Timbrul Monumentelor Istorice - Generalități
Timbrul Monumentelor Istorice

Ce este Timbrul Monumentelor Istorice ?

Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) este o taxă extrabugetară şi nefiscală, destinată finanţării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice. Aceasta este o taxă obligatorie pentru operatorii economici ce desfăşoară activităţi generatoare de venituri din vânzări de produse şi servicii care promovează sau utilizează imagini cu monumente istorice, imobile de patrimoniu sau în zona de protecţie a monumentelor istorice.

Timbrul Monumentelor Istorice a fost instituit în scopul de a sprijini activităţile de protejare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, prin finanţarea de lucrări (precum: intervenţii de urgenţă, amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită), investigaţii şi elaborarea de reglementări, norme şi metodologii, programe sau proiecte culturale privind monumentele istorice. Programul / mecanismul de finanţare din fondul TMI include atât monumente istorice aflate în proprietatea statului, a UAT-urilor sau a cultelor religioase, cât şi monumente istorice aflate în proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice.

Gestionarea timbrului monumentelor istorice de către Ministerul Culturii, prin Institutul Naţional al Patrimoniului, este reglementată de Legea privind protejarea Monumentelor Istorice (Legea 422/2001).

Conform Hotărârii de Guvern nr. 691 / 12 septembrie 2019, ce clarifică şi detaliază cadrul legal cu privire la utilizarea fondurilor obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice, finanţările din fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice vor fi acordate în urma unei selecţii de proiecte depuse de persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, deţinător al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare al unui monument istoric.

În prezent, fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice sunt acordate de Institutul Naţional al Patrimoniului pentru lucrări de intervenţie urgentă la monumente istorice, amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită, pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale, precum şi pentru finanţarea elaborării de reglementări tehnico-economice, de norme şi metodologii privind elaborarea de documentaţii specifice, executării de lucrări, realizării de achiziţii, contractării şi decontării de lucrări privind monumentele istorice.

Cui i se adresează şi mecanismul de colectare a Timbrului Monumentelor Istorice

Timbrul monumentelor istorice se percepe de la operatorii economici, editori sau producători, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protecţie a monumentelor istorice în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz.

TMI se aplică în procent de 2% asupra vânzărilor de produse şi servicii care promovează sau utilizează imagini cu monumente istorice rezultate din:

a) cărţile poştale ilustrate, plicurile, mărcile poştale, hărţile, pliantele, broşurile, revistele, ghidurile turistice, cărţile, albumele, atlasele, enciclopediile, filmele artistice şi documentare, casetele video, compact-discurile, diapozitivele, videoclipurile, cardurile bancare şi cartelele telefonice comercializate în România, reprezentând monumente istorice individualizate sau în ansambluri, prin imagini fotografice sau reprezentări grafice de interior sau exterior;

b) biletele de intrare, inclusiv taxele de fotografiere sau de filmare, pentru monumentele istorice puse la dispoziţie publicului, în totalitate ori în parte, aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanelor juridice de drept privat care desfăşoară activităţi economice;

c) biletele de intrare la manifestările culturale, sportive sau de agrement, târguri şi expoziţii desfăşurate în spaţii situate în zona de protecţie a acestora sau în zonele construite protejate.

Exceptarea de la plata timbrului monumentelor istorice


Se exceptează de la plata timbrului muzeele care funcţionează în clădiri monumente istorice sau în zone de protecţie ale acestora.

Pot fi exceptaţi de la plata taxei timbrului monumentelor istorice operatorii economici care, prin activităţile pe care le desfăşoară, contribuie la protejarea monumentelor istorice cu o sumă cel puţin egală celei pe care o datorează la plata taxei timbrului monumentelor istorice.


Mecanismul de colectare


Colectarea TMI se face prin întocmirea şi depunerea la INP a unei declaraţii lunare privind cuantumul TMI datorat.

Declaraţia privind obligaţia de plată a timbrului monumentelor istorice, se întocmeşte lunar conform modelului prevăzut în anexa la H.G. nr. 1502/2007, însoţită de o fotocopie a ordinului de plată - cont IBAN RO27 TREZ 7042 0E36 5000 XXXX deschis la Trezoreria Sector 4 Bucureşti - trebuie comunicată prin transmitere via email la adresa: timbru@patrimoniu.gov.ro, sau prin poştă sau pe fax: 021/336.99.04 la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului: str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sector 4, Bucureşti.

