonei de proveniență, instrumentarul de lucru, materialul, tehnica de lucru, lucrările fiind la nivel de finisare pentru a fi introduse în circuitul de vizitare al muzeului în aer liber;
·        intervenții indirecte –înlocuirea învelitorilor degradate(din paie, șindrilă de diferite dimensiuni, stuf, țiglă fără a se limita la acestea); înlocuirea sistemelor de împrejmuire, consolidarea porților și portițelor de acces și a altor componente ale gospodărie, instalației tehnice preindustriale, inclusiv lucrări de peisagistică specifică zonei de proveniență a monumentului etnografic;
·        lucrări   conexe   aferente   intervențiilor   directe   și   indirecte   –   desfacere/refacere   a învelitorilor,   finisajelor   interioare   și   exterioare,   a elementelor structurale, bârne cioplite în 2, 3 sau 4 fețe, semirotunde, rotunde sau chirpici/paiantă, văiugă, necesare pentru asigurarea stării propice de conservare și de expunere al monumentului etnografic. 
 
VII. Contribuția proprie/atrasă
 
Finanţarea se acordă numai în condiţiile existenţei unor surse de finanţare proprii sau atrase a beneficiarului finanţării, într-un cuantum care nu poate fi mai mic de 10% din valoarea totală a finanţării solicitate.
 
VIII. Perioada de pregătire a proiectelor: 18.06.2024 – 12.07.2024.
 
IX. Perioada de depunere a proiectelor:12.07. 2024 – 12.08. 2024.
 
X. Termenul limită de înscriere a proiectelor:  12.08.2024, ora 17:00.
 
XI.  Depunerea, evaluarea și selecția dosarelor de participare se realizează EXCLUSIV online prin intermediul platformei https://tmi.patrimoniu.ro, începând cu data de 12.07.2024. Comunicarea cu solicitanții, solicitarea de clarificări, notificări cu privire la statusul cererii de finanțare și comunicarea rezultatelor diferitelor etape de evaluare și selecție, inclusiv etapa de contestații, se desfășoară prin intermediul platformei online menționate.
 
După termenul limită stabilit, sistemul informatic nu mai permite depunerea de documente.
 
Solicitanţii pot depune în cadrul sesiunii de finanţare maximum 2 proiecte. Pentru acelaşi subprogram – punere în valoare, respective restaurare –, un beneficiar poate solicita o singură finanţare nerambursabilă.
 
XII. Având în vedere specificul acțiunii tematice, prin raportare la titularii drepturilor reale asupra muzeelor în aer liber, la această selecţie de proiecte pot participa, potrivit Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin HG nr. 1502 / 2007, astfel cum au fost modificate şi completate prin HG nr. 691 / 2019, Anexa nr. 5, art. 6, persoanele juridice de drept public  care au calitatea de titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare asupra muzeului în aer liber ce face obiectul cererii de finanțare nerambursabilă.
  
XIII. Principiile care guvernează selecţia de proiecte
 
Selecţia de proiecte se organizează în aplicarea şi cu respectarea următoarelor principii:
 
•         principiul promovării competitivităţii şi a unui sistem concurenţial deschis: acordarea finanţărilor se face prin selecţia nediscriminatorie a proiectelor;
•         principiul primordialităţii valorii artistice şi istorice: în procesul de selecţie se ţine seama de semnificaţia artistică şi istorică a monumentelor istorice;
•         principiul încurajării parteneriatelor, colaborărilor la nivel local, regional, naţional şi internaţional: solicitanţii de finanţări sunt încurajaţi să realizeze parteneriate cu persoane fizice sau juridice;
•         principiul publicităţii şi transparenţei: informaţiile referitoare la finanţările acordate de INP sunt aduse la cunoştinţa publicului;
•         principiul tratamentului egal: toţi deţinătorii de monumente istorice pot participa la selecţiile de proiecte, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri;
•         principiul confidenţialităţii: informaţiile care conform legii nu pot fi aduse la cunoştinţă publică nu vor fi comunicate altor persoane decât cele pentru care legislaţia în vigoare permite acest lucru;
•         principiul cofinanţării: acordarea finanţărilor se face numai dacă beneficiarul participă cu o cofinanţare;
•         principiul profesionalismului: realizarea acţiunilor sau lucrărilor finanţate se face cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale în domeniul patrimoniului cultural;
•         principiul respectului pentru valorile monumentului istoric: nu pot fi acordate finanţări pentru lucrări de reconstrucţie, renovare, înnoire sau reabilitare;
•         principiul calităţii acţiunilor sau lucrărilor: proiectele vor cuprinde măsuri clare şi detaliate privind asigurarea calităţii lucrărilor prin parametri expliciţi şi măsurabili; vor stabili de asemenea parametrii calitativi necesari pentru atribuirea lucrărilor;
•         principiul necesităţii: nu se finanţează lucrări care nu sunt strict necesare în raport cu starea monumentului şi scenariul de utilizare;
•         principiul participării: proiectele vor cuprinde componente de implicare a comunităţilor patrimoniale sau se vor baza în întregime pe dimensiunea participativă a comunităţilor în care se află monumentele istorice;
•         principiul informării şi educării publicului: toate proiectele vor cuprinde activităţi de informare, conştientizare şi educare a publicului, referitoare la valoarea şi semnificaţia monumentelor istorice.
 
Pentru completarea cererii de finanţare şi pregătirea documentelor solicitate prin apel este necesară asistenţă de specialitate din partea unor profesionişti cu experienţă în protejarea monumentelor istorice şi în managementul de proiect. 
Documentele necesare înscrierii de proiecte la noua sesiune de finanţare vor fi disponibile pe pagina web a institutului, la secţiunea dedicată programului Timbrul Monumentelor Istorice, https://patrimoniu.ro/ro/articles/timbrul-monumentelor-istorice, începând cu data de  18 iunie 2024.
 
CALENDAR
 •  Depunerea online a proiectelor: 12.07.2024 - 12.08.2024 (ora 17:00)
 •  Verificarea administrativă a proiectelor depuse (inclusiv solicitarea, primirea şi verificarea clarificărilor):  13.08.2024 - 03.09.2024
 • Afişarea pe site-ul INP a rezultatului selecţiei administrative:  04.09.2024
 •  Depunere contestații (etapa administrativă): 05.09.2024-06.09.2024(ora 17.00)
 •  Soluționare contestații (etapa administrativă): 09.09.2024 – 10.09.2024
 • Afișarea pe site-ul INP a rezultatului final selecţiei administrative: 11.09.2024
 •  Evaluarea proiectelor:  12.09.2024 - 23.09.2024
 •  Afişarea pe site-ul INP a rezultatului evaluării dosarelor:  24.09.2024
 •  Depunere contestaţii: 25.09.2024 - 27.09.2024 (ora 17:00)
 •  Soluţionare contestaţii: 30.09.2024 - 04.10.2024
 •  Afişarea pe site-ul INP a rezultatului final al evaluării dosarelor: 07.10.202
 • Semnarea contractelor: 08.10.2024 - 16.10.2024
 
Perioada de derulare a contractelor: 
-         Subprogramul Punere în valoare - interpretare și prezentare - a muzeelor în aer liber: între data semnării contractului - 30.11.2025. 
-         Subprogramul Restaurare: între data semnării contractului - 31.12.2027.
Descoperă
Articole similare