Oportunități de creditare
Informații de Interes Public

ÎN ATENŢIA PROPRIETARILOR DE CLĂDIRI MONUMENTE ISTORICE

Oportunităţi de credite avantajoase pentru lucrări de protejare la monumente istorice

Anexa 1 - pdf
Anexa 2 - pdf
Anexa 3 - pdf
Hotărârea de Guvern 610/2003 - pdf

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 259/ 2006, instituie cadrul legal pentru acordarea de credite deţinătorilor de imobile monumente istorice.

H.G. nr. 610/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat prevede atât procedura, cât şi condiţiile şi criteriile de acordare a creditelor.

H.G. nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului prevede, printre atribuţiile principale ale acestei instituţii, gestionarea, în regim extrabugetar, a sumelor provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, în vederea acordării de credite fără dobândă, cu dobândă redusă sau cu dobânda pieţii, pentru lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute de persoanele fizice şi juridice de drept privat.

Documentaţia necesară pentru acordarea creditelor se depune în luna ianuarie, data limită de depunere fiind ultima zi lucrătoare a acestei luni.

Analiza şi evaluarea cererilor adresate de către solicitanţii de credite
se efectuează pe baza criteriilor prevăzute în Anexa 1 la Normele metodologice privind procedura de acordare a creditelor, după verificarea documentaţiei complete depuse la sediul INP - Oficiul Credite şi Taxa de Timbru a Monumentelor Istorice.

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 610/ 2003 (art. 11 alin. 1 lit. a-p), dosarul pe care solicitantul de credit îl întocmeşte va conţine următoarele documente:
a) cerere justificativă, întocmită conform modelului prevăzut în "Anexa nr. 2";
b) declaraţie pe propria răspundere, întocmită conform modelului prevăzut în "Anexa nr. 3";
c) acte prin care se face dovada veniturilor solicitantului şi ale familiei sale;
d) declaraţie pe propria răspundere a debitorului, cuprinzând veniturile, altele decât cele pentru care a depus acte doveditoare, precum şi alte documente justificative din care să rezulte că solicitantul dispune de sumele necesare restituirii creditului;
e) dovada existenţei şi a altor surse de finanţare proprii sau oferite de terţi, după caz;
f) declaraţie pe propria răspundere, autentificată, din care să rezulte că monumentul istoric:
- nu face obiectul unui litigiu;
- nu se află sub sechestru;
- nu este ipotecat.
g) extras din registrul de publicitate imobiliară privind monumentul istoric şi copie legalizată de pe titlul de proprietate asupra imobilului monument istoric;
h) copie legalizată de pe actul juridic în temeiul căruia persoana fizică sau juridică de drept privat, îndreptăţită potrivit legii, deţine imobilul monument istoric;
i) proiect de specialitate pentru lucrări de consolidare-restaurare, la nivel de expertiză tehnică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini şi detalii de execuţie întocmite conform legislaţiei în vigoare, avizate de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, pentru lucrări de consolidare-restaurare, după caz;
j) documentaţii de specialitate pentru lucrări de componente artistice, întocmite conform legislaţiei în vigoare, avizate de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice;
k) memoriu istoric, însoţit de documentar fotografic al situaţiei actuale;
l) deviz estimativ a lucrărilor ce urmează a fi executate;
m) situaţia lucrărilor efectuate anterior solicitării - descriere şi finanţare, după caz;
n) memoriu de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea lucrărilor în baza criteriilor prevăzute în "Anexa nr.1";
o) plan de finanţare întocmit pe baza graficului de eşalonare a lucrărilor, din care să rezulte asigurarea integrală a lucrărilor necesare, conform documentaţiei;
p) alte acte în susţinerea cererii.

Se recomandă parcurgerea următoarelor etape de pregătire a documentaţiei ce urmează a fi depusă la Institutul Naţional al Patrimoniului, în vederea solicitării creditului:

- obţinerea informaţiilor privind clasificarea imobilelor deţinute ca monumente istorice, respectiv a codului LMI, conform Listei monumentelor istorice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 bis din 01 octombrie 2010 şi actualizată conform Ordinului Ministerului Cultelor şi Culturii nr. 2828/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.113 din 15 februarie 2016.
Lista monumentelor istorice se poate consulta accesând site-ul Ministerului Culturii şi Identităţii Nationale: www.cultura.ro sau pot fi solicitate relaţii de la Directiile Judeţene pentru Cultură sau a Municipiului Bucureşti.

- întocmirea proiectului de specialitate pentru lucrări de consolidare restaurare, la nivel de expertiză tehnică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic cu caiet de sarcini şi detalii de execuţie.
Se recomandă ca această etapă să fie realizată anterior lunii ianuarie a fiecărui an facilitând astfel depunerea întregii documentaţii în termenele legale.
Pentru realizarea proiectului de către specialiştii în domeniul monumentelor istorice, se poate consulta Registrul experţilor şi specialiştilor în domeniile patrimoniului cultural national, pe site-ul www.e-patrimoniu.ro.
Proiectul trebuie să fie avizat de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale sau, după caz, de către Directiile Judeţene de Cultură sau a Municipiului Bucureşti, după cum imobilul monument istoric este de interes naţional sau local.

- întreaga documentaţie se depune doar în cursul lunii ianuarie a fiecărui an, la sediul Institutului Naţional al Patrimoniului din Bucureşti, str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, sector 4. Pentru informaţii privind legislaţia şi modalitatea de întocmire a documentaţiei se poate accesa site-ul Institutului Naţional al Patrimoniului: www.patrimoniu.ro.
Condiţiile şi termenele de rambursare, precum şi cuantumul dobânzii se stabilesc, de asemenea, pe baza criteriilor stabilite în Anexa 1 la Normele metodologice privind procedura de acordare a creditelor, pe baza documentaţiei complete, depuse la sediul INP - Oficiul Credite şiTaxa de Timbru a Monumentelor Istorice.

Suma pe care o poate primi un solicitant de credit nu poate depăşi 10% din Fondul de Creditare disponibil.

Precizăm că fonduri pentru lucrări de protejare a clădirilor monumente istorice se acordă şi de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, precum şi de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi din alte surse de finanţare, în condiţiile prevederilor HG nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situaţiile în care Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, respectiv autorităţile publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare şi de intervenţie asupra monumentelor istorice, proporţia contribuţiei, procedurile, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, oraşul sau comuna.
Actul normativ mai sus precizat vizează finanţarea acordata persoanelor fizice sau juridice de drept privat care, din cauza unor motive de natură economică, nu au posibilitatea să desfăşoare, cu resurse proprii, activităţi de protejare sau de intervenţie asupra monumentelor istorice pe care le deţin în proprietate.

Informatii suplimentare
pentru solicitanţii de credite conform H.G. nr. 610/ 2003, se pot obţine:
1. la adresa web a INP: www.patrimoniu.ro
2. Tel. 021.336.54.24/ int. 109 - Oficiul Credite şi Taxa de Timbru a Monumentelor Istorice
3. Tel. 0723.707.053, persoana de contact, Cristiana TOBĂ - Şef Oficiu
Descoperă
Articole similare