Declaraţia se întocmeşte şi transmite până la data de 25 ale lunii următoare realizării venitului. Aceeaşi data de 25 este data scadentă plăţii TMI declarat.

Atenţie! Este necesară completarea tuturor câmpurilor din declaraţia privind obligaţia de plată a timbrului monumentelor istorice.

Nevirarea contravalorii timbrului monumentelor istorice în termenul legal - data de 25 a lunii următoare celei în care s-a realizat venitul - atrage perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere de 0,2% / zi, fiind sancţionată, de altfel, cu aplicarea unei amenzi de la 4000 la 8000 lei, conform art. 55 alin (2) din legea 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice.
 

Cadru legislativ

Cadru legislativ


Legea privind protejarea Monumentelor Istorice (Legea 422/2001) instituie cadrul general, legislativ ce guvernează domeniul protecţiei Monumentelor Istorice (pdf)

Punerea în aplicare a prevederilor Legii 422/2001 se face în conformitate cu Hotărârea de guvern 1502/2007 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia (pdf)

Aceasta, a fost completată prin Hotărârea de Guvern 691 din 12 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1502/2007 reglementează şi detaliază atât mecanismul de colectare cât şi alocarea fondurilor colectate prin intermediul TMI. (pdf)

Astfel, conform Hotărârii de Guvern 691 / 12.09.2019, finanţările nerambursabile vor fi acordate în urma unei selecţii de proiecte depuse de persoane fizice sau juridice de drept public sau privat. Acestea trebuie să aibă calitatea de proprietar, deţinător al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare al unui monument istoric. Totodată, finanţările se vor putea acorda pentru proiecte multianuale, ce vor fi cuprinse într-un program distinct, anexă la Bugetul Ministrului Culturii, conform legii.

Alocarea fondurilor obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice pentru destinaţiile prevăzute la art. 52 alin. (1) din Legea 422/2001, va fi stabilită anual de către Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional al Patrimoniului.

Proiectele pentru care se va putea obţine finanţare fac parte din următoarele subprograme: * cercetare aplicată, studii şi investigaţii pentru restaurarea monumentelor istorice * reparaţii curente şi întreţinere * intervenţii de urgenţă - ante şi post dezastru * punere în valoare - interpretare şi prezentare - a monumentelor istorice * acţiuni tematice * restaurare * elaborare a documentaţiei tehnice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice * educaţie şi formare. Institutul Naţional al Patrimoniului va acorda finanţări nerambursabile pentru două tipuri de investiţii: * elaborarea de reglementări tehnico-economice, de norme şi metodologii privind elaborarea de documentaţii specifice, executării de lucrări, realizării de achiziţii, contractării şi decontării de lucrări privind monumentele istorice; * amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită, precum şi pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale.

Pentru elaborarea de reglementări tehnico - economice, de norme şi metodologii în domeniul protejării monumentelor istorice, Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional al Patrimoniului va stabili un procent din fondurile disponibile din aplicarea timbrului monumentelor istorice, pe baza necesarului anual de reglementare în domeniul monumentelor istorice.

Finanţarea nerambursabilă va fi acordată numai în condiţiile existenţei unor surse de finanţare proprii sau atrase ale beneficiarului finanţării, într-un cuantum care nu poate fi mai mic de 10% din valoarea totală a finanţării nerambursabile solicitate.
 

Întrebări frecvente & răspunsuri

Întrebări frecvente & răspunsuri


Includem aici o serie de întrebări care ne-au fost adresate pe perioada derulării apelurilor de finanţare şi răspunsurile noastre. Lista de întrebări şi răspunsuri este în continuă actualizare, pe măsură ce organizăm noi sesiuni de clarificare şi oferim răspunsuri la solicitări. Vă sugerăm, prin urmare, să o consultaţi constant pentru a fi la curent cu cele mai recente precizări legate de curentul Apel de proiecte.

Vă reamintim, de asemenea, că solicitările de detalii şi clarificări suplimentare pot fi adresate via e-mail la adresa finantare.timbru@patrimoniu.ro sau la telefon, la numărul: 021-336.60.73, interior 114, în intervalul de lucru al secretariatului institutului (L-J: 8.00 - 16.30; V : 8.00 - 14.00).
I. Întrebări referitoare la eligibilitate

1. Sunt eligibile imobile aflate în zonă protejată într-un ansamblu urban monument istoric sau într-un sit rural monument istoric?
DA. Sunt eligibile monumente istorice care sunt clasate atât în categoria monument (m), cât şi cele clasate în categoria ansamblu (a) sau sit (s), deci şi clădiri care fac parte integrantă dintr-un ansamblu sau sit înscris în Lista Monumentelor Istorice.

2. Este eligibilă o construcţie care nu este monument nominalizat individual în LMI dar se află în perimetrul unui sit urban clasat?
DA. Vezi răspunsul la întrebarea 1. În cazul monumentelor istorice din categoria I - arheologie, lucrările pentru care se solicită finanţare trebuie să aibă ca obiect monumentul istoric; construcţiile aflate pe suprafaţa sitului, dar care nu fac parte din el, nu sunt eligibile.

3. Sunt eligibile clădiri cu mai multe corpuri / anexe în condiţiile în care doar corpul principal este monument istoric?
Eligibilitatea în cadrul prezentului apel este strict limitată la corpul de clădire monument istoric (m). În cazul ansamblurilor şi siturilor eligibilitatea se extinde asupra tuturor clădirilor şi elementelor ce fac parte din sit sau din ansamblul monument istoric.
Pentru că situaţia poate diferi de la caz la caz, sugerăm solicitanţilor să se adreseze Direcţiilor Judeţene de Cultură pentru a verifica dacă obiectivul deţinut figurează în Lista Monumentelor Istorice drept monument istoric şi categoria sub care a fost clasat (m, a sau s) şi dacă există menţiuni referitoare la întregul ansamblu (toate corpurile, anexele, elementele arhitecturale - ex. fântâni, grădini, scuaruri etc) de pe parcela unde este amplasat monumentul sau doar la anumite corpuri de clădire.

4. Sunt eligibile clădiri monument istoric pentru care nu s-a colectat Timbrul (proprietarul nu a depus declaraţia)?
Acordarea finanţării pentru intervenţii de urgenţă şi proiectare pentru restaurare prin prezentul apel NU este condiţionată şi nici corelată cu situaţia declarării şi colectării Timbrului Monumentelor Istorice pentru activităţi desfăşurate la monumentul în cauză.

5. Sunt eligibile cereri de finanţare emise de un proprietar al unei clădiri monument istoric deţinută în cotă de ½ în indiviziune? Dar imobile care au înscrise sarcini în cartea funciară? (ex propus: monument istoric în cotă de 1/2 în indiviziune în CF. De asemenea, există trecute în CF sarcini din 1939 şi 2007 prescrise, care urmează a fi radiate. A fost emisă autorizaţie de construcţie în regim de urgenţă şi este valabilă până în iunie 2022)
DA, doar sub condiţia ca ambii proprietari (sau toţi coproprietarii) să depună cererea de finanţare sau să mandateze pe unul dintre ei în vederea depunerii cererii de finanţare. În cazul în care este vorba despre un imobil administrat de o asociaţie de proprietari, solicitantul poate fi reprezentantul legal al asociaţiei, ori mandatarul expres desemnat în acest sens, în condiţiile legii, prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei.
În ce priveşte existenţa unor sarcini înscrise în CF, potrivit art. 7 alin (1) lit. d) din Anexa nr. 5 la Normele Metodologice aprobate prin H.G. nr. 1502/2007, cu modificările şi completările ulterioare, NU pot fi finanţate din TMI imobile-monument istoric care sunt grevate de sarcini, ipoteci sau privilegii, situaţie constatată prin extras CF de informare la data depunerii solicitării de finanţare la INP.

6. Există criterii de eligibilitate specifice (ex. crearea unui număr de locuri de muncă în urma obţinerii fondurilor, obligativitatea monumentului de a fi într-un circuit oficial socio-cultural sau de a fi semi-public/ semi-privat etc).
Nu sunt prevăzute criterii specifice precum crearea unui număr minim de locuri de muncă. În ceea ce priveşte includerea monumentului într-un circuit oficial socio-cultural sau prevederea unor spaţii semi-publice/ semi-private în incinta monumentului - acestea nu sunt menţionate în mod expres, dar pot constitui modalităţi de a răspunde cerinţei privitoare la consultarea şi implicarea comunităţii locale - inclusiv în ce priveşte determinarea utilizării monumentului pe termen lung. Solicitantul trebuie să îndeplinească criteriile specificate în Ghidul de solicitantului, respectiv să abordeze priorităţile detaliate în Grila de evaluare.

7. În cadrul subprogramului proiectare sunt eligibile doar cereri de finanţare ce vizează elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru punerea în siguranţă a monumentelor istorice în pericol, menţionată ca prioritate anuală?
Subprogramul se referă la proiectarea pentru restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice. Încadrarea în prioritatea anuală se punctează, conform grilei de evaluare.II. Obligaţii ale beneficiarilor

8. În condiţiile în care un proprietar nu deţine fondurile necesare cofinanţării minime, pot fi încheiate parteneriate cu instituţii ale statului pentru asigurarea acesteia?
Susţinem şi chiar recomandăm parteneriatele şi asocierile cu instituţii, firme sau organizaţii nonguvernamentale - atât pentru asigurarea cofinanţării cât şi pentru acoperirea unor elemente punctate chiar în cadrul prezentului Apel (a se vedea Grila de evaluare).

9. Există obligaţia beneficiarilor finanţării de a iniţia o procedură de atribuire în vederea utilizării fondurilor destinate lucrărilor de execuţie sau proiectare, după caz, sau beneficiarul are dreptul de a achiziţiona direct?
Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 208/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, beneficiarul are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei fără TVA, este mai mică decât 270.120, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 900.400 lei.

10. Până în ce fază trebuie să ajungă la finalul implementării propunerile de proiecte ce au în vedere elaborarea de documentaţie tehnico-economică?
Pentru subprogramul de proiectare, rezultatul final trebuie să fie cel puţin DALI - adică documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii avizată de Ministerul Culturii. Nu poate fi finanţată elaborarea unei documentaţii incomplete. Prin prezentul apel, INP condiţionează acordarea tranşei a III-a a finanţării de existenţa avizului Ministerului Culturii.

III. Întrebări referitoare la documentaţie, întocmirea dosarului de aplicare şi procesul de depunere a aplicaţiei

11.În cazul unui monument istoric deţinut de către mai mulţi proprietari, constituiţi într-o asociaţie de proprietari, cum trebuie să decurgă procesul de întocmire a cererii de finanţare? Cine depune cererea? Cum trebuie acordată împuternicirea notarială? Cine sunt beneficiarii? Ce trebuie să conţină dosarul?

a) Cine depune cererea de finanţare
Răspuns:
Cerea de finanţare va fi depusă de către asociaţia de proprietari prin împuternicit, de regulă preşedintele asociaţiei.
Împuternicirea poate fi acordată prin hotărârea adunării generale a asociaţiei de proprietari, semnată de către toţi proprietarii.
În împuternicire se va specifica în mod expres faptul că aceasta este dată pentru aplicarea la programul de finanţare al INP prin TMI şi pentru derularea contractului cu INP în cazul obţinerii finanţării. De asemenea, se va stabili în cadrul hotărârii generale a asociaţiei de proprietari şi suma ce va constitui partea de cofinanţare a proiectului, în cuantum de minim 10 % din valoarea acestuia.
Împuternicitul va semna cererea de finanţare, bugetul proiectului şi va completa/semna declaraţia pe proprie răspundere în calitatea sa de împuternicit, precum şi celelalte documente ataşate cererii sale de finanţare (e.g. nota conceptuală, tema de proiectare).

b) Cine este beneficiarul finanţării
Răspuns:
Beneficiarii finanţării sunt toţi proprietarii condominiumului (monumentului istoric) constituiţi în asociaţia de proprietari.

c) Ce documente trebuie depuse la dosar
- La rubrica Carte funciară
Răspuns:
Extras de CF la zi pentru întregul imobil MI (colectivă sau pentru fiecare apartament) cu menţionarea tuturor proprietarilor şi a sarcinilor asupra proprietăţilor, dacă există.
Pentru a fi eligibil dosarul de participare, nu trebuie să existe nicio sarcină pe niciuna dintre proprietăţi.
- La rubrica Certificate fiscale
Răspuns:
Certificatul ANAF şi certificatul DITL pentru fiecare proprietar, din care să reiasă că nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local, cu excepţia situaţiilor în care sunt constituite, în condiţiile legii, asociaţii de proprietari, caz în care toate obligaţiile derivând din depunerea dosarului de participare se asigură de către asociaţia de proprietari, prin reprezentantul său legal.
Împuternicitul poate solicita eliberarea acestor două documente în numele fiecărui proprietar prin procură notarială, cu excepţia cazului asociaţiei de proprietari.
- La rubrica dovada bonităţii
Răspuns:
Se va depune un extras de cont al asociaţiei de proprietari din care să reiasă că are disponibil un sold de minim 10 % din valoarea finanţării solicitate pentru proiectul depus spre finanţare în cadrul apelului INP. Prin excepţie, în cazul imobilelor cu mai mulţi proprietari, care nu se află sub incidenţa Legii nr. 196/2018, se vor depune, în mod individual, acelaşi dovezi, pentru toţi proprietarii sau co-proprietarii, după caz.
- La rubrica acte constitutive
Răspuns:
- Procesul-verbal cuprinzând hotărârea proprietarilor privind constituirea asociaţiei de proprietari, înregistrat în registrul unic al asociaţiei, statutul acesteia, procesul-verbal privind numirea preşedintelui asociaţiei, precum şi Încheierea (hotărârea judecătorească) privind dobândirea personalităţii juridice a asociaţiei de proprietari, emisă de judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se regăseşte condominiul.
- Dovada înregistrării la organul fiscal din aceeaşi circumscripţie teritorială (CIF) pentru asociaţia de proprietari şi CI pentru împuternicit

12. Ce studii şi cercetări sunt necesare şi eligibile pentru faza de proiectare DALI? (ex. Este eligibilă scanarea 3D în documentaţia proiectului?)
Sunt eligibile toate studiile considerate necesare de către şeful de proiect (atestat de Ministerul Culturii) raportat la natura intervenţiei şi starea clădirii. Minimum necesar conform H.G. nr. 907 cuprinde ridicarea topografică, studiul geotehnic, expertiza tehnică şi studiul istoric.
Scanarea 3D este eligibilă la capitolul studii preliminare, de fundamentare a intervenţiei, dar depinde de încadrarea acestor cheltuieli într-un buget realist şi relevant al proiectului.
Solicitanţii trebuie să aibă în vedere faptul că bugetul este de asemenea punctat în cadrul evaluării cererii de finanţare, în special din dorinţa de a finanţa soluţii optime în raport cu sumele disponibile şi obiectivele propunerii. Criteriile sunt disponibile în grila de evaluare asociată fiecărui subprogram al apelului de finanţare.

13. Ce tip de expertiză tehnică este obligatorie pentru fundamentarea intervenţiei şi dacă este acceptat şi un expert certificat arhitect, deci nu inginer structurist.
Expertizele necesare ţin de natura proiectului şi de tipul de urgenţă reclamat. Astfel, pentru A. urgenţe structurale sau de altă natură încadrate la pericol public este necesară expertiza tehnică în domeniul construcţiilor civile (expert certificat de MDRAP şi MC). Pentru identificarea unui astfel de expert, consultaţi Registrul experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice - disponibil pe pagina web a institutului.
Pentru cea de-a doua categorie de urgenţe B. evitarea unor distrugeri materiale, culturale şi artistice de valoare, ce vizează componente arhitecturale şi artistice, expertiza de specialitate (domeniu arhitectură, respectiv componente artistice) va fi întocmită de un specialist/expert atestat de Ministerul Culturii în domeniul de atestare corespunzător.

14. Bugetul proiectului trebuie susţinut prin oferte?
Conform grilei de evaluare, punctajul obţinut depinde şi de fundamentarea cheltuielilor - pe baza unor oferte, devize, analize de piaţă sau a unor metodologii de calcul adecvate şi testate (ex. Metodologii de calcul a onorariilor).
IV. Întrebări referitoare la grila de evaluare

15. Întrebare referitoare la buget: cei 250. 000 lei (sub-programul Proiectare) reprezintă suma finală cu TVA sau fără TVA?
Sumele disponibile comunicate în cadrul Apelurilor de finanţare reprezintă sumele finale disponibile prin Timbrul Monumentelor Istorice, deci inclusiv TVA. Prin urmare, în cadrul subprogramului Proiectare, cei 250.000 lei reprezintă suma finală, inclusiv TVA.

16. Cum trebuie detaliată şi dovedită implicarea unei organizaţii a societăţii civile în activităţile obligatorii de consultare a comunităţii şi educaţie?
Activităţile care vizează relaţia cu comunitatea locală sau cu publicul larg, precum şi cele educaţionale trebuie detaliate în Planul de activităţi parte a Cererii de finanţare, menţionându-se inclusiv entitatea-partener căreia îi revine implementarea acestora. În mod necesar, susţinerea solicitantului potrivit căreia proiectul urmează a fi derulat în parteneriat cu o persoană fizică sau juridică trebuie dovedită prin depunerea acordului de parteneriat încheiat în acest sens - cf. art. 7 alin. (3), Anexa nr. 5 la N.M. aprobate prin H.G. nr. 1502/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

17. Parteneriatele pentru componenta educaţională şi de consultare a comunităţii trebuie să fie încheiate doar cu organizaţii non-profit / non-guvernamentale înregistrate juridic sau pot fi avute în vedere şi grupuri informale sau grupuri de iniţiativă cetăţeneşti?
Nu avem nicio restricţie în această privinţă. Dacă grupul informal poate furniza argumentele care să poziţioneze bine cererea de finanţare în raport cu grila de evaluare, încurajăm încheierea acestor parteneriate şi ne dorim ca acestea să întărească societatea civilă activă în domeniul patrimoniului.

V. Întrebări generale / organizatorice

18.Exista posibilitatea de a preda solicitarea incompletă în termenul anunţat, urmând ca eventualele documente lipsa să poată şi transmise ulterior?
Nu, din păcate, termenul comunicat trebuie sa vă găsească cu dosarul complet încărcat în platforma tmi.patrimoniu.ro. În perioada de verificare administrativă, dacă este necesar,se vor mai solicita clarificări sau completări pentru documentele încărcate, dar nu trebuie să lipsească niciun document din cele cerute.

19.Este permisa scanarea alb-negru a documentelor necesare pentru cererea de finanţare?
Da, este permisă.

20.Exista un hot line pentru suport tehnic?
Din păcate, nu avem resursele pentru a oferi o astfel de facilitate non-stop. Orice clarificare de care este nevoie după parcurgerea ghidului de finanţare şi a prezentei liste de răspunsuri poate fi solicitată pe mail la adresa finantare.timbru@patrimoniu.ro sau la telefonic, la numărul: 021-336.60.73, interior 114, în intervalul de lucru al secretariatului institutului (L-J: 8.00 - 16.30; V : 8.00 - 14.00).

21. Cum trebuie detaliată şi dovedită implicarea unei organizaţii a societăţii civile în activităţile obligatorii de consultare a comunităţii şi educaţie?
Activităţile care vizează relaţia cu comunitatea locală sau cu publicul larg, precum şi cele educaţionale trebuie detaliate în Planul de activităţi, parte a Cererii de finanţare, menţionându-se inclusiv entitatea-partener căreia îi revine implementarea acestora. În mod necesar, susţinerea solicitantului potrivit căreia proiectul urmează a fi derulat în parteneriat cu o persoană fizică sau juridică trebuie dovedită prin depunerea acordului de parteneriat încheiat în acest sens - cf. art. 7 alin. (3), Anexa nr. 5 la N.M. aprobate prin H.G. nr. 1502/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

22. Parteneriatele pentru componenta educaţională şi de consultare a comunităţii trebuie să fie încheiate doar cu organizaţii non-profit / non-guvernamentale înregistrate juridic sau pot fi avute în vedere şi grupuri informale sau grupuri de iniţiativă cetăţeneşti?
Nu avem nicio restricţie în această privinţă. Dacă grupul informal poate furniza argumentele care să poziţioneze bine cererea de finanţare în raport cu grila de evaluare, încurajăm încheierea acestor parteneriate şi ne dorim ca acestea să întărească societatea civilă activă în domeniul patrimoniului.
Descoperă
Articole similare